Министерски съвет
брой: 14, от дата 19.2.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 31 от 12 февруари 2016 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31  ОТ 12 ФЕВРУАРИ 2016 Г.
за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Утвърждава единни разходни стандарти за финансиране на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства, с базов компонент за един лев реализирани приходи от брой продадени билети от собствени театрални/музикални продукти, както следва:
1. драматични и драматично-куклени театри – по 2,50 лв. за 1 лв. приходи;
2. куклени театри – по 3 лв. за 1 лв. приходи;
3. филхармонии, опери, музикално-балетни центрове и фолклорни ансамбли – по 6 лв. за 1 лв. приходи;
4. Софийската опера и балет, музикално-драматични театри, театрално-музикални центрове и експериментални институти – по 4 лв. за 1 лв. приходи;
5. симфониети – по 8 лв. за 1 лв. приходи.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 се определят на базата на фактическите приходи от продажба на билети за съответното тримесечие до размера на утвърдените в началото на годината приходи по бюджета на Министерството на културата, бюджетна програма „Сценични изкуства“.
Чл. 3. Средствата от държавния бюджет, определени по реда на чл. 23а, ал. 3 от Закона за закрила и развитие на културата, не могат да надвишават средствата, утвърдени по бюджета на Министерството на културата, бюджетна програма „Сценични изкуства“, за съответната година.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Превишението на плащанията над постъпленията, реализирано в края на 2015 г. от културните институти съгласно приложението, се покрива от бюджета на Министерството на културата, бюджетна програма „Сценични изкуства“ за 2016 г.
(2) В двуседмичен срок от обнародване на постановлението в „Държавен вестник“ министърът на културата утвърждава програми за финансово стабилизиране на културните институти по ал. 1.
§ 2. Отменя се Постановление № 192 на Министерския съвет от 2015 г. за утвърждаване на единни разходни стандарти за финансиране през 2015 г. на държавните културни институти, осъществяващи дейности в областта на сценичните изкуства (обн., ДВ, бр. 58 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2015 г.).
§ 3. Постановлението се приема на основание чл. 23а, ал. 3, т. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2016 г. с изключение на § 1, ал. 2, който влиза в сила от деня на обнародване на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение  към § 1, ал. 1
1. Драматичен театър „Н. Й. Вапцаров“ – Благоевград.
2. Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“ – Смолян.
3. Театрално-музикален център – Кърджали.
4. Държавна опера – Стара Загора.
5. Музикално-драматичен театър – Велико Търново.
6. Държавен музикален и балетен център – София.
7. Държавен фолклорен ансамбъл „Филип Кутев“.
8. Драматично-куклен театър – Враца.
1136