Министерски съвет
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.20


Решение № 379 от 7 юни 2018 г. за признаване на Сдружение „Съюз на глухите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

 

РЕШЕНИЕ № 379
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.
за признаване на Сдружение „Съюз на глухите в България“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81 от 2015 г. и бр. 27 от 2018 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Съюз на глухите в България“ със седалище и адрес на управление в София, ул. Денкоглу № 12 – 14, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд с решение от 30 юли 1992 г. под № 496, том 8, стр. 160, по ф. д. № 17639 от 1991 г., ЕФН 2191176390 и с БУЛСТАТ 000703130, за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 5 юни 2018 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5627