Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.28


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски (обн., ДВ, бр. 29 от 2007 г.; изм., бр. 3 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 1 след думите „отглеждане на“ се добавя „стада“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея след думата „свине“ се добавя „от източнобалканската порода и нейните кръстоски“, а думите „за източнобалканската порода и нейните кръстоски“ се заличават.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В стадата по ал. 1 не се допуска включването на кръстоски във възпроизводството.“
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „могат да бъдат отглеждани свинете от източнобалканската порода“ се заменят със „се отглеждат свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Епизоотичната комисия към общината прави предложението по ал. 1 въз основа на спазване на следните критерии:
1. има налични земи (землища/територии) за пашуване на източнобалканските свине и техните кръстоски при спазване на изискванията на ал. 4;
2. липсва каквото и да било застрашаване на земеделски култури от унищожаване на част или цялата продукция/посеви в съседство до земите по т. 1;
3. върху земите (на землищата/териториите) по т. 1 е изградено или има възможност за изграждане на временни заграждения за източнобалканските свине и техните кръстоски;
4. при пашуване на източнобалканските свине и техните кръстоски в земите по т. 1 се гарантира липсата на директен или индиректен контакт с животни от други свиневъдни обекти/стада източнобалкански свине, като разстоянието между обектите трябва да бъде минимум 500 м;
5. епизоотичната обстановка по отношение на заразните болести по свинете е благоприятна.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
„(3) Пасищното отглеждане на стада свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски в горски територии независимо от собствеността на земята се извършва по реда на раздел III – „Паша в горските територии“ на глава пета от Закона за горите (ЗГ).“
4. Създава се ал. 4:
„(4) Минималната площ, на която пасищно се отглеждат източнобалкански свине и техните кръстоски, е 2,5 дка за едно животно.“
§ 4. В чл. 4 след думите „Източнобалканските свине“ се добавя „и техните кръстоски“, а думите „маркират и регистрират при условията на чл. 51, ал. 1 и 3 ЗВД“ се заменят с „идентифицират съгласно Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (ДВ, бр. 47 от 2006 г.)“.
§ 5. Наименованието на раздел II се изменя така: „Регистрация на животновъдните обекти за пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски. Издаване на разрешително за пасищно отглеждане“.
§ 6. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Животновъдни обекти за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски се регистрират по реда на чл. 137 ЗВД.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Собствениците на животновъдните обекти:
1. водят и съхраняват документация за:
а) закупените, родените в животновъдния обект, умрелите, продадените и закланите животни;
б) развъдна дейност;
2. съхраняват всички доклади от проверките, извършени от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) на животните.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея след думата „заклани“ се добавя „и закупени“.
§ 7. Член 6 се изменя така:
„Чл. 6. Въз основа на подадено писмено заявление (приложение № 3) кметът на общината издава разрешение за пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски по образец (приложение № 4). В случай че заявените площи са горски територии, при издаването на разрешението същото следва да е съобразено с ограниченията, определени със заповедта по чл. 125 ЗГ.“
§ 8. Член 7 се изменя така:
„Чл. 7. В разрешението по чл. 6 се посочват:
1. границите на пасищния район, водопоите и начините на ползването им;
2. срокът на валидност.“
§ 9. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Разрешението за пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски се издава за срок не по-дълъг от срока за ползване на терена. Когато пасищния район, посочен в разрешението, включва горски територии – държавна и общинска собственост, а срокът, посочен в заявлението, надхвърля календарната година, заявителят е длъжен да представи на кмета документ за платена цена за всяка календарна година съгласно чл. 123 ЗГ, което се удостоверява с положен подпис и дата върху разрешението. Без заверката за съответната година разрешението е невалидно.
(2) Разрешението по ал. 1 се издава само ако заявителят представи документ от официалния ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, че на свинете:
1. е извършен клиничен преглед, при който не са установени отклонения от общото им здравословно състояние;
2. са извършени задължителните профилактични мероприятия и диагностични изследвания по Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите.
(3) Разрешението е лично и не може да бъде прехвърляно на друго лице.“
§ 10. В наименованието на раздел III думите „профилактика и борба със заразните и паразитни“ се заменят с „профилактика, ограничаване и ликвидиране на заразните“, а след „източнобалканските свине“ се добавя „и техните кръстоски“.
§ 11. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) На определения пасищен район собственикът на свинете изгражда временни заграждения, в които настанява през нощта отглежданите от него свине. В същите заграждения се създават условия свинете да могат да се карантинират, преглеждат, идентифицират и при необходимост да им се извършват други ветеринарно-профилактични мероприятия. За горските територии – държавна собственост, изграждането на временни заграждения е допустимо след сключване на договор за наем по реда на чл. 43 ЗГ със съответното държавно предприятие по чл. 163 ЗГ.
(2) На свинете по време на престоя им в загражденията по ал. 1 се осигурява достатъчно количество вода за пиене и фураж.
(3) Отглеждането на свинете се извършва при изпълнение на план за биосигурност, разработен от собственика, утвърден от директора на съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ).
(4) При установяване на смърт на животно собственикът:
1. незабавно уведомява регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ животновъдния обект за отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски;
2. прибира и съхранява трупа на животното в трупосъбирателния пункт на територията на животновъдния обект;
3. изпълнява разпорежданията на регистрирания или официалния ветеринарен лекар за последващи действия с трупа на животното.“
§ 12. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) При покупка новият собственик на животните е длъжен да се снабди с разрешение за пасищно отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски по реда на чл. 6 – 8 до 10 дни преди придобиването им.
(2) Новозакупените свине се поставят под карантина за 21 дни, без да влизат в контакт с други свине.
(3) По време на карантината обслужващият обекта регистриран ветеринарен лекар извършва прегледи, диагностични изследвания, профилактични третирания съгласно Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите. Всички мероприятия се документират с чек лист по образец, утвърден със заповед на изпълнителния директор на БАБХ.
(4) При констатиране на заболяване по време на карантината официалният ветеринарен лекар, отговарящ за съответната община, прилага съответните мерки в зависимост от вида на заболяването.“
§ 13. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Отглеждането и извеждането на паша на животните задължително се извършва от собственика им или от определен от него пастир.
(2) При настаняването на животните за нощуване в определените за целта заграждения собственикът/пастирът следи за здравословното състояние на животните.
(3) Не се допуска отглеждане на домашни свине от лицата по ал. 1, за което се попълва декларация (приложение № 5).“
§ 14. Член 12 се отменя.
§ 15. В чл. 13 абревиатурата „НВМС“ се заменя с „БАБХ“, а след думата „Шумен“ се поставя запетая и се добавя „Ямбол“.
§ 16. В чл. 14, т. 1 думите „на територията на ветеринарния участък“ се заличават.
§ 17. В чл. 16, т. 3, буква „б“ думите „Регионална ветеринарномедицинска служба (РВМС)“ се заменят с „ОДБХ“.
§ 18. В чл. 17 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. пасищно отглеждане на свине без разрешение, както и без извършени задължителни профилактични третирания и диагностични изследвания на животните съгласно Националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите;“.
2. В т. 3 думата „постройки“ се заменя със „заграждения“.
3. В т. 4 думите „предприятия за обезвреждане на отпадъци от животински произход“ се заменят с „обекти за обезвреждане на странични животински продукти“.
4. Създава се т. 9:
„9. нощната паша на свине в горските територии.“
§ 19. Създава се допълнителна разпоредба с § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Временни заграждения“ са обособени места в животновъден обект за отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски, в които животните се прибират да нощуват и които при повишен епизоотичен риск позволяват за по-продължителен период от време животните да се отглеждат в тях, без да излизат на паша.
2. „Временни заграждения за карантиниране“ са обособени места, които се изграждат на територията на животновъдния обект за отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски и служат за карантиниране само на новозакупени животни за период от 21 дни след закупуване на животните с цел неразпространение на болести по свинете.
3. „Животновъден обект за отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски“ е пасищният район, за който има издадено разрешително с включените в него временно заграждение за нощуване на животните, временно заграждение за карантиниране на новозакупени животни и трупосъбирателен пункт.
4. „Източнобалканска свиня“ е животно от рода sus, за което собственикът му притежава сертификат за произход, в който е посочена принадлежност към породата „източнобалканска свиня“.
5. „Кръстоска на източнобалканската свиня“ е животно от рода sus, получено от кръстосването на източнобалканска свиня с животно от друга порода или с животно с неясен произход.
6. „Нощна паша“ е пашата по смисъла на § 1, т. 40 от допълнителната разпоредба на Закона за горите.
7. „Пасищното отглеждане на стада свине от източнобалканската порода“ е отглеждането на стада свине от източнобалканската порода на открито, извън животновъдни обекти – тип индустриални ферми, фамилни ферми тип А и тип Б по смисъла на § 1, т. 42, 43 и 44 от допълнителните разпоредби на Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (ДВ, бр. 41 от 2006 г.).
8. „Трупосъбирателен пункт“ е съоръжение, в което се събират и съхраняват трупове на животни и странични животински продукти, които са предназначени за обезвреждане или преработка в обекти за обезвреждане и преработка на странични животински продукти и продукти, получени от тях, непредназначени за човешка консумация, регистрирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (OB, L 300, 14.11.2009 г.).“
§ 20. В заключителната разпоредба думите „Параграф единствен“ се заменят с „§ 2“.
§ 21. В приложение № 1 се правят следните допълнения:
1. След думите „към чл. 2“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1“.
2. В наименованието след думите „източнобалкански свине“ се добавя „и техните кръстоски“.
3. В т. 3 накрая се създава ред „ – община Аврен“.
§ 22. Приложение № 2 към чл. 5, ал. 1 се отменя.
§ 23. Приложение № 3 към чл. 6 се изменя така:
„Приложение № 3  към чл. 6
До
кмета на
община ..................
З А Я В Л Е Н И Е
от .......................................................................................... ,
ЕГН ............................, лична карта № .............................
Дата на издаване ................................................................
Издадена от .........................................................................
Постоянен адрес гр. ............................................................
Общ. ............................., обл. ..............................................
УВАЖАЕМА/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН КМЕТ,
Моля да ми бъде разрешено да отглеждам
при пасищни условия ........... броя свине в землището
(местността) .................................................................. ,
с. ......................., общ. ......................, обл. ....................... ,
от източнобалканска порода и нейните кръстоски.
Животните са предназначени за .................................
(угояване или разплод).
Животните са идентифицирани с ушни марки с
номера: ...........................................................................
Задължителните ветеринарно-профилактични
мероприятия ще бъдат извършвани от регистриран ветеринарен лекар.
Животните ще отглеждам за периода от ........
................................. до ....................................................... .
Притежавам/ще изградя в срок до 3 дни заграждение в местността, където ще отглеждам свинете.
В случай на поземлени имоти в горски територии – държавна и частна собственост, прилагам документ за платена цена съгласно чл. 123 ЗГ и писмено съгласие от собственика за имотите, които не са държавна собственост.
Дата: …………..             С уважение: ..................
                                             (подпис)
§ 24. В приложение № 4 към чл. 6 думите „държавно лесничейство“ се заменят с „регионална дирекция по горите“.
§ 25. Създава се приложение № 5 към чл. 11, ал. 3:
„Приложение № 5  към чл. 11, ал. 3
Декларация
от .......................................................................................... ,
ЕГН ................, лична карта № .........................................
Дата на издаване ................................................................
Издадена от .........................................................................
Постоянен адрес гр. ............................................................
общ. ............................., обл. ...............................................
Собственик на/гледач в животновъден обект за отглеждане на източнобалкански свине и техните кръстоски №   
Декларирам, че НЕ отглеждам домашни свине.
Запознат/а съм, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: .................        Декларатор: ..................
гр./с. ..................“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 26. Издадените през 2017 г. разрешителни по досегашния ред и до влизане в сила на тази наредба са валидни за периода, за който са издадени.
§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър:  Румен Порожанов
5928