Министерство на отбраната
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.34


Наредба за изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

Наредба за изменение на Наредба № Н-15 от 2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98 от 2010 г., бр. 49 от 2011 г.; изм., бр. 82 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2012 г.; изм., бр. 80 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 10 и 56 от 2014 г.; доп., бр. 86 от 2014 г.; изм., бр. 101 от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2016 г.; доп., бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.; доп., бр. 10 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „100 лв.“ се заменят с „200 лв.“.
2. В т. 2 думите „60 лв.“ се заменят с „200 лв.“.
3. В т. 3 думите „30 лв.“ се заменят със „100 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Красимир Каракачанов
5565