Министерски съвет
брой: 23, от дата 25.3.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 47 от 15 март 2016 г. за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 15 МАРТ 2016 Г.
за приемане на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера, на Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели.
Чл. 2. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане.
Чл. 3. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост.
Чл. 4. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие.
Чл. 5. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на средствата за измерване.
Чл. 6. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и на предпазните устройства за асансьори.
Чл. 7. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за използване в потенциално експлозивна атмосфера.
Чл. 8. Приема Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 11, 24 и 40 от 2006 г. и бр. 88 от 2014 г.).
2. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, приета с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).
3. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2014 г.).
4. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие, приета с Постановление № 114 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 1 и 85 от 2005 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).
5. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление № 253 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 37 от 2007 г., бр. 98 от 2009 г., бр. 48 от 2010 г. и бр. 50 от 2014 г.).
6. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства, приета с Постановление № 242 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 100 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г., бр. 61 от 2008 г. и бр. 50 от 2014 г.).
7. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера, приета с Постановление № 205 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г. и бр. 50 от 2014 г.).
8. Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, приета с Постановление № 182 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2003 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от 20 април 2016 г. с изключение на:
1. Наредбата по чл. 1 по отношение на глава четвърта и § 6 и 7 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 2 по отношение на глава четвърта и § 6 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 3 по отношение на глава пета и § 6 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 4 по отношение на глава четвърта и § 6 и 7 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 5 по отношение на глава четвърта и § 6 и 7 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 6 по отношение на глава четвърта и § 6 и 7 от преходните и заключителните й разпоредби, наредбата по чл. 7 по отношение на глава четвърта и § 6 и 7 от преходните и заключителните й разпоредби, които влизат в сила от деня на обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
2. Параграф 1, т. 5 относно § 3 и 4 от преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване, приета с Постановление № 253 на Министерския съвет от 2006 г., чието отменяне влиза в сила от 1 ноември 2016 г.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
 
НАРЕДБА
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към взривните вещества за граждански цели;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за взривните вещества за граждански цели, наричани по-нататък „взривни вещества“.
(2) Наредбата не се прилага за:
1. взривните вещества, включително боеприпасите, предназначени за използване, в съответствие с националното законодателство на държавите членки, от въоръжените сили или структури в областта на сигурността;
2. пиротехническите изделия, които попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на пиротехническите изделия, приета с Постановление № 162 на Министерския съвет от 2015 г. (ДВ, бр. 50 от 2015 г.);
3. боеприпасите.
(3) Списъкът на пиротехническите изделия и боеприпасите, идентифицирани съгласно Препоръките на ООН за превоз на опасни товари, е определен в приложение № 1.
Чл. 3. (1) Взривните вещества се предоставят на пазара само когато съответстват на изискванията на наредбата.
(2) Предоставянето на пазара на взривни вещества, които са в съответствие с наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства.
Чл. 4. Взривните вещества трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в приложение № 2.
Глава втора
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА
Чл. 5. Счита се, че взривните вещества, които съответстват на хармонизираните стандарти или на части от тях, данните за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания, определени в приложение № 2, обхванати от тези стандарти или от части от тях.
Чл. 6. Съответствието на взривните вещества се оценява, по избор на производителя, по една от следните процедури за оценяване на съответствието:
1. „Модул B: ЕС изследване на типа“ съгласно раздел I от приложение № 3, заедно със:
а) „Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали“ съгласно раздел II от приложение № 3, или
б) „Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството“ съгласно раздел III от приложение № 3, или
в) „Модул Е: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта“ съгласно раздел IV от приложение № 3, или
г) „Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта“ съгласно раздел V от приложение № 3;
2. „Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт“ съгласно раздел VI от приложение № 3.
Чл. 7. (1) За взривните вещества, чието съответствие е било оценено съгласно процедура за оценяване на съответствието по чл. 6, се съставя ЕС декларация за съответствие.
(2) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, определени в приложение № 2.
(3) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение № 4, съдържа елементите, определени в съответните модули от приложение № 3, и се актуализира редовно.
(4) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия взривното вещество се пуска или предоставя на пазара. Когато взривното вещество се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.
(5) Когато приложимите към взривното вещество актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се съставя само една ЕС декларация за съответствие, в която се посочват съответните актове и данните за публикуването им в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
(6) Изискването по ал. 5 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за взривното вещество актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.
Чл. 8. Като съставя ЕС декларация за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на взривното вещество с изискванията на наредбата.
Чл. 9. (1) Съответствието на дадено взривно вещество с изискванията на наредбата се удостоверява с нанесена маркировка „CE“.
(2) За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.).
(3) Маркировката „CE“ се нанася, преди взривното вещество да бъде пуснато на пазара.
(4) Маркировката „СЕ“ се нанася върху самото взривно вещество така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на взривното вещество, тя се нанася върху опаковката и в придружаващите документи.
(5) За взривните вещества, произвеждани за собствена употреба, взривните вещества, транспортирани и доставяни непакетирани или в мобилни производствени единици за взривни вещества за директно зареждане в сондаж, и взривните вещества, изработени на взривната площадка и заредени веднага след като са били произведени (производство „in situ“), маркировката „CE“ се нанася върху придружаващите документи.
(6) След маркировката „CE“ се нанася идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал в оценяването на съответствието на взривното вещество на етапа на производствения контрол. Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или по негови указания от производителя или от неговия упълномощен представител.
(7) Маркировката „CE“ и идентификационният номер на нотифицирания орган могат да бъдат следвани от друг знак, указващ специален риск или употреба.
Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 10. Когато вносител или дистрибутор пуска на пазара взривно вещество със своето име или търговска марка или променя взривно вещество, което вече е пуснато на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на наредбата може да бъде засегнато, той се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя.
Чл. 11. (1) Всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил дадено взривно вещество, и за всеки икономически оператор, на който е доставил дадено взривно вещество.
(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 10 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.
(3) Задълженията по ал. 1 и 2 могат да се изпълняват чрез регистрите по чл. 31 и 45 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, доколкото тези регистри отговарят на изискванията по ал. 1 и 2.
Раздел II
Задължения на производителя
Чл. 12. (1) Когато пуска взривно вещество на пазара или го използва за свои собствени цели, производителят гарантира, че взривното вещество е проектирано и произведено в съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 2.
(2) Производителят изготвя техническата документация, посочена в приложение № 3, и провежда или организира провеждането на съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 6.
(3) Когато съответствието на взривното вещество с приложимите съществени изисквания е доказано чрез прилагането на процедурата по ал. 2, производителят съставя ЕС декларация за съответствие и нанася маркировката „CE“.
(4) Производителят съхранява техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като взривното вещество е било пуснато на пазара.
Чл. 13. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно производство взривните вещества остават в съответствие с приложимите изисквания.
(2) При изпълнение на изискването по ал. 1 производителят взема предвид по подходящ начин промените в проекта или в характеристиките на взривното вещество и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на взривното вещество.
Чл. 14. (1) Производителят гарантира, че върху всяко взривно вещество, което е пуснал на пазара, има нанесена уникалната идентификация съгласно чл. 29 и 30 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
(2) За взривните вещества по чл. 30 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, производителят:
1. гарантира, че върху всяко взривно вещество, което е пуснал на пазара, има нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява идентификацията на взривното вещество, или когато малкият размер, формата или естеството на взривното вещество не позволяват това – че тази информация е нанесена върху опаковката или в документ, който придружава взривното вещество;
2. нанася върху взривното вещество своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него, или, когато това не е възможно – върху опаковката или в документ, който придружава взривното вещество.
(3) Адресът по ал. 2, т. 2 посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен, и се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
Чл. 15. Производителят гарантира, че взривното вещество, което е пуснал на пазара, се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език. Тези инструкции и информация за безопасност, както и всички етикети, трябва да са ясни, разбираеми и смислени.
Чл. 16. (1) Когато производителят счита или има основание да счита, че дадено взривно вещество, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на взривното вещество в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато взривното вещество представлява риск, производителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и компетентните органи на държавите членки, в които такива взривни вещества са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на взривното вещество с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 17. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка производителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено взривно вещество. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство производителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с взривните вещества, които е пуснал на пазара.
Раздел III
Задължения на упълномощения представител
Чл. 18. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от производителя.
(3) Производителят не включва в пълномощното на упълномощения представител задълженията по чл. 12, ал. 1 и задължението за изготвяне на техническа документация по чл. 12, ал. 2.
(4) Производителят включва в пълномощното на упълномощения представител най-малко следното:
1. да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара техническата документация и ЕС декларацията за съответствие;
2. при обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка да предостави на тези органи цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено взривно вещество;
3. по искане на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или на компетентните органи на другите държави членки да оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с взривните вещества, попадащи в рамките на пълномощното му.
Раздел IV
Задължения на вносителя
Чл. 19. Вносителят пуска на пазара само взривни вещества, които съответстват на изискванията на наредбата.
Чл. 20. (1) Преди да пусне на пазара дадено взривно вещество, вносителят гарантира, че:
1. производителят е съставил техническата документация и е провел съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 6;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 14;
3. маркировката „СЕ“ е нанесена съгласно чл. 9;
4. взривното вещество е придружено от изискваните документи.
(2) Вносителят гарантира, че взривното вещество се придружава от инструкции и информация за безопасност на български език.
Чл. 21. Вносителят нанася върху взривното вещество своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Когато това не е възможно, вносителят нанася информацията върху опаковката или в документ, който придружава взривното вещество. Адресът се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и за органите за надзор на пазара.
Чл. 22. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено взривно вещество не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 2, той не го пуска на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато взривното вещество представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
Чл. 23. Вносителят гарантира, че докато отговаря за дадено взривно вещество, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 2.
Чл. 24. (1) Вносителят съхранява на разположение на органите за надзор на пазара копие от ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
(2) В продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара вносителят гарантира, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на органите за надзор на пазара.
Чл. 25. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено взривно вещество, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на взривното вещество в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато взривното вещество представлява риск, вносителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива взривни вещества са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на взривното вещество с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 26. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка вносителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено взривно вещество. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство вносителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 вносителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с взривните вещества, които е пуснал на пазара.
Раздел V
Задължения на дистрибутора
Чл. 27. Когато предоставя на пазара дадено взривно вещество, дистрибуторът действа с дължимата грижа по отношение на изискванията на наредбата.
Чл. 28. Преди да предостави на пазара дадено взривно вещество, дистрибуторът се уверява, че:
1. маркировката „CE“ е нанесена съгласно чл. 9;
2. взривното вещество е придружено от инструкции и информация за безопасност на български език и от другите изисквани документи;
3. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 14;
4. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 21.
Чл. 29. (1) Когато дистрибуторът счита или има основание да счита, че дадено взривно вещество не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 2, той не го предоставя на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато взривното вещество представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.
Чл. 30. Дистрибуторът гарантира, че докато отговаря за дадено взривно вещество, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 2.
Чл. 31. (1) Когато счита или има основание да счита, че дадено взривно вещество, което е предоставил на пазара, не съответства на наредбата, дистрибуторът се уверява, че са предприети необходимите мерки за привеждането на взривното вещество в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му, както е целесъобразно за конкретния случай.
(2) В случаите по ал. 1, когато взривното вещество представлява риск, дистрибуторът незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива взривни вещества са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на взривното вещество с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 32. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка дистрибуторът предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено взривно вещество.
(2) По искане на органите по ал. 1 дистрибуторът оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с взривните вещества, които е предоставил на пазара.
Глава четвърта
НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
Раздел I
Разрешение за извършване на оценяване на съответствието
Чл. 33. (1) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC 17021-1, БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17065 в зависимост от модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства, и:
1. да е трета страна, независима от организацията или от взривните вещества, които оценява;
2. да не e проектант, производител, доставчик, купувач, собственик, ползвател или лице, което монтира или поддържа взривни вещества, нито да е представител на някое от тези лица;
3. да не взема пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддържането на взривни вещества, нито да представлява лица, ангажирани в тези дейности;
4. да не извършва дейност, включително консултантска, която може да е в противоречие с неговата независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които кандидатства;
5. да осигурява, че дейностите по оценяване на съответствието се осъществяват с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и че е напълно освободено от всякакъв натиск и облаги, включително финансови, които могат да повлияят на неговата преценка или на резултатите от неговите дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности;
6. да гарантира безпристрастността на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието;
7. да осигурява, че възнаграждението на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях;
8. да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него в съответните модули от приложение № 3, за които кандидатства, независимо дали тези задачи се изпълняват от самото лице или от негово име и на негова отговорност;
9. да разполага със средствата, необходими за изпълнение на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения;
10. по всяко време и за всеки модул от приложение № 3 и за всеки вид или категория взривни вещества, за които кандидатства, да разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания, с достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;
б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури;
в) процедури за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, както и степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или сериен характер на производството;
11. да прилага подходящи политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;
12. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите по чл. 5;
13. да има разработена процедура за разглеждане на възражения срещу негови решения, свързани с оценяване на съответствието;
14. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните хармонизирани стандарти и с наредбата;
15. да разполага с персонал, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, който притежава:
а) необходимата техническа и професионална квалификация, обхващаща цялата дейност по оценяване на съответствието, за която кандидатства;
б) достатъчни познания за изискванията относно оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, определени в приложение № 2, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;
г) способности да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени;
16. да има най-малко един компетентен одитор, който отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и притежава опит в областта на взривните вещества при извършване на оценката на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от модула на процедурата за оценяване на съответствието, за който кандидатства;
17. да участва във или да гарантира, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на органите, нотифицирани от държавите членки за взривни вещества, и да прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група;
18. да гарантира, че дейността на неговите подизпълнители и поделения не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на неговата дейност по оценяване на съответствието.
(2) Изискванията по ал. 1, т. 2 – 5 се прилагат и за членовете на висшето ръководство, и за персонала, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието, на органа за оценяване на съответствието.
(3) Изискването по ал. 1, т. 2 не изключва употребата на взривни вещества, които са необходими за дейностите по оценяване на съответствието, или употребата на взривни вещества за лични цели.
Чл. 34. (1) Лицето по чл. 33 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено заявление по образец, в което се посочват видовете взривни вещества и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър или информация за обнародването в „Държавен вестник“, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено със закон или с акт на Министерския съвет;
2. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП;
3. справка в табличен вид, съдържаща видовете взривни вещества, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
4. списък на стандартите по чл. 5, които притежава, отнасящи се до взривните вещества, посочени в заявлението;
5. методики и инструкции за изпитване на взривните вещества, когато не се прилагат стандартите по чл. 5;
6. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите, за които кандидатства;
7. наръчник, процедури и документи от по-ниски йерархични нива на системата за управление;
8. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 33, ал. 1, т. 2 – 5 и ал. 2 от наредбата;
9. копия от трудовите и гражданските договори на персонала, документите за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
10. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието;
11. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
12. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
13. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
14. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
15. документ за платена такса за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и се публикува на електронната страница на агенцията.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 6 и 9 – 15;
2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, в зависимост от взривните вещества и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства:
а) за „Модул B: ЕС изследване на типа“ съгласно раздел I от приложение № 3 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за „Модул C2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали“ съгласно раздел II от приложение № 3 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за „Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството“ съгласно раздел IIIот приложение № 3 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
г) за „Модул Е: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта“ съгласно раздел IV от приложение № 3 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
д) за „Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта“ съгласно раздел V от приложение № 3 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
е) за „Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт“ съгласно раздел VI от приложение № 3 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025.
(4) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 33 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(5) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за установяване компетентността за изпълнение на заявените процедури за оценяване на съответствието, определени в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор взема решение за издаване на разрешение само при положителен резултат от проверката на документи и проверката на място.
Чл. 35. (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки информация за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите на процедурите за оценяване на съответствието и обхвата на взривните вещества, както и документите за резултатите от извършената оценка на компетентността на органа за оценяване на съответствието и на способността му да изпълнява посочените дейности по оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение, за предприемане на коригиращи действия или за оттегляне на нотификацията, в срок до един месец от получаване на искането или на акта за изпълнение председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите действия по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато не са повдигнати възражения или не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(5) При издаване на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.
Чл. 36. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия и другите държави членки за всякакви последващи промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор оказва съдействие на Европейската комисия при разглеждане на възражения срещу органи, нотифицирани по реда на наредбата, като при поискване предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или с поддържане на компетентността на съответния нотифициран орган.
Чл. 37. (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 33 от наредбата, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(3) При извършване на проверките по ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.
Раздел II
Задължения на нотифицираните органи
Чл. 38. (1) Когато нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията по чл. 33. Нотифицираният орган информира за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите от извършената оценка на подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.
(4) Дейности по оценяване на съответствието могат да се възлагат на подизпълнители или да се изпълняват от поделения на нотифицирания орган само със съгласието на клиента.
(5) Нотифицираният орган съхранява на разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съответните документи относно оценката на квалификацията на всеки подизпълнител или поделение и относно работата по оценяване на съответствието, извършена от тях съгласно приложение № 3.
(6) Нотифицираният орган може да възлага задачи на един или повече подизпълнители или поделения, като не се разрешава тези подизпълнители и поделения да възлагат задачите на други лица.
Чл. 39. (1) Всеки нотифициран орган извършва оценяване на съответствието съгласно модулите на процедурите за оценяване на съответствието, определени в приложение № 3, за които е нотифициран.
(2) Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираният орган осъществява своята дейност, като надлежно отчита размера на дадено предприятие, сектора, в който то осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология и масовия или серийния характер на производството. Нотифицираният орган отчита тези обстоятелства, без да намалява степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за осигуряване на съответствието на взривното вещество с изискванията на наредбата.
Чл. 40. (1) Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е осигурил съответствието на взривното вещество със съществените изисквания, определени в приложение № 2, или със съответните хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи действия и не издава съответния сертификат или одобрение на системата по качеството.
(2) Когато в процеса на наблюдение за осигуряване на съответствието след издаването на съответния сертификат или одобрение на системата по качеството нотифицираният орган установи, че дадено взривно вещество не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи действия и спира действието или отнема сертификата или одобрението, ако това се налага.
(3) Когато не са предприети коригиращи действия или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема съответния сертификат или одобрение в зависимост от случая.
Чл. 41. (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а ЗТИП, съхраняват документите и предоставят информацията, определени в съответните модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложение № 3.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и информация за:
1. откази, ограничавания, спиране на действието, отнемане или други наложени ограничения по отношение на издаваните сертификати или одобрения на системи по качеството;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен срок за всички искания за предоставяне на информация, получени от органи за надзор на пазара на други държави членки относно дейността му по оценяване на съответствието.
(4) Всеки нотифициран орган предоставя на другите нотифицирани органи, които осъществяват подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите взривни вещества, информация за отрицателни и при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.
Чл. 42. (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя досиетата на своите клиенти на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за отнемане или ограничаване на разрешението органът за оценяване на съответствието информира съответно всички или заинтересованите свои клиенти и предава досиетата им на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) В едномесечен срок от уведомлението по ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган, който е прекратил дейността си или чието разрешение е било отнето или ограничено, могат писмено да поискат от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета на друг, посочен от тях, нотифициран орган.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. „Взривни вещества“ са материалите и изделията, които спадат към взривните вещества от клас 1 от Препоръките на ООН за превоз на опасни товари.
2. „Боеприпаси“ са снаряди със или без метателни заряди и халосни боеприпаси, използвани в преносимо огнестрелно оръжие, други огнестрелни оръжия и артилерия.
3. „Безопасност“ е превенцията на злополуките, а там, където тази превенция е неуспешна – ограничаване на последствията от тях.
4. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка на взривно вещество за дистрибуция или използване на пазара на Европейския съюз в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно.
5. „Пускане на пазара“ е предоставянето на взривно вещество на пазара на Европейския съюз за първи път.
6. „Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда взривно вещество или което възлага проектирането или производството на взривно вещество и предлага това взривно вещество на пазара със своето име или своята търговска марка, или го използва за свои собствени цели.
7. „Упълномощен представител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи.
8. „Вносител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Европейския съюз взривно вещество от трета държава.
9. „Дистрибутор“ е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя взривно вещество на пазара.
10. „Икономически оператори“ са производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът.
11. „Техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определено взривно вещество.
12. „Оценяване на съответствието“ е процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания на наредбата, свързани с дадено взривно вещество.
13. „Орган за оценяване на съответствието“ е орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол.
14. „Изтегляне“ е всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на взривно вещество, което е във веригата на доставка.
15. „Изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщане на взривно вещество, което вече е било предоставено на крайния ползвател.
16. „Маркировка „CE““ е маркировка, чрез която производителят указва, че взривното вещество е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Европейския съюз за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.
17. „Законодателство на Европейския съюз за хармонизация“ е законодателството на Европейския съюз, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.
(2) За целите на наредбата се прилага определението за „хармонизиран стандарт“, посочено в чл. 2, т. 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).
§ 2. Наредбата въвежда съответните разпоредби на Директива 2014/28/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки за предоставяне на пазара и надзор на взривните вещества за граждански цели (ОВ, L 96/1 от 29 март 2014 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 20 април 2016 г. с изключение на глава четвърта, § 6 и 7, които влизат в сила от деня на обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.
§ 5. (1) Взривните вещества, които са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г., могат да се предоставят на пазара, при условие че отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на взривните вещества за граждански цели, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 13 от 2003 г., бр. 11, 24 и 40 от 2006 г. и бр. 88 от 2014 г.), или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, или на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. за хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение (ОВ, L 121/20 от 15 май 1993 г.).
(2) Сертификатите и одобренията на системи по качеството, издадени от нотифицираните органи в съответствие с наредбата или законодателството по ал. 1, са валидни за целите на наредбата.
§ 6. (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени в документацията си съгласно изиск­ванията на настоящата наредба в 14-дневен срок от нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 1 въз основа на разрешението за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, успешно проведената последна ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и установеното съответствие на документите по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор обявява съответното лице пред Европейската комисия и държавите членки съгласно директивата по § 2.
(3) Когато два месеца след обявяването на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати възражения от Европейската комисия или от други държави членки или когато не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието съгласно наредбата.
§ 7. За целите на чл. 33, ал. 1 и чл. 34, ал. 3, т. 2, букви „в“ и „г“ до 8 юли 2017 г. може да се прилага и стандарт БДС EN ISO/IEC 17021.
Приложение № 1 към чл. 2, ал. 3
Изделия, които в съответните препоръки на Организацията на обединените нации се считат за пиротехнически изделия или за боеприпаси
ООН №
Наименование и описание
Категория/разряд
Речник (следва да се използва само като насока за информация)
Група G
0009
Запалителни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.2 G
Боеприпаси
Общ термин, който се отнася главно за изделия с военно приложение, състоящи се от всички видове бомби, гранати, ракети, мини, снаряди и други подобни устройства.
Запалителни боеприпаси
Боеприпаси, които съдържат запалително вещество. Освен когато съставът им сам по себе си е експлозивен, те съдържат и един или повече от следните елементи: метателен заряд с иницииращо взривно вещество и възпламенителен заряд; детонатор с разпръскващ или изтласкващ заряд.
0010
Запалителни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0009
0015
Димни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.2 G
Димни боеприпаси
Боеприпаси, съдържащи вещество, което произвежда дим. Освен когато веществото е само по себе си експлозивно, боеприпасите съдържат и един или повече от следните елементи: метателен заряд с иницииращо взривно вещество и възпламенителен заряд; детонатор с разпръскващ или изтласкващ заряд.
0016
Димни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0015
0018
Сълзотворни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.2 G
Сълзотворни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
Боеприпаси, които съдържат сълзотворно вещество. Те съдържат и един или повече от следните елементи: пиротехническо вещество; метателен заряд с иницииращо взривно вещество и възпламенителен заряд; детонатор с разпръскващ или изтласкващ заряд.
0019
Сълзотворни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0018
0039
Фотоосветителни бомби
1.2 G
Бомби
Взривни вещества, които се пускат от самолет. Те могат да съдържат запалима течност с разпръскващ заряд, фотоосветителна смес или разпръскващ заряд. Терминът включва: фотоосветителни бомби.
0049
Осветителни патрони
1.1 G
Осветителни патрони
Изделия, състоящи се от капсул, иницииращо взривно вещество и осветителен прах, всичко монтирано в един елемент, който е готов за изстрелване.
0050
Осветителни патрони
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0049
0054
Сигнални патрони
1.3 G
Сигнални патрони
Изделия, предназначени да изстрелват цветни сигнални ракети или други сигнали от сигнални пистолети и др.
0066
Възпламенителен шнур
1.4 G
Възпламенителен шнур
Изделие, което се състои от текстилни влакна, покрити с черен барут или друга бързо горяща пиротехническа смес и гъвкаво защитно покритие, или което се състои от сърцевина от черен барут, обградена от гъвкаво тъкано платно. То гори прогресивно по дължината си с външен пламък и се използва за предаване на горенето от устройство на заряд.
0092
Наземни сигнални ракети
1.3 G
Наземни сигнални ракети
Изделия, съдържащи пиротехнически вещества, които са предназначени да се използват за осветяване, идентификация, сигнализиране или предупреждение.
0093
Въздушни сигнални ракети
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0092
0101
Недетониращ взривател
1.3 G
Взривател/Детонатор
Въпреки че тези две думи имат общ произход (на френски fusée, fusil) и понякога се смятат за два различни правописа, е полезно да се запази установената практика, че терминът взривател се отнася за шнуроподобно устройство, докато терминът детонатор се отнася за устройство, което се използва в боеприпаси и включва механични, електрически, химически или хидростатични компоненти за възбуждане на поредица от взривове чрез мигновено изгаряне или детонация.
Моментален недетониращ взривател (с мигновено действие)
Изделие, което се състои от памучни влакна, импрегнирани с фин черен барут (с мигновено действие). Той гори с външен пламък и се използва за запалване на поредици от взривове за фойерверки и др.
0103
Запалителен цилиндричен взривател с метална обшивка
1.4 G
Запалителен цилиндричен взривател с метална обшивка
Изделие, което се състои от метална тръба със сърцевина от мигновено изгарящ експлозив.
0171
Светещи боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.2 G
Светещи боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
Боеприпаси, които са предназначени да произвеждат един-единствен източник на силна светлина за осветяването на пространство. Терминът включва светещи патрони, гранати и снаряди, както и светещи и определящи целта бомби.
0191
Ръчни сигнални устройства
1.4 G
Изделия, които са предназначени да произвеждат сигнали.
0192
Железопътни петарди
1.1 G
Вж. вписването за ООН № 0191
0194
Сигнали за опасност при кораби
1.1 G
Вж. вписването за ООН № 0191
0195
Сигнали за опасност при кораби
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0191
0196
Димни сигнали
1.1 G
Вж. вписването за ООН № 0191
0197
Димни сигнали
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0191
0212
Трасиращи снаряди за боеприпаси
1.3 G
Трасиращи снаряди за боеприпаси
Пломбирани изделия, съдържащи пиротехнически вещества, които са предназначени да показват траекторията на снаряд.
0254
Осветителни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0171
0297
Осветителни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0254
0299
Фотоосветителни бомби
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0039
0300
Запалителни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0009
0301
Сълзотворни боеприпаси с разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0018
0303
Димни боеприпаси със или без разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0015
0306
Трасиращи снаряди за боеприпаси
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0212
0312
Сигнални патрони
1.4 G
Сигнални патрони
Изделия, които са предназначени да изстрелват цветни сигнални ракети или други сигнали от сигнални пистолети.
0313
Димни сигнали
1.2 G
Вж. вписването за ООН № 0195
0318
Тренировъчни ръчни или фугасни гранати
1.3 G
Ръчни или фугасни гранати
Изделия, които са предназначени да се хвърлят с ръка или да се изстрелват с пушка. Терминът включва тренировъчни ръчни или фугасни гранати.
0319
Капсула цилиндрична
1.3 G
Капсула цилиндрична
Изделия, състоящи се от иницииращо взривно вещество за запалване и спомагателен заряд от мигновено изгарящ експлозив, например черен барут, които се използват за запалване на метателен заряд в патронен капсул, например за оръдие.
0320
Капсула цилиндрична
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0319
0333
Фойерверки
1.1 G
Фойерверки
Пиротехнически средства, които са предназначени за развлекателни цели.
0334
Фойерверки
1.2 G
Вж. вписването за ООН № 0333
0335
Фойерверки
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0333
0336
Фойерверки
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0333
0362
Тренировъчни боеприпаси
1.4 G
Тренировъчни боеприпаси
Боеприпаси без главен разпръскващ заряд, съдържащи разпръскващ или изтласкващ заряд. Обикновено съдържат детонатор и метателен заряд.
0363
Изпитателни боеприпаси
1.4 G
Изпитателни боеприпаси
Боеприпаси, съдържащи пиротехнически вещества, които се използват за изпитване на експлоатационните характеристики или здравината на нови боеприпаси, оръжейни компоненти или механизми.
0372
Тренировъчни ръчни или фугасни гранати
1.2 G
Вж. вписването за ООН № 0318
0373
Ръчни сигнални устройства
1.4 S
Вж. вписването за ООН № 0191
0403
Въздушни сигнални ракети
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0092
0418
Наземни сигнални ракети
1.2 G
Вж. вписването за ООН № 0092
0419
Наземни сигнални ракети
1.1 G
Вж. вписването за ООН № 0092
0420
Въздушни сигнални ракети
1.1 G
Вж. вписването за ООН № 0092
0421
Въздушни сигнални ракети
1.2 G
Вж. вписването за ООН № 0092
0424
Инертни снаряди с трасиращ заряд
1.3 G
Снаряди
Изделия, като гилза или куршум, които се изстрелват от оръдие или друго артилерийско оръдие, пушка или друг вид малко оръжие. Те могат да бъдат инертни, със или без трасиращ заряд, или могат да съдържат разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд. Терминът включва: инертни снаряди с трасиращ заряд; снаряди с разпръскващ или изтласкващ заряд; снаряди с метателен заряд.
0425
Инертни снаряди с трасиращ заряд
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0424
0428
Пиротехнически средства за технически цели
1.1 G
Пиротехнически средства за технически цели
Изделия, които съдържат пиротехнически вещества и се използват за технически цели като производство на топлина, производство на газ, сценични ефекти и др. Терминът не включва следните изделия, които са изброени отделно: всички видове боеприпаси; сигнални патрони; режещи инструменти за експлозивни кабели; фойерверки; въздушни сигнални ракети; наземни сигнални ракети; експлозивни устройства за разединяване; експлозивни нитове; ръчни сигнални устройства; сигнали за опасност; железопътни петарди; димни сигнали.
0429
Пиротехнически средства за технически цели
1.2 G
Вж. вписването за ООН № 0428
0430
Пиротехнически средства за технически цели
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0428
0431
Пиротехнически средства за технически цели
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0428
0434
Снаряди с разпръскващ или изтласкващ заряд
1.2 G
Снаряди
Изделия като гилза или куршум, които се изстрелват от оръдие или друго артилерийско оръдие, пушка или друг вид малко оръжие. Те могат да бъдат инертни, със или без трасиращ заряд, или могат да съдържат разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд. Терминът включва: инертни снаряди с трасиращ заряд; снаряди с разпръскващ или изтласкващ заряд; снаряди с метателен заряд.
0435
Снаряди с разпръскващ или изтласкващ заряд
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0434
0452
Тренировъчни ръчни или фугасни гранати
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0372
0487
Димни сигнали
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0194
0488
Тренировъчни боеприпаси
1.3 G
Тренировъчни боеприпаси
Боеприпаси без главен разпръскващ заряд, съдържащи разпръскващ или изтласкващ заряд. Обикновено съдържат детонатор и метателен заряд. Терминът не включва следните изделия, които са изброени отделно: тренировъчни гранати.
0492
Железопътни петарди
1.3 G
Вж. вписването за ООН № 0194
0493
Железопътни петарди
1.4 G
Вж. вписването за ООН № 0194
0503
Нагнетателни помпи за въздушни възглавници или за модули на въздушни възглавници, или за устройства за предварително опъване на предпазни колани
1.4 G
 
 
Група S
 
0110
Тренировъчни ръчни или фугасни гранати
1.4 S
Вж. вписването за ООН № 0318
0193
Железопътни петарди
1.4 S
Вж. вписването за ООН № 0194
0337
Фойерверки
1.4 S
Вж. вписването за ООН № 0334
0345
Инертни снаряди с трасиращ заряд
1.4 S
Снаряди
Изделия, като гилза или куршум, които се изстрелват от оръдие или друго артилерийско оръдие, пушка или друг вид малко оръжие. Те могат да бъдат инертни, със или без трасиращ заряд, или могат да съдържат разпръскващ, изтласкващ или метателен заряд.
0376
Капсула цилиндрична
1.4 S
Вж. вписването за ООН № 0319
0404
Въздушни сигнални ракети
1.4 S
Вж. вписването за ООН № 0092
0405
Сигнални патрони
1.4 S
Сигнални патрони
Изделия, предназначени да изстрелват цветни сигнални ракети или други сигнали от сигнални пистолети и др.
0432
Пиротехнически изделия за технически цели
1.4 S
 
 
Приложение № 2 към чл. 4
Съществени изисквания
I. Общи изисквания
1. Всяко взривно вещество трябва да бъде проектирано, произведено и доставено така, че да представлява минимален риск за живота и здравето на хората, както и да не причинява щети на вещите и околната среда при нормални и предвидими условия, по-специално по отношение на правилата за безопасност и стандартните практики, докато бъде употребено.
2. Всяко взривно вещество трябва да притежава характеристиките, определени от производителя с цел гарантиране на максимална безопасност и надеждност.
3. Всяко взривно вещество трябва да бъде проектирано и произведено по такъв начин, че когато се използват подходящи техники, да може да се обезврежда по начин, по който се намаляват до минимум въздействията върху околната среда.
II. Специални изисквания
1. При необходимост трябва да се вземат предвид или да се проверят следните характеристики и информация като минимум:
а) проект и характерни свойства, включително химически състав, степен на смесване и когато е приложимо, размери и гранулометричен състав;
б) физическа и химическа стабилност при всякакви условия на околната среда, на които взривното вещество може да бъде изложено;
в) чувствителност на удар и триене;
г) съвместимост на всички компоненти по отношение на тяхната физическа и химическа стабилност;
д) химическа чистота на взривното вещество;
е) устойчивост на взривното вещество на въздействие с вода, когато е предназначено да се използва във влажна или мокра среда и когато водата може да окаже неблагоприятно въздействие върху неговата безопасност или надеждност;
ж) устойчивост на ниски и високи температури, когато взривното вещество е предназначено да бъде съхранявано или използвано при такива температури и охлаждането или нагряването на взривното вещество или негов компонент могат да окажат неблагоприятно въздействие върху неговата безопасност или надеждност;
з) годност за употреба на взривното вещество при опасни условия (например метано-въздушна среда, горещи маси), ако е предназначено да бъде използвано при такива условия;
и) мерки за безопасност за предотвратяване на преждевременно или непреднамерено иницииране или възпламеняване;
к) правилно зареждане и функциониране на взривното вещество, когато се използва по предназначение;
л) подходящи инструкции и при необходимост – маркировка за безопасно боравене, съхранение, употреба и унищожаване;
м) способност на взривното вещество, покритието му или други компоненти да издържа срещу влошаване на качествата по време на съхранение до датата на годност, посочена от производителя;
н) спецификация на всички устройства и принадлежности, необходими за надеждното и безопасно функциониране на взривното вещество.
2. Всяко взривно вещество трябва да бъде изпитвано в реални условия. При невъзможност изпитванията да бъдат извършени в лаборатория, те трябва да се проведат при условията, в които взривното вещество ще се използва.
3. Изисквания за групите взривни вещества
3.1. Бризантните взривни вещества трябва да отговарят също на следните изисквания:
а) предложеният метод за иницииране трябва да осигурява безопасна, надеждна и пълна детонация или дефлаграция на бризантните взривни вещества; специално за черния барут трябва да се проверява способността за дефлаграция;
б) бризантните взривни вещества под формата на патрони трябва да предават детонацията без­опасно и надеждно от единия край на дължината на патрона до другия;
в) образуваните газове от бризантните взривни вещества, предназначени за подземна употреба, могат да съдържат въглероден окис, азотни газове, други газове, пари или твърди частици във въздуха само в количества, които не застрашават здравето при нормални условия на работа.
3.2. Детониращите шнурове, огнепроводните шнурове, другите шнурове и вълноводите трябва да отговарят също на следните изисквания:
а) покритията на детониращите шнурове, огнепроводните шнурове, другите шнурове и вълноводите трябва да имат съответната механична якост и да предпазват по подходящ начин взривния пълнеж, когато са подложени на нормално механично напрежение;
б) параметрите за времената на горене на всеки огнепроводен шнур трябва да са посочени и да се спазват надлежно;
в) детониращите шнурове трябва да могат да бъдат надеждно инициирани, да имат достатъчна инициираща способност и да отговарят на изиск­ванията за съхранение дори при специфични климатични условия.
3.3. Детонаторите (вкл. детонаторите със забавено действие) и релетата трябва да отговарят също на следните изисквания:
а) детонаторите трябва надеждно да инициират детонацията на бризантните взривни вещества, които са предназначени да бъдат използвани заедно с тях, при всички предвидими условия на употреба;
б) закъснителните присъединителни елементи за детониращи шнурове трябва да могат да бъдат задействани надеждно;
в) иницииращата способност не трябва да се влияе от неблагоприятното въздействие на влагата;
г) времето за закъснение на детонаторите със забавено действие трябва да е достатъчно уеднаквено, така че вероятността за припокриване на времето за закъснение в две последователни стъпки във времето да е незначителна;
д) електрическите характеристики на електрическите детонатори трябва да бъдат написани на опаковките (напр. невъзпламенителен ток, съпротивление);
е) проводниците на електрическите детонатори трябва да имат достатъчна изолация и механична якост, включително стабилна връзка с детонатора, според предназначението.
3.4. Метателните и ракетните горива трябва да отговарят също на следните изисквания:
а) тези материали не трябва да детонират, когато се използват по предназначение;
б) метателните горива, когато е необходимо, (напр. тези на база нитроцелулоза) трябва да бъдат стабилизирани срещу разграждане;
в) твърдите ракетни горива, когато са в пресован вид или във вид на отливка, не трябва да съдържат пукнатини или газови мехурчета, които представляват опасност при използването им.
Приложение № 3 към чл. 6
Процедури за оценяване на съответствието
Раздел I
Модул B: ЕС изследване на типа
1. ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на взривното вещество и проверява и удостоверява, че техническият проект на взривното вещество отговаря на изискванията на наредбата, приложими към него.
2. ЕС изследване на типа се извършва като оценка на пригодността на техническия проект на взривното вещество чрез разглеждане на техническата документация и подкрепящите доказателства, посочени в т. 3, заедно с изследване на образец от крайния продукт, представителен за предвиденото производство (комбинация от изследване на типа произведен продукт и на проекта на типа).
3. Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един нотифициран орган по свой избор.
3.1. Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация по т. 3.2;
г) представителните образци за предвижданото производство; нотифицираният орган може да изисква допълнителни образци, ако такива са необходими за осъществяване на програмата за изпитвания;
д) подкрепящите доказателства за решението за пригодност на техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени изцяло; когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга изпитвателна лаборатория от негово име и на негова отговорност.
3.2. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на взривното вещество с приложимите изисквания на наредбата и включва съответен анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на взривното вещество. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на взривното вещество;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на взривното вещество;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, и когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени – описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
4. Нотифицираният орган:
4.1. изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на взривното вещество;
4.2. удостоверява, че образецът/образците е/са произведен/и в съответствие с техническата документация, и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите разпоредби на съответните хармонизирани стандарти, както и елементите, проектирани в съответствие с други подходящи технически спецификации;
4.3. провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно;
4.4. провежда подходящи изследвания и изпитвания или възлага тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от производителя, като се прилагат други подходящи технически спецификации, удовлетворяват съответните съществени изисквания;
4.5. съгласува с производителя мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията.
5. Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно т. 4, и получените резултати. Без да нарушава задълженията си по отношение на нотифициращия орган, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.
6. Когато типът отговаря на изискванията на наредбата, приложими към съответното взривно вещество, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Този сертификат съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип. Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.
Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените взривни вещества да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.
Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.
7. Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако случаят е такъв, нотифицираният орган информира производителя.
Производителят информира нотифицирания орган, у когото се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на взривното вещество със съществените изисквания или на условията за валидност на този сертификат. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа.
8. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък на тези сертификати и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване – и за тези сертификати и/или допълненията към тях, които е издал.
Европейската комисия, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване Европейската комисия и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.
Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на този сертификат.
9. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 3 и да изпълнява задълженията по т. 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел II
Модул С2: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали
1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на продукта на случайни интервали е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2, 3 и 4 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните взривни вещества са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите взривни вещества с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
3. Проверки на продукта
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва проверките или организира тяхното извършване на случайни интервали, определени от този орган, за да бъде проверено качеството на вътрешните проверки на взривното вещество, като се вземат под внимание технологичната сложност на взривните вещества и количеството на продукцията. Подходяща извадка от крайните продукти, взета на място от нотифицирания орган преди пускането на взривните вещества на пазара, се изследва, като се извършват подходящите изпитвания, определени от съответните части на хармонизираните стандарти, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел проверка на съответствието на взривното вещество с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и със съответните изисквания на наредбата. В случаите, когато извадката не съответства на допустимото ниво на качество, нотифицираният орган предприема необходимите мерки.
Прилагането на процедурата за приемане на извадки има за цел да установи дали производственият процес на взривното вещество се осъществява в рамките на допустимите граници с оглед на осигуряването на съответствието на взривното вещество.
Производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.
4. Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие
4.1. Производителят нанася маркировката „CE“ върху всяко отделно взривно вещество, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на взривно вещество и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривно вещество на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа взривно вещество, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
5. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел III
Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството
1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че взривните вещества са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството относно производството, контрола на крайния продукт и изпитването на съответните взривни вещества, както е определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните взривни вещества до нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) цялата информация, свързана с предвижданата категория взривни вещества;
г) документацията относно системата по качеството;
д) техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕС изследване на типа.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствие на взривните вещества с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на управата по отношение на качеството на продуктите;
б) съответните средства и методи за производство, контрол и осигуряване на качеството, процесите и систематичните мерки, които ще се прилагат;
в) изследванията и изпитванията, които ще се извършват преди, по време и след производството, както и честотата, с която ще бъдат извършвани;
г) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране, доклади за квалификацията на съответния персонал и др.;
д) средствата за наблюдение за постигане на изискваното качество на продуктите и ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната продуктова област и на технологията на продукта, както и познания за приложимите изисквания на наредбата. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, буква „д“ с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания на наредбата и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствие на взривното вещество с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2 или се налага ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на взривните вещества с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания – и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, идентификационния му номер върху всяко отделно взривно вещество, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип взривно вещество и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривно вещество на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа взривно вещество, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара:
а) документацията по т. 3.1;
б) информация относно одобрените изменения по т. 3.5;
в) решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им, оттеглил е или по друг начин е ограничил, и при поискванеза издадените одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел IV
Модул Е: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта
1. Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на продукта е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че взривните вещества са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят разработва и въвежда одобрена система по качеството за контрола на крайния продукт и изпитването на съответните взривни вещества, както е определено в т. 3, и подлежи на надзор, както е определено в т. 4.
3. Система по качеството
3.1. Производителят подава заявление за оценяване на неговата система по качеството по отношение на съответните взривни вещества до нотифициран орган по свой избор.
Това заявление включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) цялата информация за предвижданата категория взривно вещество;
г) документацията относно системата по качеството;
д) техническата документация на одобрения тип и копие от сертификата за ЕС изследване на типа.
3.2. Системата по качеството осигурява съответствието на взривните вещества с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с приложимите изисквания на наредбата.
Всички елементи, изисквания и предписания, приети от производителя, се документират редовно и систематично под формата на писмени политики, процедури и инструкции. Документацията на системата по качеството позволява еднозначно тълкуване на програмите по качеството, плановете, наръчниците и записите.
Тя включва, по-специално, подходящо описание на:
а) целите по качеството и организационната структура, отговорностите и правомощията на ръководството по отношение на качеството на продукта;
б) изследванията и изпитванията, които ще се извършват след производството;
в) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал и др.;
г) средствата за наблюдение на ефективното функциониране на системата по качеството.
3.3. Нотифицираният орган оценява системата по качеството, за да определи дали тя отговаря на изискванията, посочени в т. 3.2.
По отношение на елементите на системата по качеството, които отговарят на съответните спецификации на съответния хармонизиран стандарт, нотифицираният орган приема, че е налице съответствие с изискванията, посочени в т. 3.2.
В допълнение към опита в системи за управление на качеството екипът одитори разполага най-малко с един член с опит в оценяването на съответната продуктова област и на технологията на продукта, както и познания за приложимите изисквания на наредбата. Одитът включва посещение в помещенията на производителя за извършване на оценка. Екипът одитори преглежда техническата документация по т. 3.1, буква „д“ с цел да установи способността на производителя да определи приложимите изисквания по наредбата и да проведе необходимите изследвания с цел да осигури съответствие на взривното вещество с тези изисквания.
Решението се съобщава на производителя. Това уведомление включва заключенията от одита и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
3.4. Производителят се задължава да изпълнява задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството, както и да поддържа тази система в състояние на пригодност и ефективно функциониране.
3.5. Производителят редовно информира нотифицирания орган, одобрил системата по качеството, за всякакви планирани изменения в нея.
Нотифицираният орган оценява предложените изменения и решава дали изменената система по качеството ще продължи да отговаря на изискванията по т. 3.2 или се налага ново оценяване.
Той съобщава своето решение на производителя. Това уведомление включва заключенията от извършеното изследване и мотивирано решение относно извършеното оценяване.
4. Надзор на отговорността на нотифицирания орган
4.1. Целта на надзора е да се гарантира, че производителят изпълнява правилно задълженията, произтичащи от одобрената система по качеството.
4.2. За целите на оценката производителят предоставя на нотифицирания орган достъп до местата на производство, проверка, изпитване и съхраняване и му предоставя цялата необходима информация, по-специално:
а) документацията на системата по качеството;
б) записите по качеството, като доклади от проверки, данни от изпитвания, данни от калибриране и доклади за квалификацията на съответния персонал и др.
4.3. Нотифицираният орган извършва периодични одити, за да се увери, че производителят поддържа и прилага системата по качеството, и представя на производителя доклад от одита.
4.4. Освен това нотифицираният орган може да прави и внезапни посещения при производителя. По време на такива посещения нотифицираният орган може, ако това се налага, да провежда или да организира провеждането на изпитвания на взривните вещества с цел да установи дали системата по качеството функционира правилно. Нотифицираният орган предоставя на производителя доклад от посещението, а ако са били проведени изпитвания – и протоколи от изпитванията.
5. Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3.1, идентификационния му номер върху всяко отделно взривно вещество, което е в съответствие с типа взривно вещество, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип взривно вещество и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривно вещество на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа взривно вещество, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара:
а) документацията по т. 3.1;
б) информация относно одобрените изменения по т. 3.5;
в) решенията и докладите на нотифицирания орган, посочени в т. 3.5, 4.3 и 4.4.
7. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за издадените или оттеглените одобрения на системи по качеството и периодично или при поискване предоставя на своя нотифициращ орган списък с одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за одобрения на системи по качеството, които е отказал, спрял е действието им или е оттеглил, и при поискване – за издадените одобрения на системи по качеството.
8. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 3.1, 3.5, 5 и 6 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел V
Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта
1. Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2, 5.1 и 6 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните взривни вещества, за които се прилагат разпоредбите на т. 3, са в съответствие с типа, както е описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите взривни вещества с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
3. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва подходящи изследвания и изпитвания, за да провери съответствието на взривните вещества с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на наредбата.
Изследванията и изпитванията за проверка на съответствието на взривните вещества с изискванията се извършват по избор на производителя или чрез изследване и изпитване на всеки продукт, както е посочено в т. 4, или чрез изследване и изпитване на взривните вещества на статистическа основа, както е посочено в т. 5.
4. Проверка за съответствие чрез изследване и изпитване на всеки продукт
4.1. Всички взривни вещества се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти), и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, които се извършват с цел да се провери съответствието с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и съответните изисквания на наредбата. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.
4.2. Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и нанася идентификационния си номер върху всяко одобрено взривно вещество или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на компетентните органи за проверка в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
5. Проверка за съответствие на статистическа основа
5.1. Производителят предприема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят еднородността на всяка произведена партида и представя своите взривни вещества за проверка под формата на еднородни партиди.
5.2. От всяка партида се взема произволна проба. Всички взривни вещества от една проба се изследват поотделно и се извършват подходящи изпитвания, посочени в съответния хармонизиран стандарт (стандарти), и/или се извършват равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел да се провери съответствието им с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с приложимите изисквания на наредбата и да се определи дали партидата да бъде приета, или отхвърлена. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.
5.3. В случай че дадена партида е приета, всички взривни вещества в нея се считат за одобрени с изключение на онези взривни вещества от пробата, които не са преминали удовлетворително изпитванията.
Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания и нанася идентификационния си номер върху всяко одобрено взривно вещество или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
5.4. В случай че дадена партида е отхвърлена, нотифицираният орган предприема подходящи мерки, за да предотврати пускането на тази партида на пазара. При често отхвърляне на партиди нотифицираният орган може да прекрати проверката на статистическа основа и да предприеме подходящи мерки.
6. Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие
6.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 3, идентификационния му номер върху всяко отделно взривно вещество, което е в съответствие с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
6.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки тип взривно вещество и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривно вещество на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира типа взривно вещество, за който е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
Ако нотифицираният орган по т. 3 даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху взривните вещества и идентификационния номер на нотифицирания орган.
Ако нотифицираният орган даде своето съгласие и на негова отговорност, производителят може да нанася върху взривните вещества идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.
7. Упълномощен представител
Задълженията на производителя могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното. Задълженията на производителя по т. 2 и 5.1 не могат да бъдат изпълнявани от упълномощен представител.
Раздел VI
Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт
1. Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията по т. 2, 3 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че взривното вещество, за което се прилагат разпоредбите на т. 4, е в съответствие с изискванията на наредбата, приложими към него.
2. Техническа документация
2.1. Производителят изготвя техническата документация и я предоставя на нотифицирания орган по т. 4. Документацията позволява да се оцени съответствието на взривното вещество с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на взривното вещество. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на взривното вещество;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на взривното вещество;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени – описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации. При частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултатите от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др., и
е) протоколи от изпитванията.
2.2. Производителят съхранява техническата документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
3. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произведеното взривно вещество с приложимите изисквания на наредбата.
4. Проверка
Нотифициран орган, избран от производителя, извършва или възлага извършването на подходящи изследвания и изпитвания, установени в съответните хармонизирани стандарти, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, за да провери съответствието на взривното вещество с приложимите изисквания на наредбата. При липса на такъв хармонизиран стандарт нотифицираният орган решава кои изпитвания са подходящи за извършване.
Нотифицираният орган издава сертификат за съответствие по отношение на извършените изследвания и изпитвания на взривното вещество и нанася идентификационния си номер върху всяко едно одобрено взривно вещество или изисква идентификационният му номер да се нанесе на негова отговорност.
Производителят съхранява сертификатите за съответствие на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара.
5. Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ и на отговорността на нотифицирания орган, посочен в т. 4, идентификационния му номер върху всяко взривно вещество, което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие на взривното вещество и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на взривното вещество на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира взривното вещество, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 2.2 и 5 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.
Приложение № 4 към чл. 7, ал. 3
ЕС декларация за съответствие (№ ХХХХ)*
1. № ….. (продукт, тип, партиден или сериен
номер): ...........................................................................
2. Наименование и адрес на производителя и
когато е приложимо, на неговия упълномощен
представител: .................................................................
3. Настоящата декларация за съответствие
е издадена на отговорността на производителя.
4. Предмет на декларацията (идентификация
на взривното вещество, позволяваща проследя-
ването му): .....................................................................
5. Предметът на декларацията, описан по-горе,
отговаря на съответното законодателство
на Европейския съюз за хармонизация: ....................
    .......................................................................................... .
6. Позоваване на използваните хармонизирани
стандарти или позоваване на други технически
спецификации, по отношение на които се декла-
рира съответствие: ........................................................
7. Нотифицираният орган ............................................
      (наименование, номер) извърши .......................................
      (описание на действието) и издаде сертификата: ............ .
      ................................................................................................
8. Допълнителна информация: ....................................
Подписана за и от името на: ......................................
(място и дата на издаване): ........................................
(име, длъжност) (подпис): ............................................
 
*Забележка. Производителят не е задължен да номерира ЕС декларацията за съответствие.
 
 
 
НАРЕДБА
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към съдовете под налягане;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. Наредбата се прилага за съдове под налягане, наричани по-нататък „съдове“, произвеждани серийно, със следните характеристики:
1. те са заварени, предназначени са да работят с вътрешно налягане, по-голямо от 0,5 bar, и за съхраняване на въздух или азот, и не са предназначени да бъдат подлагани на нагряване с открит пламък;
2. частите и възлите, които допринасят за якостта на съда под налягане, са изработени от нелегирана стомана, нелегиран алуминий или нестареещи закалени алуминиеви сплави;
3. съдът се състои от следните елементи:
а) цилиндрична част с кръгло сечение, затворена с изпъкнали навън дъна и/или плоски дъна, и оста на симетрия на дъната съвпада с оста на цилиндричната им част;
б) две изпъкнали дъна, имащи една и съща ос на симетрия;
4. максималното работно налягане на съда не надвишава 30 bar и произведението от това налягане и обема на съда (PS х V) не надвишава 10 000 bar.L;
5. минималната работна температура е не по-ниска от минус 50 °C, а максималната работна температура е не по-висока от 300 °C – за съдовете от стомана, или 100 °C – за съдовете от алуминий или алуминиеви сплави.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. съдовете, специално разработени за използване в ядрената техника, при повредата на които може да се отделят радиоактивни вещества;
2. съдовете, специално предназначени за инсталиране в плавателни или летателни средства или за задвижването им;
3. пожарогасителите.
Чл. 4. (1) Съдовете се предоставят на пазара и се пускат в действие само когато съответстват на изискванията на наредбата при правилното им монтиране, поддържане и използване по предназначение.
(2) Предоставянето на пазара и пускането в действие на съдове, които са в съответствие с наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства.
Чл. 5. Изисквания с цел защита на работниците при използването на съдовете могат да се налагат, при условие че тези изисквания не налагат изменение на съдовете по начин, който не е предвиден в тази наредба.
Чл. 6. (1) Съдовете, при които произведението PSx V e по-голямо от 50 bar.L, трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(2) Съдовете, при които произведението PSx V e по-малко или равно на 50 bar.L, трябва да се проектират и произвеждат в съответствие с утвърдената практика в една от държавите членки.
Чл. 7. (1) Съдовете или техните табели с данни съдържат следната информация:
1. максималното работно налягане (PS) в bar;
2. максималната работна температура (Tmax) в °C;
3. минималната работна температура (Tmin) в °C;
4. обема на съда (V) в L;
5. името и регистрираното търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес на производителя;
6. тип и сериен или партиден номер на съда, позволяващ неговата идентификация.
(2) Информацията по ал. 1 се нанася така, че да бъде видима, четлива и незаличима.
(3) Когато се използва табела с данни, тя се проектира така, че да не позволява повторна употреба и да включва свободно място за прибавяне на допълнителна информация.
Чл. 8. Съдовете се придружават от инструкции и информация за безопасност, които съдържат:
1. информацията по чл. 7, ал. 1 с изключение на серийния номер на съда или номера на партидата;
2. предвидено предназначение на съда;
3. изисквания, свързани с поддържането и монтирането, които са необходими за осигуряване на безопасността на съда.
Глава втора
СЪОТВЕТСТВИЕ НА СЪДОВЕТЕ, ПРИ КОИТО ПРОИЗВЕДЕНИЕТО PS х V E ПО-ГОЛЯМО ОТ 50 bar.L
Чл. 9. Счита се, че съдовете, при които произведението PS x V е по-голямо от 50 bar.L и които съответстват на хармонизираните стандарти или на части от тях, данните за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания, определени в приложение № 1, обхванати от тези стандарти или от части от тях.
Чл. 10. (1) Преди производството им съдовете, при които произведението PS x V е по-голямо от 50 bar.L, се подлагат на „ЕС изследване на типа (Модул В)“ съгласно раздел I от приложение № 2, както следва:
1. за съдовете, произведени в съответствие с хармонизираните стандарти, посочени в чл. 9, по избор на производителя то се извършва по един от следните начини:
а) оценка на пригодността на техническия проект на съда чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства без изследване на образец (Модул В – изследване на проекта на типа);
б) оценка на пригодността на техническия проект на съда чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства с изследване на образец от крайния продукт, представителен за предвиденото производство (Модул В – изследване на типа произведен продукт);
2. за съдовете, които не са произведени или са произведени само частично в съответствие с хармонизираните стандарти, посочени в чл. 9, производителят представя образец, представителен за предвиденото производство, и техническата документация и подкрепящите доказателства за изследване и оценка на пригодността на техническия проект на съда (Модул В – изследване на типа произведен продукт).
(2) Преди пускането им на пазара съдовете се подлагат на:
1. „Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на съда (Модул С1)“ съгласно раздел II от приложение № 2, когато произведението PS x V е по-голямо от 3000 bar.L;
2. „Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на съда (Модул С1)“ съгласно раздел II от приложение № 2 или „Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на съда на случайни интервали (Модул С2)“ съгласно раздел III от приложение № 2, по избор на производителя, когато произведението PSx V не е по-голямо от 3000 bar.L, но е по-голямо от 200 bar.L;
3. „Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на съда (Модул С1)“ съгласно раздел II от приложение № 2 или „Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол (Модул С)“ съгласно раздел IV от приложение № 2, по избор на производителя, когато произведението PS х V не е по-голямо от 200 bar.L, но е по-голямо от 50 bar.L.
(3) Записите и кореспонденцията, свързани с процедурите за оценяване на съответствието, изпълнявани с участието на органи, нотифицирани по реда на наредбата, се съставят на български език или на език, приемлив за нотифицирания орган.
Чл. 11. За съдовете, при които произведението PS x V е по-голямо от 50 bar.L и чието съответствие е било оценено съгласно приложимата процедура за оценяване на съответствието по чл. 10, се съставя ЕС декларация за съответствие и съответствието им с изискванията на наредбата се удостоверява с нанесена маркировка „СЕ“.
Чл. 12. (1) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(2) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение № 3, съдържа елементите, определени в съответните модули от приложение № 2, и се актуализира редовно.
(3) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия съдът се пуска или предоставя на пазара. Когато съдът се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.
(4) Когато приложимите към съда актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се съставя само една ЕС декларация за съответствие, в която се посочват съответните актове и данните за публикуването им в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
(5) Изискването по ал. 4 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за съда актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.
Чл. 13. Като съставя ЕС декларация за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на съда с изискванията на наредбата.
Чл. 14. (1) За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.).
(2) Маркировката „CE“ се нанася, преди съдът да бъде пуснат на пазара.
(3) Маркировката „CE“ се нанася върху самия съд или върху неговата табела с данни, така че да бъде видима, четлива и незаличима.
(4) След маркировката „CE“ се нанасят последните две цифри на годината, през която тя е нанесена, и идентификационният номер на нотифицирания орган, участвал в оценяването на съответствието на съда на етапа на производствения контрол. Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или по негови указания от производителя или от неговия упълномощен представител.
(5) Маркировката „CE“ и идентификационният номер на нотифицирания орган могат да бъдат следвани от друг знак, указващ специален риск или употреба.
Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 15. Когато вносител или дистрибутор пуска на пазара съд със своето име или търговска марка или променя съд, който вече е пуснат на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на наредбата може да бъде засегнато, той се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя.
Чл. 16. (1) Всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил даден съд, и за всеки икономически оператор, на когото е доставил даден съд.
(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 10 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.
Раздел II
Задължения на производителя
Чл. 17. (1) Когато пуска на пазара съд, при който произведението PS x V е по-голямо от 50 bar.L, производителят гарантира, че той е проектиран и произведен в съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(2) Когато пуска на пазара съд, при който произведението PS х V е по-малко или равно на 50 bar.L, производителят гарантира, че той е проектиран и произведен в съответствие с утвърдената инженерна практика в една от държавите членки.
Чл. 18. (1) За съдове, при които произведението PS х V е по-голямо от 50 bar.L, производителят изготвя техническата документация, посочена в приложение № 2, и провежда или организира провеждането на съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 10.
(2) Когато съответствието на съд, при който произведението PS х V е по-голямо от 50 bar.L, с приложимите съществени изисквания е доказано чрез прилагането на процедурата по ал. 1, производителят съставя ЕС декларация за съответствие и нанася маркировката „CE“.
(3) Производителят съхранява техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като съдът е бил пуснат на пазара.
Чл. 19. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно производство съдовете, при които произведението PS х V е по-голямо от 50 bar.L, остават в съответствие с приложимите изисквания.
(2) При изпълнение на изискването по ал. 1 производителят взема предвид по подходящ начин промените в проекта или в характеристиките на съда и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на съда.
Чл. 20. (1) Производителят гарантира, че върху всеки съд, който е пуснал на пазара, има нанесен тип и партиден или сериен номер, който позволява неговата идентификация.
(2) Производителят нанася върху всеки съд своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен, и се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
(3) Производителят гарантира, че върху всеки съд е нанесена информацията по чл. 7.
Чл. 21. Производителят гарантира, че всеки съд се придружава от инструкциите и информацията за безопасност по чл. 8 на български език. Тези инструкции и информация за безопасност, както и всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.
Чл. 22. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява даден съд, за да осигури защитата на здравето и безопасността на крайните ползватели, производителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара съдове, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията съдове и за изземвания на съдове и информира дистрибуторите за такова наблюдение.
Чл. 23. (1) Когато производителят счита или има основание да счита, че даден съд, който е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на съда в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато съдът представлява риск, производителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и компетентните органи на държавите членки, в които такива съдове са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на съда с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 24. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка производителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден съд. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство производителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани със съдовете, които е пуснал на пазара.
Раздел III
Задължения на упълномощения представител
Чл. 25. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от производителя.
(3) Производителят не включва в пълномощното на упълномощения представител задълженията по чл. 17 и задължението за изготвяне на техническа документация по чл. 18, ал. 1.
(4) Производителят включва в пълномощното на упълномощения представител най-малко следното:
1. да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на съда на пазара техническата документация и ЕС декларацията за съответствие;
2. при обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка да предостави на тези органи цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден съд;
3. по искане на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или на компетентните органи на другите държави членки да оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани със съдовете, попадащи в рамките на пълномощното му.
Раздел IV
Задължения на вносителя
Чл. 26. Вносителят пуска на пазара само съдове, които съответстват на изискванията на наредбата.
Чл. 27. (1) Преди да пусне на пазара даден съд, при който произведението PS х V е по-голямо от 50 bar.L, вносителят гарантира, че:
1. производителят е съставил техническата документация и е провел съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 10;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 20;
3. маркировката „СЕ“ е нанесена съгласно чл. 14;
4. съдът е придружен от изискваните документи.
(2) Преди да пусне на пазара даден съд, при който произведението PS х V е по-малко или равно на 50 bar.L, вносителят гарантира, че:
1. съдът е проектиран и произведен в съответствие с утвърдената практика в една от държавите членки;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 20.
(3) Вносителят гарантира, че всеки съд се придружава от инструкциите и информацията за безопасността по чл. 8 на български език.
Чл. 28. Вносителят нанася върху всеки съд своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Когато това не е възможно, вносителят предоставя информацията в документ, който придружава съда. Адресът се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
Чл. 29. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че даден съд, при който произведението PS х V е по-голямо от 50 bar.L, не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 1, той не го пуска на пазара, докато не бъде приведен в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато съдът представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
Чл. 30. Вносителят гарантира, че докато отговаря за даден съд, при който произведението PS х V е по-голямо от 50 bar.L, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
Чл. 31. (1) Вносителят съхранява на разположение на органите за надзор на пазара копие от ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години след пускането на пазара на съда, при който произведението PS х V е по-голямо от 50 bar.L.
(2) В продължение на 10 години след пускането на пазара на даден съд, при който произведението PS х V е по-голямо от 50 bar.L, вносителят гарантира, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на органите за надзор на пазара.
Чл. 32. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява даден съд, за да осигури защитата на здравето и безопасността на крайните ползватели, вносителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара съдове, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията съдове и за изземвания на съдове и информира дистрибуторите за такова наблюдение.
Чл. 33. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че даден съд, който е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на съда в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато съдът представлява риск, вносителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива съдове са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на съда с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 34. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка вносителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден съд. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство вносителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 вносителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани със съдовете, които е пуснал на пазара.
Раздел V
Задължения на дистрибутора
Чл. 35. Когато предоставя на пазара даден съд, дистрибуторът действа с дължимата грижа по отношение на изискванията на наредбата.
Чл. 36. (1) Преди да предостави на пазара даден съд, при който произведението PS х V е по-голямо от 50 bar.L, дистрибуторът се уверява, че:
1. маркировката „CE“ е нанесена съгласно чл. 14;
2. съдът е придружен от инструкциите и информацията за безопасност по чл. 8 на български език и от другите изисквани документи;
3. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 20;
4. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 28.
(2) Преди да предостави на пазара даден съд, при който произведението PS х V е по-малко или равно на 50 bar.L, дистрибуторът се уверява, че:
1. съдът е придружен от инструкциите и информацията за безопасност по чл. 8 на български език;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 20;
3. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 28.
Чл. 37. (1) Когато дистрибуторът счита или има основание да счита, че даден съд, при който произведението PS х V е по-голямо от 50 bar.L, не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 1, той не го предоставя на пазара, докато не бъде приведен в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато съдът представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.
Чл. 38. Дистрибуторът гарантира, че докато отговаря за даден съд, при който произведението PS х V е по-голямо от 50 bar.L, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
Чл. 39. (1) Когато счита или има основание да счита, че даден съд, който е предоставил на пазара, не съответства на наредбата, дистрибуторът се уверява, че са предприети необходимите мерки за привеждането на съда в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му, както е целесъобразно за конкретния случай.
(2) В случаите по ал. 1, когато съдът представлява риск, дистрибуторът незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива съдове са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на съда с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 40. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка дистрибуторът предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на даден съд.
(2) По искане на органите по ал. 1 дистрибуторът оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани със съдовете, които е предоставил на пазара.
Глава четвърта
НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
Раздел I
Разрешение за извършване на оценяване на съответствието
Чл. 41. (1) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17065 в зависимост от модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства, и:
1. да е трета страна, независима от организацията или от съдовете, които оценява;
2. да не e проектант, производител, доставчик, купувач, собственик, ползвател или лице, което монтира или поддържа съдовете, които оценява, нито да е представител на някое от тези лица;
3. да не взема пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддържането на съдовете, които оценява, нито да представлява лица, ангажирани в тези дейности;
4. да не извършва дейност, включително консултантска, която може да е в противоречие с неговата независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които кандидатства;
5. да осигурява, че дейностите по оценяване на съответствието се осъществяват с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и че е напълно освободено от всякакъв натиск и облаги, включително финансови, които могат да повлияят на неговата преценка или на резултатите от неговите дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности;
6. да гарантира безпристрастността на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието;
7. да осигурява, че възнаграждението на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях;
8. да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него в съответните модули от приложение № 2 и по т. 3.2 от приложение № 1, за които кандидатства, независимо дали тези задачи се изпълняват от самото лице, или от негово име и на негова отговорност;
9. да разполага със средствата, необходими за изпълнение на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения;
10. по всяко време и за всеки модул от приложение № 2, за задачите по т. 3.2 от приложение № 1 и за всеки вид съдове, за които кандидатства, да разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания, с достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;
б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури;
в) процедури за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, както и степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или серийния характер на производството;
11. да прилага подходящи политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;
12. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите по чл. 9;
13. да има разработена процедура за разглеждане на възражения срещу негови решения, свързани с оценяване на съответствието;
14. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните хармонизирани стандарти и с наредбата;
15. да разполага с персонал, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, който притежава:
а) необходимата техническа и професионална квалификация, обхващаща цялата дейност по оценяване на съответствието, за която кандидатства;
б) достатъчни познания за изискванията относно оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, определени в приложение № 1, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;
г) способности да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени;
16. да участва във или да гарантира, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на органите, нотифицирани от държавите членки за съдове, и да прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група;
17. да гарантира, че дейността на неговите подизпълнители и поделения не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на неговата дейност по оценяване на съответствието.
(2) Лице, което принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддържането на съдовете, които това лице оценява, може да се счита за лице по ал. 1, т. 1, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 – 5 се прилагат и за членовете на висшето ръководство и за персонала, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието на органа за оценяване на съответствието.
(4) Изискването по ал. 1, т. 2 не изключва употребата на оценявани съдове, които са необходими за дейностите по оценяване на съответствието, или употребата на такива съдове за лични цели.
Чл. 42. (1) Лицето по чл. 41 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено заявление по образец, в което се посочват видовете съдове и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър или информация за обнародването в „Държавен вестник“, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено със закон или с акт на Министерския съвет;
2. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП;
3. справка в табличен вид, съдържаща видовете съдове, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
4. списък на стандартите по чл. 9, които притежава, отнасящи се до съдовете, посочени в заявлението;
5. методики и инструкции за изпитване на съдовете, когато не се прилагат стандартите по чл. 9;
6. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите, за които кандидатства;
7. наръчник, процедури и документи от по-ниски йерархични нива на системата за управление;
8. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 41, ал. 1, т. 2 – 5 и ал. 3 от наредбата;
9. копия от трудовите и гражданските договори на персонала, документите за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
10. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
11. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
12. копие от сключените договори с подизпълнители, когато има такива;
13. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
14. документ за платена такса за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и се публикува на електронната страница на агенцията.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 6 и 9 – 14;
2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, в зависимост от съдовете и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства:
а) за ЕС изследване на типа (Модул B) съгласно раздел I от приложение № 2 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на съда (Модул C1) съгласно раздел II от приложение № 2 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
в) за съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на съда на случайни интервали (Модул C2) съгласно раздел III от приложение № 2 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025.
(4) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 41 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(5) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за установяване компетентността за изпълнение на заявените процедури за оценяване на съответствието, определени в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор взема решение за издаване на разрешение само при положителен резултат от проверката на документи и проверката на място.
Чл. 43. (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки информация за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите на процедурите за оценяване на съответствието и обхвата на съдовете, както и документите за резултатите от извършената оценка на компетентността на органа за оценяване на съответствието и на способността му да изпълнява посочените дейности по оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение, за предприемане на коригиращи действия или за оттегляне на нотификацията, в срок до един месец от получаване на искането или на акта за изпълнение председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите действия по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато не са повдигнати възражения или не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(5) При издаване на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.
Чл. 44. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия и другите държави членки за всякакви последващи промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор оказва съдействие на Европейската комисия при разглеждане на възражения срещу органи, нотифицирани по реда на наредбата, като при поискване предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или с поддържане на компетентността на съответния нотифициран орган.
Чл. 45. (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 41 от наредбата, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(3) При извършване на проверките по ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.
Раздел II
Задължения на нотифицираните органи
Чл. 46. (1) Когато нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията по чл. 41. Нотифицираният орган информира за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите от извършената оценка на подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.
(4) Дейности по оценяване на съответствието могат да се възлагат на подизпълнители или да се изпълняват от поделения на нотифицирания орган само със съгласието на клиента.
(5) Нотифицираният орган съхранява на разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съответните документи относно оценката на квалификацията на всеки подизпълнител или поделение и относно работата по оценяване на съответствието, извършена от тях съгласно приложение № 2 и/или т. 3.2 от приложение № 1.
(6) Нотифицираният орган може да възлага задачи на един или повече подизпълнители или поделения, като не се разрешава тези подизпълнители и поделения да възлагат задачите на други лица.
Чл. 47. (1) Всеки нотифициран орган извършва оценяване на съответствието съгласно модулите на процедурите за оценяване на съответствието, определени в приложение № 2, за които е нотифициран.
(2) Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираният орган осъществява своята дейност, като надлежно отчита размера на дадено предприятие, сектора, в който то осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология и масовия или серийния характер на производството. Нотифицираният орган отчита тези обстоятелства, без да намалява степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за осигуряване на съответствието на съдовете с изискванията на наредбата.
Чл. 48. (1) Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е осигурил съответствието на съда със съществените изисквания, определени в приложение № 1, или със съответните хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи действия и не издава съответния сертификат.
(2) Когато в процеса на наблюдение за осигуряване на съответствие след издаването на съответния сертификат нотифицираният орган установи, че даден съд не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи действия и спира действието или отнема сертификата, ако това се налага.
(3) Когато не са предприети коригиращи действия или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема съответния сертификат в зависимост от случая.
Чл. 49. (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а ЗТИП, съхраняват документите и предоставят информацията, определени в съответните модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложение № 2.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и информация за:
1. откази, ограничавания, спиране на действието, отнемане или други наложени ограничения по отношение на издаваните сертификати;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен срок за всички искания за предоставяне на информация, получени от органи за надзор на пазара на други държави членки относно дейността му по оценяване на съответствието.
(4) Всеки нотифициран орган предоставя на другите нотифицирани органи, които осъществяват подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите съдове, информация за отрицателни и при поискване – за положителни резултати от оценяване на съответствието.
Чл. 50. (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя досиетата на своите клиенти на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за отнемане или за ограничаване на разрешението органът за оценяване на съответствието информира съответно всички или заинтересованите свои клиенти и предава досиетата им на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3) В едномесечен срок от уведомлението по ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган, който е прекратил дейността си или чието разрешение е било отнето или ограничено, могат писмено да поискат от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета на друг, посочен от тях, нотифициран орган.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. „Серийно произвеждани съдове“ са съдове от един и същ тип, произведени за определен период, по един проект и с еднакви методи на производство и при непрекъснат производствен процес.
2. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка на съд за дистрибуция или използване на пазара на Европейския съюз в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно.
3. „Пускане на пазара“ е предоставянето на съд на пазара на Европейския съюз за първи път.
4. „Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда съд или което възлага проектирането или производството на съд и предлага този съд на пазара със своето име или търговска марка.
5. „Упълномощен представител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи.
6. „Вносител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Европейския съюз съд от трета държава.
7. „Дистрибутор“ е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя съд на пазара.
8. „Икономически оператори“ са производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът.
9. „Техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определен съд.
10. „Оценяване на съответствието“ е процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания на наредбата, свързани с даден съд.
11. „Орган за оценяване на съответствието“ е орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол.
12. „Изтегляне“ е всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на съд, който е във веригата на доставка.
13. „Изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщане на съд, който вече е бил предоставен на крайния ползвател.
14. „Маркировка „CE“ е маркировка, чрез която производителят указва, че съдът е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Европейския съюз за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.
15. „Законодателство на Европейския съюз за хармонизация“ е законодателството на Европейския съюз, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.
16. „Удостоверение за качество на материалите“ е документ, чрез който производителят на материалите удостоверява, че доставяните продукти отговарят на изискванията на поръчката и в който той посочва резултатите, по-специално за химическия състав и механичните характеристики, от изпитванията в рамките на текущия контрол в производството, извършвани върху продукти, произхождащи от един и същ производствен процес като доставените продукти, но не и непременно върху тях.
17. „Изчислително налягане („P“)“ e налягането, прието от производителя за определяне на дебелината на стените на частите под налягане на съда.
18. „Максимално работно налягане („PS“)“ e максималното налягане на съда при нормални работни условия.
19. „Минимална работна температура („Tmin“)“ е най-ниската стабилизирана температура на стените на съда при нормални работни условия.
20. „Максимална работна температура („Tmax“)“ е най-високата стабилизирана температура на стените на съда при нормални работни условия.
21. „Граница на провлачване („ReT“) е стойността при максималната работна температура Tmax:
а) на горната граница на провлачване ReH – за материали с изразена долна и горна граница на провлачване;
б) на условната граница на провлачване при остатъчно удължение 0,2 % Rp0,2;
в) на условната граница на провлачване при остатъчно удължение 1,0 % Rp1,0 – за нелегиран алуминий.
22. „Партида“ е партида от съдове, която се състои най-много от 3000 съда от еднакъв тип.
23. „Група от съдове“ са съдове, които се различават от образеца само по диаметър, при условие че са изпълнени изискванията, посочени в т. 2.1.1 и 2.1.2 от приложение № 1, и/или дължината на цилиндричната им част е в следните граници:
а) когато образецът се състои от дъна и една или повече цилиндрични части, вариантите имат поне една цилиндрична част;
б) когато образецът се състои само от две изпъкнали дъна, вариантите нямат цилиндрична част.
Промените на дължината, водещи до промяна на отворите и/или изчислителните дължини на щуцерите, се посочват върху чертежа на всеки вариант.
(2) За целите на наредбата се прилага определението за „хармонизиран стандарт“, посочено в чл. 2, т. 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).
§ 2. Наредбата въвежда съответните разпоредби на Директива 2014/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки във връзка с предоставянето на пазара на обикновените съдове под налягане (ОВ, L 96/45 от 29 март 2014 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 20 април 2016 г. с изключение на глава четвърта и § 6, които влизат в сила от деня на обнародването на наредбата в „Държавен вестник“.
§ 5. (1) Съдове, които са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г., могат да се предоставят на пазара и да се пускат в действие, при условие че отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, приета с Постановление № 210 на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 87 и 115 от 2002 г., бр. 24 и 40 от 2006 г., бр. 37 от 2007 г. и бр. 50 от 2014 г.), или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, или на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно обикновените съдове под налягане (ОВ, L 264/12 от 8 октомври 2009 г.).
(2) Сертификатите, издадени от нотифицираните органи в съответствие с наредбата или законодателството по ал. 1, са валидни за целите на наредбата.
§ 6. (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени в документацията си съгласно изискванията на настоящата наредба в 14-дневен срок от нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 1 въз основа на разрешението за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, успешно проведената последна ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и установеното съответствие на документите по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор обявява съответното лице пред Европейската комисия и държавите членки съгласно директивата по § 2.
(3) Когато два месеца след обявяването на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати възражения от Европейската комисия или от други държави членки или когато не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието съгласно наредбата.
Приложение № 1  към чл. 6
Съществени изисквания
1. Материали
Материалите трябва да се избират в зависимост от предназначението на съдовете и в съответствие с т. 1.1 – 1.4.
1.1. Части под налягане
Материалите, използвани за изработване на частите под налягане на съдовете, трябва:
а) да са заваряеми;
б) да са пластични и жилави, така че разрушаване при минимална работна температура да не доведе до раздробяване или разрушаване поради крехкост;
в) да не се влияят от стареенето.
За съдове от стомана материалите трябва да отговарят и на изискванията, определени в т. 1.1.1, а за съдове от алуминий или алуминиеви сплави – на изискванията, определени в т. 1.1.2.
Тези материали трябва да се придружават от удостоверение за качество, изготвено от производителя на материалите.
1.1.1. Съдове от стомана
Нелегираните стомани трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да не са кипящи и да се доставят след нормализация или в еквивалентно състояние;
б) за всеки продукт съдържанието на въглерод трябва да е по-малко от 0,25 %, а на сяра и фосфор – да е по-малко от 0,05 % за всеки елемент;
в) да имат следните механични свойства за всеки продукт:
аа) максималната стойност на якост на опън Rm,max трябва да е по-малка от 580 N/mm2;
 
бб) относителното удължение след разрушаване трябва да е:
 
при пробни тела, изрязани по посоката на валцуване:
дебелина ≥ 3 mm:
A
≥ 22 %
дебелина < 3 mm:
A80 mm
≥ 17 %
при пробни тела, изрязани напречно на посоката на валцуване:
дебелина ≥ 3 mm:
A
≥ 20 %
дебелина < 3 mm:
A80 mm
≥ 15 %
вв) средната стойност на ударната жилавост при огъване KCV при изпитване на три надлъжни пробни тела при минимална работна температура да не е по-малка от 35 J/cm2; допуска се една от трите получени стойности да е по-малка от 35 J/cm2, но не по-малка от 25 J/cm2; по отношение на стомани, предназначени да бъдат използвани за производството на съдове, чиято минимална работна температура е по-ниска от минус 10 °C и дебелината на стените е по-голяма от 5 mm, това свойство трябва да се провери.
1.1.2. Съдове от алуминий
Нелегираният алуминий трябва да е със съдържание на алуминий не по-малко от 99,5 на сто, а сплавите, посочени в чл. 2, т. 2, трябва да имат достатъчна устойчивост на междукристална корозия при максимална работна температура.
Освен това тези материали трябва да отговарят на следните изисквания:
а) да се доставят в отгрято състояние;
б) да имат следните механични свойства за всеки продукт:
аа) максималната стойност на якост на опън Rm,max трябва да е по-малка или равна на 350 N/mm2,
 
бб) относителното удължение след разрушаване А трябва да е: A ≥ 16 % при пробно тяло, изрязано по посоката на валцуване, или A ≥ 14 % при пробно тяло, изрязано напречно на посоката на валцуване.
1.2. Заваръчни материали
Заваръчните материали, използвани за изпълнение на заварените съединения на съда или при неговото производство, трябва да са подходящи и съвместими с основния материал.
1.3. Крепежни елементи, които допринасят за якостта на съда
Тези елементи (например болтове и гайки) трябва да са изработени или от материали, посочени в т. 1.1, или от други видове стомана, алуминий или подходяща алуминиева сплав, съвместими с материалите, използвани за производството на частите под налягане.
При минимална работна температура тези материали трябва да имат необходимите относително удължение след разрушаване и ударна жилавост при огъване.
1.4. Части, които не са под налягане
Всички части на заварените съдове, които не са под налягане, трябва да са от материали, съвместими с материала на компонента, към който са заварени.
2. Проектиране на съдовете
а) при проектирането на съдовете производителят трябва да определи предназначението им и да избере:
аа) минималната работна температура Tmin;
бб) максималната работна температура Tmax;
вв) максималното работно налягане PS.
Когато обаче минималната работна температура е по-висока от минус 10 °С, необходимите свойства на материала трябва да се постигат при температура минус 10 °С.
б) производителят трябва да вземе предвид и следните изисквания:
аа) да има възможност за извършване на вътрешен оглед на съдовете;
бб) да има възможност за изпразване на съдовете;
вв) механичните свойства на материала трябва да се запазят през целия период на експлоатация на съда, когато той се използва според предназначението му;
гг) съдовете да са защитени срещу корозия съобразно предвидените условия на експлоатация;
в) производителят трябва да вземе предвид факта, че при предвидените условия на експлоатация:
аа) съдовете не се подлагат на натоварвания, които могат да окажат влияние върху безопасната им експлоатация;
бб) вътрешното налягане на съда не трябва да превишава постоянно максималното работно налягане PS; въпреки това се допуска краткотрайно превишаване спрямо стойността на максималното работно налягане с не повече от 10 %;
г) надлъжните и напречните заваръчни шевове трябва да се изпълняват с пълно проваряване или чрез шевове с еквивалентно качество; изпък­налите дъна, с изключение на полусферичните, трябва да имат цилиндричен борд.
2.1. Дебелина на стените
Ако произведението PS х V e по-малко или равно на 3000 bar.L, дебелината на стените на съдовете трябва да се определя по един от методите по т. 2.1.1 и 2.1.2 по избор на производителя. Ако произведението PS х V e по-голямо от 3000 bar.L или ако максималната работна температура е по-висока от 100 °C, дебелината се определя по метода по т. 2.1.1.
Въпреки това действителната дебелина на стените на цилиндричната част и дъната трябва да е най-малко равна на 2 mm за съдовете от стомана и на 3 mm за съдовете от алуминий или алуминиеви сплави.
2.1.1. Изчислителен метод
Минималната дебелина на стената на частите под налягане трябва да се изчислява, като се имат предвид следните напрежения и правила:
а) изчислителното налягане, което се взема под внимание, трябва да е по-голямо или равно на избраното максимално работно налягане PS;
б) общото допустимо мембранно напрежение трябва да не превишава по-малката от стойностите 0,6 ReT или 0,3 Rm; за определяне на допустимото напрежение производителят трябва да използва минималните стойности на ReT и Rm, гарантирани от производителя на материалите.
Когато обаче цилиндричната част на съда има един или повече надлъжни заваръчни шева, изпълнени чрез ръчно заваряване, стойността на дебелината на стената, определена по първа алинея, трябва да се умножава по коефициент 1,15.
2.1.2. Експериментален метод
Дебелината на стените трябва да се определя по такъв начин, че да позволи на съдовете при съответна температура на околната среда да издържат налягане, което е най-малко пет пъти максималното работно налягане, като остатъчната деформация на дължината на окръжността на произволно избрано сечение на съда е по-малка или равна на 1 %.
3. Производствени процеси
Съдовете трябва да се изработват и да се подлагат на производствен контрол съгласно раздели II, III или IV от приложение № 2.
3.1. Изработване на съставните части
При изработването на съставните части (например чрез пластична деформация или при подготовка на краищата им) не трябва да се допускат повърхностни дефекти, пукнатини или изменения на механичните свойства, които могат да окажат влияние върху безопасността на съдовете.
3.2. Заварки на частите под налягане
Заваръчните шевове и прилежащите им зони трябва да имат свойства, близки до тези на заваряваните материали, и да нямат повърхностни или вътрешни дефекти, които могат да окажат влияние върху безопасността на съда.
Заваръчните шевове трябва да се изпълняват от заварчици с подходяща квалификация и съгласно утвърдените процедури за заваряване. Одобряването на процедурите и на заварчиците трябва да се извършва от нотифицирани органи.
Освен това в процеса на производство на съдовете производителят трябва да осигурява постоянно качество на заварените съединения, като извършва подходящи изпитвания и използва съответните процедури. За резултатите от тези изпитвания се съставя протокол.
4. Пускане в действие на съдовете
Съдовете трябва да се придружават от инструкции, съставени от производителя, както е посочено в чл. 8.
Използвани символи
A
относително удължение след разрушаване (Lo = 5,65√So )
%
A80 mm
относително удължение след разрушаване (Lo = 80 mm)
%
KCV
ударна жилавост при огъване
J/cm2
P
изчислително налягане
Bar
PS
максимално работно налягане
Bar
Ph
налягане при хидростатично или пневматично изпитване
Bar
Rp0,2
условна граница на провлачване при остатъчно удължение 0,2 %
N/mm2
ReT
граница на провлачване при максимална работна температура
N/mm2
ReH
горна граница на провлачване
N/mm2
Rm
якост на опън
N/mm2
Rm, max
максимална стойност на якост на опън
N/mm2
Rp1,0
условна граница на провлачване при остатъчно удължение 1,0 %
N/mm2
Tmax
максимална работна температура
°C
Tmin
минимална работна температура
°C
V
обем на съда
L
 
 
 
Приложение № 2 към чл. 10
Процедури за оценяване на  съответствието
Раздел I
ЕС изследване на типа (Модул B)
1. ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на съда и проверява и удостоверява, че техническият проект на съда отговаря на изискванията на наредбата, приложими към него.
2. ЕС изследване на типа се извършва по един от следните начини в съответствие с чл. 10, ал. 1:
а) оценка на пригодността на техническия проект на съда чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства по т. 3, с изследване на образец от крайния продукт, представителен за планираното производство (изследване на типа произведен продукт);
б) оценка на пригодността на техническия проект на съда чрез изследване на техническата документация и подкрепящите доказателства по т. 3 без изследване на образец (изследване на проекта на типа).
3. Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един избран от него нотифициран орган.
3.1. Заявлението включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация по т. 3.2;
г) където е приложимо, представителните образци на съдовете за предвижданото производство; нотифицираният орган може да изисква допълнителни образци на съдовете, ако такива са необходими за осъществяване на програмата за изпитвания;
д) подкрепящите доказателства за решението за пригодност на техническия проект; тези подкрепящи доказателства посочват всички използвани документи, по-специално в случаите, когато съответните хармонизирани стандарти не са били приложени изцяло; когато е необходимо, подкрепящите доказателства включват резултатите от изпитванията, проведени в съответствие с други подходящи технически спецификации от съответната лаборатория на производителя или от друга лаборатория от негово име и на негова отговорност.
3.2. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на съда с приложимите изисквания на наредбата и включва съответен анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на съда. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на съда;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на съда;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, и в случаите, когато тези хармонизирани стандарти не са били приложени – описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания по приложение № 1, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията;
ж) инструкции и информация за безопасност, посочени в чл. 8;
з) документ, в който се описват избраните материали, избраните процедури за заваряване, избраният начин за контрол и всички подходящи данни за проектирането на съдовете.
Когато се изследва образец на съда, техническата документация включва също така:
а) сертификатите за одобрение на процедурите за заваряване и за съответната квалификация на заварчиците;
б) удостоверение за качество на материалите, използвани при производството на части и компоненти, допринасящи за якостта на съда;
в) доклад от извършените изследвания и изпитвания или описание на предложения контрол.
4. В зависимост от приложимия начин по т. 2 нотифицираният орган:
4.1. Изследва техническата документация и подкрепящите доказателства, за да оцени пригодността на техническия проект на съда.
4.2. Удостоверява, че образецът/образците е/са произведен/произведени в съответствие с техническата документация, че може безопасно да се използва при предвидените работни условия и определя елементите, проектирани в съответствие с приложимите предписания на съответните хармонизирани стандарти, както и елементите, проектирани в съответствие с други подходящи технически спецификации.
4.3. Провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато производителят е избрал да приложи решенията от съответните хармонизирани стандарти, същите са били приложени правилно.
4.4. Провежда подходящи изследвания и изпитвания или организира тяхното провеждане с цел да провери дали в случаите, когато решенията от съответните хармонизирани стандарти не са приложени, решенията, избрани от производителя, като са приложени други подходящи технически спецификации, удовлетворяват съответните съществени изисквания по приложение № 1.
4.5. Съгласува с производителя мястото, където ще се проведат изследванията и изпитванията.
5. Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно т. 4, и получените резултати. Без да нарушава задълженията си по отношение на нотифициращия орган, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.
6. Когато типът отговаря на изискванията на наредбата, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип. Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.
Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените съдове да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация. Този сертификат съдържа условията, при които е издаден, и се придружава от необходимите описания и чертежи за идентифициране на одобрения тип.
Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.
7. Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Когато случаят е такъв, нотифицираният орган информира производителя.
Производителят информира нотифицирания орган, у който се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на съда със съществените изисквания по приложение № 1 или на условията за валидност на този сертификат. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа.
8. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на нотифициращия орган списък на сертификатите и/или на допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване – и за такива сертификати и/или допълнения към тях, които е издал.
Европейската комисия, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване Европейската комисия и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.
Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на този сертификат.
9. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на съда на пазара.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 3 и да изпълнява задълженията по т. 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел II
Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на съда (Модул C1)
1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на изпитването на съда е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2, 3 и 4 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съдовете са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят взема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите съдове с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
Преди да започне производството, производителят предоставя на избран от него нотифициран орган цялата необходима информация, и по-конкретно:
а) техническата документация, която също така включва сертификатите за одобряване на процедурите за заваряване и за съответната квалификация на заварчиците, удостоверение за качество на материалите, използвани при производството на части и компоненти, допринасящи за якостта на съда, и доклади и протоколи относно извършените изследвания и изпитвания;
б) документ за контрола, в който се описват подходящите изследвания и изпитвания, които ще се извършват по време на производството, процедурите за провеждането им, както и периодичността на извършването им;
в) сертификата за ЕС изследване на типа.
3. Проверки на съда
3.1. За всеки отделен произведен съд нотифицираният орган провежда подходящи изследвания и изпитвания с цел да се удостовери съответствието на съда с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и със съответните изисквания на наредбата в съответствие със следното:
а) производителят представя съдовете си под формата на еднородни партиди и взема всички необходими мерки за осигуряване еднородността на всяка една произведена партида по време на производствения процес;
б) когато се изследва партида, нотифицираният орган се уверява, че съдовете са произведени и проверени в съответствие с техническата документация и провежда хидростатично или равностойно пневматично изпитване върху всеки един съд от партидата при налягане Ph, което да е равно на 1,5 пъти изчислителното налягане на съда, за да провери якостта му; пневматичното изпитване се извършва при спазване на изискванията за безопасност;
в) за изследване на качеството на заварените съединения нотифицираният орган провежда изпитвания на пробни тела, взети от представително за продукцията пробно тяло или от съд по избор на производителя; изпитванията се провеждат върху заварените съединения от надлъжни заваръчни шевове; въпреки това, когато напречните заварени съединения се изпълняват по процедура за заваряване, различна от тази за надлъжните, се извършват изпитвания и за напречните заварени съединения;
г) за съдовете, по отношение на които се прилага експерименталният метод, посочен в т. 2.1.2 от приложение № 1, тези изпитвания върху пробните тела се заменят с хидравлично изпитване върху пет случайно избрани съда от всяка една партида, за да се провери дали те съответстват на съществените изисквания, определени в т. 2.1.2 от приложение № 1;
д) при приети партиди нотифицираният орган нанася или изисква да се нанесе неговият идентификационен номер върху всеки един съд и издава писмен сертификат за съответствие относно извършените изпитвания; с изключение на съдовете, които не са издържали хидростатичното или пневматичното изпитване, всички съдове от партидата могат да се пуснат на пазара;
е) когато дадена партида не е приета, нотифицираният орган взема необходимите мерки за предотвратяване на пускането й на пазара; при често неприемане на партиди нотифицираният орган може да прекрати проверката на стати­стическа основа.
При поискване от страна на компетентните органи производителят трябва да е в състояние да представи сертификатите за съответствие, издадени от нотифицирания орган съгласно буква „д“.
3.2. Нотифицираният орган представя на нотифициращия орган и при поискване – на другите нотифицирани органи, на държавите членки и на Европейската комисия, копие от доклада за извършената оценка, изготвен от него.
3.3. Производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.
4. Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие
4.1. Производителят нанася маркировката „CE“ върху всеки отделен съд, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на съд и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на съда на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на съда, за който е съставена.
4.3. Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
5. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел III
Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на съда на случайни интервали (Модул C2)
1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол с надзор на проверката на съда на случайни интервали е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2, 3 и 4 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните съдове са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
2.1. Производителят взема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите съдове с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
2.2. Преди да започне производството, производителят предоставя на избран от него нотифициран орган цялата необходима информация, и по-конкретно:
а) техническата документация, която също така включва сертификатите за одобряване на процедурите за заваряване и за съответната квалификация на заварчиците, удостоверение за качество на материалите, използвани при производството на части и компоненти, допринасящи за якостта на съда, и доклади и протоколи относно извършените изследвания и изпитвания;
б) сертификата за ЕС изследване на типа;
в) документ, в който се описват производствените процеси и всички предварително определени систематични мерки за осигуряване на съответствието на съдовете с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа.
Преди началната дата на производството нотифицираният орган проверява посочените документи с цел да установи съответствието им със сертификата за ЕС изследване на типа.
2.3. Документът, посочен в т. 2.2, буква „в“, включва:
а) описание на начините на производство и контрол, подходящи за изработването на съдовете;
б) документ за контрола, в който се описват подходящите изследвания и изпитвания, които ще се извършват по време на производството, процедурите за провеждането им, както и периодичността на извършването им;
в) поет ангажимент за извършване на изследванията и изпитванията съгласно документа за контрола и за провеждането на хидростатично изпитване или на пневматично изпитване на всеки произведен съд при налягане, което е равно на 1,5 пъти изчислителното налягане; тези изследвания и изпитвания се извършват под контрола на квалифициран персонал, който е независим от персонала, натоварен с производството, и за тях се съставя протокол;
г) адресите на местата на производство и складиране и начална дата на производството.
3. Проверки на съда
Нотифицираният орган извършва или организира извършването на проверки на случайни интервали, определени от него, за да бъде проверено качеството на вътрешните проверки на съдовете, като се вземат под внимание технологичната сложност на съдовете и количеството на продукцията. Подходяща извадка от крайните продукти, взета на място от нотифицирания орган преди пускането на съдовете на пазара, се изследва, като се извършват подходящите изпитвания, определени от съответните части на хармонизираните стандарти, и/или равностойни изпитвания, установени в други подходящи технически спецификации, с цел проверка на съответствието на съда с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и със съответните изисквания на наредбата.
Нотифицираният орган осигурява, че производителят действително проверява серийно произвежданите съдове в съответствие с т. 2.3, буква „в“.
В случаите, когато извадката не съответства на допустимото ниво на качество, нотифицираният орган предприема необходимите мерки.
Прилагането на процедурата за приемане на извадки има за цел да установи дали производственият процес на съда се осъществява в рамките на допустимите граници с оглед на осигуряването на съответствието на съда.
Нотифицираният орган представя на нотифициращия орган и при поискване – на другите нотифицирани органи, на държавите членки и на Европейската комисия, копие от доклада за извършената оценка, изготвен от него.
Производителят, на отговорността на нотифицирания орган, нанася идентификационния номер на нотифицирания орган по време на производствения процес.
4. Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие
4.1. Производителят нанася маркировката „CE“ върху всеки отделен съд, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
4.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на съд и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на съда на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на съда, за който е съставена.
4.3. Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
5. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 4 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел IV
Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол (Модул С)
1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 3 и осигурява и декларира, че съдовете са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
2.1. Производителят взема всички необходими мерки за това, производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите съдове с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
2.2. Преди да започне производството, производителят предоставя на нотифицирания орган, издал сертификата за ЕС изследване на типа, цялата необходима информация, и по-конкретно:
а) сертификатите за одобряване на процедурите за заваряване и за съответната квалификация на заварчиците;
б) удостоверение за качество на материалите, използвани при производството на части и компоненти, допринасящи за якостта на съда;
в) доклади и протоколи относно извършените изследвания и изпитвания;
г) документ, в който се описват производствените процеси и всички предварително определени систематични мерки за осигуряване на съответствието на съдовете с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа.
Преди началната дата на производството нотифицираният орган проверява посочените документи с цел да установи съответствието им със сертификата за ЕС изследване на типа.
2.3. Документът, посочен в т. 2.2, буква „г“, включва:
а) описание на начините на производство и контрол, подходящи за изработването на съдовете;
б) документ за контрола, в който се описват подходящите изследвания и изпитвания, които ще се извършват по време на производството, процедурите за провеждането им, както и периодичността на извършването им;
в) поет ангажимент за извършване на изследванията и изпитванията съгласно документа за контрола и за провеждането на хидростатично изпитване или на пневматично изпитване на всеки произведен съд при налягане, което е равно на 1,5 пъти изчислителното налягане; тези изследвания и изпитвания се извършват под контрола на квалифициран персонал, който е независим от персонала, натоварен с производството, и за тях се съставя протокол;
г) адресите на местата на производство и складиране и начална дата на производството.
3. Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие
3.1. Производителят нанася маркировката „CE“ върху всеки отделен съд, който е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и който отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
3.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на съд и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на съда на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира модела на съда, за който е съставена.
3.3. Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
4. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 3 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.
Приложение № 3 към чл. 12, ал. 2
ЕС декларация за съответствие (№ ХХХХ)*
1. Съд/модел на съда (номер на продукта, тип,
партиден или сериен номер): .......................................
2. Наименование и адрес на производителя и когато
е приложимо, на неговия упълномощен
представител: .................................................................
3. Настоящата декларация за съответствие е
издадена на отговорността на производителя.
4. Предмет на декларацията (идентификация на
съда, позволяваща проследяването му; това може
да включва изображение, когато е необходимо за
идентифициране на съда): ............................................
    ..........................................................................................
5. Предметът на декларацията, описан по-горе,
отговаря на съответното законодателство на
Европейския съюз за хармонизация:..........................
     .........................................................................................
6. Позоваване на използваните хармонизирани
стандарти или позоваване на други технически
спецификации, по отношение на които се декларира
съответствие: .................................................................
7. Нотифицираният орган ………..........…………
.……………………............... (наименование, номер)
извърши .........................................................................
    (описание на действието) и издаде сертификата: ......
    ..........................................................................................
8. Допълнителна информация: ....................................
Подписана за и от името на: ......................................
(място и дата на издаване): ........................................
(име, длъжност) (подпис): ............................................
 
* Забележка. Производителят не е задължен да номерира ЕС декларацията за съответствие.
 
 
 
 
НАРЕДБА
за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания за електромагнитна съвместимост към устройствата и неподвижно монтираните инсталации, наричани по-нататък „съоръжения“;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага за:
1. съоръженията, попадащи в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства, приета с Постановление № 175 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2002 г.);
2. въздухоплавателните средства, части и прибори, посочени в Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (ОВ, L 79/1 от 19 март 2008 г.);
3. радиосъоръжения, използвани от радиолюбители по смисъла на Регламентите за радиосъобщенията, приети в рамките на Конституцията на Международния съюз по далекосъобщения и Конвенцията на Международния съюз по далекосъобщения, освен ако съоръженията са предоставени на пазара;
4. съоръжения, чиито физически характеристики са такива, че:
а) не могат да генерират или не допринасят за генерирането на електромагнитни излъчвания, които да превишават нивата, позволяващи нормалната работа на радио-, далекосъобщителни и други съоръжения, и
б) да работят без неприемливо влошаване при наличието на смущаващи електромагнитни въздействия, които обикновено се появяват вследствие използването на съоръженията по предназначение;
5. комплекти за изпитване, изработени по поръчка и предназначени за професионалисти, които се използват единствено в местата за извършване на научноизследователска и развойна дейност и за такива цели.
(2) За целите на ал. 1, т. 3 комплекти от елементи, предназначени за сглобяване от радиолюбители, и съоръжения, предоставени на пазара, които са изменени от радиолюбители и се използват за техни собствени цели, не се считат за съоръжения, предоставени на пазара.
Чл. 3. (1) Съоръженията се предоставят на пазара и/или се пускат в действие само когато съответстват на изискванията на наредбата, при правилното им монтиране, поддържане и използване по предназначение.
(2) Предоставянето на пазара и/или пускането в действие на съоръженията, които са в съответствие с наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства поради причини, свързани с електромагнитната съвместимост.
Чл. 4. За дадено съоръжение могат да се прилагат следните специални мерки, отнасящи се до пускането в действие или използването му:
1. мерки за преодоляване на съществуващ или предвидим проблем, свързан с електромагнитната съвместимост на конкретно място;
2. мерки за защита на обществените далекосъобщителни мрежи или на предавателни или на приемателни станции, когато тези съоръжения се използват за цели по отношение на безопасността в точно определени радиочестоти.
Чл. 5. Съоръжения, които не съответстват на наредбата, могат да се представят и/или демонстрират на търговски панаири, изложения и други подобни мероприятия, при условие че е поставен видим знак, указващ, че те не могат да се предоставят на пазара и/или да се пускат в действие, докато не бъдат приведени в съответствие. Демонстрирането на такива съоръжения може да се извършва, при условие че са взети необходимите мерки за избягване на смущаващи електромагнитни въздействия.
Чл. 6. (1) Съоръженията трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(2) Когато съществените изисквания, определени в приложение № 1 по отношение на съоръженията, са изцяло или частично обхванати от специално законодателство на Европейския съюз, наредбата не се прилага или спира да се прилага по отношение на тези изисквания и тези съоръжения от датата на прилагане на това законодателство на Европейския съюз.
(3) Осигуряването на съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1, не отменя задълженията за спазване на изискванията за безопасност на съоръженията, регламентирани в други европейски или национални нормативни актове.
Чл. 7. (1) Всяко устройство се придружава от информация относно специфичните предпазни мерки, които следва задължително да се вземат при сглобяването, монтажа, поддържането или използването на устройството, за да се гарантира, че когато бъде пуснато в действие, устройството ще е в съответствие с приложимите съществени изисквания, определени в приложение № 1.
(2) Устройство, което при работа в жилищна среда не отговаря на приложимите съществени изисквания, определени в приложение № 1, се придружава от информация за това ограничение за използване, която се нанася, ако е подходящо, и върху опаковката.
(3) Необходимата информация за използването на устройството по предназначение трябва да се съдържа в инструкциите, които го придружават.
Чл. 8. (1) Устройство, което е пуснато на пазара и което може да бъде вградено в неподвижно монтирана инсталация, трябва да отговаря на всички приложими изисквания на наредбата.
(2) Устройство, което е предназначено за вграждане в конкретна неподвижно монтирана инсталация и не се предоставя на пазара за друга цел, може да не отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
(3) В случаите по ал. 2 устройството се придружава от документация, в която:
1. се идентифицира неподвижно монтираната инсталация, за която устройството е предназначено, както и нейните характеристики по отношение на електромагнитната съвместимост;
2. се посочват предпазните мерки, които трябва да се приложат при вграждането на устройството в неподвижно монтираната инсталация, за да не се застраши нейното съответствие с приложимите съществени изисквания, определени в приложение № 1;
3. се посочва тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява идентификацията на устройството;
4. се посочва името и регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка на производителя и пощенският адрес, на който може да се осъществи връзка с него;
5. се посочва името и регистрираното търговско наименование или регистрираната търговска марка на вносителя и пощенският адрес, на който може да се осъществи връзка с него.
Глава втора
НЕПОДВИЖНО МОНТИРАНИ ИНСТАЛАЦИИ
Чл. 9. Счита се, че неподвижно монтираните инсталации, които съответстват на хармонизираните стандарти, или части от тях, данните за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания, определени в приложение № 1, обхванати от тези стандарти или от части от тях.
Чл. 10. (1) Лицето, което монтира неподвижно монтирана инсталация, гарантира, че тя е проектирана и монтирана в съответствие с приложимите съществени изисквания, определени в приложение № 1.
(2) Лицето по ал. 1 изготвя техническа документация, в която:
1. документира добрата инженерна практика, посочена в т. 2 от приложение № 1;
2. посочва данните, необходими за идентифицирането на неподвижно монтираната инсталация, както и нейните характеристики по отношение на електромагнитната съвместимост;
3. посочва своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него.
(3) Лицето по ал. 1 предоставя копие от техническата документация на ползвателя на неподвижно монтираната инсталация.
(4) Лицето по ал. 1 и ползвателят съхраняват техническата документация на разположение на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) за срока на експлоатация на неподвижно монтираната инсталация.
(5) Когато след пускане в действие на неподвижно монтирана инсталация възникнат основателни съмнения, че тя генерира смущаващи електромагнитни въздействия, лицето по ал. 1 по искане на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на неподвижно монтираната инсталация, и/или предоставя техническата документация за оценяване от лице, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието на устройства по реда на глава пета.
(6) Когато се установи, че неподвижно монтираната инсталация не отговаря на приложимите съществени изисквания, определени в приложение № 1, лицето по ал. 1 предприема технически мерки за привеждане на неподвижно монтираната инсталация в съответствие с тези изисквания.
Глава трета
СЪОТВЕТСТВИЕ НА УСТРОЙСТВАТА
Чл. 11. Счита се, че устройствата, които съответстват на хармонизираните стандарти, или части от тях, данните за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания, определени в приложение № 1, обхванати от тези стандарти или от части от тях.
Чл. 12. (1) Съответствието на устройствата със съществените изисквания, определени в приложение № 1, се оценява по една от следните процедури за оценяване на съответствието:
1. „Модул А: Вътрешен производствен контрол“ съгласно раздел I от приложение № 2;
2. „Модул B: ЕС изследване на типа“ съгласно раздел II от приложение № 2, последвано от „Модул C: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол“ съгласно раздел III от приложение № 2.
(2) Производителят може да избере да ограничи прилагането на процедурата по ал. 1, т. 2 до някои аспекти на съществените изисквания, при условие че за останалите аспекти на съществените изисквания се прилага процедурата по ал. 1, т. 1.
Чл. 13. (1) За устройствата, чието съответствие е било оценено съгласно процедура за оценяване на съответствието по чл. 12, се съставя ЕС декларация за съответствие.
(2) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(3) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение № 3, съдържа елементите, определени в съответните модули от приложение № 2, и се актуализира редовно.
(4) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия устройството се пуска или предоставя на пазара. Когато устройството се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.
(5) Когато приложимите към устройството актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се съставя само една ЕС декларация за съответствие, в която се посочват съответните актове и данните за публикуването им в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
(6) Изискването по ал. 5 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за устройството актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.
Чл. 14. Като съставя ЕС декларация за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на устройството с изискванията на наредбата.
Чл. 15. (1) Съответствието на дадено устройство с изискванията на наредбата се удостоверява с нанесена маркировка „CE“.
(2) За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.).
(3) Маркировката „CE“ се нанася, преди устройството да бъде пуснато на пазара.
(4) Маркировката „СЕ“ се нанася върху самото устройство или върху неговата табела с данни така, че да бъде видима, четлива и незаличима. Когато това не е възможно или не може да бъде гарантирано поради естеството на устройството, тя се нанася върху опаковката и в придружаващите документи.
Глава четвърта
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 16. Когато вносител или дистрибутор пуска на пазара устройство със своето име или търговска марка или променя устройство, което вече е пуснато на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на наредбата може да бъде засегнато, той се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя.
Чл. 17. (1) Всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил дадено устройство, и за всеки икономически оператор, на който е доставил дадено устройство.
(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 10 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.
Раздел II
Задължения на производителя
Чл. 18. (1) Когато пуска устройство на пазара, производителят гарантира, че устройството е проектирано и произведено в съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(2) Производителят изготвя техническата документация, посочена в приложение № 2, и провежда или организира провеждането на съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 12.
(3) Когато съответствието на устройството с приложимите съществени изисквания е доказано чрез прилагането на процедурата по ал. 2, производителят съставя ЕС декларация за съответствие и нанася маркировката „CE“.
(4) Производителят съхранява техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като устройството е било пуснато на пазара.
Чл. 19. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно производство устройствата остават в съответствие с приложимите изисквания.
(2) При изпълнение на изискването по ал. 1 производителят взема предвид по подходящ начин промените в проекта или в характеристиките на устройството и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на устройството.
Чл. 20. (1) Производителят гарантира, че върху всяко устройство, което е пуснал на пазара, има нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява идентификацията на устройството. Когато размерът или естеството на устройството не позволяват това, производителят гарантира, че тази информация е нанесена върху опаковката или в документ, който придружава устройството.
(2) Производителят нанася върху устройството своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Когато това не е възможно, производителят нанася информацията върху опаковката или в документ, който придружава устройството. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен, и се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
Чл. 21. Производителят гарантира, че устройството се придружава от инструкции и от информацията по чл. 7 на български език. Тези инструкции и информация, както и всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.
Чл. 22. (1) Когато производителят счита или има основание да счита, че дадено устройство, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на устройството в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато устройството представлява риск, производителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива устройства са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на устройството с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 23. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка производителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено устройство. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство производителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с устройствата, които е пуснал на пазара.
Раздел III
Задължения на упълномощения представител
Чл. 24. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от производителя.
(3) Производителят не включва в пълномощното на упълномощения представител задълженията по чл. 18, ал. 1 и задължението за изготвяне на техническа документация по чл. 18, ал. 2.
(4) Производителят включва в пълномощното на упълномощения представител най-малко следното:
1. да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на устройството на пазара техническата документация и ЕС декларацията за съответствие;
2. при обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка да предостави на тези органи цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено устройство;
3. по искане на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или на компетентните органи на другите държави членки да оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с устройствата, попадащи в рамките на пълномощното му.
Раздел IV
Задължения на вносителя
Чл. 25. Вносителят пуска на пазара само устройства, които съответстват на изискванията на наредбата.
Чл. 26. (1) Преди да пусне на пазара дадено устройство, вносителят гарантира, че:
1. производителят е съставил техническата документация и е провел съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 12;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 20;
3. маркировката „СЕ“ е нанесена съгласно чл. 15;
4. устройството е придружено от изискваните документи.
(2) Вносителят гарантира, че устройството се придружава от инструкции и от информацията по чл. 7 на български език.
Чл. 27. (1) Вносителят нанася върху устройството своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Адресът се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
(2) Когато изпълнението на задължението по ал. 1 изисква от вносителя да отвори опаковката на устройството или когато размерът или естеството на устройството не позволява информацията по ал. 1 да се нанесе върху него, тази информация се нанася върху опаковката на устройството или в документ, който го придружава.
Чл. 28. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено устройство не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 1, той не го пуска на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато устройството представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
Чл. 29. Вносителят гарантира, че докато отговаря за дадено устройство, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
Чл. 30. (1) Вносителят съхранява на разположение на органите за надзор на пазара копие от ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години след пускането на устройството на пазара.
(2) В продължение на 10 години след пускането на устройството на пазара вносителят гарантира, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на органите за надзор на пазара.
Чл. 31. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадено устройство, което е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на устройството в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му.
(2) В случаите по ал. 1, когато устройството представлява риск, вносителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива устройства са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на устройството с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 32. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка вносителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено устройство. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство вносителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 вносителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с устройствата, които е пуснал на пазара.
Раздел V
Задължения на дистрибутора
Чл. 33. Когато предоставя на пазара дадено устройство, дистрибуторът действа с дължимата грижа по отношение на изискванията на наредбата.
Чл. 34. Преди да предостави на пазара дадено устройство, дистрибуторът се уверява, че:
1. маркировката „CE“ е нанесена съгласно чл. 15;
2. устройството е придружено от инструкции и от информацията по чл. 7 на български език и от другите изисквани документи;
3. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 20;
4. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 27.
Чл. 35. (1) Когато дистрибуторът счита или има основание да счита, че дадено устройство не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 1, той не го предоставя на пазара, докато не бъде приведено в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато устройството представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.
Чл. 36. Дистрибуторът гарантира, че докато отговаря за дадено устройство, условията на съхранение или транспортиране не застрашават неговото съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
Чл. 37. (1) Когато счита или има основание да счита, че дадено устройство, което е предоставил на пазара, не съответства на наредбата, дистрибуторът се уверява, че са предприети необходимите мерки за привеждането на устройството в съответствие, за изтеглянето му или за изземването му, както е целесъобразно за конкретния случай.
(2) В случаите по ал. 1, когато устройството представлява риск, дистрибуторът незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива устройства са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на устройството с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 38. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка дистрибуторът предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадено устройство.
(2) По искане на органите по ал. 1 дистрибуторът оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с устройствата, които е предоставил на пазара.
Глава пета
НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
Раздел I
Разрешение за извършване на оценяване на съответствието
Чл. 39. (1) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП и БДС EN ISO/IEC 17065 и:
1. да е трета страна, независима от организацията или от устройствата, които оценява;
2. да не e проектант, производител, доставчик, купувач, собственик, ползвател или лице, което монтира или поддържа устройствата, които оценява, нито да е представител на някое от тези лица;
3. да не взема пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддържането на устройствата, които оценява, нито да представлява лица, ангажирани в тези дейности;
4. да не извършва дейност, включително консултантска, която може да е в противоречие с неговата независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които кандидатства;
5. да осигурява, че дейностите по оценяване на съответствието се осъществяват с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и че е напълно освободено от всякакъв натиск и облаги, включително финансови, които могат да повлияят на неговата преценка или на резултатите от неговите дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности;
6. да гарантира безпристрастността на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието;
7. да осигурява, че възнаграждението на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях;
8. да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него в раздел II от приложение № 2, независимо дали тези задачи се изпълняват от самото лице, или от негово име и на негова отговорност;
9. да разполага със средствата, необходими за изпълнение на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин;
10. по всяко време и за всеки вид или категория устройства, за които кандидатства, да разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания и с достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;
б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури;
в) процедури за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, както и степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или серийния характер на производството;
11. да прилага подходящи политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;
12. да има разработена процедура за разглеждане на възражения срещу негови решения, свързани с оценяване на съответствието;
13. да има система за управление, съобразена с БДС EN ISO/IEC 17065 и с наредбата;
14. да разполага с персонал, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, който притежава:
а) необходимата техническа и професионална квалификация, обхващаща цялата дейност по оценяване на съответствието, за която кандидатства;
б) достатъчни познания за изискванията относно оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, определени в приложение № 1, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;
г) способности да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени;
15. да участва във или да гарантира, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на органите, нотифицирани от държавите членки за устройства, и да прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група;
16. да гарантира, че дейността на неговите подизпълнители и поделения не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на неговата дейност по оценяване на съответствието.
(2) Лице, което принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддържането на устройствата, които това лице оценява, може да се счита за лице по ал. 1, т. 1, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 – 5 се прилагат и за членовете на висшето ръководство и за персонала, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието на органа за оценяване на съответствието.
(4) Изискването по ал. 1, т. 2 не изключва употребата на оценявани устройства, които са необходими за дейностите по оценяване на съответствието, или употребата на такива устройства за лични цели.
Чл. 40. (1) Лицето по чл. 39 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено заявление по образец, в което се посочват видовете устройства, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър или информация за обнародването в „Държавен вестник“, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено със закон или с акт на Министерския съвет;
2. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП;
3. справка в табличен вид, съдържаща видовете устройства, приложимите за тях съществени изисквания и хармонизираните стандарти, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
4. списък на стандартите по чл. 11, които притежава, отнасящи се до устройствата, посочени в заявлението;
5. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно раздел II от приложение № 2;
6. наръчник, процедури и документи от по-ниски йерархични нива на системата за управление;
7. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 39, ал. 1, т. 2 – 5 и ал. 3 от наредбата;
8. копия от трудовите и гражданските договори на персонала, документите за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
9. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
10. документ за платена такса за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и се публикува на електронната страница на агенцията.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 5 и 8 – 10;
2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065, в чийто обхват са включени устройствата, за които кандидатства.
(4) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 39 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(5) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такса за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за установяване компетентността за изпълнение на заявената процедура за оценяване на съответствието, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор взема решение за издаване на разрешение само при положителен резултат от проверката на документи и проверката на място.
Чл. 41. (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки информация за дейностите по оценяване на съответствието и обхвата на устройствата, както и документите за резултатите от извършената оценка на компетентността на органа за оценяване на съответствието и на способността му да изпълнява посочените дейности по оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение, за предприемане на коригиращи действия или за оттегляне на нотификацията, в срок до един месец от получаване на искането или на акта за изпълнение председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите действия по ал. 2.
(4) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато не са повдигнати възражения или не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(5) При издаване на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.
Чл. 42. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия и другите държави членки за всякакви последващи промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор оказва съдействие на Европейската комисия при разглеждане на възражения срещу органи, нотифицирани по реда на наредбата, като, при поискване, предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или с поддържане на компетентността, на съответния нотифициран орган.
Чл. 43. (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 39 от наредбата, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(3) При извършване на проверките по ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.
Раздел II
Задължения на нотифицираните органи
Чл. 44. (1) Когато нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията по чл. 39. Нотифицираният орган информира за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите от извършената оценка на подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.
(4) Дейности по оценяване на съответствието могат да се възлагат на подизпълнители или да се изпълняват от поделения на нотифицирания орган само със съгласието на клиента.
(5) Нотифицираният орган съхранява на разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съответните документи относно оценката на квалификацията на всеки подизпълнител или поделение и относно работата по оценяване на съответствието, извършена от тях съгласно раздел II от приложение № 2.
(6) Нотифицираният орган може да възлага задачи на един или повече подизпълнители или поделения, като не се разрешава тези подизпълнители и поделения да възлагат задачите на други лица.
Чл. 45. (1) Всеки нотифициран орган извършва оценяване на съответствието съгласно раздел II от приложение № 2.
(2) Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираният орган осъществява своята дейност, като надлежно отчита размера на дадено предприятие, сектора, в който то осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология и масовия или серийния характер на производството. Нотифицираният орган отчита тези обстоятелства, без да намалява степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за осигуряване на съответствието на устройството с изискванията на наредбата.
Чл. 46. (1) Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е осигурил съответствието на устройството със съществените изисквания, определени в приложение № 1, или със съответните хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи действия и не издава съответния сертификат.
(2) Когато в процеса на наблюдение за осигуряване на съответствие след издаването на съответния сертификат нотифицираният орган установи, че дадено устройство не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи действия и спира действието или отнема сертификата, ако това се налага.
(3) Когато не са предприети коригиращи действия или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема съответния сертификат, в зависимост от случая.
Чл. 47. (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а ЗТИП, съхраняват документите и предоставят информацията, определени в раздел II от приложение № 2.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и информация за:
1. откази, ограничавания, спиране на действието, отнемане или други наложени ограничения по отношение на издаваните сертификати;
2. дейностите по оценяване на съответствието, извършени в други държави;
3. възлагане на задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или поделения.
(3) Всеки нотифициран орган информира председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор в 7-дневен срок за всички искания за предоставяне на информация, получени от органи за надзор на пазара на други държави членки относно дейността му по оценяване на съответствието.
(4) Всеки нотифициран орган предоставя на другите нотифицирани органи, които осъществяват подобни дейности по оценяване на съответствието, чийто предмет са същите устройства, информация за отрицателни и при поискване, положителни резултати от оценяване на съответствието.
Чл. 48. (1) При прекратяване на дейността си нотифицираните органи са длъжни да уведомят председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и своите клиенти. В 7-дневен срок от уведомлението нотифицираният орган предоставя досиетата на своите клиенти на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(2) В 7-дневен срок от влизането в сила на заповедта за отнемане или ограничаване на разрешението органът за оценяване на съответствието информира съответно всички или заинтересованите свои клиенти и предава досиетата им на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор.
(3)В едномесечен срок от уведомлението по ал. 1 и 2 клиентите на нотифицирания орган, който е прекратил дейността си или чието разрешение е било отнето или ограничено, могат писмено да поискат от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор да предостави техни досиета на друг, посочен от тях, нотифициран орган.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. (1) По смисъла на наредбата:
1. „Съоръжение“ е всяко устройство или неподвижно монтирана инсталация.
2. „Устройство“ е всеки завършен уред или комбинация от уреди, предоставени на пазара като самостоятелна функционална единица, предназначени за крайния ползвател, и които могат да бъдат източник на смущаващи електромагнитни въздействия или работата на които може да се влияе от такива въздействия. За устройство се счита и:
а) компонент или възел, предназначен за монтиране в дадено устройство от крайния ползвател, който компонент или възел може да генерира смущаващи електромагнитни въздействия или работата на който може да се влияе от такива въздействия;
б) подвижна инсталация, която е комбинация от устройства и където е приложимо, от други уреди, и е предназначена за придвижване и работа на различни места.
3. „Неподвижно монтирана инсталация“ е конкретна комбинация от няколко вида устройства и когато е приложимо, други уреди, които се сглобяват, монтират и са предназначени за постоянна експлоатация на предварително определено място.
4. „Електромагнитна съвместимост“ е способността на съоръжението да функционира задоволително в своята електромагнитна обстановка, без да създава недопустими смущаващи електромагнитни въздействия върху друго съоръжение в тази обстановка.
5. „Смущаващо електромагнитно въздействие“ е всяко електромагнитно явление, което може да влоши техническите характеристики на съоръжението; смущаващото електромагнитно въздействие може да се изразява под формата на електромагнитен шум, нежелан сигнал или изменение в средата на разпространение.
6. „Електромагнитна обстановка“ е съвкупността от всички електромагнитни явления, наблюдавани на определено място.
7. „Устойчивост“ е способността на съоръжението да работи според предназначението си без влошаване на работните характеристики при наличие на смущаващи електромагнитни въздействия.
8. „Цели по отношение на безопасността“ са целите, свързани с опазването на човешкия живот или вещите.
9. „Предоставяне на пазара“ е всяка доставка на устройство за дистрибуция, потребление или използване на пазара на Европейския съюз в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно.
10. „Пускане на пазара“ е предоставянето на устройство на пазара на Европейския съюз за първи път.
11. „Производител“ е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда устройство или което възлага проектирането или производството на устройство и предлага това устройство на пазара със своето име или своята търговска марка.
12. „Упълномощен представител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производител да действа от негово име във връзка с определени задачи.
13. „Вносител“ е всяко физическо или юридическо лице, установено в Европейския съюз, което пуска на пазара на Европейския съюз устройство от трета държава.
14. „Дистрибутор“ е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя устройство на пазара.
15. „Икономически оператори“ са производителят, упълномощеният представител, вносителят и дистрибуторът.
16. „Техническа спецификация“ е документ, определящ техническите изисквания, които трябва да са изпълнени за определено съоръжение.
17. „Оценяване на съответствието“ е процес, който доказва дали са изпълнени съществените изисквания на наредбата, свързани с дадено устройство.
18. „Орган за оценяване на съответствието“ е орган, осъществяващ дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол.
19. „Изтегляне“ е всяка мярка, целяща предотвратяване на предоставянето на пазара на устройство, което е във веригата на доставка.
20. „Изземване“ е всяка мярка, целяща да постигне връщане на устройство, което вече е било предоставено на крайния ползвател.
21. „Маркировка „CE“ е маркировка, чрез която производителят указва, че устройството е в съответствие с приложимите изисквания, установени в законодателството на Европейския съюз за хармонизация, предвиждащо нейното нанасяне.
22. „Законодателство на Европейския съюз за хармонизация“ е законодателството на Европейския съюз, което хармонизира условията за предлагане на продукти на пазара.
(2) За целите на наредбата се прилага определението за „хармонизиран стандарт“, посочено в чл. 2, т. 1, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1025/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно европейската стандартизация, за изменение на директиви 89/686/ЕИО и 93/15/ЕИО на Съвета и на директиви 94/9/ЕО, 94/25/ЕО, 95/16/ЕО, 97/23/ЕО, 98/34/ЕО, 2004/22/ЕО, 2007/23/ЕО, 2009/23/ЕО и 2009/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Решение 87/95/ЕИО на Съвета и на Решение № 1673/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (ОВ, L 316/12 от 14 ноември 2012 г.).
§ 2. Наредбата въвежда съответните разпоредби на Директива 2014/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост (ОВ, L 96/79 от 29 март 2014 г.).
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Наредбата се приема на основание чл. 7, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 20 април 2016 г. с изключение на глава пета и § 6, които влизат в сила от деня на обнародване на наредбата в „Държавен вестник“.
§ 5. (1) Устройствата, които са пуснати на пазара преди 20 април 2016 г., могат да се предоставят на пазара или да се пускат в действие, при условие че отговарят на изискванията на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, приета с Постановление № 76 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 32 от 2007 г.; изм., бр. 50 от 2014 г.), или на законодателството на държавите – членки на Европейския съюз, или на държави – страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, което въвежда Директива 2004/108/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно сближаването на законодателствата на държавите членки относно електромагнитната съвместимост и за отмяна на Директива 89/336/ЕИО (ОВ, L 390/24 от 31 декември 2004 г.).
(2) Неподвижно монтираните инсталации, които са проектирани преди 20 април 2016 г., могат да се пускат в действие, при условие че отговарят на наредбата или на законодателството по ал. 1.
§ 6. (1) Лицата, които към датата на обнародване на наредбата притежават разрешение за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, представят в Държавната агенция за метрологичен и технически надзор всички промени в документацията си съгласно изискванията на настоящата наредба в 14-дневен срок от нейното обнародване.
(2) В едномесечен срок от получаване на документите по ал. 1 въз основа на разрешението за извършване на оценяване на съответствието, издадено съгласно наредбата по § 5, ал. 1, успешно проведената последна ежегодна проверка съгласно чл. 14в ЗТИП и установеното съответствие на документите по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор обявява съответното лице пред Европейската комисия и държавите членки съгласно директивата по § 2.
(3) Когато два месеца след обявяването на лицето съгласно ал. 2 не са повдигнати възражения от Европейската комисия или от други държави членки или когато не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието съгласно наредбата.
Приложение № 1 към чл. 6
Съществени изисквания
1. Общи изисквания
Съоръженията следва да бъдат проектирани и произведени, като се отчита развитието на съвременните технологии в тази област, така че:
а) генерираните смущаващи електромагнитни въздействия да не надвишават нивото, над което радио-, далекосъобщителни или други съоръжения не могат да се използват по предназначение;
б) да притежават ниво на устойчивост към смущаващи електромагнитни въздействия, които се очакват при използването им по предназначение, като тази устойчивост позволява на съоръженията да работят без неприемливо влошаване на използването им по предназначение.
2. Специфични изисквания към неподвижно монтираните инсталации
Монтиране и използване по предназначение на компонентите.
При монтирането на дадена неподвижно монтирана инсталация се прилагат изискванията за добра инженерна практика и се взема предвид информацията относно използването по предназначение на нейните компоненти с оглед спазване на съществените изисквания по т. 1.
Приложение № 2 към чл. 12
Процедури за оценяване на съответствието
Раздел I
Модул А: Вътрешен производствен контрол
1. Вътрешен производствен контрол е процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2, 3, 4 и 5 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните устройства отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Оценка на електромагнитната съвместимост
Производителят извършва оценка на електромагнитната съвместимост на устройството въз основа на съответните явления с оглед спазването на съществените изисквания, определени в т. 1 от приложение № 1.
При оценяването на електромагнитната съвместимост се вземат предвид всички предвидими условия за нормална работа. В случаите, в които устройството може да се представя в различни конфигурации, в резултат от оценяването на електромагнитната съвместимост следва да се потвърди дали това устройство отговаря на съществените изисквания, определени в т. 1 от приложение № 1, при всички възможни конфигурации, определени от производителя като представителни за използването на устройството по предназначение.
3. Техническа документация
Производителят изготвя техническата документация. Документацията позволява да се оцени съответствието на устройството с приложимите изисквания и включва съответния анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на устройството. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на устройството;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрическите вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на устройството;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, и в случаите, когато тези стандарти не са били приложени – описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
4. Производство
Производителят взема всички необходими мерки производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите устройства с техническата документация, посочена в т. 3, и със съществените изисквания, определени в т. 1 от приложение № 1.
5. Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие
5.1. Производителят нанася маркировката „СЕ“ върху всяко отделно устройство, което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
5.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на устройството и я съхранява заедно с техническата документация на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на устройството на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира устройството, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
6. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 5 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел II
Модул B: ЕС изследване на типа
1. ЕС изследване на типа е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, при която нотифициран орган изследва техническия проект на устройството и проверява и удостоверява, че техническият проект отговаря на съществените изисквания, определени в т. 1 от приложение № 1.
2. ЕС изследване на типа се извършва посредством оценка на пригодността на техническия проект на устройството чрез изследване на техническата документация по т. 3 без изследване на образец (изследване на проекта на типа). То може да бъде ограничено до някои аспекти на съществените изисквания, посочени от производителя или от неговия упълномощен представител.
3. Производителят подава заявлението за ЕС изследване на типа само до един нотифициран орган по свой избор.
3.1. Заявлението посочва аспектите на съществените изисквания, за които е поискано изследването, и включва:
а) името и адреса на производителя, а в случаите, когато заявлението е подадено от упълномощен представител, също така и неговото име и адрес;
б) писмена декларация, че същото заявление не е подавано до друг нотифициран орган;
в) техническата документация по т. 3.2.
3.2. Техническата документация позволява да се оцени съответствието на устройството с приложимите изисквания и включва съответен анализ и оценка на риска (рисковете). Техническата документация определя точно приложимите изисквания и обхваща дотолкова, доколкото е необходимо за нуждите на оценяването, проекта, производството и действието на устройството. Техническата документация съдържа, когато е приложимо, най-малко следните елементи:
а) общо описание на устройството;
б) конструктивни и производствени чертежи и схеми на компонентите, сглобените единици, електрически вериги и др.;
в) описанията и обясненията, необходими за разбиране на тези чертежи и схеми и за действието на устройството;
г) списък на хармонизираните стандарти, приложени изцяло или частично, данните за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, и в случаите, когато тези стандарти не са били приложени – описания на решенията, приети за изпълнение на съществените изисквания, включително списък на приложените други подходящи технически спецификации; при частично приложени хармонизирани стандарти техническата документация посочва частите, които са приложени;
д) резултати от извършените проектни изчисления, проведените изследвания и др.;
е) протоколи от изпитванията.
4. Нотифицираният орган изследва техническата документация, за да оцени пригодността на техническия проект на устройството по отношение на аспектите на съществените изисквания, за които е поискано изследването.
5. Нотифицираният орган съставя доклад от оценката, в който описва действията, предприети съгласно т. 4, и получените резултати. Без да нарушава задълженията си по отношение на нотифициращия орган, нотифицираният орган разгласява изцяло или отчасти съдържанието на доклада само със съгласието на производителя.
6. Когато типът отговаря на изискванията на наредбата, приложими към съответното устройство, нотифицираният орган издава на производителя сертификат за ЕС изследване на типа. Сертификатът съдържа името и адреса на производителя, заключенията от изследването, аспектите на съществените изисквания, за които е поискано изследването, условията (ако има такива) за неговата валидност и необходимите данни за идентификация на одобрения тип. Сертификатът за ЕС изследване на типа може да съдържа едно или повече приложения.
Сертификатът за ЕС изследване на типа и приложенията към него съдържат цялата необходима информация, за да може съответствието на произведените устройства да бъде оценено спрямо изследвания тип и да се даде възможност за осъществяването на контрол по време на експлоатация.
Когато типът не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, нотифицираният орган отказва да издаде сертификат за ЕС изследване на типа и съответно информира подалия заявлението, като подробно мотивира отказа си.
7. Нотифицираният орган следи за евентуални промени в общоприетото ниво на технически познания, които промени показват, че одобреният тип може вече да не отговаря на приложимите изисквания на наредбата, и преценява дали такива промени изискват по-нататъшни проучвания. Ако случаят е такъв, нотифицираният орган информира производителя.
Производителят информира нотифицирания орган, в който се намира техническата документация, отнасяща се до сертификата за ЕС изследване на типа, за всички промени на одобрения тип, които могат да повлияят на съответствието на устройството със съществените изисквания или на условията за валидност на този сертификат. Такива промени изискват допълнително одобрение под формата на допълнение към оригиналния сертификат за ЕС изследване на типа.
8. Всеки нотифициран орган информира своя нотифициращ орган за сертификати за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, които е издал или отнел, и периодично или при поискване предоставя на нотифициращия орган списък на сертификатите и/или допълненията към тях, които е отказал да издаде, спрял е действието им или по друг начин е ограничил.
Всеки нотифициран орган информира останалите нотифицирани органи за сертификатите за ЕС изследване на типа и/или за допълнения към тях, чието издаване е отказал, отнел, спрял е действието им или по друг начин е ограничил, а при поискване – и за такива сертификати и/или допълнения към тях, които е издал.
Европейската комисия, държавите членки и останалите нотифицирани органи могат при поискване да получат копие от сертификатите за ЕС изследване на типа и/или от допълненията към тях. При поискване Европейската комисия и държавите членки могат да получат копие от техническата документация и резултатите от проведените от нотифицирания орган изследвания.
Нотифицираният орган съхранява копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения, както и техническото досие, включващо документацията, представена от производителя, до изтичане на валидността на този сертификат.
9. Производителят съхранява на разположение на компетентните органи копие от сертификата за ЕС изследване на типа, неговите приложения и допълнения заедно с техническата документация в продължение на 10 години след пускането на устройството на пазара.
10. Упълномощеният представител на производителя може да подава заявлението по т. 3 и да изпълнява задълженията по т. 7 и 9, при условие че са посочени в пълномощното.
Раздел III
Модул C: Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол
1. Съответствие с типа въз основа на вътрешен производствен контрол е тази част от процедурата за оценяване на съответствието, чрез която производителят изпълнява задълженията си по т. 2 и 3 и осигурява и декларира на своя отговорност, че съответните устройства са в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и отговарят на изискванията на наредбата, приложими към тях.
2. Производство
Производителят взема всички необходими мерки производственият процес и неговото наблюдение да осигурят съответствието на произвежданите устройства с одобрения тип, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и с изискванията на наредбата, приложими към тях.
3. Маркировка „СЕ“ и ЕС декларация за съответствие
3.1. Производителят нанася маркировката „CE“ върху всяко отделно устройство, което е в съответствие с типа, описан в сертификата за ЕС изследване на типа, и което отговаря на приложимите изисквания на наредбата.
3.2. Производителят съставя писмена ЕС декларация за съответствие за всеки модел на устройството и я съхранява на разположение на компетентните органи в продължение на 10 години след пускането на устройството на пазара. ЕС декларацията за съответствие идентифицира устройството, за което е съставена.
Копие от ЕС декларацията за съответствие се предоставя на компетентните органи при поискване.
4. Упълномощен представител
Задълженията на производителя по т. 3 могат да бъдат изпълнявани от негов упълномощен представител, от негово име и на негова отговорност, при условие че са посочени в пълномощното.
Приложение № 3 към чл. 13, ал. 3
ЕС декларация за съответствие (№ ХХХХ)*
1. Модел на устройството/продукт (номер на продукта,
тип, партиден или сериен номер): ................................  
..........................................................................................
2. Наименование и адрес на производителя или на неговия
упълномощен представител: .........................................  
..........................................................................................
3. Настоящата декларация за съответствие е издадена
на отговорността на производителя.
4. Предмет на декларацията (идентификация на устройството,
позволяваща проследяването му; това може да включва
достатъчно ясно цветно изображение, когато е необходимо за
идентифициране на устройството): ..............................  
..........................................................................................
5. Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря
на съответното законодателство на Европейския съюз
за хармонизация: ...........................................................  
..........................................................................................
6. Позоваване на използваните хармонизирани стандарти,
включително датата на стандарта, или позоваване на други
технически спецификации, включително датата на
спецификацията, по отношение на които се декларира
съответствие: ..................................................................  
..........................................................................................
7. Когато е приложимо, нотифицираният
орган ……………………………………………. (наименование, номер)
извърши ............................ (описание на действието) и
издаде сертификата: ......................................................  
..........................................................................................
8. Допълнителна информация: ....................................  
..........................................................................................
Подписана за и от името на:........................................
..........................................................................................  
......................................................................................... :
    (място и дата на издаване): ..........................................  
................................................................................................
    (име, длъжност) (подпис): .............................................
................................................................................................
 
* Забележка. Производителят не е задължен да номерира ЕС декларацията за съответствие.
 
 
 
НАРЕДБА
за съществените изисквания и оценяване на съответствието на везни с неавтоматично действие
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. съществените изисквания към везните с неавтоматично действие;
2. процедурите за оценяване на съответствието и начините за удостоверяване на съответствието със съществените изисквания;
3. задълженията на икономическите оператори;
4. редът за издаване на разрешения за извършване на оценяване на съответствието и задълженията на нотифицираните органи.
Чл. 2. Наредбата се прилага за всички везни с неавтоматично действие, наричани по-нататък „везни“, които се разделят на две групи в зависимост от целта на тяхното използване, като:
1. везни за:
а) измерване на маса за целите на търговски плащания;
б) измерване на маса при пресмятане на пътни такси, тарифи, данъци, бонуси, глоби, възнаграждения, обезщетения или други подобни плащания;
в) измерване на маса при прилагане на нормативни актове и за експертизи по съдебни дела;
г) измерване на маса в медицината при определяне теглото на пациенти за целите на лекарското наблюдение, диагностиката и лечението;
д) измерване на маса при приготвяне на лекарствени средства в аптеките и при извършване на анализи в медицински и фармацевтични лаборатории;
е) определяне на цена в зависимост от измерената маса при пряка продажба и при производство на предварително опаковани количества продукти;
2. везни, използвани за други цели, непосочени в т. 1.
Чл. 3. (1) Везните се предоставят на пазара само когато съответстват на приложимите изисквания на наредбата.
(2) Предоставянето на пазара на везни, които са в съответствие с изискванията на наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства.
Чл. 4. (1) Везните по чл. 2, т. 1 се пускат в действие само когато съответстват на изискванията на наредбата.
(2) Пускането в действие на везните по чл. 2, т. 1, които са в съответствие с изискванията на наредбата, не се забранява, ограничава или възпрепятства.
(3) Пуснатите в действие везни по чл. 2, т. 1 подлежат на последващи проверки съгласно Закона за измерванията за съответствието им с приложимите изисквания на наредбата.
Чл. 5. (1) Везни, които се използват или са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в чл. 2, т. 1, трябва да отговарят на съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(2) Когато везната съдържа устройства или е свързана с устройства, които не се използват или не са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в чл. 2, т. 1, съществените изисквания не се прилагат за тези устройства.
Чл. 6. (1) Върху везните по чл. 2, т. 1 трябва да са нанесени видимо, четливо и незаличимо следните надписи:
1. номер на сертификата за ЕС изследване на типа, когато е приложимо;
2. име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на производителя;
3. класът на точност, ограден с овал или с две хоризонтални линии, свързани от две полуокръжности;
4. максималният товар, означен като Мах …;
5. минималният товар, означен като Min …;
6. стойността на проверочното скално деление, означена като e = …;
7. тип, партиден или сериен номер.
(2) Върху везните по чл. 2, т. 1, когато е приложимо, трябва да са нанесени видимо, четливо и незаличимо и следните надписи:
1. за везните, съставени от отделни, но взаимносвързани части: идентификационният знак на всяка отделна част;
2. стойността на реалното скално деление, ако се различава от „e“, означено като d = …;
3. максималният обхват на добавената тара, означен като T = + …;
4. максималният обхват на изваждащата тара, ако се различава от Мах, означен като T = – …;
5. стойността на делението на устройството за тариране, ако се различава от „d“, означена като dT = …;
6. граничният товар, ако се различава от Мах, означен като Lim …;
7. специфичният температурен обхват, означен като … °С/… °С;
8. предавателното число между устройството за приемане на товара и устройството за измерване на товара.
(3) Върху везните по чл. 2, т. 1 трябва да има подходящи места за нанасяне на маркировката за съответствие по чл. 13 и на надписите по ал. 1 и 2. Те трябва да бъдат нанесени така, че да бъде невъзможно тяхното премахване, без те да бъдат повредени, и така, че да бъдат видими, когато везната е поставена в положение за нормална работа.
(4) Когато за нанасяне на маркировката за съответствие по чл. 13 и на надписите по ал. 1 и 2 се използва табела с данни, върху тази табела трябва да е възможно поставянето на пломба, освен ако отстраняването на табелата с данни е невъзможно без разрушаването й. Ако върху табелата с данни може да бъде поставена пломба, то върху нея трябва да може да се нанася контролен знак.
(5) Надписите „Max“, „Min“, „e“ и „d“ трябва да бъдат нанесени в близост до дисплея, ако вече не са показани на него.
(6) Върху всяко устройство за измерване на товара, което е свързано или може да бъде свързано с едно или повече устройства за приемане на товара, трябва да бъдат нанесени съответните надписи за тези устройства за приемане на товара.
Чл. 7. (1) Върху везните по чл. 2, т. 2 трябва да са нанесени видимо, четливо и незаличимо следните надписи:
1. име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка на производителя;
2. максималният товар, означен като Мах ….
(2) Върху везните по чл. 2, т. 2 не се нанася маркировката за съответствие по чл. 13.
Чл. 8. (1) Когато везна по чл. 2, т. 1 съдържа устройства или е свързана с устройства, които не се използват или не са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в чл. 2, т. 1, върху всяко едно от тези устройства трябва да е нанесен по четлив и незаличим начин знакът за ограничена употреба.
(2) Знакът за ограничена употреба се състои от главна печатна буква „М“ в черен цвят, нанесена върху червен фон с формата на квадрат със страна най-малко 25 mm, като целият знак е пресечен по двата диагонала на квадрата.
Глава втора
СЪОТВЕТСТВИЕ НА ВЕЗНИТЕ
Чл. 9. Счита се, че везните, които съответстват на хармонизираните стандарти, или части от тях, данните за които са публикувани в „Официален вестник“ на Европейския съюз, съответстват на съществените изисквания, определени в приложение № 1, обхванати от тези стандарти или от части от тях.
Чл. 10. (1) Съответствието на везните по чл. 2, т. 1 със съществените изисквания, определени в приложение № 1, се оценява, по избор на производителя, по една от следните процедури за оценяване на съответствието:
1. „Модул B: ЕС изследване на типа“ съгласно раздел I от приложение № 2, последван от:
а) „Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството“ съгласно раздел II от приложение № 2, или
б) „Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта“ съгласно раздел IV от приложение № 2;
2. „Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт“ съгласно раздел VI от приложение № 2.
(2) Оценяването на съответствието на везни по чл. 2, т. 1, които не използват електронни устройства и чиито устройства за измерване на товара не използват пружини за уравновесяване на товара, може да се извърши, по избор на производителя, по една от процедурите за оценяване на съответствието по ал. 1 или по една от следните процедури:
1. „Модул D1: Осигуряване на качеството на производството“ съгласно раздел III от приложение № 2;
2. „Модул F1: Съответствие въз основа на проверка на продукта“ съгласно раздел V от приложение № 2.
(3) При изпълнение на процедурата за оценяване на съответствието по ал. 1 и 2 се прилагат общите разпоредби по раздел VII от приложение № 2.
(4) Документите и кореспонденцията, свързани с процедурите за оценяване на съответствието по ал. 1 и 2, изпълнявани с участието на органи, нотифицирани по реда на наредбата, се съставят на български език или на език, приемлив за нотифицирания орган.
Чл. 11. (1) За везните по чл. 2, т. 1, чието съответствие е било оценено съгласно приложимата процедура за оценяване на съответствието по чл. 10, се съставя ЕС декларация за съответствие.
(2) ЕС декларацията за съответствие потвърждава, че е доказано изпълнението на съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(3) ЕС декларацията за съответствие се съставя по образеца, определен в приложение № 3, съдържа елементите, определени в съответните модули от приложение № 2, и се актуализира редовно.
(4) ЕС декларацията за съответствие се превежда на езика, определен от съответната държава членка, на чиято територия везната се пуска или предоставя на пазара. Когато везната се пуска или предоставя на пазара на територията на Република България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на български език, тя се превежда на български език.
(5) Когато приложимите към везната актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, които изискват ЕС декларация за съответствие, са повече от един, се съставя само една ЕС декларация за съответствие, в която се посочват съответните актове и данните за публикуването им в „Официален вестник“ на Европейския съюз.
(6) Изискването по ал. 5 може да се изпълни чрез съставяне на досие от отделните ЕС декларации за съответствие, които се изискват от всички приложими за везната актове на законодателството на Европейския съюз за хармонизация.
Чл. 12. Като съставя ЕС декларация за съответствие, производителят поема отговорността за съответствието на везната с изискванията на наредбата.
Чл. 13. (1) Съответствието на дадена везна по чл. 2, т. 1 с изискванията на наредбата се удостоверява чрез наличието върху нея на маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка.
(2) Допълнителната метрологична маркировка се състои от главна буква „M“ и последните две цифри на годината на нейното нанасяне, оградени в правоъгълник. Височината на правоъгълника е равна на височината на маркировката „СЕ“.
(3) За маркировката „СЕ“ се прилагат основните принципи, установени в чл. 30 от Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и надзор на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93 (ОВ, L 218/30 от 13 август 2008 г.). Тези принципи се прилагат „mutatis mutandis“ за допълнителната метрологична маркировка.
(4) Маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка се нанасят, преди везната да бъде пусната на пазара.
(5) Маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка се нанасят върху самата везна или върху нейната табела с данни, така че да бъдат видими, четливи и незаличими. Допълнителната метрологична маркировка се нанася непосредствено след маркировката „СЕ“.
(6) След маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка се нанася идентификационният номер или идентификационните номера на нотифицирания орган или нотифицираните органи, участвали в оценяването на съответствието на везната на етапа на производствения контрол. Идентификационният номер на нотифицирания орган се нанася от самия орган или, по негови указания, от производителя или от неговия упълномощен представител.
(7) Маркировката „CE“, допълнителната метрологична маркировка и идентификационният номер на нотифицирания орган могат да бъдат следвани от друг знак, указващ специален риск или употреба.
Глава трета
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ
Раздел I
Общи разпоредби
Чл. 14. Когато вносител или дистрибутор пуска на пазара везна със своето име или търговска марка или променя везна, която вече е пусната на пазара, по такъв начин, че съответствието с изискванията на наредбата може да бъде засегнато, той се счита за производител и изпълнява задълженията на производителя.
Чл. 15. (1) Всеки икономически оператор поддържа регистър, който съдържа информация за всеки икономически оператор, който му е доставил дадена везна по чл. 2, т. 1, и за всеки икономически оператор, на който е доставил дадена везна по чл. 2, т. 1.
(2) Информацията по ал. 1 и документите, които доказват осъществената доставка, се съхраняват за период 10 години след датата на доставката и при поискване се предоставят на органите за надзор на пазара.
Раздел II
Задължения на производителя
Чл. 16. (1) Когато пуска на пазара везна по чл. 2, т. 1, производителят гарантира, че тя е проектирана и произведена в съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
(2) За везните по чл. 2, т. 1 производителят изготвя техническата документация, посочена в приложение № 2, и провежда или организира провеждането на съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 10.
(3) Когато съответствието на везна по чл. 2, т. 1 с приложимите съществени изисквания е доказано чрез прилагането на процедурата по ал. 2, производителят съставя ЕС декларация за съответствие и нанася маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка.
(4) За везните по чл. 2, т. 1 производителят съхранява техническата документация и ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години, след като везната е била пусната на пазара.
Чл. 17. (1) Производителят прилага процедури, чрез които гарантира, че при серийно производство везните остават в съответствие с приложимите изисквания.
(2) При изпълнение на изискването по ал. 1 производителят взема предвид по подходящ начин промените в проекта или в характеристиките на везната и промените в хармонизираните стандарти или в други технически спецификации, чрез позоваване на които е декларирано съответствието на везната.
Чл. 18. (1) Производителят гарантира, че върху всяка везна, която е пуснал на пазара, има нанесен тип, партиден или сериен номер или някакъв друг елемент, който позволява идентификацията на везната.
(2) Производителят нанася върху всяка везна своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Адресът посочва едно-единствено място, където производителят може да бъде намерен, и се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
(3) Производителят гарантира, че:
1. върху всяка везна по чл. 2, т. 1 са нанесени надписите съгласно чл. 6;
2. върху всяка везна по чл. 2, т. 2 са нанесени надписите по чл. 7;
3. когато везна по чл. 2, т. 1 съдържа устройства или е свързана с устройства, които не се използват или не са предназначени да бъдат използвани за приложенията, изброени в чл. 2, т. 1, върху всяко едно от тези устройства е нанесен знакът за ограничена употреба съгласно чл. 8.
Чл. 19. Производителят гарантира, че везната по чл. 2, т. 1 се придружава от инструкции и информация на български език. Тези инструкции и информация, както и всички етикети трябва да са ясни, разбираеми и смислени.
Чл. 20. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява дадена везна по чл. 2, т. 1, производителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара везни, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията везни и за изземвания на везни и информира дистрибуторите за такова наблюдение.
Чл. 21. (1) Когато производителят счита или има основание да счита, че дадена везна, която е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на везната в съответствие, за изтеглянето й или за изземването й.
(2) В случаите по ал. 1, когато везната представлява риск, производителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП) и компетентните органи на държавите членки, в които такива везни са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на везната с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 22. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка производителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена везна. Тази информация и документация се предоставя на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство производителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 производителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с везните, които е пуснал на пазара.
Раздел III
Задължения на упълномощения представител
Чл. 23. (1) Производителят може да определи писмено свой упълномощен представител.
(2) Упълномощеният представител изпълнява задачите, определени в пълномощното от производителя.
(3) Производителят не включва в пълномощното на упълномощения представител задълженията по чл. 16, ал. 1 и задължението за изготвяне на техническа документация по чл. 16, ал. 2.
(4) Производителят включва в пълномощното на упълномощения представител най-малко следното:
1. да съхранява на разположение на органите за надзор на пазара в продължение на 10 години след пускането на везната на пазара техническата документация и ЕС декларацията за съответствие;
2. при обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка да предостави на тези органи цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена везна;
3. по искане на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или на компетентните органи на другите държави членки да оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с везните, попадащи в рамките на пълномощното му.
Раздел IV
Задължения на вносителя
Чл. 24. Вносителят пуска на пазара само везни, които съответстват на изискванията на наредбата.
Чл. 25. (1) Преди да пусне на пазара дадена везна по чл. 2, т. 1, вносителят гарантира, че:
1. производителят е съставил техническата документация и е провел съответната процедура за оценяване на съответствието съгласно чл. 10;
2. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 18, приложими за тази везна;
3. маркировката „СЕ“ и допълнителната метрологична маркировка са нанесени съгласно чл. 13;
4. везната е придружена от изискваните документи.
(2) Преди да пусне на пазара дадена везна по чл. 2, т. 2, вносителят гарантира, че производителят е изпълнил задълженията си по чл. 18, приложими за тази везна.
(3) Вносителят гарантира, че всяка везна по чл. 2, т. 1 се придружава от инструкции и информация на български език.
Чл. 26. Вносителят нанася върху всяка везна своето име и регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и пощенския адрес, на който може да се осъществи връзка с него. Когато това би наложило отваряне на опаковката, вносителят нанася информацията върху опаковката и в документ, който придружава везната. Адресът се представя по начин, разбираем за крайните ползватели и органите за надзор на пазара.
Чл. 27. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадена везна по чл. 2, т. 1 не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 1, той не я пуска на пазара, докато не бъде приведена в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато везната представлява риск, вносителят информира за това производителя и органите за надзор на пазара.
Чл. 28. Вносителят гарантира, че докато отговаря за дадена везна по чл. 2, т. 1, условията на съхранение или транспортиране не застрашават нейното съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
Чл. 29. (1) Вносителят съхранява на разположение на органите за надзор на пазара копие от ЕС декларацията за съответствие в продължение на 10 години след пускането на пазара на везна по чл. 2, т. 1.
(2) В продължение на 10 години след пускането на пазара на дадена везна по чл. 2, т. 1 вносителят гарантира, че при поискване техническата документация може да бъде предоставена на органите за надзор на пазара.
Чл. 30. Когато счита за целесъобразно, предвид рисковете, които представлява дадена везна по чл. 2, т. 1, вносителят провежда изпитвания на образци от предоставени на пазара везни, провежда разследвания и ако е необходимо, поддържа регистър за оплаквания, за несъответстващи на изискванията везни и за изземвания на везни и информира дистрибуторите за такова наблюдение.
Чл. 31. (1) Когато вносителят счита или има основание да счита, че дадена везна, която е пуснал на пазара, не съответства на наредбата, той незабавно и както е целесъобразно за конкретния случай, предприема необходимите мерки за привеждането на везната в съответствие, за изтеглянето й или за изземването й.
(2) В случаите по ал. 1, когато везната представлява риск, вносителят незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива везни са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на везната с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 32. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка вносителят предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена везна. Тази информация и документация се предоставят на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП на български език или на език, на който е налична, при условие че е разбираем за тези органи.
(2) За нуждите на административно и/или административно-наказателно производство вносителят предоставя на български език информацията и документацията по ал. 1 на органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП в определен от тях срок.
(3) По искане на органите по ал. 1 вносителят оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с везните, които е пуснал на пазара.
Раздел V
Задължения на дистрибутора
Чл. 33. Когато предоставя на пазара дадена везна, дистрибуторът действа с дължимата грижа по отношение на изискванията на наредбата.
Чл. 34. (1) Преди да предостави на пазара дадена везна по чл. 2, т. 1, дистрибуторът се уверява, че:
1. маркировката „CE“ и допълнителната метрологична маркировка са нанесени съгласно чл. 13;
2. везната е придружена от инструкции и информация на български език и от другите изисквани документи;
3. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 18, приложими за тази везна;
4. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 26.
(2) Преди да предостави на пазара дадена везна по чл. 2, т. 2, дистрибуторът се уверява, че:
1. производителят е изпълнил задълженията си по чл. 18, приложими за тази везна;
2. вносителят е изпълнил задълженията си по чл. 26.
Чл. 35. (1) Когато дистрибуторът счита или има основание да счита, че дадена везна по чл. 2, т. 1 не съответства на съществените изисквания, определени в приложение № 1, той не я предоставя на пазара, докато не бъде приведена в съответствие.
(2) В случаите по ал. 1, когато везната представлява риск, дистрибуторът информира за това производителя или вносителя, както и органите за надзор на пазара.
Чл. 36. Дистрибуторът гарантира, че докато отговаря за дадена везна по чл. 2, т. 1, условията на съхранение или транспортиране не застрашават нейното съответствие със съществените изисквания, определени в приложение № 1.
Чл. 37. (1) Когато счита или има основание да счита, че дадена везна, която е предоставил на пазара, не съответства на наредбата, дистрибуторът се уверява, че са предприети необходимите мерки за привеждането на везната в съответствие, за изтеглянето й или за изземването й, както е целесъобразно за конкретния случай.
(2) В случаите по ал. 1, когато везната представлява риск, дистрибуторът незабавно информира за това органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП и компетентните органи на държавите членки, в които такива везни са предоставени на пазара, като предоставя подробна информация, по-специално за несъответствието на везната с приложимите изисквания и за предприетите коригиращи действия.
Чл. 38. (1) При обосновано искане от органите за надзор на пазара по чл. 27, ал. 2 ЗТИП или от компетентен орган на друга държава членка дистрибуторът предоставя на хартиен или на електронен носител цялата информация и документация, необходима за доказване на съответствието на дадена везна.
(2) По искане на органите по ал. 1 дистрибуторът оказва съдействие при всяко предприето действие за отстраняване на рисковете, свързани с везните, които е предоставил на пазара.
Глава четвърта
НОТИФИЦИРАНИ ОРГАНИ
Раздел I
Разрешение за извършване на оценяване на съответствието
Чл. 39. (1) Лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за извършване на оценяване на съответствието, трябва да отговаря на изискванията на чл. 10, ал. 1 ЗТИП, на БДС EN ISO/IEC 17020, БДС EN ISO/IEC 17021-1, БДС EN ISO/IEC 17025 и БДС EN ISO/IEC 17065 в зависимост от модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства, и:
1. да е трета страна, независима от организацията или от везните, които оценява;
2. да не e проектант, производител, доставчик, купувач, собственик, ползвател или лице, което монтира или поддържа везните, които оценява, нито да е представител на някое от тези лица;
3. да не взема пряко участие в проектирането, производството или конструирането, продажбата, монтирането, използването или поддържането на везните, които оценява, нито да представлява лица, ангажирани в тези дейности;
4. да не извършва дейност, включително консултантска, която може да е в противоречие с неговата независима преценка или почтено поведение по отношение на дейностите по оценяване на съответствието, за които кандидатства;
5. да осигурява, че дейностите по оценяване на съответствието се осъществяват с най-висока степен на почтено професионално поведение и необходимата техническа компетентност в определената област и че е напълно освободено от всякакъв натиск и облаги, включително финансови, които могат да повлияят на неговата преценка или на резултатите от неговите дейности по оценяване на съответствието, особено по отношение на лица или групи лица с интереси от резултатите от тези дейности;
6. да гарантира безпристрастността на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието;
7. да осигурява, че възнаграждението на членовете на висшето ръководство и на персонала, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, не зависи от броя на извършените оценки или от резултатите от тях;
8. да е в състояние да осъществява всички задачи по оценяване на съответствието, предвидени за него в съответните модули от приложение № 2, за които кандидатства, независимо дали тези задачи се изпълняват от самото лице, или от негово име и на негова отговорност;
9. да разполага със средствата, необходими за изпълнение на техническите и административните задачи, свързани с дейностите по оценяване на съответствието, по подходящ начин, както и с достъп до нужното оборудване или съоръжения;
10. по всяко време и за всеки модул от приложение № 2 и за всеки вид или категория везни, за които кандидатства, да разполага с необходимите:
а) персонал с технически знания, с достатъчен и подходящ опит за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието;
б) описания на процедурите, в съответствие с които се извършва оценяването на съответствието, гарантиращи прозрачността и възможността за повтаряне на тези процедури;
в) процедури за изпълнение на дейностите по оценяване на съответствието, които надлежно отчитат размера на дадено предприятие, сектора, в който осъществява дейност, и неговата структура, както и степента на сложност на съответната технология на продукта и масовия или серийния характер на производството;
11. да прилага подходящи политики и процедури, които позволяват разграничение между задачите, които изпълнява като нотифициран орган, и всички други дейности;
12. да има методики и инструкции за изпитване, когато не се прилагат стандартите по чл. 9;
13. да има разработена процедура за разглеждане на възражения срещу негови решения, свързани с оценяване на съответствието;
14. да има система за управление, съобразена с изпълняваните модули и съответните хармонизирани стандарти и с наредбата;
15. да разполага с персонал, отговорен за провеждането на дейностите по оценяване на съответствието, който притежава:
а) необходимата техническа и професионална квалификация, обхващаща цялата дейност по оценяване на съответствието, за която кандидатства;
б) достатъчни познания за изискванията относно оценките, които извършва, и подходящи правомощия за осъществяване на такива оценки;
в) подходящи знания и разбиране на съществените изисквания, определени в приложение № 1, на приложимите хармонизирани стандарти и на съответните разпоредби на законодателството на Европейския съюз за хармонизация, както и на съответното национално законодателство;
г) способности да изготвя сертификати, записи и доклади, доказващи, че оценките са били направени;
16. да има най-малко един компетентен одитор, който отговаря на изискванията на БДС EN ISO 19011 и притежава опит в областта на везните при извършване на оценката на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от модула на процедурата за оценяване на съответствието, за който кандидатства;
17. да участва във или да гарантира, че персоналът, отговорен за изпълнението на задачите по оценяване на съответствието, е информиран за съответните дейности по стандартизация и дейностите на координационната група на органите, нотифицирани от държавите членки за везни, и да прилага като общи насоки административните решения и документи, приети в резултат от работата на тази група;
18. да гарантира, че дейността на неговите подизпълнители и поделения не влияе върху поверителността, обективността и безпристрастността на неговата дейност по оценяване на съответствието.
(2) Лице, което принадлежи към стопанска асоциация и/или професионална федерация, представляващи предприятия, участващи в проектирането, производството, доставката, сглобяването, използването или поддържането на везните, които това лице оценява, може да се счита за лице по ал. 1, т. 1, при условие че са доказани неговата независимост и липсата на конфликт на интереси.
(3) Изискванията по ал. 1, т. 2 – 5 се прилагат и за членовете на висшето ръководство и за персонала, отговорен за изпълнение на задачите по оценяване на съответствието на органа за оценяване на съответствието.
(4) Изискването по ал. 1, т. 2 не изключва употребата на оценявани везни, които са необходими за дейностите по оценяване на съответствието, или употребата на такива везни за лични цели.
Чл. 40. (1) Лицето по чл. 39 подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор писмено заявление по образец, в което се посочват видовете везни и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които желае да получи разрешение. Към заявлението се прилагат:
1. единен идентификационен код (ЕИК) по чл. 23 от Закона за търговския регистър или информация за обнародването в „Държавен вестник“, или копие от акта за създаването, когато лицето е създадено със закон или с акт на Министерския съвет;
2. удостоверение от съответните компетентни органи за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 7 ЗТИП;
3. справка в табличен вид, съдържаща видовете везни, приложимите за тях съществени изисквания, хармонизираните стандарти или методиките и инструкциите за измерване и изпитване, които ще се прилагат при оценяване на съответствието;
4. списък на стандартите по чл. 9, които притежава, отнасящи се до везните, посочени в заявлението;
5. методики и инструкции за изпитване на везните, когато не се прилагат стандартите по чл. 9;
6. процедурите за извършване на оценяване на съответствието съгласно модулите, за които кандидатства;
7. наръчник, процедури и документи от по-ниски йерархични нива на системата за управление;
8. декларации на лицето и на наетия от него персонал за обстоятелствата по чл. 10, ал. 1, т. 8 ЗТИП и чл. 39, ал. 1, т. 2 – 5 и ал. 3 от наредбата;
9. копия от трудовите и гражданските договори на персонала, документите за образование, допълнително придобита квалификация и професионална автобиография, както и справка относно неговата компетентност и опит за извършване на оценяване на съответствието по заявения обхват;
10. копие от документи, удостоверяващи завършено образование, обучение, професионален и одиторски опит на одитора, който ще извършва оценяване на внедрената система за управление на качеството на производителя, когато това се изисква от съответния модул на процедурата за оценяване на съответствието;
11. справка за техническите средства за извършване на изпитвания като част от процедурите за оценяване на съответствието, с които разполагат собствените му лаборатории и/или лабораториите, с които има сключени договори;
12. копие от сертификатите за акредитация на лабораториите, когато има такива;
13. копие от сключените договори с под­изпълнители, когато има такива;
14. копие от договора за застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията му, свързани с дейностите по оценяване на съответствието;
15. документ за платена такса за проверка на документи по чл. 12, ал. 1 ЗТИП, определена в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(2) Образецът на заявлението по ал. 1 се утвърждава от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и се публикува на електронната страница на агенцията.
(3) В случаите по чл. 11, ал. 2 ЗТИП лицето, което кандидатства за получаване на разрешение за оценяване на съответствието, подава до председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор заявлението по ал. 1, придружено от:
1. документите по ал. 1, т. 1 – 6 и 9 – 15;
2. сертификат за акредитация, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“, в зависимост от везните и модулите на процедурите за оценяване на съответствието, за които кандидатства:
а) за „Модул B: ЕС изследване на типа“ съгласно раздел I от приложение № 2 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
б) за „Модул D: Съответствие с типа въз основа на осигуряване на качеството на производството“ съгласно раздел II от приложение № 2 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
в) за „Модул D1: Осигуряване на качеството на производството“ съгласно раздел III от приложение № 2 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17021-1 или БДС EN ISO/IEC 17065;
г) за „Модул F: Съответствие с типа въз основа на проверка на продукта“ съгласно раздел IV от приложение № 2 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
д) за „Модул F1: Съответствие въз основа на проверка на продукта“ съгласно раздел V от приложение № 2 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025;
е) за „Модул G: Съответствие въз основа на проверка на единичен продукт“ съгласно раздел VI от приложение № 2 – по стандарт БДС EN ISO/IEC 17065 и БДС EN ISO/IEC 17025 или БДС EN ISO/IEC 17020 и БДС EN ISO/IEC 17025.
(4) Оценяването на изпълнението на изискванията на чл. 39 се извършва съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(5) При положителен резултат от проверките на документите по ал. 1 и 3 кандидатът за издаване на разрешение за оценяване на съответствието внася такси за проверка на място по чл. 12а, ал. 1 ЗТИП за установяване компетентността за изпълнение на заявените процедури за оценяване на съответствието, определени в чл. 27 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор взема решение за издаване на разрешение само при положителен резултат от проверката на документи и проверката на място.
Чл. 41. (1) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор предоставя на Европейската комисия и на другите държави членки информация за дейностите по оценяване на съответствието, модула или модулите на процедурите за оценяване на съответствието и обхвата на везните, както и документите за резултатите от извършената оценка на компетентността на органа за оценяване на съответствието и на способността му да изпълнява посочените дейности по оценяване на съответствието.
(2) В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато в резултат на разглеждане на възражение Европейската комисия отправи искане, включително чрез приемане на акт за изпълнение, за предприемане на коригиращи действия или за оттегляне на нотификацията, в срок до един месец от получаване на искането или на акта за изпълнение председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор:
1. писмено уведомява заявителя за установените несъответствия и определя срок за отстраняването им, или
2. отказва с мотивирана заповед издаването на разрешение, или
3. издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(3) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия за предприетите действия по ал. 2.
(4)В случаите по чл. 12а, ал. 7 ЗТИП, когато не са повдигнати възражения или не са останали неудовлетворени възражения на Европейската комисия или на други държави членки и Европейската комисия е определила идентификационен номер на лицето, председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор издава разрешение за извършване на оценяване на съответствието.
(5) При издаване на разрешението за извършване на оценяване на съответствието се заплаща таксата, определена в чл. 27, ал. 1, т. 3 от Тарифа № 11 за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закона за държавните такси.
(6) Разрешението за оценяване на съответствието не може да се прехвърля или преотстъпва на други физически или юридически лица.
Чл. 42. (1) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор информира Европейската комисия и другите държави членки за всякакви последващи промени в издадените разрешения.
(2) Председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор оказва съдействие на Европейската комисия при разглеждане на възражения срещу органи, нотифицирани по реда на наредбата, като, при поискване, предоставя цялата информация, свързана с основанията за нотификацията или с поддържане на компетентността на съответния нотифициран орган.
Чл. 43. (1) Ежегодните планирани проверки по чл. 14в, ал. 1 ЗТИП се извършват съгласно процедура, утвърдена от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор и публикувана на електронната страница на агенцията.
(2) Извънредните проверки по чл. 14в, ал. 2 ЗТИП се извършват на място при лицата, получили разрешение за извършване на оценяване на съответствието, и обхващат:
1. допуснатите несъответствия с изискванията на чл. 10 ЗТИП и/или на чл. 39 от наредбата, за които е постъпила информация, причините за възникването им и начините за тяхното отстраняване;
2. пропуски при изпълнението на процедурите за оценяване на съответствието;
3. възможността на лицето да продължава да извършва дейността си по оценяване на съответствието.
(3) При извършване на проверките по ал. 1 и 2 лицето, получило разрешение за извършване на оценяване на съответствието, заплаща разходите за командироване на експертите от комисията по чл. 14в, ал. 3 ЗТИП.
Раздел II
Задължения на нотифицираните органи
Чл. 44. (1) Когато нотифициран орган възлага конкретни задачи, свързани с оценяване на съответствието, на подизпълнители или използва поделенията си, той гарантира, че подизпълнителят или поделението отговаря на изискванията по чл. 39. Нотифицираният орган информира за това председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, като предоставя резултатите от извършената оценка на подизпълнителя или на поделението.
(2) В 14-дневен срок от предоставяне на информацията по ал. 1 председателят на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор одобрява използването на подизпълнителя или поделението или взема решение за извършване на извънредна проверка.
(3) Нотифицираният орган поема пълната отговорност за задачите, изпълнявани от подизпълнители или поделения, без значение къде са установени те.
(4) Дейности по оценяване на съответствието могат да се възлагат на подизпълнители или да се изпълняват от поделения на нотифицирания орган само със съгласието на клиента.
(5) Нотифицираният орган съхранява на разположение на председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор съответните документи относно оценката на квалификацията на всеки подизпълнител или поделение и относно работата по оценяване на съответствието, извършена от тях съгласно приложение № 2.
(6) Нотифицираният орган може да възлага задачи на един или повече подизпълнители или поделения, като не се разрешава тези подизпълнители и поделения да възлагат задачите на други лица.
Чл. 45. (1) Всеки нотифициран орган извършва оценяване на съответствието съгласно модулите на процедурите за оценяване на съответствието, определени в приложение № 2, за които е нотифициран.
(2) Оценяването на съответствието се осъществява по пропорционален начин, като се избягва ненужната тежест за икономическите оператори. Нотифицираният орган осъществява своята дейност, като надлежно отчита размера на дадено предприятие, сектора, в който то осъществява дейност, неговата структура, степента на сложност на съответната технология и масовия или серийния характер на производството. Нотифицираният орган отчита тези обстоятелства, без да намалява степента на взискателност и нивото на защита, изисквани за осигуряване на съответствието на везните с изискванията на наредбата.
Чл. 46. (1) Когато нотифицираният орган прецени, че определен производител не е осигурил съответствието на везната със съществените изисквания, определени в приложение № 1 или със съответните хармонизирани стандарти или други технически спецификации, той изисква от този производител да предприеме подходящи коригиращи действия и не издава съответния сертификат или одобрение на системата по качеството.
(2) Когато в процеса на наблюдение за осигуряване на съответствие след издаването на съответния сертификат или одобрение на системата по качеството нотифицираният орган установи, че дадена везна не отговаря на изискванията, той изисква от производителя да предприеме подходящи коригиращи действия и спира действието или отнема сертификата или одобрението, ако това се налага.
(3) Когато не са предприети коригиращи действия или те не дадат необходимия резултат, нотифицираният орган ограничава, спира действието или отнема съответния сертификат или одобрение, в зависимост от случая.
Чл. 47. (1) Нотифицираните органи изпълняват задълженията по чл. 14а, 14б и 20а ЗТИП, съхраняват документите и предоставят информацията, определени в съответните модули на процедурите за оценяване на съответствието по приложение № 2.
(2) Докладът по чл. 14а ЗТИП съдържа и информация за:
1. откази, ограничавания, спиране на действието, отнемане или други наложени ограничения по отношение на издаваните сертификати или одобрения на системи по качеството;
2. дейно