Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието и храните
брой: 22, от дата 22.3.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.32


Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Витоша“

 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ КЪМ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Устройствения правилник на дирекция на природен парк „Витоша“ (обн., ДВ, бр. 12 от 2012 г.; изм., бр. 28 от 2013 г., бр. 77 от 2014 г.; изм. с Решение № 12997 от 2.12.2015 г. на ВАС на Република България – бр. 7 от 2016 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Директор на дирекцията на природния парк може да бъде лице с висше лесовъдско образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или с висше образование по специалност „Екология и опазване на околната среда“ с образователно-квалификационна степен „магистър“, с трудов стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование.“
2. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.
Заключителна разпоредба
§ 2. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор: Тони Кръстев
2041