Президент на Републиката
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 166 за определяне за представители на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет и отменяне на Указ № 62 от 25 януари 2017 г. на президента на Републиката

 

УКАЗ № 166
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 8, ал. 3, т. 12 от Закона за управление и функциониране на системата за защита на националната сигурност
ПОСТАНОВЯВАМ:
Определям за представители на президента на Републиката в Съвета по сигурността към Министерския съвет:
1. Димитър Желязков Стоянов – главен секретар на президента на Републиката, и
2. Стефан Динчев Янев – секретар по сигурност и отбрана на президента на Републиката.
Отменям Указ № 62 от 25 януари 2017 г. на президента на Републиката.
Издаден в София на 4 август 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
5904