Министерски съвет
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.19


Постановление № 99 от 7 юни 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 55 735 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“, одобрена с Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Училищно образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата за окончателно плащане по одобрени проекти
от Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2017 г.

Община
Област
Модул „Оптимизиране
на училищната
мрежа“
Модул „Рационализация на
мрежата от професионални
училища“
Общо
Бургас
Бургас
11 243
 
11 243
Полски Тръмбеш
Велико Търново
5 164
 
5 164
Мездра
Враца
3 024
 
3 024
Ракитово
Пазарджик
 
6 849
6 849
Левски
Плевен
 
7 033
7 033
Правец
София област
6 675
 
6 675
Тополовград
Хасково
13 500
 
13 500
Шумен
Шумен
2 247
 
2 247
ОБЩО:
41 853
13 882
55 735

5626