Министерски съвет
брой: 31, от дата 19.4.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Постановление № 82 от 14 април 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 1996 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 82 ОТ 14 АПРИЛ 2016 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 1996 г. (обн., ДВ, бр. 65 от 1996 г.; изм. и доп., бр. 60 и 72 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г. и бр. 102 от 2014 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 10, ал. 3 думите „министъра на регионалното развитие и благоустройството“ се заменят с „министъра на туризма“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Концесионерите и наемателите на морски плаж представят в срок до 30 април 2016 г. за съгласуване от министъра на туризма програма за организацията на водноспасителната дейност за предстоящия летен сезон 2016 г., придружена със схема за охраняваните части от прилежащата към морския плаж акватория и разположението на спасителните постове.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков

2906