Министерски съвет
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 166 от 8 август 2017 г. за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 166  ОТ 8 АВГУСТ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта, приет с Постановление № 142 на Министерския съвет от 2013 г. (обн., ДВ, бр. 62 от 2013 г.; изм. и доп.,  бр. 97 от 2013 г., бр. 50 и 102 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г. и бр. 27 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 15, ал. 1 думите „7 дирекции“ се заменят с „8 дирекции“.
§ 2. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 11 думите „осигурява мрежовата и информационната сигурност на министерството в съответствие“ се заменят с „наблюдава и контролира мрежовата и информационната сигурност на министерството за съответствието й“.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 3. В чл. 23, ал. 2 т. 1 и 2 се изменят така:
„1. дирекция „Правно и нормативно обслужване“;
2. дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“;“.
§ 4. В чл. 24 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „Административно-правно и нормативно обслужване“ се заменят с „Правно и нормативно обслужване“.
2. Точки 9 – 24 се отменят.
§ 5. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“:
1. изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в съответствие с действащото законодателство, и образува, води и съхранява служебните и трудовите досиета; издава, оформя и заверява служебните и трудовите книжки; приема и обработва болничните листове; изготвя договорите относно възникването на извънтрудови правоотношения и води регистър на договорите;
2. изготвя, актуализира и съхранява длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите съгласно действащото законодателство;
3. организира и координира дейностите по набиране и подбор на персонала в министерството и дава становища по компетентност относно предложенията за назначаване, преназначаване и освобождаване на служителите;
4. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията, като осигурява методическа помощ;
5. организира и консултира всички дейности, свързани с управлението на човешките ресурси в министерството;
6. организира и контролира обучението и развитието на персонала, като предлага и реализира програми за обучение и професионална квалификация на служителите в министерството;
7. организира и осъществява административно обслужване, като получава, обработва, регистрира и предава входящата и изходящата кореспонденция на министерството по предназначение;
8. приема постъпилите жалби, молби, сигнали и предложения на граждани и други документи, като ги картотекира по срок и изпълнител чрез въвеждане в специален регистър и своевременно изготвя справки;
9. систематизира документите за текущо съхраняване, обработва, съхранява и организира използването на архивния фонд на министерството; организира извършването на експертиза за ценността на документите и предаването в Централния държавен архив;
10. планира, организира и координира внедряването на нови информационни технологии в министерството и отговаря за дейностите по осигуряване на мрежовата и информационната сигурност на информационните системи съобразно изискванията на Закона за електронно управление;
11. организира и отговаря за дейностите, свързани с планирането, въвеждането в експлоатация, поддръжката и извеждането от експлоатация на информационните ресурси (техническото оборудване) в министерството;
12. организира издаването, използването, подновяването и прекратяването на удостоверения за електронен подпис в администрацията и отговаря за въвеждането и внедряването на системи, свързани с развитието на електронното управление и електронното правителство;
13. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други информационни системи и интеграцията в единната комуникационна инфраструктура на администрацията;
14. обезпечава работните места на служителите с необходимата техника и софтуер, организира разпределението и техническата поддръжка на компютърната и периферната техника и актуализира информацията на интернет страницата на министерството;
15. поддържа и управлява потребителските профили за достъп до информационните ресурси на министерството и оказва съдействие на служителите в министерството при работа с компютърната техника;
16. организира дейността на външни специалисти, обезпечаващи информационните и комуникационните системи, софтуера и хардуера на министерството;
17. осигурява и отговаря за мрежовата и информационната сигурност на министерството в съответствие с нормативната уредба, политиките и целите за мрежова и информационна сигурност на организацията.“
§ 6. В чл. 28, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие“ се заменят с „Инвестиционна политика и обществени поръчки“.
2. В т. 5 думите „Научно-приложна дейност в спорта“ се заменят с „Координация и контрол на спортната подготовка“.
3. В т. 6 думите „Политика за младежта“ се заменят с „Младежки политики“.
4. Създава се т. 9:
„9. дирекция „Регионална координация и мониторинг“.“
§ 7. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие“ се заменят с „Инвестиционна политика и обществени поръчки“.
2. Създават се т. 23 – 37:
„23. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки и изготвя график за тяхното провеждане през съответната година;
24. провежда процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство;
25. изготвя проекти на договори за възлагане на обществени поръчки и организира сключването им и осъществява наблюдение върху изпълнението им съвместно с отговорното административно звено, за чиито нужди е подписан договорът;
26. води регистър на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през съответната година и организира архивирането им съобразно действащите вътрешни правила;
27. подготвя становища по проекти на актове във връзка с прилагането на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и подзаконовите актове;
28. подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществените поръчки до Агенцията по обществени поръчки (АОП), до електронната страница на „Държавен вестник“ и до „Официален вестник“ на ЕС;
29. следи изпълнението на договорите, за които отговарят служители от дирекцията, осъществява контрол, изготвя становища за тяхното изпълнение и предприема нужните действия при тяхното приключване или предсрочно прекратяване;
30. изготвя и изпраща информация до АОП и до „Официален вестник“ на ЕС в законовите срокове съгласно ЗОП;
31. обобщава информация за планираните обществени поръчки, подготвя и изпраща предварителните обявления до АОП;
32. води и съхранява досиетата на проведените процедури за възлагане на обществени поръчки;
33. архивира досиета на проведените и приключили процедури за възлагане на обществени поръчки съгласно действащите вътрешни правила;
34. оказва методическа помощ на второстепенните разпоредители с бюджет във връзка с организирането, провеждането и архивирането на документацията, свързана с обществените поръчки;
35. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки;
36. участва в разработването на вътрешните правила на министерството по ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
37. при поискване от контролните органи представя информация за проведените обществени поръчки по реда на ЗОП.“
§ 8. В чл. 30 т. 2, 3 и 8 се отменят.
§ 9. В чл. 33, в основния текст думите „Научно-приложна дейност в спорта“ се заменят с „Координация и контрол на спортната подготовка“.
§ 10. В чл. 34, в основния текст думите „Политика за младежта“ се заменят с „Младежки политики“.
§ 11. Създава се чл. 36а:
„Чл. 36а. Дирекция „Регионална координация и мониторинг“:
1. подпомага министъра при взаимодействието му с областните администрации, с Националното сдружение на общините в Република България, с регионалните структури на институциите, имащи отношение към спорта и младежките дейности, с общините и спортните организации за изпълнение на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта и програмите за младежки дейности;
2. подпомага осъществяването на регионалната политика на министерството по отношение на спорта и младежта, като координира дейността с областните администрации, общините и спортните организации;
3. съвместно с дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки“ дава становища на министъра за ползване по предназначение на държавни или общински спортни обекти;
4. осъществява текущ и последващ контрол върху дейността на организациите, финансирани от министерството, както и за законосъобразното и целесъобразното разходване на финансови средства;
5. извършва периодични проверки на изпълнението на проекти, финансирани по програми на министерството.“
§ 12. Приложението към чл. 15, ал. 2 се изменя така:
„Приложение  към чл. 15, ал. 2
Численост на персонала в административните звена на Министерството на младежта и спорта – 185 щатни бройки

Политически кабинет
7
в т.ч. съветници, експерти и сътрудници
3
Главен секретар
1
Служител по сигурността на информацията
1
Звено за вътрешен одит
6
Финансов контрольор
1
Инспекторат по чл. 46 от Закона за администрацията
2
Инспекторат по чл. 64а от Закона за физическото възпитание и спорта
 5
Обща администрация
47
в т.ч.:
 
дирекция „Правно и нормативно обслужване“
10
дирекция „Административно-информационно обслужване и човешки ресурси“
 13
дирекция „Финанси“
18
дирекция „Връзки с обществеността и протокол“
6
Специализирана администрация
115
в т.ч.:
 
дирекция „Инвестиционна политика и обществени поръчки“
18
дирекция „Управление на спорта за всички“
13
дирекция „Спорт за учащи и спортни училища“
11
дирекция „Спорт за високи постижения“
15
дирекция „Координация и контрол на спортната подготовка“
13
дирекция „Младежки политики“
19
дирекция „Европейски програми, проекти и международно сътрудничество“
 14
дирекция „Регионална координация и мониторинг“
12“

 
Заключителна разпоредба
§ 13. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
5930