Министерски съвет
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 165 от 8 август 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2012 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 165  ОТ 8 АВГУСТ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за военния отчет на български граждани и техника за мирно и военно време, приета с Постановление № 167 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 60 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 3 ал. 1 и 2 се изменят така:
„(1) Министърът на отбраната ръководи дейностите по водене на отчета, оповестяване и доставяне на резерва и планиране на индивидуалната военна подготовка на запаса чрез Централното военно окръжие и подчинените му органи за водене на военния отчет.
(2) Органите за водене на военния отчет на Централното военно окръжие са военните окръжия, отдел „Столичен“, отдел „София-област“ и техните офиси за военен отчет в общината/района.“
§ 2. В чл. 4 след думата „техника“ се поставя запетая и се добавя „необходими“.
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. картотечни регистри – за създаване, обработване и съхраняване на военноотчетни документи;“.
2. Създава се т. 3:
„3. документални регистри – за създаване, обработване и съхраняване, справки, сведения, анализи и отчети.“
§ 4. В чл. 7 се създават т. 3 и 4:
„3. регистър на преминалите начална военна подготовка;
4. регистър на български граждани, притежаващи професии и специалности, необходими за военните формирования.“
§ 5. Създават се чл. 7а – 7в:
„Чл. 7а. Kартотечни регистри са:
1. регистри от азбучни служебни карти на резервисти и запасни;
2. регистри от азбучни карти на резервисти и запасни;
3. регистри от отчетни картони на техника-резерв и техника-запас;
4. регистри от разписките от повиквателните заповеди на запасни и техника-запас;
5. регистри на мобилизационните карти и картони във военните формирования.
Чл. 7б. Документални регистри са:
1. регистри на договорите за доброволен резерв и допълнителни споразумения към него;
2. сведение-анализ за състоянието на ресурсите от резерва;
3. сведение за планираните за доставяне запасни и техника-запас за военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
4. отчетна ведомост за състоянието на ресурсите от офицери, офицерски кандидати, сержанти и войници за военните формирования от въоръжените сили и структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
5. отчетна ведомост за състоянието на техника-резерв и техника-запас, необходима за въоръжените сили;
6. регистри на справки, сведения, анализи и отчети за воденето на военния отчет.
Чл. 7в. Подреждането на военноотчетните документи в картотечните регистри, формата и съдържанието на справките, сведенията, анализите и отчетите в документалните регистри на органите за водене на военния отчет се определят с акт на началника на Централното военно окръжие.“
§ 6. В чл. 8 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „включени в документалните и картотечните регистри“ се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 7. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Централното военно окръжие поддържа и съхранява в картотечен регистър военноотчетни документи по чл. 8, ал. 1, т. 1 на офицери (резервисти и запасни).“
2. В ал. 3 думата „обобщава“ се заменя със „създава и поддържа документални регистри от“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) За резултатите от изготвените сведения на ресурсите от резерва по ал. 3 началникът на Централното военно окръжие изготвя и изпраща доклад до министъра на отбраната.“
§ 8. Член 10 се отменя.
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „В областния военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Във военните окръжия, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
2. В ал. 2 думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“ и думата „поддържа“ се заменя с „поддържат“.
3. В ал. 3 думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“ и думата „изготвя“ се заменя с „изготвят“.
§ 10. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „и запасни“ се заличават;
б) точка 4 се изменя така:
„4. български граждани, успешно завършили обучение по военна подготовка, придобили ВОС, положили военна клетва и с присвоено военно звание.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Представилите документ за негодност за военновременна служба български граждани, които притежават професии и специалности, необходими за военните формирования от въоръжените сили, не се вписват на военен отчет.“
§ 11. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „въвеждат в регистъра по чл. 7, т. 1“ се заменят с „вписват“.
2. В ал. 2:
а) в основния текст думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“;
б) в т. 1 след думата „регистъра“ се добавя „по чл. 7, т. 1“;
в) точка 2 се отменя;
г) точка 3 се изменя така:
„3. изпраща АСК в съответното военно формирование;“
д) в т. 4 думите „военното окръжие“ се заменят с „Централното военно окръжие“.
3. В ал. 3 думите „извършват проверка на адресните данни на резервиста с получената информация от служба „ГРАО“ на общинската администрация и“ се заличават.
4. Алинея 4 се отменя.
5. В ал. 5 думите „военноотчетни документи на офицери/офицерски кандидати-резервисти“ и запетаята пред тях се заличават.
6. Създава се ал. 6:
„(6) Военното формирование, назначило резервиста:
1. изпраща екземпляр от договора във военното окръжие;
2. изготвя/нанася в АСК номера на сключения договор, военното формирование, за което е предназначен, срока на договора и длъжността, която ще изпълнява резервистът;
3. въвежда/актуализира данните на резервиста в подсистема „Витоша“ на АСУ на Човешките ресурси;
4. създава служебно дело на резервиста.“
§ 12. В чл. 17, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 думата „курс“ се заменя с „обучение“.
2. Създава се т. 5:
„5. завършили са успешно обучение във висшите военни училища за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“.“
§ 13. В чл. 18 ал. 2 – 4 се изменят така:
„(2) За вписване на военен отчет военнослужещите, освободени от военна служба, и прекратилите служебните си правоотношения служители от структурите по чл. 50, ал. 2 от ЗОВСРБ в 30-дневен срок от освобождаването им представят два броя снимки.
(3) Българските граждани, придобили гражданска специалност, необходима за военните формирования от въоръжените сили, посочени в списъка на приложение № 1, се вписват служебно на военен отчет.
(4) За вписване на военен отчет гражданите, завършилите успешно начална и/или специална военна подготовка или обучение във висшите военни училища за придобиване на квалификация „Офицер от резерва“, в 14-дневен срок представят:
1. два броя снимки;
2. копие от удостоверение за премината военна подготовка.“
§ 14. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“;
б) в т. 1 думата „освободените“ се заменя с „военнослужещите, освободени“ и се поставя запетая;
в) създава се т. 4а:
„4а. съхранява АСК в съответния картотечен регистър;“
г) в т. 5 думата „завеждането“ се заменя с „вписването“;
д) в т. 6 думата „дава“ се заменя с „възлага“;
е) създава се т. 7:
„7. поддържа автоматизирани регистри за военен отчет на запасни и обобщава числени сведения, справки, отчети и анализи за военно време за съответната зона на отговорност.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Служителят от офиса за военен отчет в общината/района сверява получените данни от служба „ГРАО“ на общинската администрация за постоянния и настоящия адрес, изготвя АК, връчва ПЗ, съхранява разписката от ПЗ и актуализира електронната база от данни.“
3. Алинея 3 се отменя.
4. Алинея 5 се отменя.
§ 15. Създава се чл. 19а:
„Чл. 19а. Военните формирования/структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ и органите за водене на военен отчет на Централното военно окръжие ежегодно сверяват съответствието между заявените и планираните запасни за комплектуване на военновременните формирования/структури.“
§ 16. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „които са завършили курс за начална и/или специална военна подготовка“ и запетаята след тях се заличават.
2. В ал. 2 след абревиатурата „ЕГН“ се добавя „и постоянен адрес“.
3. В ал. 3 съюзът „и“ след думата „училища“ се заменя със запетая, а след думата „обучение“ се добавя „и регионалните здравни инспекции (РЗИ)“.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Българските граждани по ал. 1 се вписват на отчет в регистъра по чл. 7, т. 4.“
§ 17. В чл. 21 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 77“ се заменят с „чл. 78“.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 18. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „и от една община в друга“ се заличават.
2. В т. 1:
а) буква „б“ се отменя;
б) буква „в“ се изменя така:
„в) нанася промяната в АК;“
в) буква „д“ се изменя така:
„д) уведомява военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“ в 7-дневен срок за промяната на отчетните данни на гражданите.“
3. В т. 2:
а) в основния текст думите „областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“;
б) буква „б“ се изменя така:     
„б) нанася промяната в АСК от картотечните регистри.“;
в) буква „в“ се отменя.
§ 19. Създава се чл. 22а:
„Чл. 22а. При промяна на данните по чл. 81, ал. 2 ЗРВСРБ на гражданите, водещи се на военен отчет, от едно населено място в друго на и от една община/район в друга на територията на една област:
1. служителят в офиса за военен отчет в общината/района:
а) изисква от служба „ГРАО“ на общинската администрация информация за промяна на данните по чл. 81, ал. 3 ЗРВСРБ на гражданите от общината за изминалия месец;
б) уточнява подлежащите на военен отчет съгласно чл. 18;
в) отписва/вписва на военен отчет и изготвя АК;
г) въвежда промяната в електронната база от данни;
2. военните окръжия, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“:
а) въвеждат промяната на данните по чл. 81, ал. 2 ЗРВСРБ в автоматизираните регистри;
б) нанасят промяната в АСК;
в) уведомяват служителя от офиса за военен отчет в общината/района.“
§ 20. В чл. 23, т. 2, в основния текст думите „областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
§ 21. Член 24 се отменя.
§ 22. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. При промяна на работодателя/органа по назначаване на резервиста:
1. военното формирование уведомява военното окръжие, отдел „Столичен“/отдел „София-област“ по постоянен адрес на резервиста за настъпилата промяна;
2. военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“ въвеждат промените в съответните регистри, уведомяват служителя от офиса за военен отчет в общината/района по постоянен адрес на резервиста за настъпилите промени;
3. служителят от офиса за военен отчет в общината/района нанася промяната в АК и в електронната база от данни.“
§ 23. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „в областния военен отдел“ се заменят с „във военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“ въвеждат промените в съответните регистри, уведомяват Централното военно окръжие, служителя от офиса за военен отчет в общината/района по постоянен адрес на резервиста и работодателя/органа по назначаване за настъпилите промени и вземат решение за службата в запаса;“.
§ 24. В чл. 27, т. 1 се правят следните изменения:
1. В основния текст думите „областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
2. В буква „а“ думите „автоматизирания регистър“ се заменят със „съответните регистри“, а думите „и сведението за комплектуване на формированията със запасни“ се заличават.
§ 25. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „териториалната“ се заменя с „местната“.
2. В ал. 2 думите „областния военен отдел“ се заменят с „военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
3. В ал. 3 думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ нанася/въвежда“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“ нанасят/въвеждат“, а накрая се добавя „и уведомяват офиса за военен отчет в общината/района“.
§ 26. В чл. 29 т. 2 се изменя така:
„2. настъпила негодност за военновременна служба, установена при условията и по реда, определени с акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;“.
§ 27. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отписването се извършва въз основа на заповед на началника на Централното военно окръжие – за отдел „Столичен“ и отдел „София-област“, и на заповед на началниците на военни окръжия – за военните окръжия.“
2. В ал. 3:
а) в т. 1:
аа) буква „а“ се изменя така:
„а) актуализира информацията в съответните регистри за военен отчет на запасни;“
бб) буква „б“ се отменя;
вв) буква „в“ се изменя така:
„в) унищожава АСК на отписаните офицери;“
б) в т. 2:
аа) в буква „б“ думите „и в подчинените областни военни отдели“ се заличават;
бб) буква „в“ се изменя така:
„в) въвежда данните на отписаните от военен отчет в автоматизирания регистър за военен отчет на запасни;“
вв) създават се букви „г“, „д“ и „е“:
„г) нанася заповедта за отписване на запасни;
д) АСК на отписаните от отчет запасни се сдават в архив;
е) уведомява офиса за военен отчет в общината/района за отписаните запасни от военен отчет;“
в) точка 3 се отменя;
г) в т. 4, буква „б“ след думата „съхранява“ се добавя „в картотечен регистър“.
§ 28. В чл. 31 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „акт на министъра на отбраната по чл. 62, т. 2 ЗРВСРБ“ се заменят с „акта на министъра на отбраната по чл. 141, ал. 2 ЗОВСРБ“.
2. В ал. 3 думите „областните военни отдели“ се заличават.
§ 29. В чл. 32, ал. 2 думите „областните военни отдели“ се заличават.
§ 30. В чл. 33 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Отписването от военен отчет на запасни, освободени или лишени от българско гражданство, се извършва въз основа на писмена информация, предоставена от Министерството на правосъдието, и при поискване – от служба „ГРАО“ на съответната общинска/районна администрация.“
2. В ал. 2 думите „областните военни отдели“ се заличават.
§ 31. В чл. 34 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „общинска“ се заменя с „общинска/районна“.
2. В ал. 2 думите „областните военни отдели“ се заличават.
§ 32. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст след думата „Запасните“ се добавя „с мобилизационно назначение“.
2. В ал. 2 думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“, думата „нанасяне“ се заменя с „нанасят“, а след думата „снемане“ се добавя „класира АСК в съответния картотечен регистър“ и се поставя запетая.
3. В ал. 3 думите „областния военен отдел“ се заменят с „военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
§ 33. В чл. 36 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военните окръжия, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“ вписват служебно на военен отчет годната за експлоатация техника, необходима за военните формирования от въоръжените сили и структури по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ, посочена в списъка на приложение № 2, по информация от структурите на министерства и ведомства, на които е възложена регистрацията на техниката.“
2. В ал. 2 думите „код за автоматизиран отчет“ и запетаята след тях се заличават.
§ 34. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „Областните военни отдели/отдел „Столичен“ се заменят с „Военните окръжия, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“, а думите „Централно военно окръжие“ и запетаята след тях се заличават.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 35. В глава четвърта, раздел І се създава чл. 37а:
„Чл. 37а. Военните формирования/структурите по чл. 50, ал. 2 ЗОВСРБ и органите за водене на военен отчет на Централното военно окръжие ежегодно сверяват съответствието между заявената и планираната техника-запас за комплектуване на формированията/структурите.“
§ 36. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“;
б) точка 4 се изменя така:
„4. уведомяват служителя от офиса за военен отчет в общината/района по постоянен адрес на собственика за настъпилите промени.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Служителят в офиса за военен отчет в общината/района въвежда информацията по ал. 1, т. 4 в електронната база от данни за общината/района.“
3. В ал. 3 думите „и военното окръжие обобщават“ се заменят с „обобщава“.
§ 37. В чл. 39, ал. 2, изречение първо думите „областния военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
§ 38. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
2. В ал. 2 думите „и нанася в Отчетната ведомост за числящата се техника от съответната община/район“ се заличават.
3. В ал. 4 след думата „назначение“ се добавя „при възможност“, а думата „статут“ се заменя със „статус“.
§ 39. В чл. 41, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст думите „автоматизирания регистър“ се заменят със „съответните регистри“.
2. В т. 1 след думите „промяна в“ се добавя „собствеността“ и се поставя запетая.
3. Точки 2 и 3 се отменят.
§ 40. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „нанася в Отчетната ведомост за числящата се техника от съответната община/район“ и запетаята след тях се заличават, а думите „областния военен отдел“ се заменят с „военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
2. В ал. 3 думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
§ 41. Създават се чл. 42а и 42б:
„Чл. 42а. При промяна на мобилизационното назначение на техника-запас:
1. военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“:
а) въвеждат промените в автоматизирания регистър за военен отчет на техниката;
б) нанасят промените в ОК/изготвят ПЗ;
в) уведомяват офиса за военен отчет в общината/района;
г) изискват от/изпращат във военното формирование мобилизационния картон;
2. служителят в офиса за военен отчет в общината/района:
а) въвежда промяната в електронната база от данни за общината;
б) уведомява собственика на техниката за снемане на мобилизационното назначение/връчва ПЗ.
Чл. 42б. (1) Техниката-запас временно се отписва от военен отчет при следните случаи:
1. настъпила временна негодност за експлоатация за повече от 10 дни;
2. напускане на страната за повече от 6 месеца.
(2) Военните окръжия, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“ след получаване на информация по ал. 1 нанасят в ОК причината и срока за временното снемане, въвеждат промяната в автоматизирания регистър и уведомяват офиса за водене на военния отчет в общината/района.
(3) Служителят в офиса за военен отчет в общината/района при получаване на информация по ал. 1 уведомява военното окръжие, отдел „Столичен“/отдел „София-област“ и нанася промените в електронната база от данни за общината/района.“
§ 42. Член 43 се изменя така:
„Чл. 43. (1) Централното военно окръжие и подчинените му органи за водене на военния отчет организират и провеждат преглед на готовността за предоставяне на техника-резерв и техника-запас.
(2) Прегледът на готовността за предоставяне на техника-резерв включва установяване съответствието на състоянието на техниката и готовността й за предоставяне във военното формирование със задълженията на собственика съгласно сключения договор.
(3) Прегледът на готовността за предоставяне на техника-запас с мобилизационно назначение включва дейности за установяване на: съответствието на наличността на техниката с мобилизационно назначение, водеща се на военен отчет в общината/района, и тази при собствениците на техника – физически и юридически лица; състоянието и актуализацията на документите относно готовността на собственика за изпращане на техниката; реда за оповестяване на собствениците и водачите на техника, придобили статут на запасни; мобилизационната натовареност – възможност за подмяна при необходимост със свободна от мобилизационно назначение техника.
(4) Прегледът на готовността за предоставяне на техниката не включва спиране на техниката за проверка на техническото й състояние.“
§ 43. В чл. 44 ал. 2 се изменя така:
„(2) За резултатите от дейността по ал. 1 се изготвя доклад.“
§ 44. В чл. 45 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, в основния текст думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
2. В ал. 3 думите „в Отчетната ведомост за числящата се техника-резерв от съответната община/район“ се заменят с „в електронната база данни за общината/района“.
§ 45. Член 46 се отменя.
§ 46. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, в основния текст думите „без мобилизационно назначение“ се заличават.
2. В ал. 2, изречение първо думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“, а след думите „отписване от военен отчет“ се добавя „и информира съответния офис за военен отчет“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Служителят в офиса за военен отчет в общината/района актуализира информацията в електронната база от данни за общината/района.“
§ 47. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, т. 1 думата „включени“ се заменя с „приети на служба“.
2. В ал. 2 думите „Областният военен отдел/отдел „Столичен“ се заменят с „Военното окръжие, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“.
§ 48. Член 50 се изменя така:
„Чл. 50. (1) Административното обслужване на резервисти, запасни и граждани се извършва въз основа на заявление, подавано от съответното заинтересовано лице до началника на Централното военно окръжие или военното окръжие. В заявлението се посочва съответната административна услуга, която се иска, прави се искане за издаване на документ, достъп, обмен на данни или извършване на справки от информационните фондове.
(2) За административното обслужване по ал. 1 Централното военно окръжие и подчинените му органи за водене на военния отчет събират такси съгласно Тарифата за таксите, събирани от Централното военно окръжие и подчинените му териториални структури по чл. 93 ЗРВСРБ.“
§ 49. Параграф 1 от допълнителната разпоредба се изменя така:
„§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Офис за военен отчет в община/район“ са разположените в помещенията на общините/районите експерти от военните окръжия, отдел „Столичен“ и отдел „София-област“, предоставени им съгласно чл. 20, ал. 1, т. 2 ЗРВСРБ.
2. „Електронна база от данни“ е електронна таблица с актуално съдържание на съхраняваната информация за ресурсите от резерва в офиса за военен отчет в община/район.“
§ 50. В приложение № 1 към чл. 15, ал. 1, т. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Накрая се създава нов ред:

Метеоролози
Метеоролог

2. Думите „Забележка. В списъка се включват и гражданските специалности на висшите военни училища, Военна академия „Г. С. Раковски“ и Академията на Министерството на вътрешните работи“ се заличават.
§ 51. Приложение № 2 към чл. 36, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 2  към чл. 36, ал. 1
СПИСЪК
на необходимата на въоръжените сили техника, подлежаща на вписване на военен отчет

№ по ред
Техника, водеща се на военен отчет
1.
Автомобили
1. 1.
Леки автомобили
 
Леки автомобили с повишена проходимост* (без тези – собственост на физически лица) с обем на ДВГ над 1600 см3
1. 2.
Товарни автомобили
1. 2. 1.
Товарни бордови автомобили
1. 2. 1. 1.
с нормална проходимост
 
Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 3 до 5 т
 
Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 5 до 8 т
 
Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 8 до 15 т
 
Товарни бордови автомобили с нормална проходимост над 15 т
 
Товарни бордови автомобили с нормална проходимост с хидрокран
1. 2. 1. 2.
с повишена проходимост
 
Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 1,5 до 3 т
 
Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 3 до 5 т
 
Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 5 до 8 т
 
Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 8 до 15 т
 
Товарни бордови автомобили с повишена проходимост над 15 т
 
Товарни бордови автомобили с повишена проходимост с хидрокран
1. 2. 2.
Товарни автомобили с фургон
1. 2. 2. 1.
с нормална проходимост
 
Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 3 до 5 т
 
Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 5 до 8 т
 
Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 8 до 15 т
 
Товарни автомобили с фургон с нормална проходимост над 15 т
1. 2. 2. 2.
с повишена проходимост
 
Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 1,5 до 3 т
 
Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 3 до 5 т
 
Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 5 до 8 т
 
Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 8 до 15 т
 
Товарни автомобили с фургон с повишена проходимост над 15 т
1. 2. 3.
Самосвали
1. 2. 3. 1.
с нормална проходимост
 
Самосвали с нормална проходимост над 2,75 до 5 т
 
Самосвали с нормална проходимост над 5 до 8 т
 
Самосвали с нормална проходимост над 8 до 15 т
 
Самосвали с нормална проходимост над 15 т
1. 2. 3. 2.
с повишена проходимост
 
Самосвали с повишена проходимост над 2,75 до 5 т
 
Самосвали с повишена проходимост над 5 до 8 т
 
Самосвали с повишена проходимост над 8 до 15 т
 
Самосвали с повишена проходимост над 15 т
1. 2. 4.
Седлови влекачи
 
Седлови влекачи за полуремаркета
1. 3.
Специални автомобили
1. 3. 1.
Медицински автомобили
 
Санитарни автомобили с нормална проходимост
 
Санитарни автомобили с повишена проходимост
 
Противоепидемични автомобили (дезинфекционни)
1. 3. 2.
Авторемонтни работилници
 
Авторемонтни работилници без струг
 
Авторемонтни работилници със струг
 
Спомагателни работилници
1. 3. 3.
Машини за ГСМ
1. 3. 3. 1.
Автоцистерни за ГСМ
 
Автоцистерни за ГСМ до 5000 л
 
Автоцистерни за ГСМ над 5000 до 10 000 л
 
Автоцистерни за ГСМ над 10 000 л
 
Автоцистерни за ГСМ – седлови влекач с полуремарке
1. 3. 3. 2.
Автогоривозаправчици
 
Автогоривозарядчици до 5000 л
 
Автогоривозарядчици над 5000 до 10 000 л
 
Автогоривозарядчици над 10 000 л
 
Автогоривозарядчици – седлови влекач с полуремарке
 
Автомаслозарядчици
 
Автолаборатории за анализ на ГСМ
 
Преливни станции за гориво (на автомобилно шаси)
1. 3. 4.
Автоцистерни за вода и мляко
 
Автоцистерни за вода до 5000 л
 
Автоцистерни за вода над 5000 до 10 000 л
 
Автоцистерни за вода над 10 000 л
 
Автоцистерни за вода – седлови влекач с полуремарке
 
Автоцистерни за мляко до 10 000 л
 
Автоцистерни за мляко над 10 000 л
1. 3. 5.
Автокранове
 
Автокранове с товароподемност до 6,5 т
 
Автокранове с товароподемност над 6,5 до 10 т
 
Автокранове с товароподемност над 10 до 15 т
 
Автокранове с товароподемност над 15 до 20 т
 
Автокранове с товароподемност над 20 т
1. 3. 6.
Строителни машини
 
Автобетоносмесители
 
Автобетонопомпи
 
Циментовози
 
Автостълби
 
Цистерни за битум (на автомобилно шаси)
 
Цистерни за мазут и катран (на автомобилно шаси)
1. 3. 7.
Тилови автомобили
 
Автохладилници
 
Автохлебовози
 
Брашновози
 
Автомесовози
 
Фуражовози
1. 3. 8.
Други специални автомобили
 
Автовишки
 
Автосметосъбирачи
 
Лугоразпръсквачи
 
Поливно-миячна машина
 
Агитационни (репортажни и машини за културно-информационна дейност)
 
Противопожарни автомобили
 
Пясъкоразпръсквачи
 
Автоснегорини
 
Роторни снегорини
 
Лаборатории
 
Цистерни за киселини и химикали
 
Специални разни (непосочени): стоматологични; животновоз; електростанции; спасителни; бутилкови; флуорограф; кафезовоз; каналочистач; радиоработилница; кабеловоз и др.
1. 4.
Автобуси
 
Автобус до 11 места
 
Автобуси над 11 до 20 места
 
Автобуси над 20 места
2.
Ремаркета и полуремаркета
2. 1.
Товарни ремаркета
 
Ремаркета товарни за трактори
 
Ремаркета товарни за трактори над 2 т
2. 2.
Специални ремаркета
 
Ремаркета за ГСМ
 
Ремарке фургон (двуосно)
 
Ремаркета за вода
 
Ремаркета за мляко
 
Хладилни ремаркета
2. 3.
Ремаркета
 
Ремарке – до 10 т
 
Ремарке – над 10 до 20 т
 
Ремарке – над 20 до 30 т
 
Ремарке – над 30 до 40 т
 
Ремарке – над 40 до 50 т
 
Ремарке – над 50 т
2. 4.
Полуремаркета за седлови влекачи
 
Полуремарке – товарно
 
Полуремарке – платформено
 
Полуремарке – самосвал
 
Полуремарке – фургон
 
Полуремарке – хладилник
 
Полуремарке – контейнеровоз
 
Полуремарке – панеловоз
 
Полуремарке – тръбовоз
 
Полуремарке – циментовоз
 
Полуремарке за битум
 
Полуремарке за мазут
 
Полуремарке за киселини
 
Полуремарке за химикали и др.
 
Полуремарке – брашновоз
 
Полуремарке – фуражовоз
 
Полуремарке цистерна за ГСМ
 
Полуремарке цистерна за вода
 
Полуремарке цистерна за хранителни продукти
3.
Трактори
3. 1.
Верижни трактори
 
Верижни трактори над 50 до 80 к.с.
 
Верижни трактори над 80 до 110 к.с.
 
Верижни трактори над 110 к.с.
3. 2.
Колесни трактори
 
Колесни трактори над 80 до 110 к.с.
 
Колесни трактори над 110 к.с.
4.
Инженерни машини
4. 1.
Пътностроителна техника
4. 1. 1.
Автогрейдери
 
Автогрейдери
4. 1. 2.
Булдозери
 
Булдозери до 110 к.с.
 
Булдозери над 110 до 160 к.с.
 
Булдозери над 160 к.с.
4. 1. 3.
Скрепери
 
Автоскрепери
4. 1. 4.
Самоходни валяци
 
Валяци до 10 т
 
Валяци над 10 т
4. 1. 5.
Товарачни машини
 
Товарачни машини до 0,5 м3
 
Товарачни машини над 0,5 до 1,5 м3
 
Товарачни машини над 1,5 м3
4. 2.
Земекопна техника
4. 2. 1.
Колесни еднокошови ескаватори
 
Колесни еднокошови ескаватори до 0,3 м3
 
Колесни еднокошови ескаватори над 0,3 м3
4. 2. 2.
Верижни еднокошови ескаватори
 
Верижни еднокошови ескаватори до 1 м3
 
Верижни еднокошови ескаватори над 1 м3
4. 2. 3.
Друга земекопна техника
 
Канавкокопачи
 
Разбивач/къртач
 
Траншейни машини
 
Котловани машини
4. 3.
Пробивна техника
 
Мотокомпресорни станции
 
Автосонда
 
Сонди – БМХ
4. 4.
Подвижни електроагрегати
 
Подвижни електроагрегати над 10 до 15 kW
 
Подвижни електроагрегати над 15 до 20 kW
 
Подвижни електроагрегати над 20 до 30 kW
 
Подвижни електроагрегати над 30 до 40 kW
 
Подвижни електроагрегати над 40 до 50 kW
 
Подвижни електроагрегати над 50 kW
 
Подвижни електроагрегати заваръчни
4. 5.
Дървообработваща техника
 
Лесопилни рами
4. 6.
Водоснабдителна техника
 
Помпи моторни – подвижни
5.
Самоходни машини
5. 1.
Електрокари
5. 1. 1.
Електрокари високоповдигачи
 
Електрокари високоповдигачи до 1 т
 
Електрокари високоповдигачи над 1 т
5. 1. 2.
Електрокари платформени
 
Електрокари платформени до 1 т
 
Електрокари платформени над 1 до 2 т
 
Електрокари платформени над 2 т
5. 2.
Мотокари
 
Мотокари високоповдигачи до 1,25 т
 
Мотокари високоповдигачи над 1,25 до 2 т
 
Мотокари високоповдигачи над 2 до 3,5 т
 
Мотокари високоповдигачи над 3,5 т
6.
Инженерна и самолетообслужваща техника
6. 1.
Техника за добив и зареждане с въздух
 
Унифицирана компресорна станция – УКС-400 В-П4
 
Въздухозареждач – ВЗ 16/250
 
Въздухозареждач – ВЗ 16/350
6. 2.
Акумулаторозарядни станции
 
Акумулаторозарядни станции – АЗС-4А
 
Акумулаторозарядни дизелови станции – АЗДС-20
 
Подвижна разрядно-зарядна станция – ПРЗС-58
 
Автоматична разрядно-зарядна станция – СРЗА-1
 
Електростанция на ремарке – ЕСБ-4 БЕ
6. 3.
Техника за подгряване на авиационната техника
 
Унифициран моторен подгревател – УМП-350
 
Моторен подгревател – МП-300
6. 4.
Техника за почистване на полосите и инженерната техника
 
Комбинирани поливно-миячни машини
 
Вакуумообирачни машини
 
Миячна машина
 
Четкоиздухваща машина
 
Топлодухаща машина
6. 5.
Техника за зареждане с авиационни горива, кислород, азот и други
6. 5. 1.
За зареждане и доставяне на авиационни ГСМ
 
Автогоривозарядчици до 4 т
 
Автогоривозарядчици от 4 до 8 т
 
Автогоривозарядчици от 8 до 22 т
 
Автогоривозарядчици над 22 т
 
Автоцистерни до 4 т
 
Автоцистерни от 4 до 8 т
 
Автоцистерни от 8 до 22 т
 
Автоцистерни над 22 т
 
Маслозаправчици
6. 5. 2.
За добив и зареждане с кислород и азот
 
Автокислорододобивна станция – АКДС-70
 
Автокислородозарядна станция – АКЗС-75 (м)
 
Унифицирана газозарядна станция – УКЗС-МА
6.6.
Подвижни приводни авиационни радиостанции
 
Радиоприемници
6. 7.
Метеорологична техника
 
Подвижни метеорологични станции – ПАМС
 
Метеошифромашини „Корал“
 
Облачни светлолокатори ИВО
 
Машини за регистрация на облачността – РВО-2
 
Машини за регистрация на облачността – РВО-3
 
Метеорадиолокатори
 
Подвижни проверочни метеолаборатории – ППМЛ
6. 8.
Пускови установки (ПУ)
 
Пускови установки (ПУ) за разбиване на градоносни облаци
6. 9.
Друга специализирана авиационна техника
 
Автостълби
 
Автоленти
 
Автоленти за самолет
 
Сметосъбирач
6. 10.
Подвижна подемно-транспортна техника
 
Контейнеровози повдигачи

Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
5929