Министерски съвет
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.15


Постановление № 96 от 7 юни 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии
по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
(ДВ, бр. 14 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 101 115 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 84 510 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 16 605 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 16 605 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено пред-
училищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Развитие на способностите на децата и учениците“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(2) Със сумата 20 655 лв. да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел ІІ на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.

Община
Област
Средства
за стипендии
(лв.)
Благоевград
Благоевград
3 105
Петрич
Благоевград
3 780
Бургас
Бургас
4 185
Варна
Варна
6 615
Велико Търново
Велико Търново
1 215
Враца
Враца
1 215
Габрово
Габрово
1 215
Добрич
Добрич
1 080
Ловеч
Ловеч
1 350
Плевен
Плевен
3 645
Пордим
Плевен
3 240
Пловдив
Пловдив
3 510
Разград
Разград
1 350
Силистра
Силистра
1 215
Столична
София-град
43 470
Казанлък
Стара Загора
2 700
Попово
Търговище
1 620
 
ОБЩО:
84 510

5623