Министерство на вътрешните работи
брой: 49, от дата 12.6.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.32


Наредба № 8121з-572 от 30 май 2018 г. за реда за получаване на допълнително възнаграждение от лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 или ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи или лице, работещо по трудово правоотношение

 

НАРЕДБА № 8121з-572
от 30 май 2018 г.
за реда за получаване на допълнително възнаграждение от лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 или ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи или лице, работещо по трудово правоотношение
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за получаване на допълнително възнаграждение от лицата, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), при условията на чл. 259 от Кодекса на труда (КТ) и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 или ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) или ЛРТП.
Чл. 2. При отсъствие на държавен служител или ЛРТП, освен в случаите на командировка в страната, част от служебните му задължения могат да бъдат възложени за изпълнение на ЛРТП от същите структура и направление на дейност.
Чл. 3. Лицето, работещо по трудово правоотношение, на което се възлага да изпълнява част от служебните задължения на отсъстващия държавен служител или ЛРТП, трябва да притежава изискващото се образование и квалификация за длъжността, за която се възлага изпълнението на част от служебните задължения на отсъстващия служител.
Чл. 4. Изпълнението на част от служебните задължения на държавния служител или ЛРТП продължава за определен срок, но не повече от срока на отсъствието на държавния служител или ЛРТП.
Чл. 5. Конкретният размер на допълнителното възнаграждение, видът, обемът, както и срокът на възложените за изпълнение на ЛРТП служебни задължения се определят в допълнително споразумение към трудовия му договор.
Чл. 6. Възлагането за изпълнение на част от служебните задължения се извършва след предоставяне на мотивирано предложение от прекия ръководител на отсъстващия служител.
Чл. 7. Лицата, работещи по трудово правоотношение, получават допълнително възнаграждение при условията на чл. 259 от КТ и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 или ал. 3 от ЗМВР или ЛРТП, в размери, определени със заповедта по чл. 180, ал. 8 от ЗМВР.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 180, ал. 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването ù в „Държавен вестник“.
Министър: Валентин Радев
5539