Министерски съвет
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Решение № 384 от 7 юни 2018 г. за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич

 

РЕШЕНИЕ № 384
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.
за прекратяване на процедура за предоставяне на концесия за услуга
за морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич
На основание чл. 8п от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, § 41 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за концесиите, чл. 117, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 59, т. 4 от Закона за концесиите и чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните актове, Решение № 201 на Министерския съвет от 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич (ДВ, бр. 31 от 2018 г.), и мотивиран доклад на министъра на туризма
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич, поради установени нарушения при откриване и провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията за възлагане на концесията.
2. Решението да се обнародва в „Държавен вестник“ и може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на глава шеста от Закона за концесиите в 10-дневен срок от обнародването му.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5629