Министерство на здравеопазването
брой: 25, от дата 31.3.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.1


Решение № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕШЕНИЕ № РД-НС-04-24-1 от 29 март 2016 г.
по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна касa
Днес, 29 март 2016 г., в гр. София на основание чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с неприемане на Национален рамков договор за медицинските дейности за 2016 г. при условията и в сроковете, определени в ЗЗО, и настъпили промени в действащото законодателство, налагащи изменение и допълнение на съдържащите се в Националния рамков договор за медицинските дейности за 2015 г. (НРД за медицинските дейности за 2015 г.) изисквания по чл. 55, ал. 2 ЗЗО, Надзорният съвет (НС) на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) определя следните условия, на които трябва да отговарят изпълнителите на медицинска помощ, реда за сключване на договори с тях и други условия по чл. 55, ал. 2, т. 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 6а, 6б и 7 ЗЗО:
ОБЩИ УСЛОВИЯ
Глава първа
ПРЕДМЕТ НА РЕШЕНИЕТО
Чл. 1. (1) Предмет на настоящото решение, наричано за краткост „Решението“, са:
1. обемите, цените и методиките за остойностяване и закупуване на видовете медицинска помощ по чл. 45 ЗЗО; условията и редът за контрол по изпълнението на договорите и санкции при неизпълнение на договорите, за които в ЗЗО се предвижда, че са част от съдържанието на НРД и които не се съдържат в НРД за медицинските дейности за 2015 г., във връзка с промяна в действащото относимо законодателство – ЗИДЗЗО (обн., ДВ, бр. 107 от 24.12.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.; изм. и доп., бр. 48 от 27.06.2015 г.; изм. и доп., бр. 72 от 18.09.2015 г.; изм. и доп., бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.); Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2016 г. (ЗБНЗОК за 2016 г.) (обн., ДВ, бр. 98 от 15.12.2015 г., в сила от 1.01.2016 г.); Закона за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (ЗИДЗЛЗ) (ДВ, бр. 72 от 18.09.2015 г.);
2. медицинските дейности във връзка с промяна в действащото относимо законодателство – Наредба № 2 от 25 март 2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (Наредба № 2 от 2016 г.) (ДВ, бр. 24 от 29.03.2016 г. и отменяща Наредба № 11 от 2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК и Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК);
3. други условия по чл. 55, ал. 2, т. 1, 3, 4, 5, 6 и 7 ЗЗО във връзка с промяна в действащото относимо законодателство – Наредба № 2 от 2016 г.; Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (Наредба № 39 от 2004 г.) (ДВ, бр. 2 от 8.01.2016 г., в сила от 1.04.2016 г.); Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори (приета с Постановление № 45 от 9 март 2016 г. на МС – ДВ, бр. 19 от 2016 г.); Наредба № 10 от 2.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 97 от 2015 г.); Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели (ДВ, бр. 89 от 2015 г.); ПМС № 58 от 2016 г. за изменение и допълнение на Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ (ДВ, бр. 22 от 2016 г.), Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи (ДВ, бр. 22 от 2016 г.), както и условията и редът за съставяне на уникален идентификационен номер на ЗОЛ (УИН на ЗОЛ) и процедурата по електронна автентификация на основание чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО и чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.
(2) За медицинските дейности от 1 април 2016 г. се прилагат настоящото Решение и НРД за медицинските дейности за 2015 г., доколкото не е изменен с Решението.
(3) С това Решение се уреждат условията, редът и сроковете за сключване на договори или допълнителни споразумения, както следва:
1. в изпълнение на ал. 1, т. 1 се сключват:
а) допълнителни споразумения с лечебни заведения, които са изпълнители на медицинска помощ по НРД за медицинските дейности за 2015 г.;
б) договори с лечебни заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ до 31 март 2016 г., съдържащи и условията по ал. 1, т. 1;
2. за дейностите по ал. 1, т. 2 се сключват:
а) допълнителни споразумения с лечебни заведения, които са изпълнители на медицинска помощ по НРД за медицинските дейности за 2015 г.;
б) договори с лечебни заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ до 31 март 2016 г., съдържащи и условията по ал. 1, т. 2;
3. в изпълнение на ал. 1, т. 3 се сключват:
а) допълнителни споразумения с лечебни заведения, които са изпълнители на медицинска помощ по НРД за медицинските дейности за 2015 г.;
б) договори с лечебни заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ до 31 март 2016 г., съдържащи и условията по ал. 1, т. 3.
(4) С Решението по ал. 1 се уреждат правата и задълженията, свързани с оказването на медицинската помощ за дейностите по ал. 1 на:
1. Националната здравноосигурителна каса и Районните здравноосигурителни каси (РЗОК);
2. изпълнителите на медицинска помощ (ИМП);
3. задължително здравноосигурените лица (ЗОЛ).
Глава втора
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА И ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗДРАВНООСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА
Чл. 2. Националната здравноосигурителна каса има следните права и задължения по Решението:
1. възлага оказването в полза на ЗОЛ на медицинска помощ по вид, обхват, обем, качество в Решението чрез сключване на договори и/или допълнителни споразумения;
2. осигурява равнопоставеност на ИМП при сключване на договорите/допълнителните споразумения по чл. 1, ал. 3;
3. отказва сключване на договори върху допълнителни споразумения за оказване на медицинска помощ с лечебни заведения, които не отговарят на условията, изискванията и реда за сключване на договори, определени в ЗЗО, ЗЛЗ, ЗЗ и ЗБНЗОК за 2016 г. и Решението;
4. упражнява контрол върху оказаната медицинска помощ съгласно ЗЗО и Решението;
5. упражнява контрол за спазване правата и задълженията на ЗОЛ;
6. изисква, получава от ИМП и обработва установената документация в сроковете, определени в Решението;
7. заплаща извършените и отчетени медицински дейности по ред и условия, определени в Решението;
8. заплаща извършените и отчетени медицински дейности в обемите и по цените, определени в Решението;
9. поддържа и обработва регистрите и информацията, съдържащи се в информационната система на НЗОК, съгласно чл. 63 ЗЗО;
10. предоставя на ЗОЛ информация относно мерките за опазване и укрепване на здравето им, правата и задълженията на ЗОЛ съгласно действащото законодателство.
Чл. 3. Управителят на НЗОК издава указания и други актове към ИМП по тълкуването и прилагането на настоящото Решение.
Чл. 4. (1) Здравноосигурените лица имат права и задължения съгласно действащото законодателство в съответствие с глава трета на НРД за медицинските дейности за 2015 г.
(2) Когато здравноосигурените лица не са удовлетворени от медицинските дейности, свързани с оказаната медицинска помощ, те имат право да подават жалби пред директора на съответната РЗОК. В жалбата се описват причините и се посочва най-малко едно от следните основания:
1. отчетена, но неизвършена медицинска дейност;
2. качество на медицинската помощ, което не съответства на критериите за качество, определени в НРД;
3. отказан достъп до медицинска документация;
4. получени от изпълнител на медицинска помощ суми без правно основание.
(3) Жалбите по ал. 2 се подават в срок до 7 дни от установяване на някое от основанията по ал. 2.
Глава трета
ВИДОВЕ МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ, ЗАКУПУВАНА ОТ НЗОК В ПОЛЗА НА ЗОЛ
Чл. 5. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува видовете медицинска помощ по чл. 45, ал. 1 ЗЗО по обеми и цени, определени в Решението.
(2) Медицинската помощ по ал. 1 е определена с Наредба № 2 от 2016 г. като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК.
Чл. 6. (1) Медицинските дейности по чл. 1, ал. 1, т. 2 включват извънболнична медицинска помощ, която обхваща:
1. първична извънболнична медицинска помощ (ПИМП) съгласно приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП), включваща: общомедицински дейности; специализирани медицински дейности (СМД) и високоспециализирани медицински дейности (ВСМД) по специалности; специализирани медико-диагностични изследвания (СМДИ) и високоспециализирани медико-диагностични изследвания (ВСМДИ) по специалности съгласно приложение № 2 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.
(2) Медицинските дейности по чл. 1, ал. 1, т. 2 включват болнична медицинска помощ (БМП), която обхваща:
а) амбулаторни процедури (АПр) по приложение № 7 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.;
б) клинични процедури (КПр) по приложение № 8 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г.;
в) клинични пътеки (КП) по приложение № 9 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г.
(3) Медицинските дейности по чл. 1, ал. 1, т. 2 включват комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение (КДН) по приложение № 6 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г.
Глава четвърта
ФИНАНСОВА РАМКА
Чл. 7. (1) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за медицински дейности съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК за 2016 г. е на обща стойност 1 795 322 хил. лв. за следните видове дейности:
1. първична извънболнична медицинска помощ – 180 017 хил. лв.;
2. специализирана извънболнична медицинска помощ (вкл. за комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение) – 201 542 хил. лв.;
3. медико-диагностична дейност – 70 441 хил. лв.;
4. болнична медицинска помощ – 1 343 322 хил. лв.
(2) Финансовата рамка по ал. 1 обхваща плащания за дейности по реда на НРД за медицинските дейности за 2015 г., извършени в периода 1.12.2015 г. – 31.03.2016 г., и за дейности по реда на настоящото Решение, подлежащи на заплащане през 2016 г.
(3) Годишният размер на средствата за здравноосигурителни плащания за лекарствени продукти и медицински изделия съгласно чл. 1, ал. 2 ЗБНЗОК за 2016 г. е на обща стойност 830 926 хил. лв. за следните видове дейности:
1. лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели за домашно лечение на територията на страната и за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 750 926 хил. лв.;
– в т. ч. за лекарствени продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на болнична медицинска помощ, които НЗОК заплаща извън стойността на оказваните медицински услуги – 210 000 хил. лв.;
2. медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 80 000 хил. лв.
(4) По реда на настоящото Решение се заплащат и медицински дейности, и лекарствени продукти, финансирани от Министерството на здравеопазването и Агенцията за социално подпомагане, както и по реда на системите за координация за социална сигурност съгласно ЗБНЗОК за 2016 г.
(5) Размерът на средствата по ал. 1 и 3 може да се променя със средства от „Резерв, включително за непредвидени и неотложни разходи“ или други средства по реда на ЗБНЗОК за 2016 г.
(6) След приемане на бюджета на НЗОК за 2017 г. НЗОК определя финансовата рамка за обемите и цените на дейностите, подлежащи на заплащане през 2017 г.
Глава пета
ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Чл. 8. (1) Изпълнители за дейностите по чл. 6, ал. 1 от извънболничната медицинска помощ по договор/допълнително споразумение могат да бъдат:
1. лечебните заведения по чл. 8, ал. 1 ЗЛЗ с изключение на денталните центрове и самостоятелните медико-технически лаборатории;
2. лечебните заведения за извънболнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
3. националните центрове по проблемите на общественото здраве по ЗЗ – за дейностите по чл. 23, ал. 1, т. 5 ЗЗ.
(2) Изпълнители на извънболнична медицинска помощ по Решението могат да бъдат и лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ.
(3) Договор/допълнително споразумение за дейности и/или изследвания от пакетите по специалности, включени в приложение № 2 към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г., с лечебни заведения за болнична помощ може да се сключи само ако на територията на този здравен район няма лечебни заведения за извънболнична медицинска помощ, сключили договори с НЗОК, за изпълнение на:
1. специализирани медико-диагностични изследвания;
2. високоспециализирани медико-диагностични изследвания;
3. високоспециализирани медицински дейности;
4. пакет „Физикална и рехабилитационна медицина“.
Чл. 9. (1) Изпълнители за дейностите по чл. 6, ал. 2 от болничната медицинска помощ по договор/допълнително споразумение могат да бъдат:
1. лечебни заведения за болнична помощ (БП) по чл. 9, ал. 1 ЗЛЗ;
2. лечебни заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, които са към Министерския съвет, Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Министерството на правосъдието, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията;
3. лечебни заведения за СИМП – Медицински център (МЦ), Дентален център (ДЦ), Медико-дентален център (МДЦ) и Диагностично-консултативен център (ДКЦ), с разкрити легла за наблюдение и лечение до 48 часа;
4. центрове за кожно-венерически заболявания (ЦКВЗ) по смисъла на чл. 10, т. 3а ЗЛЗ;
5. комплексни онкологични центрове (КОЦ) по смисъла на чл. 10, т. 3б ЗЛЗ с разкрити легла;
6. диализни центрове по смисъла на чл. 10, т. 6 ЗЛЗ.
(2) Изпълнители на АПр по приложение № 7 на Наредба № 2 от 2016 г. могат да бъдат само лечебните заведения по ал. 1, т. 1, 2, 3, 4 и 5.
(3) Изпълнители на КПр по приложение № 8 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. могат да бъдат само лечебните заведения по ал. 1, т. 1 и 2.
(4) Изпълнители на КП по приложение № 9 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. могат да бъдат само лечебните заведения по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.
(5) Изпълнители на КП „Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура“ по приложение № 10 към чл. 1, ал. 1 и чл. 2 от Наредба № 2 от 2016 г. могат да бъдат само лечебните заведения по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.
(6) Изпълнители на амбулаторна процедура „Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека …“ по приложение № 11 към чл. 1, ал. 1 и чл. 3 от Наредба № 2 от 2016 г. могат да бъдат лечебни заведения по ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5.
(7) Изпълнители на дейности за „Заболявания, за които се осигурява комплексно лечение (осигурява се всяка една отделна част от цялостния процес на лечение) по приложение № 12 към чл. 1, ал. 1 и чл. 4 от Наредба № 2 от 2016 г. могат да бъдат само лечебните заведения по ал. 1, т. 1, 2 и 5 или техните обединения.
Чл. 10. Изпълнители по чл. 6, ал. 3 на КДН „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ по приложение № 6 към чл. 1, ал. 1 от Наредба № 2 от 2016 г. могат да бъдат:
1. за КДН на лица с кожно-венерически заболявания:
а) лечебни заведения за БП с разкрити клиники/отделения по кожно-венерически болести;
б) центрове за кожно-венерически заболявания по чл. 10, т. 3а ЗЛЗ;
2. за КДН на лица с психични заболявания:
а) лечебни заведения за БП с разкрити психиатрични клиники/отделения;
б) центрове за психично здраве (ЦПЗ) по чл. 10, т. 3 ЗЛЗ.
Чл. 11. (1) Изпълнителите на медицинска помощ извършват в полза на ЗОЛ медицински дейности, предмет на сключените договори/допълнителни споразумения с НЗОК.
(2) Лечебните заведения, желаещи да сключат договор с НЗОК, могат да кандидатстват при настоящите условия и ред за извършване на видове дейности от пакета, за които лечебното заведение е регистрирано в Регионалния център по здравеопазване (РЦЗ)/Регионалната здравна инспекция (РЗИ), респ. има разрешение за осъществяване на дейност по чл. 46, ал. 2 ЗЛЗ.
Чл. 12. (1) Изпълнителите на ПИМП осигуряват достъп до медицинска помощ извън обявения си работен график на ЗОЛ съгласно Наредба № 2 от 2016 г.
(2) За извършване на медико-диагностични изследвания, необходими за изпълнението на КП, КПр/АПр и КДН, изпълнителите на БП могат да сключват договори с други лечебни заведения или с национални центрове по проблемите на общественото здраве, когато изискванията по съответната КП/КПр/АПр/КДН допускат това.
Глава шеста
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Чл. 13. Лечебните заведения могат да сключват договори с НЗОК в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2015 г. и Решението.
Чл. 14. (1) На основание чл. 59а, ал. 6 ЗЗО лечебните заведения, които не са били изпълнители на медицинска помощ до 31 март 2016 г., могат да сключат договори за оказване на медицинска помощ в съответствие и по реда на НРД за медицинските дейности за 2015 г. и Решението в сроковете, определени в Решението.
(2) В случаите по ал. 1 лечебните заведения следва да отговарят на общите и специалните условия на НРД за медицинските дейности за 2015 г. и специалните условия на Решението.
(3) Общите и специалните условия по ал. 1 следва да са налице през цялото време на действие на сключения договор.
Чл. 15. На основание чл. 59, ал. 3, изречение второ от ЗЗО към договорите с изпълнителите на медицинска помощ се сключват допълнителни споразумения.
Чл. 16. Лекарите, работещи в изпълнение на договор с НЗОК, следва да спазват изискванията на чл. 20 НРД за медицинските дейности за 2015 г.
Чл. 17. (1) Директорът на РЗОК, от името и за сметка на НЗОК, сключва договори/допълнителни споразумения за оказване на медицинска помощ с лечебните заведения, които:
1. имат регистрация в РЦЗ/РЗИ на територията, обслужвана от РЗОК – за лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ;
2. имат месторазположение на територията, обслужвана от РЗОК – за лечебните заведения за БП, лечебните заведения по чл. 10, т. 3, 3а, 3б и 6 ЗЛЗ.
(2) Лечебните заведения, кандидатстващи за сключване на договор със съответната РЗОК, представят документите, посочени в специалната част.
(3) Лечебните заведения за извънболнична помощ могат да сключват договори с НЗОК за оказване на медицинска помощ на регистриран по реда на наредбата по чл. 41, ал. 4 и 5 ЗЛЗ втори или следващ адрес на дейност на територията на РЗИ, различна от РЗИ по първоначалната регистрация, чрез директорите на РЗОК, на чиято територия имат месторазположение съответните адреси.
(4) Лечебните заведения по чл. 9, чл. 10, т. 3а и 3б ЗЛЗ, в чиито разрешения за дейност, издадени по реда на чл. 46 ЗЛЗ, са посочени повече от един адрес за осъществяване на лечебната дейност и съответните структури са разположени на териториите на различни РЗОК, могат да сключват договори с НЗОК за оказване на медицинска помощ чрез директорите на РЗОК, на чиято територия имат месторазположение съответните адреси.
(5) Лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ и „Специализирани болници за рехабилитация – НК“ – ЕАД, сключват договори с НЗОК за оказване на медицинска помощ от своите териториални поделения, респ. филиали, чрез директорите на РЗОК, на чиято територия имат месторазположение поделенията (филиалите).
Чл. 18. (1) Лечебните заведения и техните обединения, кандидатстващи за сключване на договор/допълнително споразумение с НЗОК, подават заявления и представят документи в РЗОК в 30-дневен срок от обнародване на Решението в „Държавен вестник“ съгласно чл. 59а, ал. 4 ЗЗО.
(2) При непълнота на представените документи директорът на РЗОК в срок до 7 дни от установяването й писмено уведомява лечебното/здравното заведение за това обстоятелство и определя срок до 14 дни за нейното отстраняване.
(3) Директорът на РЗОК в срок 30 дни от подаване на заявлението сключва договори/допълнителни споразумения с изпълнителите, които отговарят на условията на НРД за медицинските дейности за 2015 г., Решението и на критериите за осигуряване на достъпност и качество на медицинската помощ по чл. 59в ЗЗО. Директорът на РЗОК или упълномощено от него длъжностно лице има право да провери на място в лечебното заведение съответствието със специалните изисквания, за чието удостоверяване е предвидена декларация.
(4) Когато непълнотата е отстранена в определения от директора на РЗОК срок, който изтича след срока по ал. 3, договор може да се сключи и след изтичането му.
Чл. 19. (1) Когато въз основа на оценка на потребностите и установена недостатъчност съгласно Национална здравна карта е налице потребност от медицинска помощ, директорът на РЗОК може да сключва договор/допълнително споразумение и след изтичане на срока по чл. 18, ал. 3 с лечебни заведения, които отговарят на изискванията на закона, НРД за медицинските дейности за 2015 г. и Решението.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на РЗОК сключва договори или издава мотивирани откази за сключване на договори в срок от 30 дни от подаването на документите. При установяване на непълнота на представените документи се прилага чл. 18, ал. 2.
Чл. 20. (1) Типовите договори/допълнителни споразумения с ИМП се утвърждават от управителя на НЗОК.
(2) Редът, условията и сроковете за заплащане на извършените и отчетени медицински дейности, установени в Решението, са част от съдържанието на типовите договори/допълнителни споразумения.
(3) Обемите и цените на медицински дейности, установени в Решението, са част от съдържанието на типовите договори/допълнителни споразумения.
(4) Неразделна част към договорите с изпълнителите на медицинска помощ представляват:
1. протоколи за брой на назначаваните специализирани медицински дейности и стойност на назначаваните медико-диагностични дейности – за изпълнителите на ПИМП и СИМП, определени по реда на ЗБНЗОК за 2016 г. от НС на НЗОК;
2. приложения за стойности и обеми на дейностите в БМП и стойности на медицинските изделия в БМП и лекарствените продукти за лечение на злокачествени заболявания в условията на БМП.
(5) Предметът на договорите и допълнителните споразумения, сключени с РЗОК, не може да се разширява.
(6) Алинея 5 не се прилага, когато въз основа на оценка на потребностите и установена недостатъчност съгласно Националната здравна карта е налице потребност от медицинска помощ.
Чл. 21. (1) Директорът на РЗОК отказва да сключи договор/допълнително споразумение при:
1. условие, че лечебното заведение не отговаря на изисквания на закона, което се установява от представените документи или при проверка;
2. липса на някое от общите или специалните изисквания и условия за сключване на договор, което се установява от представените документи или при проверка;
3. непълнота на изискуемата документация, която не е била отстранена в определения срок;
4. невъзможност на съответното лечебно заведение да осъществява медицинската помощ, за изпълнение на която кандидатства, което се установява от представените документи или при проверка;
5. подаване на документи за сключване на договор извън установените срокове, независимо от причините за това, с изключение на случаите по чл. 19.
(2) Директорът на РЗОК издава заповед, с която прави мотивиран отказ за сключване на договор с ИМП в сроковете по чл. 18 и 19.
(3) Заповедта по ал. 2 се издава в писмена форма и съдържа:
1. правните и фактическите основания за издаване на отказа;
2. пред кой орган и в какъв срок отказът може да бъде обжалван;
3. дата на издаване, подпис на директора и печат на РЗОК.
(4) Заповедта по ал. 2 се връчва на лицето, което представлява лечебното/здравното заведение, или се изпраща по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в срок 7 работни дни от издаването му.
(5) Заповедта, с която директорът на РЗОК отказва да сключи договор с ИМП, може да се обжалва съгласно чл. 59б, ал. 3 ЗЗО по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като оспорването не спира изпълнението на заповедта.
Глава седма
КАЧЕСТВО И ДОСТЪПНОСТ НА МЕДИЦИНСКАТА ПОМОЩ
Чл. 22. Националната здравноосигурителна каса извършва системно и планирано оценяване, наблюдение и непрекъснато подобряване на качеството на медицинските услуги, с което се осигурява равенство в достъпа, ефективността и сигурността на договорените медицински услуги и повишаване на удовлетвореността на пациентите.
Чл. 23. (1) Изпълнителите на медицинска помощ оказват договорените медицински дейности съгласно критериите за качество и достъпност на медицинската помощ, посочени в глава единадесета, раздел ІV и глава тринадесета, раздел V от специалната част.
(2) Критерии за качество и достъпност на медицинската помощ се изготвят и актуализират в съответствие с правилата за добра медицинска практика след приемането им по предвидения в закона ред, както и с наредбата по чл. 19, ал. 7, т. 15 ЗЗО.
(3) Директорът на съответната РЗОК прави оценка на критериите за качеството и достъпност на оказаната помощ от ИМП за период от 6 месеца за срока на действие на Решението, съгласно методика, разработена от НЗОК, и използва същата в случаите по чл. 59, ал. 11, т. 3 и 4 ЗЗО.
Глава осма
ДОКУМЕНТАЦИЯ И ДОКУМЕНТООБОРОТ
Чл. 24. (1) Здравната документация във връзка с оказването на медицинска помощ по чл. 1, ал. 1 включва:
1. първични медицински документи съгласно приложение № 1 „Първични медицински документи към Решението“;
2. медицински документи на МЗ, утвърдени по съответния ред;
3. документи, свързани с оказването на медицинска помощ на лица, осигурени в друга държава, по чл. 33, ал. 1, т. 3 НРД за медицинските дейности за 2015 г.
(2) Отчетната документация във връзка с оказването на медицинска помощ включва:
1. здравната документация по ал. 1, т. 1 и 3;
2. финансови документи съгласно приложение № 2 „Финансови документи към Решението“.
(3) С документите по ал. 2 се отчита и заплаща извършената дейност по договора с НЗОК.
Чл. 25. Изпълнителите на медицинска помощ осигуряват за своя сметка формуляри на първични медицински и финансови документи.
Чл. 26. Документацията и документооборотът за ИМП се уреждат в специалните условия на Решението.
Глава девета
ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ И ДИЕТИЧНИ ХРАНИ ЗА СПЕЦИАЛНИ МЕДИЦИНСКИ ЦЕЛИ ЗА ДОМАШНО ЛЕЧЕНИЕ, ЗАПЛАЩАНИ НАПЪЛНО ИЛИ ЧАСТИЧНО ОТ НЗОК
Чл. 27. (1) Лекарствените продукти, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели за домашно лечение, които НЗОК заплаща в полза на ЗОЛ, са за лечение на заболяванията, включени в списъка по чл. 45, ал. 4 ЗЗО, приет с Решение № РД-НС-04-12 от 10 февруари 2016 г. на НС на НЗОК (ДВ, бр. 15 от 23.02.2016 г.).
(2) Хроничните заболявания, за които се издава „Рецептурна книжка на хронично болния“ са посочени в приложение № 3 „Списък на заболяванията, за които се издава „Рецептурна книжка на хронично болния, по Решението“.
(3) В случаите по чл. 48, ал. 2 НРД за медицинските дейности за 2015 г. назначаването и преписването на лекарствени продукти по конкретен МКБ код на заболяване от списъка по чл. 45, ал. 4 ЗЗО се извършват при спазване на приложение № 4 „Кодове на заболяванията по списък, определен по реда на чл. 45, ал. 4 ЗЗО, и кодове на специалности на лекари, назначаващи терапия, по Решението“.
(4) Алинеи 2 и 3 се прилагат и при предписване на медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели.
(5) При предписване на лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели лекарят е длъжен да информира пациента за техния вид, действие, приложение, странични реакции, ред и начин на приемане, което се отбелязва в амбулаторния лист от прегледа и се удостоверява с подпис на пациента.
(6) В случаите на предписване на лекарствен продукт лекарят е длъжен да информира пациента ЗОЛ и относно това дали той се заплаща напълно или частично от НЗОК, както и дали има лекарствени продукти със същото международно непатентно наименование с по-ниска цена, заплащана частично или напълно от НЗОК.
Чл. 28. (1) Общопрактикуващият лекар и лекарят специалист проследяват ефекта от прилаганата терапия с лекарствени продукти за домашно лечение за заболяванията, включени в списъка по чл. 45, ал. 4 ЗЗО.
(2) При липса или недостатъчна ефективност от прилаганата лекарствена терапия лекарят, провеждащ диспансерно наблюдение, за заболяванията, за които има утвърден ред за диспансерно наблюдения, може да назначава заместваща лекарствена терапия, освен в случаите на специални изисквания при назначена терапия по реда на чл. 78, т. 2 ЗЗО.
Чл. 29. С „Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК“ (образец по приложение № 8 към чл. 24, ал. 1 от Наредба № 4 от 2009 г.) се назначават лекарствени продукти, при наличие на условията по чл. 53, ал. 2, т. 1 и 2 НРД за медицинските дейности за 2015 г., както и при наличие на Решение на специализираната комисия по амбулаторна процедура № 38 „Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал. 2 ЗЗО“ (бл. МЗ – НЗОК № 13).
Чл. 30. Имунизацията по чл. 70 НРД за медицинските дейности за 2015 г. се счита за завършена след прилагане на посочените в кратката характеристика на продукта дози съобразно възрастта на ЗОЛ. Приложените дози следва да бъдат от един и същ вид ваксина срещу ЧПВ.
Глава десета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ И ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ
Чл. 31. (1) Изпълнителите на медицинска помощ са задължени да събират, поддържат, съхраняват и предоставят на НЗОК/РЗОК информация:
1. на хартиен носител – за документи, за които се изисква подпис на пациента;
2. финансови отчетни документи – на хартиен носител или в електронен вид;
3. в електронен вид в определен от НЗОК формат за отчитане на ИМП за извършената от тях дейност в полза на ЗОЛ, съдържащ атрибутите от първичните медицински документи съгласно приложение № 1.
(2) Обемът и видът на информацията по ал. 1 се използват за изграждане и поддържане на регистрите на НЗОК по чл. 63, т. 1 и 2 ЗЗО и Решението.
Чл. 32. Обемът и видът на предоставяната информация са определени в Решението, като се спазват реквизитите на установените тук документи.
Чл. 33. Изпълнителите на медицинска помощ са задължени да предоставят изискваната с Решението информация във формат, начин и в срокове, определени в глава единадесета, раздел VІІІ и глава тринадесета, раздел IX и приложения № 1 и 2.
Чл. 34. Договорните партньори са задължени да предоставят съхраняваната при тях информация по чл. 31, т. 1 при проверка от контролните органи на НЗОК.
Чл. 35. При промени в нормативната база, които налагат изменение на работните процедури и изискванията към медицинския софтуер, промените се публикуват на интернет страницата на НЗОК в срок не по-малък от 30 дни преди прилагането им, в случай че срокът не противоречи на влизането в сила на нормативния акт.
Чл. 36. Националната здравноосигурителна каса обявява на своята интернет страница формати на електронни документи за отчитане на договорената и извършена дейност по НРД за медицинските дейности за 2015 г. и Решението.
Чл. 37. Националната здравноосигурителна каса е задължена да използва и предоставя данните, свързани с личността на ЗОЛ и ИМП, в съответствие с изискванията по чл. 68, ал. 1 и 2 ЗЗО и Закона за защита на личните данни.
Чл. 38. (1) На основание чл. 63, ал. 1, т. 1 ЗЗО и чл. 2, ал. 5 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ всяко ЗОЛ, с изключение на малолетните и поставените под пълно запрещение лица, се автентификира електронно чрез уникален идентификационен номер (УИН), с което потвърждава оказваната му БМП. Уникалният идентификационен номер е код, създаден въз основата на сканиране на произволни точки от пръст на ръка на ЗОЛ. Кодът се генерира от четец, върху който ЗОЛ поставя пръст на ръка, и се записва в информационната система на НЗОК „Регистрационната система за здравноосигурителни събития при изпълнители на медицинска помощ“.
(2) При всяко ползване на БМП изпълнителят на БМП регистрира ЗОЛ в информационната система по ал. 1 с уникалния идентификатор на лицето – ЕГН, ЛНЧ или Специален номер от регистъра на Националната агенция по приходите. За новородените, до получаване на уникален идентификатор, в информационната система се вписва номерът на „История на заболяването“ на новороденото.
(3) Здравноосигуреното лице потвърждава оказваната му БМП чрез електронна автентификация по реда на ал. 1, при която кодът, който се генерира въз основа на сканиране на произволни точки от пръст на ръка на ЗОЛ, се сравнява с УИН от информационната система по ал. 1.
(4) Регистрацията и електронната автентификация в информационната система по ал. 1 се извършват за всяко здравноосигурително събитие:
1. при лечение по КП и КПр – при постъпване и напускане на лечебното заведение – изпълнител на БМП;
2. при лечение по АПр – еднократно за всяка извършвана процедура;
3. при отпускане от болничната аптека на изпълнителя на БМП на лекарствени продукти за лечение/продължаване на лечението на злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания, както и на опиоидни аналгетици по АПр № 7, за извънстационарни условия – еднократно при всяко отпускане на лекарствен/и продукт/и.
(5) В случаите, когато ЗОЛ постъпва в животозастрашаващо състояние в лечебното заведение – изпълнител на БМП, регистрацията и електронната автентификация в информационната система по ал. 1 се извършват до момента на напускане на ЗОЛ на лечебното заведение.
(6) При оказване на медицинска помощ на малолетно или на поставено под пълно запрещение лице изпълнителят на БМП регистрира в информационната система по ал. 1 и лицето, което може да изразява информирано съгласие за осъществяване на медицински дейности на непълнолетното/ограниченото дееспособно лице, съгласно изискванията на ЗЗ. Лицето, изразяващо информирано съгласие, потвърждава извършваната БМП на малолетното/поставеното под пълно запрещение лице чрез електронна автентификация.
(7) При оказване на БМП на непълнолетно или на поставено под ограничено запрещение лице изпълнителят регистрира в информационната система по ал. 1:
1. непълнолетното/поставеното под ограничено запрещение лице, както и
2. лицето, което може да изразява информирано съгласие за осъществяване на медицински дейности на непълнолетното/ограниченото дееспособно лице, съгласно изискванията на ЗЗ.
(8) Лицата по ал. 7 потвърждават оказаната БМП на лицето по ал. 7, т. 1 чрез електронна автентификация.
(9) Когато поради медицински или технически причини ЗОЛ/лицето по ал. 6, изразяващо информирано съгласие/лице по ал. 7 не може да потвърди чрез електронна автентификация извършваната БМП, изпълнителят на БМП го регистрира в информационната система по чл. 94 НРД за МД за 2015 г.
(10) Когато лечението на ЗОЛ приключи с летален изход или ЗОЛ самоволно напусне изпълнителя на БМП, изпълнителят го регистрира в информационната система по ал. 1 с уникалния му идентификатор и номера на българския му личен документ.
(11) За всяко здравноосигурително събитие по ал. 4 информационната система по ал. 1 генерира електронен документ. Електронният документ се подписва от упълномощено от изпълнителя на БМП лице чрез валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис по смисъла на чл. 13, ал. 3 от Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП). Удостоверението следва да бъде издадено от акредитиран доставчик на удостоверителни услуги и да съдържа ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър/код по БУЛСТАТ, наименование на лечебното заведение, ЕГН/ЛНЧ и трите имена на упълномощеното лице.
(12) Електронните документи по ал. 11 се съхраняват в Централното управление на НЗОК.
(13) Националната здравноосигурителна каса изготвя и публикува на официалната си интернет страница указания за ползване на информационната система по ал. 1.
СПЕЦИАЛНА ЧАСТ
Глава единадесета
ИЗВЪНБОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
Раздел I
Условия и ред за сключване на договори с изпълнители на извънболнична медицинска помощ
Чл. 39. (1) Лечебните заведения за извънболнична помощ/лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, които не са били изпълнители на извънболнична медицинска помощ до 31.03.2016 г., могат да сключват договори с НЗОК в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2015 г. и с Решението.
(2) В случаите по ал. 1 лечебните заведения следва да отговарят на общите и специалните условия на НРД за медицинските дейности за 2015 г. и специалните условия на Решението.
Чл. 40. С изпълнителите на медицинска помощ по НРД за медицинските дейности за 2015 г., на основание чл. 59, ал. 3, изречение второ от ЗЗО, се сключват допълнителни споразумения към договорите.
Чл. 41. Националната здравноосигурителна каса сключва договори/допълнителни споразумения в сроковете по чл. 18 и 19.
Раздел II
Необходими документи и ред за сключване на договори с изпълнители на извънболнична медицинска помощ
Чл. 42. (1) Лечебните заведения за извънболнична медицинска помощ, които не са били изпълнители на медицинска помощ до 31.03.2016 г. и желаят да сключат договор със съответната РЗОК, на чиято територия са регистрирани в РЦЗ/РЗИ в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2015 г. и с Решението, представят заявление по образец, утвърден от управителя на НЗОК, към което прилагат документите по чл. 114 НРД за медицинските дейности за 2015 г.
(2) В случаите по ал. 1 декларациите по чл. 114, т. 5 или 6 НРД за медицинските дейности за 2015 г. на хартиен и електронен носител се подават по образец съгласно приложение № 5 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на първична извънболнична медицинска помощ по Решението“, съответно приложение № 6 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ по Решението“.
(3) Квалификационните документи за продължаващо медицинско обучение след придобиване на специалност, необходими за изпълнение на ВСМД/ВСМДИ, се прилагат към заявлението за сключване на договор в съответствие с чл. 182 ЗЗ и съответните утвърдени медицински стандарти.
Чл. 43. (1) Лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, желаещи да сключат договор с РЗОК за оказване на ПИМП, подават заявление по образец, утвърден от управителя на НЗОК, към което прилагат: копие от акта на Министерския съвет, с който са създадени или преобразувани и документите по чл. 114 НРД за медицинските дейности за 2015 г., с изключение на тези по т. 2 и 10.
(2) Лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ, желаещи да сключат договор с РЗОК за оказване на СИМП, подават заявление по образец, утвърден от управителя на НЗОК, към което прилагат: копие от акта на Министерския съвет, с който са създадени или преобразувани и документите по чл. 114 НРД за медицинските дейности за 2015 г., с изключение на тези по т. 2, 5 и 7.
(3) В случаите по ал. 1 и 2 декларациите по чл. 114, т. 5 или 6 НРД за медицинските дейности за 2015 г. на хартиен и електронен носител се подават по образец съгласно приложение № 5, съответно приложение № 6.
Чл. 44. (1) В случаите по чл. 8, ал. 3 лечебните заведения за болнична помощ, желаещи да сключат договор с РЗОК, подават заявление по образец, утвърден от управителя на НЗОК, към което прилагат: копие на разрешението за осъществяване на лечебна дейност, издадено от министъра на здравеопазването, и документите по чл. 114 НРД за медицинските дейности за 2015 г., с изключение на тези по т. 2, 5, 7 и 10.
(2) В случаите по ал. 1 декларациите по чл. 114, т. 6 НРД за медицинските дейности за 2015 г. на хартиен и електронен носител се подават по образец съгласно приложение № 6.
Чл. 45. (1) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ по договор с НЗОК в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2015 г. представят заявление за сключване на допълнително споразумение по образец, утвърден от управителя на НЗОК.
(2) Към заявлението по ал. 1 изпълнителите на извънболнична медицинска помощ подават и декларациите по чл. 114, т. 5 или 6 на хартиен и електронен носител по образец съгласно приложение № 5, съответно приложение № 6.
(3) Към заявлението по ал. 1 изпълнителите на първична извънболнична медицинска помощ подават и договор по чл. 12, ал. 1, в случай че е налице промяна в начина, по който осигуряват достъп до медицинска помощ извън обявения си работен график на ЗОЛ съгласно Наредба № 2 от 2016 г.
Чл. 46. В случаите, когато лечебно заведение едновременно кандидатства за оказване на извънболнична медицинска помощ, КП, АПр, КПр и/или КДН, изискуемите документи за сключване на договор, които се дублират, се представят в един екземпляр.
Чл. 47. При промяна на всяко от обстоятелствата, удостоверени с документи по чл. 42, 43, 44 и 45, изпълнителят на медицинска помощ е длъжен в срок до 5 работни дни да уведоми РЗОК и да изпрати копие от съответния документ.
Раздел III
Условия и ред за оказване на извънболнична медицинска помощ
Условия и ред за оказване на първична извънболнична медицинска помощ
Чл. 48. (1) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ изпълняват основния пакет от здравни дейности в ПИМП при спазване на описаните в чл. 121 – 138 НРД за медицинските дейности за 2015 г. условия и ред, както и посочените по-долу.
(2) При спазване на посочените в ал. 1 условия и ред лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ оказват ПИМП в консултативните си кабинети и отделенията си без легла.
(3) В графика на ОПЛ по чл. 132 НРД за медицинските дейности за 2015 г. следва да се посочва и заместник на избрания ОПЛ за случаите, когато той не може да изпълнява лично задълженията си, както и неговото местоположение, телефон и други начини за контакт, а също и местонахождението, телефонът и другите начини за контакт и с дежурния кабинет и/или лечебното заведение, осигуряващи медицинска помощ на пациентите извън графика на ОПЛ, с което задължението на ОПЛ по чл. 132, ал. 4 НРД за медицинските дейности за 2015 г. отпада.
Чл. 49. (1) Извън установените в чл. 123 НРД за медицинските дейности за 2015 г. начини за осъществяване на правото на избор на ОПЛ ЗОЛ може да попълни и изпрати на избрания от него ОПЛ регистрационна форма за първоначален, постоянен или временен избор по електронен път, безплатно, при условията и по реда на ЗЕДЕП, чрез електронна услуга, предоставяна от НЗОК.
(2) При осъществяване на правото на избор по ал. 1 се прилага чл. 125, ал. 4 НРД за медицинските дейности за 2015 г.
(3) Техническите и организационните условия и ред за осъществяване на правото на избор по ал. 1 се уреждат с указание на управителя на НЗОК, публикувано на официалната интернет страница на НЗОК.
(4) Промяна на избора си на ОПЛ здравноосигурените лица могат да осъществяват от 1 до 30.06.2016 г. и от 1 до 31.12.2016 г.
Чл. 50. (1) Общопрактикуващият лекар от лечебно заведение – изпълнител на ПИМП, провежда диспансеризация на ЗОЛ по чл. 129 НРД за медицинските дейности за 2015 г. съгласно Наредба № 2 от 2016 г., Наредба № 39 от 2004 г. за заболяванията, подлежащи на диспансеризация от ОПЛ по приложение № 7 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от ОПЛ по Решението“.
(2) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ до 18 години е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания изцяло от лекар – специалист от СИМП, съгласно приложение № 7 и приложение № 9.
(3) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ над 18 години е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания изцяло от ОПЛ, съгласно приложение № 7 и приложение № 9, като в тези случаи се извършват до два консултативни прегледа с лекар – специалист от СИМП, но не по-малко от един.
Чл. 51. (1) Задължението на ОПЛ по чл. 130, ал. 1 НРД за медицинските дейности за 2015 г. да изпълнява програми „Майчино здравеопазване“, „Детско здравеопазване“, да извършва профилактика на ЗОЛ над 18-годишна възраст и да формира рискови групи при ЗОЛ над 18 години се изпълнява съгласно съответните приложения № 2, № 1, № 1а и № 1б на Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 8 „Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма „Детско здравеопазване“, профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 години, формиране на рискови групи при ЗОЛ над 18 години и програма „Майчино здравеопазване“ по Решението“.
(2) Резултатите от проведените профилактични прегледи и изследвания при формиране на рискови групи по ал. 1 на ЗОЛ над 18 години се отразяват в „Карта за профилактика на ЗОЛ над 18 години“, включена в медицинския софтуер на лекаря, осъществил прегледа, изготвена по образец съгласно приложение № 1.
Чл. 52. Здравното (медицинско) досие на пациентите по чл. 135 НРД за медицинските дейности за 2015 г., което създава и съхранява ОПЛ, съдържа още:
1. „Карта за профилактика на ЗОЛ над 18 години“, включена в медицинския софтуер на ОПЛ;
2. екземпляр от издаденото от ОПЛ направление за хоспитализация.
Чл. 53. (1) В случаите по чл. 138, ал. 1 НРД за медицинските дейности за 2015 г. към направлението за хоспитализация ОПЛ прилага амбулаторния лист от извършения преглед на пациента, с посочени данни от анамнезата и обективното състояние на пациента, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ. ОПЛ вписва в амбулаторния лист от прегледа на пациента и издаването на направлението за хоспитализация и диагнозата, с която пациентът се насочва за диагностика и лечение в болнични условия.
(2) Направление за хоспитализация се издава и в случаите на отказ на пациента, документиран писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента и подпис на лекаря в амбулаторния лист, съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.
Условия и ред за оказване на специализирана извънболнична медицинска помощ
Чл. 54. (1) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ оказват СИМП при спазване на описаните в чл. 139 – 153 НРД за медицинските дейности за 2015 г. условия и ред, както и посочените по-долу.
(2) При спазване на посочените в ал. 1 условия и ред лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ оказват СИМП в консултативните си кабинети и отделенията си без легла.
Чл. 55. (1) В случаите по чл. 143 НРД за медицинските дейности за 2015 г. към направлението за хоспитализация специалистът прилага амбулаторния лист от извършения преглед на пациента, с посочени данни от анамнезата и обективното състояние на пациента, предприетите диагностични и терапевтични дейности, в това число и обективните обстоятелства, мотивиращи становището, че лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ. Специалистът вписва в амбулаторния лист от прегледа на пациента и издаването на направлението за хоспитализация и диагнозата, с която пациентът се насочва за диагностика и лечение в болнични условия.
(2) Направление за хоспитализация се издава и в случаите на отказ на пациента, документиран писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента и подпис на лекаря в амбулаторния лист, съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ.
(3) По един екземпляр от направлението за хоспитализация и от амбулаторния лист за прегледа на пациента се съхраняват в изпращащия го специалист.
Чл. 56. (1) Видът и честотата на дейностите по диспансеризация и профилактика по чл. 150 НРД за медицинските дейности за 2015 г. са посочени в приложение № 9 „Пакет дейности и изследвания на ЗОЛ по МКБ, диспансеризирани от лекар специалист по Решението“ в съответствие с Наредба № 2 от 2016 г. и Наредба № 39 от 2004 г.
(2) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ до 18 г. е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания изцяло от лекар – специалист от СИМП, съгласно приложение № 7 и приложение № 9.
(3) В случаите, в които едно диспансеризирано ЗОЛ над 18 г. е със заболявания, класифицирани в един клас, но с различни МКБ кодове, за едни от които подлежи на диспансерно наблюдение при ОПЛ, а за други – при лекар специалист, то този пациент подлежи на диспансерно наблюдение (медицински дейности и изследвания по вид, периодичност и честота) за всички заболявания изцяло от ОПЛ, съгласно приложение № 7 и приложение № 9, като в тези случаи се извършват до два консултативни прегледа с лекар – специалист от СИМП, но не по-малко от един.
(4) В случаите по ал. 2 чл. 150, ал. 4 и 5 НРД за медицинските дейности за 2015 г. не се прилагат.
(5) Специалистите по „Педиатрия“ и „Акушерство и гинекология“ в лечебните заведения за СИМП изпълняват съответно: програма „Детско здравеопазване“ и програма „Майчино здравеопазване“ съгласно приложения № 1 и 2 на Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 10 „Дейности на лекаря специалист по „Педиатрия“ по програма „Детско здравеопазване“, на лекаря специалист по „Акушерство и гинекология“ по програма „Майчино здравеопазване“ и на лекаря специалист по профилактика на ЗОЛ от рискови групи по Решението“.
(6) Лекарите със специалност „Вътрешни болести“, „Гастроентерология“, „Урология“, „Ендокринология и болести на обмяната“, „Кардиология“, „Хирургия“ и „Акушерство и гинекология“ извършват профилактика на ЗОЛ над 18 г. съгласно приложение № 1в на Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 10.
(7) В случаите, в които при прегледа от лекаря специалист се установи, че се касае за заболявания (състояния), включени в приложение № 1в на Наредба № 39 от 2004 г. и приложение № 10, ЗОЛ подлежат на профилактика, като диагнозата, МКБ кодът на заболяването и видът на прегледа се отразяват в амбулаторния лист.
Условия и ред за извършване на медико-диагностична дейност
Чл. 57. (1) Изпълнителите на извънболнична медицинска помощ извършват медико-диагностични изследвания при спазване на описаните в чл. 154 – 156 НРД за медицинските дейности за 2015 г. условия и ред.
(2) При спазване на посочените в ал. 1 условия и ред лечебните заведения за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 ЗЛЗ извършват медико-диагностичната дейност в медико-диагностичните си лаборатории.
Раздел ІV
Критериите за качество и достъпност на медицинската помощ
Критериите за качество и достъпност на първичната извънболнична медицинска помощ
Чл. 58. (1) Изпълнителите на ПИМП оказват договорените медицински дейности съгласно критериите за качество и достъпност на медицинската помощ, които са:
1. изпълнение на профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. и формиране на рискови групи за социално значими заболявания;
2. изпълнение на изискванията на програма „Майчино здравеопазване“;
3. изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ за проследяване на здравословното състояние на лица на възраст от 0 до 18 г.;
4. срочност на извършване на първия преглед на новородено – в първите 24 часа и между 14-ия и 20-ия ден след изписването му от лечебното заведение, където се е родило, в случай, че има избран ОПЛ;
5. минимална продължителност на профилактичен преглед – петнадесет минути;
6. минимална продължителност на диспансерен преглед – петнадесет минути;
7. изпълнение на диспансерно наблюдение на пациенти със захарен диабет – неинсулинозависим тип (за целия период на диспансерно наблюдение (за календарна година):
7.1. компенсирано състояние на гликемията в над 50 % от периода на наблюдение – отчита се времето, през коeто пациентът е бил компенсиран като процент от целия период на диспансерно наблюдение:
а) за добър контрол се считат стойности до 7.0 % на HbA1c (или до 8.0 % за пациенти с анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана малка продължителност на живота, напреднали усложнения, множество съпътстващи заболявания), измерени при прегледи по повод на диспансерно наблюдение или по друг повод;
б) за незадоволителен контрол се считат стойности над 7.0 % на HbA1c (или над 8.0 % за пациенти с анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана малка продължителност на живота, напреднали усложнения на захарен диабет, множество съпътстващи заболявания), измерени при прегледи по повод на диспансерно наблюдение или по друг повод;
в) процент хоспитализирани пациенти с декомпенсация на основното заболяване над средния показател за страната спрямо общия брой диспансеризирани при ОПЛ по даденото заболяване;
7.2. компенсирано състояние на съпътстващата при захарен диабет артериална хипертония в над 50 % от периода на диспансерно наблюдение – отчита се времето, през което пациентът е бил компенсиран като процент от целия период на наблюдение:
а) за добър контрол се считат измерените стойности на систолното налягане под 140 mm/Hg и диастолно под 85 mm/Hg;
б) за незадоволителен контрол се считат измерените стойности на систолното налягане над 140 mm/Hg и диастолно над 85 mm/Hg;
7.3. компенсирано състояние на съпътстващото захарен диабет сърдечно-съдово заболяване в периода на диспансерно наблюдение:
а) за добър контрол се считат достигнати нива на LDL-холестерол под 1.8 mmol/l;
б) за незадоволителен контрол се считат нива на LDL-холестерол над 1.8 mmol/l;
7.4. процент хоспитализирани пациенти с остро съдово усложнение на основното заболяване (остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия, остър мозъчно-съдов и периферно съдов инцидент, изострена сърдечна недостатъчност) над средния показател за страната спрямо общия брой диспансеризирани по даденото заболяване;
8. изпълнение на диспансерно наблюдение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания (за целия период на диспансерно наблюдение (за календарна година):
8.1. компенсирано състояние на артериалното налягане в над 50 % от периода на наблюдение – отчита се времето, през което пациентът е бил компенсиран като процент от целия период на диспансерно наблюдение:
а) за добър контрол се считат измерените стойности на систолното налягане под 140 mm/Hg и диастолно под 90 mm/Hg;
б) за незадоволителен контрол се считат измерените стойности на систолното налягане над 140 mm/Hg и диастолно над 90 mm/Hg;
8.2. компенсирано състояние на съпътстващата при АХ дислипидемия в периода на наблюдение:
а) за добър контрол се считат достигнати нива на LDL-холестерол под 1.8 mmol/l, респективно под 2.5 mmol/l, под 3 mmol/l за пациентите с много висок, висок, умерен и нисък риск от развитие на друго сърдечно-съдово заболяване;
б) за незадоволителен контрол се считат нива на LDL-холестерол над 1.8 mmol/l, респективно над 2.5 mmol/l, над 3 mmol/l за пациентите с много висок, висок, умерен и нисък риск от развитие на друго сърдечно-съдово заболяване;
8.3. процент хоспитализирани пациенти с остро съдово усложнение на основното заболяване (остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия, остър мозъчно-съдов и периферно-съдов инцидент, изострена сърдечна недостатъчност) над средния показател за страната спрямо общия брой диспансеризирани по даденото заболяване.
Критериите за качество и достъпност на специализираната извънболнична медицинска помощ
Чл. 59. (1) Изпълнителите на СИМП оказват договорените медицински дейности съгласно критериите за качество и достъпност на медицинската помощ, които са:
1. изпълнение на изискванията на профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. на рискови групи за социално значими заболявания;
2. изпълнение на изискванията на програма „Майчино здравеопазване“;
3. изпълнение на програма „Детско здравеопазване“ за проследяване на здравословното състояние на лица на възраст от 0 до 18 г.;
3.1. срочност на извършване на първия преглед на новородено – в първите 24 часа и между 14-ия и 20-ия ден след изписването му от лечебното заведение, където се е родило, в случаите, че има направен избор;
4. минимална продължителност на профилактичен преглед – петнадесет минути;
5. минимална продължителност на диспансерен преглед – петнадесет минути;
6. минимална продължителност на първичен преглед на дете по повод остро състояние – двадесет минути;
7. изпълнение на профилактични прегледи на ЗОЛ от рискови групи за социално значими заболявания в случай на насочване от ОПЛ;
8. изпълнение на диспансерно наблюдение на пациенти със захарен диабет тип 2 на инсулиново лечение (за целия период на диспансерно наблюдение (за календарна година):
8.1. компенсирано състояние на гликемията в над 50 % от периода на наблюдение – отчита се времето, през което пациентът е бил компенсиран като процент от целия период на диспансерно наблюдение;
а) за добър контрол се считат стойности до 7.0 % на HbA1c (или до 8.0 % за пациенти с анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана малка продължителност на живота, напреднали усложнения, множество съпътстващи заболявания), измерени при диспансерни прегледи или по друг повод;
б) за незадоволителен контрол се считат стойности над 7.0 % на HbA1c (или над 8.0 % за пациенти с анамнеза за тежки хипогликемии, с очаквана малка продължителност на живота, напреднали усложнения на захарен диабет, множество съпътстващи заболявания), измерени при прегледи по повод диспансерно наблюдение или по друг повод;
в) процент хоспитализирани пациенти с декомпенсация на основното заболяване над средния показател за страната спрямо общия брой диспансеризирани при лекар специалист по ендокринология и болести на обмяната по даденото заболяване;
8.2. компенсирано състояние на съпътстващата при захарен диабет артериална хипертония в над 50 % от периода на диспансерно наблюдение – отчита се времето, през което пациентът е бил компенсиран като процент от целия период на наблюдение:
а) за добър контрол се считат измерените стойности на систолното налягане под 140 mm/Hg и диастолно под 85 mm/Hg;
б) за незадоволителен контрол се считат измерените стойности на систолното налягане над 140 mm/Hg и диастолно над 85 mm/Hg;
8.3. компенсирано състояние на съпътстващото захарен диабет сърдечно-съдово заболяване в периода на диспансерно наблюдение:
а) за добър контрол се считат достигнати нива на LDL-холестерол под 1.8 mmol/l;
б) за незадоволителен контрол се считат нива на LDL-холестерол над 1.8 mmol/l;
8.4. процент хоспитализирани пациенти с остро съдово усложнение на основното заболяване (остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия, остър мозъчно-съдов и периферно-съдов инцидент, изострена сърдечна недостатъчност) над средния показател за страната спрямо общия брой диспансеризирани при лекаря специалист по даденото заболяване;
9. изпълнение на диспансерно наблюдение на пациенти със сърдечно-съдови заболявания (за целия период на диспансерно наблюдение (за календарна година):
9.1. компенсирано състояние на артериалното налягане в над 50 % от периода на наблюдение – отчита се времето, през което пациентът е бил компенсиран като процент от целия период на диспансерно наблюдение:
а) за добър контрол се считат измерените стойности на систолното налягане под 140 mm/Hg и диастолно под 90 mm/Hg;
б) за незадоволителен контрол се считат измерените стойности на систолното налягане над 140 mm/Hg и диастолно над 90 mm/Hg;
9.2. компенсирано състояние на съпътстващата АХ дислипидемия в периода на наблюдение:
а) за добър контрол се считат достигнати нива на LDL-холестерол под 1.8 mmol/l, респективно под 2.5 mmol/l, под 3 mmol/l за пациентите с много висок, висок, умерен и нисък риск от развитие на друго сърдечно-съдово заболяване;
б) за незадоволителен контрол се считат нива на LDL-холестерол над 1.8 mmol/l, респективно над 2.5 mmol/l, над 3 mmol/l за пациентите с много висок, висок, умерен и нисък риск от развитие на друго сърдечно-съдово заболяване;
9.3. процент хоспитализирани пациенти с остро съдово усложнение на основното заболяване (остър миокарден инфаркт, нестабилна стенокардия, остър мозъчно-съдов и периферно съдов инцидент, изострена сърдечна недостатъчност) над средния показател за страната спрямо общия брой диспансеризирани по даденото заболяване.
Критериите за качество и достъпност на специализираните медико-диагностични изследвания
Чл. 60. Изпълнителите на МДИ оказват договорените медицински дейности съгласно критериите за качество и достъпност на медицинската помощ, които са:
1. изпълнение на задължителните нормативни изисквания;
2. лекарско присъствие в рамките на обявения график;
3. осъществяване на текущ лабораторен контрол;
4. документирана преценка на резултата от лекар с придобита специалност по профила на лабораторията, удостоверена с подпис върху бланка за МДД.
Раздел V
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности в извънболничната медицинска помощ
Чл. 61. (1) Националната здравноосигурителна каса закупува медицинска помощ по чл. 55, ал. 2, т. 2 ЗЗО, оказвана на ЗОЛ при условията и по реда на НРД за медицинските дейности за 2015 г. и Решението, определена като основен пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно Наредба № 2 от 2016 г.
(2) Обемите и цените на видовете медицинска помощ по ал. 1 са определени по реда на настоящия раздел.
(3) Обемите и цените за периода от 1.04.2016 г. обхващат дейностите, оказани по реда на НРД за медицинските дейности за 2015 г. и Решението, и подлежат на заплащане през 2016 г. по ЗБНЗОК 2016.
(4) Цените и обемите в настоящия раздел подлежат на промяна по реда на чл. 65.
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности в първичната извънболнична медицинска помощ
Чл. 62. През 2016 г. НЗОК закупува следните обеми дейности в ПИМП, включени в приложение № 1 „Първична извънболнична медицинска помощ“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г., по цени, както следва:

Код
Номенклатура
Дейности по Наредба
№ 40 от 2004 г.
Дейности по Наредба
№ 2 от 2016 г.
Обем (бр.)
Цени (лв.)
Обем (бр.)
Цени (лв.)
1
2
3
4
5
6
I
Капитационно плащане
6 100 600
 
6 102 600
 
1
Лица от 0 до 18 години
1 226 600
1,30
1 226 600
1,30
2
Лица от 18 до 65 години
3 430 000
1,05
3 426 000
1,05
3
Лица над 65 години
1 444 000
1,40
1 450 000
1,40
4
Заплащане за осигуряване на достъп до медицинска помощ на ЗОЛ извън обявения работен график на практиката съгласно Наредба № 2 от 2016 г.
6 100 600
0,11
6 102 600
0,11
ІІ
Дейност по програма „Детско здравеопазване“
866 742
 
2 229 153
 
1
Профилактични прегледи за лица от 0 до 1 г.
199 601
9,00
479 495
10,00
2
Профилактични прегледи за лица от 1 до 2 г.
66 208
8,00
160 795
9,00
3
Профилактични прегледи за лица от 2 до 7 г.
171 557
8,00
411 238
9,00
4
Профилактични прегледи за лица от 7 до 18 г.
144 231
8,00
507 918
9,00
5
Задължителни имунизации и реимунизация на лица от 0 до 18 г.
285 145
4,50
669 707
4,50
III
Имунизации за рак на маточната шийка по национална програма
 
4,00
 
4,00
IV
Дейност по програма „Майчино здравеопазване“
2 418
7,00
4 154
7,00
V
Дейност по диспансерно наблюдение
1 338 083
 
3 141 225
 
1
Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с една диагноза
742 877
9,50
1 704 576
9,50
2
Дейност по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с повече от една диагноза
595 206
10,50
1 436 649
10,50
VI
Профилактични прегледи на лица над 18 г.
773 751
10,00
1 657 020
10,00
VII
Имунизации на лица над 18 г.
75 842
4,50
151 487
4,50
VIII
Инцидентни посещения на ЗОЛ от други здравни райони
6 508
5,50
18 169
5,50
IX
Неблагоприятни условия
1 612 908(стойност за периода)
3 223 595 (стойност за периода)

Обеми и цени на закупуваните от НЗОК дейности в специализираната извънболнична медицинска помощ
Чл. 63. През 2016 г. НЗОК закупува следните обеми дейности в СИМП, включени в приложение № 2 към чл. 1, ал. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ и приложение № 6 към чл. 1, ал. 1 „Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение“ към чл. 1, ал. 1 на Наредба № 2 от 2016 г., по цени, както следва:

Код
Номенклатура
Дейности по Наредба
№ 40 от 2004 г.
Дейности по Наредба
№ 2 от 2016 г.
Обем (бр.)
Цени (лв.)
Обем (бр.)
Цени (лв.)
1
2
3
4
5
6
І
Първични посещения
2 228 751
 
4 960 772
 
1
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
1 821 211
19,00
4 212 548
19,00
2
Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист по „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
318 389
19,00
554 601
19,00
3
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
51 551
19,00
121 295
19,00
4
Първични профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
16 093
19,00
30 818
19,00
5
Първични специализирани прегледи по диспансерно наблюдение на ЗОЛ
21 507
19,00
41 510
19,00
ІІ
Вторични посещения
1 026 442
 
2 197 380
 
1
Прегледи по повод остри заболявания и с хронични, неподлежащи на диспансерно наблюдение
748 991
9,50
1 684 299
9,50
2
Прегледи на ЗОЛ от 0 до 18 г. при специалист „Педиатрия“ и/или с придобита профилна специалност по „Детски болести“, насочен от ОПЛ по повод остри състояния
229 983
9,50
403 513
9,50
3
Прегледи при специалисти („Хирургия“, „Ортопедия и травматология“), изпълняващи процедури
47 468
9,50
109 568
9,50
ІІІ
Профилактични прегледи на ЗОЛ до 18 г. от лекар-специалист с придобита специалност по „Педиатрия“
13 424
9,50
28 163
9,50
ІV
Профилактични прегледи по програма „Майчино здравеопазване“
111 663
9,50
231 809
9,50
V
Профилактични прегледи на ЗОЛ над 18 г. от рискови групи
82
9,50
344
9,50
Специализиран преглед по диспансерно наблюдение на ЗОЛ с едно или повече заболявания
329 483
9,50
648 041
9,50
VІІ
Комплексно диспансерно (амбулаторно) наблюдение на лица с психични и кожно-венерически заболявания
8 199
14,00
17 032
14,00
VІІІ
Медицинска експертиза
317 933
5,50
674 022
5,50
IX
Високоспециализирани дейности
219 486
 
514 237
 
05_31
Локално обезболяване – проводна анестезия
2
7,49
5
7,49
06_11
Пункционна биопсия на щитовидна жлеза под ехографски контрол
194
28,36
350
28,36
14_24
Лазертерапия при очни заболявания
3 890
39,91
8 107
39,91
21_22
Вземане на биопсичен материал от нос
5
13,38
10
13,38
21_29
Назален провокационен тест с алергени
0
26,22
1
26,22
21_31
Отстраняване на полипи от носната кухина
50
26,75
93
26,75
22_01
Пункция и аспирация на максиларен синус
636
13,05
1 034
13,05
28_0
Инцизия на тонзиларни и перитонзиларни абсцеси
302
13,05
614
13,05
31_48
Ларингостробоскопия; ларингостробография
168
26,75
516
26,75
33_29
Бронхопровокационен тест с метахолин
0
32,10
1
32,10
38_50
Лигатура на вена при подкожни варикозни образувания и ексцизия на варикозни възли
2
29,96
5
29,96
39_96
Венозна анестезия
144
19,90
323
19,90
40_11
Вземане на биопсичен материал от лимфен възел
276
13,91
610
13,91
41_31
Вземане на материал чрез костно-мозъчна пункция за специализирани изследвания
8
16,05
42
16,05
45_13
Диагностична горна ендоскопия
2 247
21,40
4 262
21,40
45_23
Диагностична долна ендоскопия, фиброколоноскопия
239
21,40
393
21,40
45_24
Диагностична долна ендоскопия, фибросигмоидоскопия
417
21,40
758
21,40
57_32
Уретроцистоскопия (диагностична)
830
20,12
1 651
20,12
57_33
Вземане на биопсичен материал от пикочен мехур
0
13,91
1
13,91
58_0
Уретротомия при стриктура
1
14,98
5
14,98
58_23
Вземане на биопсичен материал от уретра
1
13,91
2
13,91
60_11
Вземане на биопсичен материал от простата
27
13,91
12
13,91
64_11
Вземане на биопсичен материал от пенис
0
13,91
1
13,91
67_11
Колпоскопия с прицелна биопсия
881
13,91
1 684
13,91
67_32
Деструктивно лечение на доброкачествени изменения на маточната шийка, с изключение на химична каутеризация
1 999
13,91
3 955
13,91
68_16
Аспирационна ендометриална биопсия
43
8,03
68
8,03
81_91
Диагностична и терапевтична пункция на стави
7 646
17,44
15 207
17,44
82_04
Инцизия и дренаж на палмарно или тенарно пространство
354
40,77
753
40,77
83_13
Вагинотомия
1
8,56
4
8,56
85_0
Инцизия на гръдна жлеза
237
16,05
507
16,05
85_11
Вземане на биопсичен материал от гърда
246
13,91
418
13,91
86_3
Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори
4 447
13,91
9 446
13,91
88_71
Трансфонтанелна ехография
661
17,44
1 372
17,44
88_72
Ехокардиография
131 289
22,79
299 201
22,79
88_721
Фетална ехокардиография на рисков контингент за сърдечна патология на плода
11
28,89
42
28,89
88_73
Ехография на млечна жлеза
1 043
13,36
2 331
13,36
88_75
Доплерово ултразвуково изследване на бъбречни съдове
884
17,66
1 822
17,66
88_77
Доплерова сонография; доплерова сонография на периферни съдове; доплерова сонография на съдовете на щитовидната жлеза
12 293
17,66
26 828
17,66
88_79
Ехографско изследване на стави при деца
4 053
17,66
9 022
17,66
88_98
Остеоденситометрия и интерпретация при следните случаи: Болни с трансплантирани органи. Пациенти с хиперпаратиреоидизъм. Пациенти с хипогонадизъм
5
20,33
7
20,33
89_01
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани тромбоцити
0
26,75
1
26,75
89_04
Интерпретация на резултат от изследване на кинетиката на радионуклидно маркирани еритроцити – обем циркулираща кръв/кинетика на еритроцити
0
26,75
1
26,75
89_06
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел от морфологични, имунофенотипни, цитогенетични и молекулярни показатели за диагноза и определяне на група прогностичен риск при болен с левкемия
15
26,75
23
26,75
89_07
Снемане на анестезиологичен статус за планиране на оперативна интервенция с анестезия
1 640
13,38
3 241
13,38
89_08
Интерпретация на комплексно изследване на стандартен панел имунохистохимични, имунохимични показатели β-микроглобулин за диагноза и определяне на група прогностичен риск при пациент с лимфом
10
26,75
19
26,75
89_12
Назален провокационен тест с медиатори
0
28,89
1
28,89
89_14
Електроенцефалография (ЕЕГ)
13 242
16,05
26 275
16,05
89_41
Сърдечно-съдов тест с натоварване
3 880
20,12
7 942
20,12
89_50
Непрекъснат 24-часов електрокардиографски запис (ЕКГ Холтер мониториране)
4 340
17,44
8 690
17,44
89_61
Непрекъснат 24-часов запис на артериално налягяне (Холтер мониториране)
555
17,12
1 145
17,12
90_49
Индуциране на храчка и нейната обработка
0
12,84
1
12,84
93_08
Електромиография (ЕМГ)
10 816
16,05
25 168
16,05
93_13
Постизометрична релаксация (курс на лечение)
201
12,84
249
12,84
93_21
Екстензионна терапия (курс на лечение)
91
12,84
202
12,84
93_27
Специализирани кинезитерапевтични методи, приложими при ДЦП
105
27,82
207
27,82
93_75
Фониатрична консултация с последваща гласова рехабилитация – курс (комплекс дихателни, фонаторни и резонаторни упражнения) 10 сеанса
495
27,82
1 001
27,82
94_35
Сесия за кризисна интервенция
 
 
30 000
5,00
95_12
Флуоресцентна ангиография на съдовете на окото
3 368
36,06
7 532
36,06
95_23
Евокирани потенциали
45
20,33
108
20,33
95_47
Фонетография
0
16,05
1
16,05
96_53
Назален лаваж и обработка
0
18,19
1
18,19
99_88
Лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани
4 567
26,75
9 803
26,75
Z01_5
Кожно-алергично тестване
504
8,03
968
8,03
Z01_5
Тестуване за поносимост при прилагане на анестетици
80
9,63
195
9,63
X
Физиотерапия и рехабилитация
1 429 686
 
3 232 151
 
1
Специализиран преглед
64 892
5,00
147 144
5,00
2
Група І процедури
659 373
1,80
1 516 282
1,80
3
Група ІІ процедури
31 821
1,80
81 213
1,80
4
Група ІІІ процедури
608 702
1,80
1 340 889
1,80
5
Заключителни прегледи по трите групи
64 898
9,00
146 623
9,00

 
Обеми и цени на закупуваните от НЗОК медико-диагностични дейности в извънболнична медицинска помощ
Чл. 64. През 2016 г. НЗОК закупува следните обеми специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания, включени в т. V, буква „Б“ на приложение № 2 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ към член единствен на Наредба № 2 от 2016 г., по цени, както следва:

Код
Номенклатура
Дейности по Наредба
№ 40 от 2004 г.
Дейности по Наредба
№ 2 от 2016 г.
Обем (бр.)
Цени (лв.)
Обем (бр.)
Цени (лв.)
1
2
3
4
5
6
01
Клинична лаборатория
5 206 787
 
14 914 953
 
01_01
Кръвна картина – поне осем от посочените показатели или повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити, MCV, MCH, MCHC
739 853
1,98
2 055 197
1,98
01_03
Скорост на утаяване на еритроцитите
266 098
0,80
753 848
0,80
01_04
Време на кървене
16 665
1,43
36 711
1,43
01_05
Пресяващи тестове: протромбиново време
97 779
1,98
299 989
1,98
01_06
Пресяващи тестове: активирано парциално тромбопластиново време (APTT)
6 508
1,98
15 480
1,98
01_07
Пресяващи тестове: фибриноген
12 643
1,98
27 664
1,98
01_08
Химично изследване на урина с течни реактиви (pH, белтък, билирубин, уробилиноген, глюкоза, кетони, относително тегло, нитрити, левкоцити, кръв)
267 362
0,80
804 897
0,80
01_09
Седимент на урина – ориентировъчно изследване
316 045
0,80
948 172
0,80
01_10
Окултни кръвоизливи
792
2,30
1 855
2,30
01_11
Глюкоза
481 671
1,43
1 379 573
1,43
01_12
Кръвно-захарен профил
130 419
3,85
401 121
3,85
01_13
Креатинин
417 154
1,43
1 315 996
1,43
01_14
Урея
67 130
1,43
201 757
1,43
01_15
Билирубин – общ
25 012
1,43
49 803
1,43
01_16
Билирубин – директен
10 380
1,43
21 849
1,43
01_17
Общ белтък
16 551
1,43
38 032
1,43
01_18
Албумин
10 086
1,43
23 531
1,43
01_19
Холестерол
481 214
1,43
420 402
1,43
01_20
HDL-холестерол
321 636
1,43
1 089 540
1,43
01_21
Триглицериди
438 334
1,43
1 364 565
1,43
01_22
Гликиран хемоглобин
87 390
9,24
281 962
9,24
01_23
Пикочна киселина
78 252
1,43
188 666
1,43
01_24
AСАТ
132 802
1,43
287 165
1,43
01_25
АЛАТ
132 393
1,43
287 656
1,43
01_26
Креатинкиназа (КК)
6 898
1,43
14 532
1,43
01_27
ГГТ
52 435
1,43
117 150
1,43
01_28
Алкална фосфатаза (АФ)
22 950
1,43
49 781
1,43
01_29
Алфа-амилаза
9 647
1,43
19 956
1,43
01_30
Липаза
983
1,54
2 308
1,54
01_31
Натрий и калий
56 560
2,86
122 683
2,86
01_34
Калций
15 682
1,43
36 954
1,43
01_35
Фосфати
8 007
1,43
20 850
1,43
01_36
Желязо
44 494
1,43
108 807
1,43
01_37
ЖСК
15 051
2,10
36 384
2,10
01_38
CRP
57 306
3,74
120 679
3,74
01_39
LDL-холестерол
 
 
1 040 040
1,43
01_40
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско или автоматично апаратно изследване
75 279
1,98
151 180
1,98
01_41
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване
6 711
1,98
15 294
1,98
02_09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
651
3,67
2 565
3,67
02_10
Изследване на ревма фактор (RF)
536
3,67
2 485
3,67
09_01
Криоглобулини
7
6,27
22
6,27
09_02
Общи имуноглобулини IgM
82
9,79
198
9,79
09_03
Общи имуноглобулини IgG
88
9,79
264
9,79
09_04
Общи имуноглобулини IgA
78
9,79
164
9,79
09_05
С3 компонент на комплемента
21
9,79
70
9,79
09_06
С4 компонент на комплемента
14
9,79
66
9,79
10_08
fT4
38 809
10,34
95 992
10,34
10_09
TSH
108 443
10,34
259 942
10,34
10_10
PSA
69 220
12,10
232 104
12,10
10_11
CA-15-3
834
12,10
2 066
12,10
10_12
СА-19-9
592
12,10
1 623
12,10
10_13
СА-125
1 651
12,10
4 508
12,10
10_14
Алфа-фетопротеин
337
12,10
765
12,10
10_15
Бета-хорионгонадотропин
351
12,10
830
12,10
10_16
Карбамазепин
51
12,00
87
12,00
10_17
Валпроева киселина
259
12,00
472
12,00
10_18
Фенитоин
0
12,00
1
12,00
10_19
Дигоксин
3
12,00
9
12,00
10_20
Микроалбуминурия
34 724
8,00
96 872
8,00
10_21
Progesteron
1 684
10,34
4 477
10,34
10_22
LH
2 306
10,34
5 913
10,34
10_23
FSH
2 816
10,34
7 457
10,34
10_24
Prolactin
5 104
10,34
12 446
10,34
10_25
Estradiol
2 086
10,34
5 410
10,34
10_26
Testosteron
2 704
10,34
6 447
10,34
10_27
Антитела срещу Тереоидната пероксидаза – Аnti – TPO
6 335
10,34
17 594
10,34
10_34
Маркер за костно разграждане за диагностика на остеопороза
366
12,10
1 015
12,10
10_61
СЕА
463
12,10
1 060
12,10
2
Клинична микробиология
172 193
 
382 219
 
02_07
RPR (или Васерман)
14 061
3,56
27 553
3,56
02_09
Антистрептолизинов титър (AST) (ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции)
4 512
3,67
9 445
3,67
02_10
Диагностично изследване за ревматоиден артрит
3 642
3,67
8 510
3,67
02_11
Диагностично изследване на инфекзиозна мононуклеоза
371
3,56
612
3,56
02_12
Фекална маса и ректален секрет (Salmonella, Shigella, E. coli, Candida, Campylobacter, Clostridium difficile, Staphylococcus aureus)
14 341
8,00
54 622
8,00
02_13
Изследване на урина за урокултура Е.coli, Proteus, Enterobacteriaceae, Enterococcus, Грам (–), Staphylococcus (S. aureus, S. saprophyticus)
33 800
6,00
75 039
6,00
02_14
Материал от генитална система N. gonorrhoeae, Streptococcus (Haemophilus), Staphylococcus, Gardnerella, Enterobacteriaceae и др. Грам (–), Гъби (C. albicans) и др.
31 148
8,50
69 679
8,50
02_15
Ранев материал и гной Staphylococcus (S. aureus), b-Streptococcus (gr. A), Enterobacteriaceae и др. Грам (–), Анаероби, Corynebacterium
1 644
8,50
4 000
8,50
02_16
Гърлени и назофарингеални секрети b-Streptococcus, Staphylococcus (S. aureus), Neisseria (N. meningitidis), Haemophilus (H. influenzae), Гъби (C. albicans и др.), Corynebacterium
30 613
8,50
53 722
8,50
02_17
Храчка, a-(b)-Streptococcus, Staphylococcus, Branhamella, Haemophilus, Enterobacteriaceae и др. Грам (–), Гъби (C. albicans и др.), Mycobacterium, Анаероби, Aspergillus, M. pneumoniae, RSV
4 366
8,50
8 933
8,50
02_19
Антибиограма с 6 антибиотични диска
33 119
4,50
68 641
4,50
02_20
 Диагностично изследване за Chlamydia
576
3,46
1 463
3,46
04
Медицинска паразитология
27 195
 
116 391
 
04_01
Микроскопско изследване за паразити, вкл. Trichomonas vaginalis
25 127
4,50
112 066
4,50
04_02
Серологично изследване за трихинелоза
54
10,00
85
10,00
04_03
Серологично изследване за токсоплазмоза
1 445
10,00
3 075
10,00
04_04
Серологично изследване за ехинококоза
569
10,00
1 165
10,00
05
Вирусология
25 282
 
50 741
 
05_01
Серологично изследване за HIV 1/2 антитела
8 677
7,71
17 494
7,71
05_02
Серологично изследване на антитела за рубеола при бременни (IgM, IgG)
38
8,16
73
8,16
05_03
Серологично изследване на IgM антитела за морбили при бременни
6
8,16
3
8,16
05_04
Серологично изследване на IgM антитела срещу хепатитен А вирус
112
8,50
305
8,50
05_05
Серологично изследване на HBsAg на хепатитен В вирус
14 877
8,50
29 534
8,50
05_06
Серологично изследване на антитела срещу хепатитен С вирус
1 394
9,50
2 935
9,50
05_07
Серологично изследване на anti-HBcIgM антитела и HBeAg на хепатитен В вирус
178
10,88
397
10,88
06
Образна диагностика
534 960
 
1 070 624
 
06_01
Рентгенография на зъби с определен центраж (секторна рентгенография)
10 749
1,49
18 439
1,49
06_02
Рентгенография на челюстите в специални проекции
198
7,56
363
7,56
06_03
Рентгенография на лицеви кости
732
7,56
1 570
7,56
06_04
Рентгенография на околоносни синуси
18 814
7,56
27 327
7,56
06_05
Специални центражи на черепа
606
7,56
1 354
7,56
06_06
Рентгенография на стернум
209
7,56
461
7,56
06_07
Рентгенография на ребра
3 304
7,56
7 866
7,56
06_08
Рентгеноскопия на бял дроб
1 732
7,56
1 773
7,56
06_09
Рентгенография на крайници
857
7,56
2 239
7,56
06_10
Рентгенография на длан и пръсти
10 142
7,56
22 912
7,56
06_11
Рентгенография на стерноклавикуларна става
122
7,56
333
7,56
06_12
Рентгенография на сакроилиачна става
562
7,56
1 348
7,56
06_13
Рентгенография на тазобедрена става
11 986
7,56
29 252
7,56
06_14
Рентгенография на бедрена кост
1 423
7,56
3 358
7,56
06_15
Рентгенография на колянна става
31 438
7,56
79 653
7,56
06_16
Рентгенография на подбедрица
3 504
7,56
8 508
7,56
06_17
Рентгенография на глезенна става
9 235
7,56
24 153
7,56
06_18
Рентгенография на стъпало и пръсти
10 251
7,56
32 305
7,56
06_19
Рентгенография на клавикула
365
7,56
1 041
7,56
06_20
Рентгенография на акромиоклавикуларна става
172
7,56
384
7,56
06_21
Рентгенография на скапула
106
7,56
251
7,56
06_22
Рентгенография на раменна става
10 661
7,56
21 891
7,56
06_23
Рентгенография на хумерус
1 019
7,56
2 047
7,56
06_24
Рентгенография на лакетна става
3 189
7,56
7 574
7,56
06_25
Рентгенография на антебрахиум
1 920
7,56
4 998
7,56
06_26
Рентгенография на гривнена става
7 965
7,56
18 113
7,56
06_28
Рентгенография на череп
1 039
13,77
2 247
13,77
06_29
Рентгенография на гръбначни прешлени
50 863
13,77
122 562
13,77
06_30
Рентгенография на гръден кош и бял дроб
186 124
13,77
225 560
13,77
06_31
Обзорна рентгенография на сърце и медиастинум
514
13,77
1 010
13,77
06_32
Обзорна рентгенография на корем
4 658
13,77
10 169
13,77
06_33
Рентгенография на таз
11 880
13,77
28 253
13,77
06_34
Ехографска диагностика на коремни и ретроперитонеални органи
44 321
13,77
90 948
13,77
06_35
Томография на гръден кош и бял дроб
33
21,60
49
21,60
06_37
Рентгеново изследване на хранопровод, стомах
3 991
21,60
7 828
21,60
06_38
Рентгеново изследване на тънки черва
153
21,60
303
21,60
06_39
Иригография
1 361
21,60
2 596
21,60
10_01
Компютърна аксиална или спирална томография
11 810
76,94
28 279
76,94
10_02
Ядрено-магнитен резонанс
8 513
225,41
22 732
225,41
10_03
Мамография на двете млечни жлези
44 341
18,35
161 315
18,35
10_04
Ехография на млечна жлеза
2 714
13,77
6 926
13,77
10_58
Хистеросалпингография
9
21,60
39
21,60
10_59
Интравенозна холангиография
0
21,60
1
21,60
10_60
Венозна урография
333
21,60
632
21,60
10_62
Обзорна (панорамна) рентгенография на зъби (Ортопантомография)
21 042
13,77
39 662
13,77
07
Обща и клинична патология
54 859
 
139 074
 
07_01
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от храчка
13
8,90
55
8,90
07_02
Цитологично изследване на две проби от седимент от урина
 0
8,90
6
8,90
07_03
Цитологично изследване на две проби от секрет от млечна жлеза
76
8,90
258
8,90
07_04
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пикочен мехур
2
8,90
1
8,90
07_05
Цитологично изследване на две проби от секрет от външна фистула
 0
8,90
2
8,90
07_06
Цитологично изследване на две проби от секрет от рана (включително оперативна)
 0
8,90
4
8,90
07_07
Цитологично изследване на две проби от синовиална течност
17
8,90
47
8,90
07_08
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от уретери
5
8,90
26
8,90
07_09
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от женски полови органи
53 202
8,90
135 262
8,90
07_10
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от устна кухина
5
8,90
11
8,90
07_11
Цитологично изследване на две проби от цитонамазка от очни лезии
 0
8,90
3
8,90
07_12
Цитологично изследване на две проби от материал от кожни лезии
34
8,90
87
8,90
07_13
Цитологично изследване на две проби от лаважна течност от пиелон
1
8,90
1
8,90
10_38
Хистобиопсично изследване на две проби от лимфен възел
47
16,96
100
16,96
10_39
Хистобиопсично изследване на две проби от млечна жлеза
120
16,96
268
16,96
10_40
Хистобиопсично изследване на две проби от простата
24
16,96
49
16,96
10_41
Хистобиопсично изследване на две проби от щитовидна жлеза
68
16,96
75
16,96
10_42
Хистобиопсично изследване на две проби от слюнчена жлеза
1
16,96
1
16,96
10_43
Хистобиопсично изследване на две проби от коремен орган
135
16,96
242
16,96
10_44
Хистобиопсично изследване на две проби от бял дроб, ларинкс и трахея
 0
16,96
1
16,96
10_45
Хистобиопсично изследване на две проби от медиастинум
0
16,96
1
16,96
10_46
Хистобиопсично изследване на две проби от туморни формации в коремната кухина
13
16,96
43
16,96
10_47
Хистобиопсично изследване на две проби от полов орган
354
16,96
723
16,96
10_48
Хистобиопсично изследване на две проби от устна кухина, фаринкс и хранопровод
18
16,96
50
16,96
10_49
Хистобиопсично изследване на две проби от кожа и кожни лезии
575
16,96