Министерство на труда и социалната политика, Министерство на вътрешните работи, Министерство на образованието и науката
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.34


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1100 от 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-1100 от 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (ДВ, бр. 75 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 5 ал. 2 се отменя.
§ 3. Създава се чл. 9:
„Чл. 9. (1) Образование, придобито в чужбина, се признава при условията и по реда на българското законодателство.
(2) За признато от Националния център за информация и документация висше образование, придобито в чужбина, не се изисква представяне на удостоверение, а се извършва проверка по служебен ред.“
Министър на труда и социалната политика: Бисер Петков
Министър на вътрешните работи: Валентин Радев
Министър на образованието и науката: Красимир Вълчев
5556