Министерски съвет
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 95 от 5 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
ОТ 5 ЮНИ 2018 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на икономиката,
приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г.
(обн., ДВ, бр. 108 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г. и бр. 36 и 98 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се т. 5а:
„5а. ръководи разработването на клъстерни, секторни и регионални анализи и политики за развитие на икономиката; разработва секторни и регионални анализи за развитие на икономиката и формира секторни и регионални политики за насърчаване на предприемаческата активност, за привличане на инвестиции и за развитие на иновативни производства;“
б) точка 29 се изменя така:
„29. създава Служби по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина; ръководи и контролира дейността на икономическите съветници в Службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в чужбина; подпомага популяризирането на българския туризъм в чужбина;“.
2. В ал. 4 думите „към него“ се заменят с „по бюджета на Министерството“.
§ 2. В чл. 11, ал. 1 числото „13“ се заменя с „15“ и думите „финансов контрольор“ се заменят с „финансови контрольори“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на Министерството“;
б) създава се изречение второ: „Членовете на политическия кабинет и служителите от съответната администрация не могат да се намесват в оперативната самостоятелност на инспектората.“
2. В ал. 2 след думите „по утвърден от министъра“ се добавя „стратегически и“.
3. В ал. 5:
а) точка 2 се изменя така:
„2. осъществява контрол, води регистри и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;“
б) в т. 3 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на Министерството“;
в) точка 9 се изменя така:
„9. извършва проверки по предоставянето на административни услуги;“
г) създава се нова т. 11:
„11. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от администрацията, когато това е предвидено в закон;“
д) досегашната т. 11 става т. 12.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Ръководителят на инспектората докладва пряко на министъра за резултатите от извършените проверки.“
5. В ал. 7 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на Министерството“.
6. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Инспекторатът не извършва проверки в търговските дружества с държавно участие в капитала и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
(10) Инспекторатът не извършва проверки относно бюджетната дисциплина.“
§ 4. В чл. 15, ал. 2 в основния текст думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на Министерството“.
§ 5. В чл. 16, ал. 2 се създава т. 15:
„15. изпълнява функциите на длъжностно лице по защита на данните, като:
а) информира и съветва администратора или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните задължения по силата на нормативните актове за защита на личните данни;
б) наблюдава спазването на правилата за защита на личните данни и на политиките на администратора или обработващия лични данни по отношение на защитата на личните данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността и обучението на персонала, който участва в операциите по обработване, и съответните одити;
в) при поискване предоставя съвети по отношение на оценката на въздействието върху защитата на данните и наблюдава извършването на оценката;
г) сътрудничи с надзорния орган;
д) действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, които са свързани с обработването, включително предварителната консултация, и по целесъобразност се консултира по всякакви други въпроси.“
§ 6. В чл. 20, т. 16 думите „дирекция „Икономически политики за насърчаване“ се заменят с „дирекция „Икономическа политика“.
§ 7. В чл. 21, т. 9 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на Министерството“.
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В т. 10 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на Министерството“ и думите „от него“ се заменят с „от министъра“.
2. В т. 17 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на Министерството“.
§ 9. В чл. 23 се създава т. 4а:
„4а. координира дейностите по предоставяне на административни услуги и електронно управление;“.
§ 10. В чл. 24, т. 9 думите „участва в“ се заменят с „оказва съдействие на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ при“.
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст цифрата „6“ се заменя с „8“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Икономическа политика“;“.
3. Създава се т. 1а:
„1а. дирекция „Насърчителни мерки и проекти“;“.
4. Създава се т. 6а:
„6а. дирекция „Външноикономическо сътрудничество“.
§ 12. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Дирекция „Икономическа политика“:
1. организира, координира и участва в провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на стопанската дейност и повишаване конкурентоспособността на българската икономика;
2. подготвя конкретни предложения за подобряване на бизнес средата и отпадане и/или облекчаване на съществуващите регулаторни режими;
3. изготвя анализи по сектори и отрасли на промишлеността в подкрепа на вземането на решения за провеждането на мерки по политиките за стимулиране на икономическия растеж и подобряване на условията за бизнес;
4. разработва и участва в осъществяването на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г.;
5. координира и участва в осъществяването на процеса „предприемаческо откритие“, който е свързан с разработването и изпълнението на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 г.;
6. участва в разработването, организира, координира и участва в провеждането на политиката по отношение на малките и средните предприятия и предприемачеството, както и в прилагането на клъстерната политика в икономиката;
7. предлага и осъществява проекти и мерки, насочени към прилагането в Република България на Десетте принципа на Законодателния акт за малкия бизнес;
8. разработва Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия, както и програми за прилагането ù;
9. организира и ръководи дейността на Работна група № 15 „Индустриална политика и малки и средни предприятия“ по Постанов-
ление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от 2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г., бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г., бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г. и бр. 7, 12 и 39 от 2017 г.) към Съвета по европейските въпроси;
10. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в ЕС, включително като организира и ръководи дейността на Работна група № 35 „Космическа политика“ по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз към Съвета по европейските въпроси;
11. отговаря за прилагането и изпълнението на ангажиментите на Република България, които произтичат от членството в ЕС, в областта на иновационната политика в контекста на Стратегия „Европа 2020“;
12. осъществява информационен обмен с държавни и международни институции и агенции, разработва и поддържа специализирана база данни във връзка с изготвянето на анализи за икономическото развитие на страната;
13. предоставя специализирана икономическа информация, статистически данни и аналитични материали на дирекциите в Министерството и подпомага дейността им чрез предоставяне на необходимите материали;
14. координира и подготвя участието на министъра в диалога между правителството и представителите на бизнеса, сдружения и органи на местното самоуправление и осигурява дейността на Консултативния съвет за насърчаване на малките и средните предприятия;
15. координира дейността на Консултативния съвет за индустриална стабилност и растеж;
16. предлага мерки за ускорено въвеждане на цифровите технологии в индустрията, както и цифрови технологични решения, подпомагащи развитието на автоматизацията, интеграцията и обмена на данни в реално време в производствените процеси (Индустрия 4.0) с оглед насърчаване на икономическия растеж;
17. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени организации по отношение на дейностите за развитие на нисковъглеродна и ресурсно ефективна икономика, опазване на околната среда и ограничаване изменението на климата съобразно функционалната си компетентност;
18. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване на устойчивата електрическа мобилност и изпълнението на дейностите в икономиката, свързани с прилагането на Директива 2014/94/ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
19. участва в разработването и изпълнението на националната стратегия за енергийна ефективност, планове за действие и подзаконови нормативни актове в рамките на компетентност на министъра при провеждането на държавната политика по енергийната ефективност;
20. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в работни групи, комитети и форуми на ЕС и в международни икономически организации по въпросите на малките и средните предприятия, иновациите, предприемачеството и индустриалната политика;
21. разработва, координира и осъществява дейностите и мерките на Националната програма за реформи и на Националната програма за развитие от компетентността на Министерството, отчита текущото изпълнение на програмите пред отговорните институции;
22. организира, координира и участва в провеждането на политиката за развитие на отбранителната индустрия за повишаване на конкурентоспособността и иновационния потенциал на предприятията, които са свързани със сигурността и отбраната;
23. участва в разработването и контрола на оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС, както и в разработването на конкретни схеми по въпросите, които са свързани с политиката за насърчаване на малките и средните предприятия и иновациите и в подкрепа на различни сектори от националната икономика;
24. участва в изготвянето на позиции на министъра по въпроси от компетенциите на дирекцията;
25. инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми на Европейската комисия и от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на малките и средните предприятия, иновациите и предприемачеството;
26. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството.“
§ 13. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. Дирекция „Насърчителни мерки и проекти“:
1. участва в разработването и провеждането на политиката за насърчаване на инвестициите;
2. координира и осъществява контрол при издаването на сертификат и прилага финансовите мерки за насърчаване на инвестициите по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
3. участва в разработването на проекти на нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;
4. участва в координацията на провежданата политика за насърчаване на инвестициите при взаимодействие с другите централни и териториални органи на изпълнителната власт и с Българската агенция за инвестиции;
5. участва в диалога с представителите на инвеститорската общност по въпросите на инвестиционната политика;
6. съдейства за изпълнението на инвестиционни проекти, включително като осъществява координация и поддържа връзки с потенциални чуждестранни инвеститори съвместно с Българската агенция за инвестиции;
7. участва в провеждането на политиката за изграждане и развитие на индустриалните зони в България и осъществява взаимодействие и координация с „Национална компания Индустриални зони“ – ЕАД;
8. участва в изготвянето на удостоверения и предложения за получаване на разрешения за пребиваване на чужденци на икономически основания по реда на Закона за чужденците в Република България, съответно за кандидатстване за българско гражданство, включително за особени заслуги в икономическата сфера, по реда на Закона за българското гражданство;
9. участва в дейностите за подкрепа на проекти за инвестиционни разходи и сключване на споразумения за индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната;
10. участва в подготовката на предложение на министъра при възлагане на споразумение за индустриално сътрудничество, както и за основните параметри на споразумението съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 и 6 и ал. 9 от ЗОП;
11. подпомага министъра при осъществяване на контрола и извършването на проверки за изпълнението на споразумения за индустриално сътрудничество и офсетни споразумения;
12. участва в разработването и в контрола на изпълнението на оперативните програми, финансирани от фондовете на ЕС, по въпросите, свързани с политиките за насърчаване на инвестициите;
13. инициира, администрира и участва в проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми на Европейската комисия и от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите на правителствената политика в областта на инвестициите;
14. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации по въпросите на инвестиционната политика;
15. участва в подготовката и провеждането на преговори за сключване на споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;
16. координира изпълнението на функциите на Българската агенция за инвестиции и взаимодейства с Агенцията по отношение насърчаването на инвестициите и осъществяването на инвестиционни проекти;
17. координира и подпомага участието на български предприятия в Рамкова програма „Хоризонт 2020“ и в съвместните технологични инициативи, учредени под формата на съвместни предприятия по Седмата рамкова програма;
18. координира и подпомага участието на Република България в Инициативата „ЕВРИКА“ и в Съвместната програма „ЕВРОСТАРС“;
19. координира, изпълнява и подпомага национални проекти в подкрепа на малките и средните предприятия и предприемачеството;
20. подпомага дирекция „Икономическа политика“ при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи регулаторни и административни режими;
21. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството.“
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 10 думите „Икономически политики за насърчаване“ се заменят с „Насърчителни мерки и проекти“.
2. Създава се т. 24:
„24. подпомага дирекция „Икономическа политика“ при изпълнението на инициативи в областта на политиката за развитие на отбранителната индустрия и при подготовката на конкретни предложения за мерки за подкрепа на предприятията, свързани със сигурността и отбраната.“
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 16:
„16. подпомага дирекция „Икономическа политика“ при изпълнението на инициативи в областта на политиката за развитие на отбранителната индустрия и при подготовката на конкретни предложения за мерки за подкрепа на предприятията, свързани със сигурността и отбраната;“.
2. Досегашната т. 16 става т. 17.
§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 23 се отменя.
2. В т. 24 след думите „от 2014 г.“ се поставя запетая и се добавя „бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и 79 от 2016 г. и бр. 7, 12 и 39 от 2017 г.“.
3. Точка 28 се отменя.
4. В т. 30 думите „Икономически политики за насърчаване“ се заменят с „Икономическа политика“.
§ 17. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Дирекция „Външноикономическа политика“:
1. разработва предложения и участва в провеждането на държавната политика в областта на търговските отношения;
2. подготвя информация относно въпроси от областта на Общата търговска политика на ЕС във връзка с провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище със страните от ЕС и с трети страни и координира подготовката на позиции по въпросите на търговските отношения на ЕС;
3. дава становища относно съвместимостта с Общата търговска политика на ЕС на проекти на споразумения за икономическо сътрудничество и спогодби, разработвани от други ведомства; оказва съдействие при подготовката на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите, като дава становища по съвместимостта на проектите на двустранни инвестиционни договори с трети страни със законодателството на ЕС и следи за изпълнението на задълженията на България съгласно Регламент (ЕС) № 1219/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. за установяване на преходни разпоредби за двустранните инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави (ОВ, L 351 от 20.12.2012 г.);
4. участва в процеса на изработване, приемане и прилагане на Общата търговска политика на ЕС, координира въпросите в областта на Общата търговска политика на ЕС и участва в заседанията на работните органи на Съвета на ЕС и в процеса на комитология по въпроси в областта на търговската политика и външноикономическите отношения;
5. дава становища относно съвместимостта с Общата търговска политика на ЕС при подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми, протоколи и неправителствени споразумения в областта на търговската политика, както и при тяхното изпълнение и/или предоговаряне;
6. координира изпълнението на задълженията на Република България като член на СТО и осигурява участието на Република България като член на ЕС в подготовката и провеждането на двустранни и многостранни търговски преговори в рамките на СТО и с новоприсъединяващи се към СТО страни;
7. координира изготвянето на позиции на българската страна в рамките на търговските преговори на ЕС и изпълнението на задълженията по сключените търговски споразумения на ЕС, участва в разработването и прилагането на законодателството на ЕС в областта на Общата търговска политика на ЕС;
8. организира и ръководи дейността на Работна група № 25 „Търговска и външноикономическа политика“ по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;
9. участва в диалога с неправителствените организации по въпросите на търговската политика; съгласува становища и позиции, включително във връзка с въвеждането и прилагането на европейското законодателство;
10. изготвя информация за законодателството на ЕС в областта на търговската политика, прилаганите мерки по вноса и износа и търговски договорености на ЕС;
11. координира и участва в изпълнението на задачи, свързани с участието на Република България в международните икономически организации и с развитието на отношенията с тях;
12. участва със свои представители в Постоянното представителство на Република България към СТО в Женева и в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел и осъществява оперативното ръководство на дейността на служителите в Постоянното представителство на Република България към СТО в Женева и в Постоянното представителство на Република България към ЕС в Брюксел;
13. организира и координира цялостния процес на изпълнение на проектите в рамките на споразуменията за техническо сътрудничество с правителствата на други държави, по които координатор е Министерството;
14. анализира развитието на националния пазар, разработва предложения и участва в провеждането на търговската политика по отношение на националния пазар;
15. организира, координира и контролира цялостния процес, свързан с регулацията в сектора на производството и търговията с тютюневи и свързаните с тях изделия, с изключение на чл. 32, т. 1, буква „д“, като изготвя проекти на нормативни актове на национално ниво за регулиране на дейностите в сектора; въвежда в националното законодателство изискванията на правото на Европейския съюз в тази област; изразява становища по проекти на нормативни актове на Европейския съюз и др.;
16. осъществява взаимодействие с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и с „Българска агенция за експортно застраховане“ – ЕАД, като:
а) участва и подпомага извършването на процедурите по чл. 9, 10, 11 и 13 от Закона за експортното застраховане;
б) наблюдава дейността на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, а при необходимост – изразява становища по дейността ù;
17. подпомага дирекция „Икономическа политика“ при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
18. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.“
§ 18. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“:
1. разработва предложения и участва в провеждането на държавната политика в областта на външноикономическите и търговските отношения;
2. анализира и дава предложения за развитие на Държавната стратегия за развитие на външноикономическото и търговското сътрудничество по страни и региони, включително чрез разработване на програми и проекти; изучава и анализира икономическото развитие и законодателство, търговския и инвестиционния режим на страните;
3. подготвя предложения за провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и координира подготовката на позиции по въпросите на външноикономическото сътрудничество;
4. координира подготовката на сесии на двустранни междуправителствени комисии за икономическо сътрудничество и заседанията на други форми на двустранно търговско-икономическо сътрудничество; осигурява текущата работа и координира изпълнението на поставените задачи, съвместно с Министерството на външните работи и другите заинтересувани ведомства подготвя и провежда сесиите и заседанията;
5. предлага и координира провеждането на инициативи за представяне на икономическите възможности и експортния потенциал на Република България; координира провеждането на държавната политика по увеличаване на износа и съдейства за българското участие в международни панаири и изложби;
6. координира подготовката и провеждането на преговори по споразумения за икономическо сътрудничество и оказва съдействие при подготовката и воденето на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите; дава становища по проекти на спогодби, разработвани от други ведомства;
7. осигурява функциите на министъра по осъществяването на междудържавното сътрудничество и изпълнението на двустранните спогодби от компетентността на министъра;
8. координира дейността по участието на Република България в международни инициативи с икономическа насоченост;
9. координира и участва в осъществяването на търговско-икономическото сътрудничество на регионално равнище между местните администрации на Република България и тези на съответните страни;
10. участва в диалога с неправителствените организации по въпросите на развитието на външноикономическите отношения;
11. изготвя анализи и справки за развитието на двустранните външноикономически отношения и предоставя информация на други заинтересувани ведомства и неправителствени организации; анализира данните за развитие на търговския стокообмен и възможностите за развитие на търговията;
12. предоставя на българските производители и износители и на техните професионални сдружения информация за икономическото развитие, състоянието на пазарите и регламентацията на стопанската дейност в отделните страни, информация за законодателството на ЕС в областта на търговската политика, прилаганите мерки по вноса и износа и търговски договорености на ЕС и взаимодейства с тях при разработването и провеждането на пазарната им политика;
13. осъществява оперативното ръководство на дейността на службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България в отделните страни и съгласува плановете им за работа и конкретните им задачи по провеждането на външноикономическата политика на страната;
14. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България:
а) предлага и участва в провеждането на икономическата политика и защитата на търговско-икономическите интереси на Република България в приемащата страна;
б) предлага и организира мероприятия за осъществяването на икономическите приоритети на страната, разширяване на износа, привличане на инвестиции и туристи и популяризиране на възможностите на Република България като надежден икономически партньор;
в) осигурява информация за икономическото развитие, външноикономическата политика и състоянието на пазара на приемащата страна;
г) оказва съдействие за осъществяване на връзките между държавните институции на Република България и приемащата страна и при посещение на правителствени и ведомствени делегации по икономически въпроси в приемащата страна;
д) оказва съдействие на българските делови среди за провеждането на търговската политика на пазарите на приемащата страна;
15. осъществява контакти и обмен на информация с търговски и икономически мисии, които са акредитирани в Република България; поддържа отношения със съответните служби в държавни институции и организации и други в съответните страни по въпроси на външноикономическите връзки, като информира Министерството на външните работи и другите заинтересувани министерства и ведомства;
16. взаимодейства с Центъра на промишлеността на Република България в Москва по въпросите на търговско-икономическата и маркетинговата дейност на руския пазар;
17. координира изпълнението на функциите на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и на Българската агенция за инвестиции и взаимодейства с тях в областите на външноикономическо сътрудничество и привличане на чужди инвеститори;
18. подпомага изпълнението на политиката за развитие на индустриалните зони в България и осъществява взаимодействие с „Национална компания Индустриални зони“ – ЕАД;
19. подпомага дирекция „Икономическа политика“ при изпълнението на инициативи в областта на по-доброто регулиране и при подготовката на конкретни предложения за отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
20. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на Министерството, както и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на Министерството с оглед на функционалната си компетентност.
(2) Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ има служители в задграничните представителства на Република България в чужбина, които са акредитирани и командировани по реда на Закона за дипломатическата служба. Ежегодно министърът на икономиката утвърждава страните, градовете и броя на дългосрочно командированите служители, което е съобразено с необходимостта от СТИВ.“
§ 19. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
„1. организира издаването на лицензи, удостоверения за регистрация, разрешителни за внос и износ, води регистри, провежда превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите за следните търговски дейности:
а) производство на оптични дискове и матрици за тяхното производство;
б) производство на спирт, дестилати и спиртни напитки, включително като осъществява взаимодействие с „Национален институт за изследване на вино и спиртни напитки“ – ЕООД;
в) прекурсори на наркотични вещества;
г) поддържа база данни на лицензираните търговци с метални отпадъци по отменения Закон за управление на отпадъците (ДВ, бр. 53 от 2012 г.) за издаване на становища и справки;
д) администрира режима по предоставяне на уведомления от вносителите и производителите на електронни цигари и контейнери за многократно пълнене преди пускането им на българския пазар;
е) извършва и други дейности, свързани с лицензионни и регистрационни режими, които са възложени от министъра;
2. прилага мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от и на територията на Република България; води и поддържа регистър за търговските намерения по нормативноопределения кръг от стоки; приема, обработва и издава документи за внос и износ в съответствие с конкретния нормативен акт;“.
2. Точки 3, 4 и 6 се отменят.
3. В т. 8 думите „Икономически политики за насърчаване“ се заменят с „Икономическа политика“.
§ 20. В приложението към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения:
1. На ред „Инспекторат“ числото „6“ се заменя със „7“.
2. На ред „Специализирана администрация“ числото „444“ се заменя с „443“.
3. Ред „дирекция „Икономически политики за насърчаване“   33“ се изменя така:
„дирекция „Икономическа политика“    19“.
4. След ред „дирекция „Икономическа политика“   19“ се създава ред „дирекция „Насърчителни мерки и проекти“      14“.
5. На ред „дирекция „Външноикономическа политика“ числото „98“ се заменя с „28“.
6. След ред „дирекция „Външноикономическа политика“   28“ се създава ред„дирекция „Външноикономическо сътрудничество“     69“.
Заключителни разпоредби
§ 21. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра на икономиката, приет с Постановление № 105 на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,бр. 32 от 2015 г.; изм., бр. 82 от 2015 г.), в чл. 6, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. участва в разработването и изпълнението на мерките от годишните програми за прилагане на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия; осигурява дейността на звеното за мониторинг на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014 – 2020 и представя на министъра на икономиката мониторингов доклад на звеното;“.
§ 22. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2018 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5572