Министерски съвет
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.8


Постановление № 94 от 5 юни 2018 г. за изменение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, приет с Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 5 ЮНИ 2018 Г.
за изменение на Устройствения правилник на Министерството на отбраната и за определяне на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, приет с Постановление № 54 на Министерския съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104 от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76 от 2014 г., бр. 14, 37 и 94 от 2015 г., бр. 42, 54, 58 и 96 от 2016 г. и бр. 78 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2 т. 85 се отменя.
§ 2. В приложение № 5а към чл. 7, т. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Имот с идентификатор 68134.100.281, с административен адрес: София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко 11, и сграда с идентификатор 68134.100.281.1, с административен адрес: София, ул. Г. С. Раковски 106.“
2. Създават се т. 6 и 7:
„6. Имот с идентификатор 68134.100.282, с административен адрес: София, ул. Ген. Йосиф В. Гурко 15.
7. Имот с идентификатор 68134.100.283, с административен адрес: София, ул. Георги С. Раковски 106.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В едномесечен срок от влизането в сила на постановлението ръководителите на ведомствата, в чието управление е имотът по § 1 и § 2, т. 1, да извършат фактическото му предаване.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
5571