Министерски съвет
брой: 36, от дата 13.5.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.43


Постановление № 114 от 10 май 2016 г. за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114  ОТ 10 МАЙ 2016 Г.
за създаване на национален механизъм за координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Националната координация на подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., наричано по-нататък „Председателството“, се осъществява от органите и звената, посочени в това постановление.
(2) Министерският съвет ръководи и осъществява политиката на Република България като държава – членка на Европейския съюз, във връзка с подготовката и провеждането на Председателството.
(3) Национален координатор за подготовката и провеждането на Председателството, наричан по-нататък „национален координатор“, е заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката.
(4) Съветът по европейските въпроси осъществява общо ръководство и координира подготовката и провеждането на Председателството.
(5) Министерството на външните работи изпълнява основни функции по подготовката на заседанията на Европейския съвет, Съвет „Общи въпроси“ и Съвет „Външни работи“, както и координиращи и съгласувателни функции по подготовката на заседанията на подготвителните органи на Съвета на Европейския съюз Корепер І и Корепер ІІ.
(6) Създава се Национален щаб за подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. към националния координатор, наричан по-нататък „Щаба“.
(7) Създава се Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. към Министерския съвет, наричан по-нататък „Центъра“, като юридическо лице на бюджетна издръжка – второстепенен разпоредител с бюджет към бюджета на Министерския съвет, със седалище София.
(8) Дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет подпомага експертно дейността на Министерския съвет за провеждане на съгласувана политика към Европейския съюз.
(9) Министерският съвет по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката може да възлага отделни дейности, свързани с подготовката и провеждането на Председателството, за изпълнение на други ведомства.
Чл. 2. (1) Националният координатор осъществява координация, ръководство и контрол на дейността по подготовката и провеждането на Председателството.
(2) Министрите и ръководителите на други ведомства предоставят информация и съгласуват с националния координатор дейности и инициативи, свързани с подготовката и провеждането на Председателството.
(3) Националният координатор има право да изисква и да получава информация и съдействие от държавните органи, органите на местно самоуправление и кметовете на общини по всички въпроси, свързани с подготовката на Председателството.
(4) Националният координатор предоставя информация на Народното събрание, Министерския съвет и обществеността за напредъка по подготовката на Председателството при всяко отчитане на изпълнението на Плана за подготовка на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., приет с Решение № 580 на Министерския съвет от 2015 г., наричан по-нататък „Плана за подготовка“, или при необходимост.
(5) При осъществяване на своите функции националният координатор се подпомага от Министерството на външните работи, Съвета по европейските въпроси, Щаба, Центъра и дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет.
(6) Проектът на приоритети и програма на Председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. се разработва от националния координатор, подпомаган от Министерството на външните работи и дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет, във взаимодействие с членовете на Съвета по европейските въпроси и въз основа на предложенията на министерствата и ведомствата.
(7) Проектът на приоритети и програма се представя за обсъждане в Народното събрание от националния координатор.
(8) Министерският съвет приема приоритетите и програмата на Председателството.
Чл. 3. При изпълнението на функциите си по обща координация, ръководство и контрол на подготовката и провеждането на Председателството Съветът по европейските въпроси упражнява правомощията си по чл. 6г, ал. 2 от Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19, 65 и 66 от 2010 г., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г. и бр. 6 от 2015 г.).
Чл. 4. (1) Щабът се състои от председател, заместник-председател и членове.
(2) Председател на Щаба е заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката в качеството му на национален координатор.
(3) Заместник-председател на Щаба е министърът на външните работи.
(4) Членове на Щаба са:
1. по един представител, посочен от президента на Република България, председателя на Народното събрание, министър-председателя, заместник министър-председателите, министъра на финансите, министъра на културата и министъра на регионалното развитие и благоустройството;
2. по един представител на Националната служба за охрана, Главна дирекция „Национална полиция“ на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“, Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни системи“, „НДК – Конгресен център София“ЕАД, и Столичната община;
3. главният секретар на Министерския съвет или определен от него представител;
4. постоянният представител на Република България към Европейския съюз;
5. директорът на дирекция „Координация по въпросите на Европейския съюз“ в администрацията на Министерския съвет;
6. директорът на дирекция „Политики и институции на Европейския съюз“ на Министерството на външните работи;
7. директорът на дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи;
8. директорът на Центъра.
(5) Поименният състав на Щаба се определя със заповед на председателя по предложение на ръководителите на съответните ведомства.
(6) Директорът на Центъра изпълнява функциите на секретар на Щаба.
(7) При невъзможност за участие в заседание на член на Щаба той може да се представлява от упълномощен от него заместник.
(8) Членовете на Щаба са членове по право на Съвета по европейските въпроси.
Чл. 5. Щабът:
1. осъществява общо методическо ръководство и контрол на дейността на Центъра при изпълнение на функциите му по чл. 12 и 13;
2. следи за изпълнението на Плана за подготовка по отношение на задачите и мерките от компетентността на Центъра и предлага на Съвета по европейските въпроси промени и актуализация при необходимост;
3. разглежда и предлага за одобряване от Съвета по европейските въпроси тримесечни отчети за изпълнението на Плана за подготовка по отношение на задачите и мерките от компетентността на Центъра;
4. предлага за одобряване от Съвета по европейските въпроси документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката на Председателството;
5. изпълнява и други задачи, възложени от националния координатор, във връзка с подготовката и провеждането на Председателството.
Чл. 6. (1) Председателят на Щаба:
1. представлява Щаба;
2. свиква, определя дневния ред и ръководи заседанията на Щаба;
3. контролира изпълнението на решенията на Щаба;
4. дава указания, свързани с изпълнение на решенията на Щаба;
5. внася за одобрение в Съвета по европейските въпроси тримесечни отчети за изпълнението на Плана за подготовка по отношение на задачите и мерките от компетентността на Центъра.
(2) При изпълнение на правомощията си председателят се подпомага от заместник-председателя и секретаря.
Чл. 7. Секретарят на Щаба:
1. организира подготовката на заседанията на Щаба и изпълнението на взетите решения;
2. координира дейността на Щаба с останалите ведомства;
3. организира и контролира изпълнението на задачите от Центъра в качеството му на директор на Центъра;
4. изпълнява и други задачи, възложени му от председателя на Щаба.
Чл. 8. (1) За осъществяване на своята дейност Щабът провежда редовни заседания по предварително обявен дневен ред. Редовните заседания на Щаба се провеждат веднъж месечно.
(2) Извънредни заседания на Щаба се провеждат по решение на председателя и при необходимост по искане от страна на членовете.
(3) При необходимост по покана на председателя на Щаба в неговите заседания може да участват представители на други министерства и ведомства, както и представители на академичните и културните среди, гражданското общество, бизнес организациите и средствата за масово осведомяване.
Чл. 9. (1) Дневният ред за всяко заседание се изготвя от секретаря и се уведомяват писмено и/или по електронен път членовете на Щаба за датата и дневния ред на заседанията.
(2) Членовете на Щаба могат да отправят до председателя предложения за разглеждане на определени въпроси. Предложенията се правят писмено.
(3) Допълнителни въпроси могат да се внасят за разглеждане до три дни преди заседанието. Предложенията за внасяне на допълнителни въпроси се правят писмено, включително по електронен път, от членовете до председателя на Щаба.
(4) Допълнителните въпроси, предложени от членовете на Щаба, се включват в дневния ред по решение на неговия председател.
(5) В случаите по ал. 4 секретарят на Щаба уведомява неговите членове за допълнителните въпроси, включени в дневния ред.
Чл. 10. Заседанията на Щаба се считат за редовно проведени, ако в тях участват най-малко две трети от членовете. При липса на кворум председателят насрочва ново заседание.
Чл. 11. (1) Щабът взема своите решения с обикновено мнозинство.
(2) На заседанията на Щаба се води протокол, който се подписва от председателя на Щаба и от секретаря.
(3) В срок до 7 работни дни, считано от провеждането на заседанието, препис от протокола се изпраща на членовете на Щаба, както и на Съвета по европейските въпроси.
Чл. 12. (1) Центърът организира и отговаря за изпълнение на дейностите, задачите и мерките, свързани с подготовката и провеждането на Председателството, утвърдени в Плана за подготовка в рамките на определените му в чл. 13 функции, като координира всички отговорни за тези дейности институции.
(2) Центърът се ръководи от директор, назначен от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката.
(3) Директорът се подпомага от не повече от двама заместник-директори, назначени от заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката.
(4) Организацията и дейността на Центъра се уреждат с устройствен правилник, приет от Министерския съвет по предложение на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката.
Чл. 13. (1) Центърът:
1. изпълнява задачите и мерките от Плана за подготовка по отношение на определените му в настоящия член функции, с изключение на мерките от раздел 5 „Приоритети и програма на Председателството“, и при необходимост изготвя предложения за промени в него;
2. изготвя тримесечни отчети за изпълнението на задачите и мерките от Плана за подготовка по отношение на определените му в настоящия член функции;
3. изпълнява и други дейности, възложени от националния координатор, Съвета по европейските въпроси или Щаба.
(2) В изпълнение на ал. 1 Центърът:
1. в рамките на годишната бюджетна процедура и координирано с Министерството на финансите следи за и при необходимост прави промени в предложенията на администрацията на Министерския съвет, министерствата и ведомствата за необходимите средства за Председателството по години и с оглед включването им в средносрочната бюджетна прогноза;
2. изготвя предложения, подготвя документация и провежда процедури за обществени поръчки съгласно плана за обществени поръчки за нуждите на Председателството;
3. следи за изпълнението на плана за обществени поръчки за нуждите на Председателството, като извършва мониторинг на изпълняваните дейности, координира дейността на отделните институции и докладва актуалното състояние в подготвителните дейности пред националния координатор;
4. следи за изпълнението на програмата за обучение на екипа на Председателството, както и на други обучения, необходими във връзка с Председателството;
5. следи за подаваната в електронен портал „Екип на Българското председателство на Съвета на ЕС“ информация от министерствата и ведомствата за актуализиране на състава на екипа на Председателството;
6. получава от Министерството на външните работи обобщена информация за изпълнението на плана за поетапно увеличаване на персонала на Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз;
7. може да отправя предложения до съответната администрация за промяна на членове на екипа при установени несъответствия с изискванията за професионални качества, умения и знания; решенията за персонални промени са изцяло от компетенцията на съответното министерство или ведомство;
8. организира обмяна на опит с институциите на Европейския съюз и с държави – членки на Европейския съюз, в това число събития в страната, по теми от своята компетентност;
9. в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи отговаря за логистичната подготовка на неформалните заседания на различните формати на Съвета на Европейския съюз и официалните церемонии по откриване и закриване на Председателството и осигурява необходимото протоколно обслужване на делегациите;
10. координира и подпомага организирането и провеждането на всички останали събития, предложени от компетентните министерства и ведомства и включени в календара със събитията по отделни категории, съгласуван с компетентните министерства и ведомства;
11. в координация с ръководствата на дружествата, собственици на сградите, в които ще се провеждат събитията, свързани с Председателството, проследява подготовката и отговаря за нормалното им функциониране съобразно нуждите и с оглед спазването на изискванията на Съвета на Европейския съюз;
12. в координация с компетентните органи отговаря за правилното планиране и реализиране на мерки за сигурност в сградите, в които ще се провеждат събития по повод на Председателството;
13. осигурява условия за нормалното пристигане и заминаване на делегациите, както и транспорт в страната;
14. отговаря за изграждането на системата за акредитация на делегатите, които ще участват в събития, провеждани в България;
15. отговаря за осигуряването на превод по време на събитията в България, като се отчита категорията на събитията и съответните изисквания;
16. отговаря за ангажирането на доброволци за осъществяване на дейности по повод на Председателството, в това число изпълняващи ролята на лица за връзка с делегациите, като поддържа връзки с университетите и организации на гражданското общество;
17. отговаря за изработването на комуникационната стратегия на Председателството и подпомага изпълнението й в национален и международен план;
18. подпомага Министерството на външните работи при изпълнението на комуникационната стратегия на Председателството в международен план;
19. подпомага Министерството на културата и Министерството на външните работи при изработването и изпълнението на културната програма на Председателството;
20. организира пресцентъра на Председателството в София;
21. отговаря за осигуряването на спонсори на Председателството.
(3) За изпълнението на задачите си Центърът може да извършва анализи, да дава методически указания и да изготвя предложения на проекти на нормативни актове.
(4) За подпомагане на дейността на Центъра може да се създават тематични екипи и групи по конкретни въпроси със заповед на националния координатор по предложение на директора на Центъра.
Чл. 14. (1) Администрацията на Центъра включва държавни служители, временно преместени от друга администрация по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител, и служители по срочно трудово правоотношение до приключване на дейността на Центъра.
(2) Общата численост на персонала на Центъра е до 50 щатни бройки.
(3) За изпълнението на конкретни задачи и мерки, свързани с подготовката и провеждането на Председателството, към Центъра може да бъдат ангажирани външни сътрудници, в това число на доброволен принцип.
(4) Служителите и сътрудниците на Центъра се ангажират съобразно нуждите и етапа на подготовка на Председателството.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 105, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 60, ал. 1 от Закона за администрацията, чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 2 и чл. 81 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
§ 2. В Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19, 65 и 66 от 2010 г., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г. и бр. 6 от 2015 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 1, ал. 1 в т. 7 думите „плана по чл. 6г, ал. 2, т. 1“ се заменят с „документите по чл. 6г, ал. 2, т. 1 – 3“.
2. В чл. 5, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
а) създава се нова т. 4:
„4. член на Комисията за финансов надзор;“
б) досегашните т. 4 – 10 стават съответно т. 5 – 11.
3. В чл. 6г се правят следните изменения и допълнения:
а) в ал. 1 думите „координира подготовката на България за“ се заменят с „осъществява общо ръководство и координира подготовката и провеждането“;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) В изпълнение на ал. 1 Съветът в състава си по ал. 1:
1. одобрява промени в Плана за подготовката на Председателството, в т.ч. неговата актуализация при необходимост;
2. одобрява тримесечни отчети за изпълнение на плана по т. 1;
3. одобрява проект на приоритети и програма на Председателството;
4. одобрява документи, дейности и инициативи, свързани с подготовката на Председателството;
5. изпълнява и други задачи, възложени от Министерския съвет във връзка с подготовката на Председателството.“
4. Навсякъде след думите „институционалните въпроси“ се добавя „и министър на образованието и науката“.
§ 3. В Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерския съвет и на неговата администрация (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102 от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение № 2357 на Върховния административен съд от 2011 г. – бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и 83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г., бр. 74 от 2013 г., бр. 58 от 2014 г. и бр. 25 и 37 от 2015 г.) в чл. 2, ал. 4 се създава т. 14:
„14. Национален център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.“
§ 4. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. в размер 1000,0 хил. лв., в т.ч. по показател „Персонал“ – 511,0 хил. лв., за издръжка на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г., до края на 2016 г.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2016 г.
(3) Със сумата 1000,0 хил. лв. да се увеличат разходите по бюджетна програма „Други дейности и услуги“ по бюджета на Министерския съвет за 2016 г.
(4) Със сумата 489,0 хил. лв. да се увеличат показателите по чл. 6, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г.
(5) Главният секретар на Министерския съвет да извърши съответните промени по бюджета на Министерския съвет за 2016 г. и да уведоми министъра на финансите.
(6) Министърът на финансите да извърши произтичащите от ал. 1 промени по централния бюджет за 2016 г.
§ 5. В Класификатора на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 от 2012 г., бр. 25 и 44 от 2014 г., бр. 64 от 2015 г. и бр. 32 от 2016 г.), се правят следните допълнения:
1. Създава се ред 175а:

175а.
6
Експертно ниво 2
Главен сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
магистър
 
4 години
трудово

2. Създава се ред 214а:

214а.
7
Експертно ниво 3
Старши сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
бакалавър
 
2 години
трудово

3. Създава се ред 290б:

290б.
11
Експертно ниво 7
Сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз
бакалавър
 
не се изисква
трудово

§ 6. В Наредбата за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; попр., бр. 75 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 30 и 37 от 2015 г. и бр. 27 от 2016 г.), се създава чл. 8а:
„Чл. 8а. (1) Длъжността „сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на ЕС“ се ползва в Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и се заема по трудово правоотношение.
(2) Длъжността по ал. 1 е свързана с координация и организация на отделните направления или за изпълнението на конкретни задачи и мерки, свързани с подготовката и провеждането на Председателството.
(3) В зависимост от възложените задължения и необходимите за тяхното изпълнение професионална квалификация и професионален опит длъжността „сътрудник по въпросите на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз“ се степенува в три групи, подредени в низходящ ред – съответно главен, старши и сътрудник, като се вземат предвид обхватът и обемът на изпълняваната от тях дейност.“
§ 7. В Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г. (обн., ДВ, бр. 49 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 80 и 103 от 2012 г., бр. 5 и 27 от 2013 г., бр. 5 и 50 от 2014 г., бр. 9 от 2015 г. и бр. 1 и 32 от 2016 г.), в чл. 7, ал. 2 след думите „на пълно работно време в“ се добавя „Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година и“.
§ 8. В Постановление № 67 на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности (обн., ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56, 58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27 и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106 от 2011 г., бр. 6, 14, 33, 42, 49 и 92 от 2012 г., бр. 6 и 97 от 2013 г. и бр. 8 от 2014 г.) в приложение № 5 към чл. 2, т. 4 се правят следните допълнения:
1. На ред 2 след думите „председател на държавна агенция“ се добавя „директор на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година“ и се поставя запетая.
2. На ред 3 след думите „кмет на община с население от 50 001 до 100 000 души“ се поставя точка и запетая и се добавя „заместник-директор на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 година“.
§ 9. В двумесечен срок от влизането в сила на постановлението Министерският съвет приема Устройствен правилник за организацията и дейността на Националния център по подготовката и провеждането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018 г.
§ 10. В тримесечен срок от влизането в сила на постановлението заместник министър-председателят по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката внася в Министерския съвет проект на Решение на Министерския съвет за отмяна на Решение № 425 на Министерския съвет от 2015 г. за създаване на тематични работни групи за изпълнение и отчитане на мерките за подготовката на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз през 2018 г. и на Решение № 565 на Министерския съвет от 2015 г. за изменение и допълнение на Решение № 425 на Министерския съвет от 2015 г.
§ 11. В четиримесечен срок след приключването на дейностите, свързани с Председателството, Центърът се закрива.
§ 12. Изпълнението на постановлението се възлага на заместник министър-председателя по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието и науката.
Министър-председател:  Бойко Борисов
За главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
3672