Народно събрание
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.6


Решение за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 73, ал. 1 от Закона за независимия финансов одит 
РЕШИ:
Избира Огнян Георгиев Симеонов за председател на Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 6 юни 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
5610