Българската академия на науките    София
брой: 20, от дата 15.3.2016 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.75


допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015 – 2016 г.

 

28. – Българската академия на науките обявява допълнителен конкурс за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015 – 2016 г. в съответствие с Решение № 343 на Министерския съвет от 18.05.2015 г. В срок от 15.03.2016 г. до 16.05.2016 г. кандидатите подават молба за участие в конкурса до директора на обучаващата организация, посочена в списъка (приложението). За справки – в обучаващите организации (институтите на БАН) или в БАН – администрация, ул. 15 ноември № 1, стая 310, тел. 9795260.
Приложение
Списък на специалностите, по които се обявяват конкурси за докторанти в Българската академия на науките, броя места по форма на обучение и обучаващи организации – допълнителен конкурс 2015 – 2016 г.

Ши-
фър
Научна специалност
 
Ред.
форма
Зад.
форма
Обучаваща
организация
4.5.
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)
1
 
ИМИ
4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика)
1
 
ИМИ
4.5.
Математика (Математическо моделиране и приложение на математиката)
1
 
И-т по механика
4.5.
Математика (Биомеханика)
1
 
И-т по механика
4.5.
Математика (Приложна механика)
1
 
И-т по механика
5.6.
Материали и материалознание (Строителни материали, изделия и технология на производството им)
1
 
И-т по механика
4.6.
Информатика и компютърни науки (Информатика)
2
 
ИИКТ
4.2.
Химически науки (Електрохимия, вкл. химически източници на тока)
1
-
ИЕЕС
4.2.
Химични технологии (Процеси и апарати в химичната и био­химичната технология)
1
-
ИИХ
4.1.
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
1
-
ЦЛСЕНЕИ
4.1.
Физически науки (Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и плазмата и физика на вълновите процеси)
1
 
ИФТТ
4.1.
Физически науки (Физика на кондензираната материя)
1
 
ИФТТ
4.1.
Физически науки (Математическо моделиране и приложение на математиката във физиката)
-
1
ИЕ
5.13.
Общо инженерство (Методи за контролиране и изпитване на материали, изделия и апаратура)
1
-
ИМСТ ЦХА
4.1.
Физически науки (Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя)
1
1
ИОМТ
4.4.
Науки за земята (Минералогия и кристалография)
2
-
ИМК
4.2.
Химически науки (Органична химия)
2
-
ИОХЦФ
4.2.
Химически науки (Теоретична химия)
1
-
ИОХЦФ
4.2.
Химически науки (Технология на природните и синтетични горива)
1
-
ИОХЦФ
4.2.
Химически науки (Физикохимия)
1
 
ИФХ
4.2.
Химически науки (Полимери и полимерни материали)
2
 
ИПолимери
4.2.
Химически науки (Химична кинетика и катализ)
1
 
ИКатализ
4.2.
Химически науки (Химия на твърдото тяло)
1
 
ИКатализ
4.3.
Биологически науки (Молекулярна биология)
2
1
ИМолБ
4.3.
Биологически науки (Психофизиология)
1
2
ИНевробиология
4.3.
Биологически науки (Фармакология)
-
1
ИНевробиология
6.3.
Животновъдство (Развъждане на селскостопанските животни, биология и биотехника на размножаването)
-
1
ИБИР
4.3.
Биологически науки (Ботаника)
1
-
ИБЕИ
4.3.
Биологически науки (Паразитология и хелминтология)
1
-
ИБЕИ
4.3.
Биологически науки (Екология и опазване на екосистемите)
1
-
ИБЕИ
6.5.
Горско стопанство (Горски култури, селекция и семепроизводство)
1
-
ИГората
6.5.
Горско стопанство (Лесимелиорации, защита на горите и специалните ползвания в горите)
1
-
ИГората
4.4.
Науки за земята (Геохимия)
1
-
Геологически и-т
4.4.
Науки за земята (Инженерна геология)
1
-
Геологически и-т
5.7.
Архитектура, строителство и геодезия (Обща, висша и приложна геодезия)
-
1
НИГГГ
4.1.
Физически науки (Метеорология)
1
1
НИМХ
4.1.
Физически науки (Астрофизика и звездна астрономия)
1
 
ИА НАО
4.1.
Физически науки (Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство)
1
 
ИКИТ
4.4.
Науки за земята (Дистанционни изследвания на Земята и планетите)
1
1
ИКИТ
5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация (Динамика, балистика и управление полета на летателни апарати)
2
-
ИКИТ
2.1.
Филология (Български език )
2
1
ИБЕ
2.1.
Филология (Общо и сравнително езикознание)
1
-
ИБЕ
2.1.
Филология (Стара българска литература)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Възрожденска литература)
1
-
И-т за литература
2.1.
Филология (Нова и съвременна българска литература)
1
-
И-т за литература
3.1.
Социални, стопански и правни науки (Етнография)
1
 
ИЕФЕМ
3.1.
Социални, стопански и правни науки (Фолклористика)
1
 
ИЕФЕМ
3.1.
Социални, стопански и правни науки (Музеология)
1
-
ИЕФЕМ
8.1.
Изкуствознание и изобразителни изкуства (Нематериално културно наследство)
1
-
ИЕФЕМ
8.3.
Музикознание, музикално и танцово изкуство (Етномузикология и етнохореология)
1
-
ИЕФЕМ
5.7.
Архитектура, строителство и геодезия (Теория и история на архитектурата)
1
-
ИИИзк.
8.1.
Теория на изкуствата (Изкуствознание и изобразителни изкуства)
1
-
ИИИзк.
2.1.
Филология (Теория и история на литературата)
1
-
КМНЦ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (История на културата)
1
-
ИБалкЦТ
2.2.
История и археология (История на България)
1
1
ИИстИ
3.8.
Икономика (Народно стопанство (вкл. регионална икономика и история на народното стопанство)
-
2
ИИконИ
3.8.
Икономика (Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка)
 
1
ИИконИ
3.8.
Икономика (Политическа икономия)
 
1
ИИконИ
3.8.
Икономика (Световно стопанство и МИО)
 
2
ИИконИ
3.8.
Икономика (Статистика и демография)
 
1
ИИконИ
3.8.
Икономика (Икономика и управление)
 
1
ИИконИ
3.6.
Право (Гражданско и семейно право)
 
1
ИДП
2.2.
История и археология (История на България (Историческа демография)
1
 
ИИНЧ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Социология)
1
 
ИИНЧ
3.2.
Психология (Обща психология)
-
1
ИИНЧ
3.2.
Психология (Педагогическа и възрастова психология)
1
-
ИИНЧ
3.2.
Психология (Социална психология)
1
-
ИИНЧ
3.8.
Икономика (Статистика и демография)
1
 
ИИНЧ
3.1.
Социология, антропология и науки за културата (Социология)
1
1
ИИОЗ
2.3.
Философия (Естетика )
2
 
ИИОЗ
2.3.
Философия (Етика)
1
 
ИИОЗ

1867