Министерство на финансите
брой: 8, от дата 29.1.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.25


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 76 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2006 г., бр. 3 и 16 от 2007 г., бр. 39 и 71 от 2008 г.; доп., бр. 105 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2009 г.; изм., бр. 100 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2010 г., бр. 10 и 84 от 2011 г., бр. 15 от 2012 г.; попр., бр. 16 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 20 и 110 от 2013 г. и бр. 1 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 7:
„(7) За доставка на услуга между лице, което е установено и участва в ДДС група в друга държава членка, и негов клон или структурно звено, установен/о на територията на страната, и обратното, както и за доставка на услуга между клон или структурно звено, който/което е установен/о и участва в ДДС група в друга държава членка, и клон или структурно звено в състава на същото лице, установен/о на територията на страната, се прилагат общите правила на закона, регламентиращи режима на доставките.“
2. Досегашната ал. 7 става ал. 8.
§ 2. В чл. 9, ал. 2, т. 4 след думите „предало стоките“ се добавя „и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество“.
§ 3. В чл. 12 ал. 1 се отменя.
§ 4. Член 15 се изменя така:
„Данъци и такси, които участват при формиране на данъчна основа
Чл. 15. Данъчната основа по чл. 26 и 27 от закона се увеличава с дължимите за доставката данъци и такси, когато са налице едновременно следните условия:
1. платени са от името и за сметка на доставчика;
2. поискани са от доставчика.“
§ 5. В чл. 20 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Разпоредбите на чл. 6, ал. 3, т. 1 и 2 и чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона се прилагат и когато при производството, вноса или придобиването на стоката не е приспаднат данъчен кредит, но за направени по стоката подобрения е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.
(4) В случаите по ал. 3 за определяне на данъчната основа по чл. 27, ал. 1 и 2, изречение второ от закона се взема предвид само данъчната основа на направените по стоката подобрения, за които е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит.“
§ 6. В чл. 42, ал. 1 думите „чл. 46“ се заменят с „чл. 46, ал. 1“.
§ 7. В чл. 45, т. 2, буква „а“ след думите „име на лицето, предало стоките“ се добавя „и длъжностното му качество, име на лицето, получило стоките, и длъжностното му качество“.
§ 8. В чл. 60 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1 и 2 след думата „апортиращият“ се поставя запетая и се добавя „наследодателят или завещателят“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст след думата „апортиращият“ се поставя запетая и се добавя „наследодателят или завещателят“;
б) в т. 2 след думата „преобразуващия“ се добавя „се“, а след думата „апортиращия“ се поставя запетая и се добавя „наследодателя или завещателя“.
3. В ал. 4:
а) в т. 1 след думата „преобразуващият“ се добавя „се“, а след думата „апортиращият“ се поставя запетая и се добавя „наследодателят или завещателят“;
б) в т. 2 навсякъде след думата „преобразуващия“ се добавя „се“ и навсякъде след думата „апортиращия“ се поставя запетая и се добавя „наследодателя или завещателя“;
в) в т. 3 навсякъде след думата „преобразуващият“ се добавя „се“ и навсякъде след думата „апортиращият“ се поставя запетая и се добавя „наследодателят или завещателят“;
г) в т. 4 след думата „преобразуващият“ се добавя „се“, след думата „апортиращият“ се добавя „наследодателят или завещателят“, съответно след думата „преобразуващия“ се добавя „се“, а след думата „апортиращия“ се добавя „наследодателя или завещателя“;
д) в т. 5 след думата „преобразуващият“ се добавя „се“, а след думата „апортиращият“ се поставя запетая и се добавя „наследодателят или завещателят“, съответно след думата „преобразуващия“ се добавя „се“, а след думата „апортиращия“ се поставя запетая и се добавя „наследодателя или завещателя“;
е) в т. 6 след думата „преобразуващият“ се добавя „се“, а след думата „апортиращият“ се поставя запетая и се добавя „наследодателят или завещателят“;
ж) в т. 7 след думата „преобразуващият“ се добавя „се“, след думата „апортиращият“ се поставя запетая и се добавя „наследодателят или завещателят“ и навсякъде след думата „преобразуващия“ се добавя „се“, съответно навсякъде след думата „апортиращия“ се поставя запетая и се добавя „наследодателя или завещателя“.
4. Създава се ал. 9:
„(9) Когато описът по ал. 5 съдържа повече от пет записа, се подава задължително по електронен път с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.“
§ 9. В чл. 61 се създава ал. 7:
„(7) Когато някой от описите по ал. 1 и 2 съдържа повече от пет записа, се подава задължително по електронен път с квалифициран електронен подпис по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис .“
§ 10. В чл. 64 ал. 3 се изменя така:
„(3) Лицето следва да разполага с данните, необходими за изчисляване на коефициентите по чл. 73 от закона, които само изчислява, като ги закръглява до втория знак след десетичната запетая към следващото по-голямо число по правилото:

0,120…1
0,126
0,121
0,127
0,122 = 0,13
0,128 = 0,13
0,123
0,129…9
0,124
0,130“
0,125
 

§ 11. В чл. 66 се правят следните допълнения и изменения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 6:
„6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;“
б) досегашните т. 6 и 7 стават съответно т. 7 и 8.
2. В ал. 3:
а) създава се нова т. 6:
 „6. номер и дата на документ/и, по който/които е упражнено право на приспадане на данъчен кредит;“
б) досегашните т. 6 – 8 стават съответно т. 7 – 9.
§ 12. В чл. 79, ал. 17 след думите „на тази държава членка“ се поставя запетая и се добавя „когато данъкът не е изискуем от получателя“.
§ 13. В чл. 82, ал. 1 в т. 1, 2 и 3 след думата „преобразуващият“ се добавя „се“, а след думата „апортиращият“ се поставя запетая и се добавя „наследодателят или завещателят“.
§ 14. В глава седемнадесета се създава раздел IV с чл. 111а:
„Раздел IV
Начисляване на данък, дължим от получателя по силата на международен договор
Начисляване на данък, дължим от получателя по силата на международен договор
Чл. 111а. (1) За облагаеми доставки с място на изпълнение на територията на страната, за които по силата на международни договори, спогодби, споразумения, конвенции или други подобни, по които Република България е страна, ратифицирани и обнародвани по съответния ред, е предвидено данъкът да се дължи от получателя, регистрирано по закона лице, установено на територията на страна, данъкът се начислява с протокол по чл. 117, ал. 2 и следващите от закона. Протоколът се отразява в отчетните регистри и справка-декларацията по общите правила на закона.
(2) Право на данъчен кредит за доставките по ал. 1, за които е начислен данък с протокол, възниква и се упражнява съгласно общите правила на закона.“
§ 15. Създава се чл. 113а:
„Деклариране и отчитане на доставка на стока или услуга за лични нужди
Чл. 113а. Начисленият данък за доставка на стока или услуга за лични нужди по чл. 6, ал. 3, т. 1 или чл. 9, ал. 3, т. 1 и 2 от закона се посочва в колона 16 „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“ на дневника за продажбите по чл. 124, ал. 1, т. 2 от закона.“
§ 16. В § 1, ал. 1 от допълнителните разпоредби се създава т. 6:
„6. „ДДС група“ за целите на чл. 3, ал. 7 е група от свързани лица, установени в една и съща държава членка, които по силата на член 11 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност се третират като едно данъчно задължено лице.“
§ 17. В приложение № 7 към чл. 60, ал. 5 в лявата част на описа под поле „А. Наименование и адрес за кореспонденция на лицето“ се добавя поле „Б“:

Б. Дата на вписване на съответното обстоятелство по чл. 10 ЗДДС (дд/мм/гггг):
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 18. В приложение № 10 към чл. 113, ал. 2 се правят следните изменения:
1. Наименованието на колона 12 „Начислен ДДС за доставки по к. 11“ се заменя с „Начислен ДДС за доставки по к. 11 и начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“.
2. Наименованието на колона 16 „Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ се заменя с „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“.
§ 19. В приложение 12 към чл. 113, ал. 4 се правят следните изменения:
1. В структурата на файл „DEKLAR.TXT“ в колона 2 наименованието на поле 01-23 „Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ се заменя с „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“.
2. В дневника за продажбите, в структурата на файл „PRODAGBI.ТХТ“, в колона 2 наименованието на поле 02-23 „Начислен данък (20 %), предвиден в закона в други случаи“ се заменя с „Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди“.
§ 20. В приложение № 13 към чл. 116, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел А:
а) в наименованието на клетка 16 след думите „и чл. 173 ЗДДС“ се поставя „*“;
б) в наименованието на клетка 18 след думата „операция“ се поставя „**“;
в) в наименованието на клетка 19 след „ВОП“ се поставя „***“;
г) наименованието на клетка 23 се изменя така:
„Начислен данък за доставки на стоки и услуги за лични нужди ****“.
2. Накрая след забележката на нов ред се добавя:
„* В клетка 16 се декларират доставки, за които се прилага нулева ставка на данъка:
– доставки на обща туристическа услуга в случаите, когато доставките на стоките и услугите, от които пътуващото лице се възползва пряко, са с място на изпълнение на територията на трети страни и територии;
– доставки на стоки по специалния ред на облагане на маржа, когато за доставките са налице условията на чл. 28 ЗДДС;
– освободени доставки по силата на международни договори;
– доставки, по които получатели са въоръжените сили на други държави, които са страни по Северноатлантическия договор или институции на Европейския съюз.
** В клетка 18 се декларират доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които биха били облагаеми, ако бяха извършени на територията на страната, както и доставките на финансови услуги и на застрахователни услуги, когато получателят на услугите е установен извън Европейския съюз или когато са пряко свързани със стоки, за които са изпълнени условията на чл. 28 ЗДДС.
*** В клетка 19 не се декларират доставките на финансови услуги и на застрахователни услуги, когато получателят е установен извън Европейския съюз или когато са пряко свързани със стоки, за които са изпълнени условията на чл. 28 ЗДДС, които са приравнени на облагаеми по смисъла на чл. 69, ал. 2 ЗДДС и се декларират в клетка 18.
**** В клетка 23 се декларира дължимият данък за използваните през данъчния период стоки и услуги за лични нужди.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. (1) До 29 февруари 2016 г. включително приложения № 2 към чл. 61, ал. 1, № 3 към чл. 61, ал. 2 и № 7 към чл. 60, ал. 5, когато съдържат повече от пет записа, се подават по досегашния ред.
(2) До 29 февруари 2016 г. включително се прилага образецът на документа по досегашното приложение № 7 към чл. 60, ал. 5.
(3) За данъчни периоди до 31 януари 2016 г. включително се прилагат образците на документите по досегашните приложения № 10 към чл. 113, ал. 2 и № 13 към чл. 116, ал. 1, съответно параметрите, структурата и изискванията към файловете на магнитния или оптичния носител по досегашното приложение № 12 към чл. 113, ал. 4.
§ 22. (1) В случаите на доставка на услуги по чл. 9, ал. 3, т. 1 от закона след 31 декември 2015 г. при определяне на сумата на направените преки разходи по чл. 27, ал. 2 от закона за стоки, които са били използвани за доставка на услуги за лични нужди до 31 декември 2015 г., разходът за изхабяването им се изчислява като част от разликата между данъчната основа, върху която е приспаднат изцяло или частично данъчен кредит, и сумата на изхабяването, включено в преките разходи при формиране на данъчната основа на услугите, извършени до 31 декември 2015 г. включително.
(2) Разходът за изхабяването като част от разликата по ал. 1 се изчислява за всеки данъчен период по линейния метод за остатъка от броя на годините до изтичане на 5-годишния срок, считано от данъчния период, през който е упражнено правото на данъчния кредит включително, за движими вещи, съответно до изтичане на 20-годишния срок – за недвижимите вещи. Разходът за изхабяване при учредено вещно право върху стока се определя за периода, за който е учредено правото, но не повече от съответните години по предходното изречение.
§ 23. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър: Владислав Горанов
601