Министерски съвет
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Решение № 380 от 7 юни 2018 г. за признаване на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

 

РЕШЕНИЕ № 380
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.
за признаване на Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81 от 2015 г. и бр. 27 от 2018 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ със седалище и адрес на управление в Пловдив, ул. Ален мак № 4, регистрирано по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел с Решение № 7912 от 22 октомври 1997 г., вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Пловдивския окръжен съд, том 3, стр. 136, п. 68 по ф. д. № 5138/1997 г., с ЕФН 159051381 и БУЛСТАТ 115173977, за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 5 юни 2018 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5628