Министерство на земеделието, храните и горите
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.26


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 61 от 2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз (загл. изм. – ДВ, бр. 90 от 2013 г.)(обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм., бр. 90 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 т. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 2 т. 4 се изменя така:
„4. изпълнение на програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози;“.
§ 3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) е компетентният орган за контрол по официалната идентификация на животните, който поддържа компютризирана информационна система за въвеждане на данни за идентифицираните животни, техните собственици и регистрираните животновъдни обекти.
(2) Идентификацията на животните се извършва съгласно изискванията на чл. 51а от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД).
(3) Българската агенция по безопасност на храните контролира чрез проверки на място спазването на изискванията за идентификация на животните. Проверките се извършват ежегодно и обхващат не по-малко от:
1. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат едри преживни животни (ЕПЖ);
2. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат дребни преживни животни (ДПЖ); проверките обхващат не по-малко от пет процента от броя на ДПЖ, отглеждани в страната;
3. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат еднокопитни животни (ЕКЖ);
4. три процента от животновъдните обекти в страната, в които се отглеждат свине.
(4) Животновъдните обекти, подлежащи на проверки по ал. 3, се определят предварително в годишен план, утвърден от директора на ОДБХ, на база оценка на риска, като се взема предвид:
1. броят животни в обекта;
2. информацията, получена в БАБХ, съответно в ОДБХ, относно предишни заболявания по животните;
3. значителните промени (при не по-малко от 50 на сто от броя на отглежданите животни в обекта спрямо предходните 12 месеца) в броя на животните в сравнение с предходни години;
4. резултатите от предходни проверки във връзка с идентификацията на животните;
5. начинът на подаване на информация до БАБХ, съответно до ОДБХ;
6. други обстоятелства.
(5) Проверките по ал. 3 са внезапни. Предварително уведомяване на собственика или ползвателя на животновъдния обект се допуска, когато е необходимо да бъдат осигурени животните за проверка. В този случай проверката се извършва до 48 часа от уведомлението.
(6) След всяка проверка по ал. 3 служителят, извършил проверката, изготвя контролен лист по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, съдържащ:
1. подробно изложение на резултатите от проверката;
2. констатираните пропуски;
3. целта на проверката;
4. име и подпис на служителя, извършил проверката;
5. подпис и становището на собственика или ползвателя на животновъдния обект.
(7) Когато при извършване на контрола по ал. 3 БАБХ установи значителна степен на неспазване на изискванията за идентификация при различните видове животни, броят на проверките на място се увеличава през следващите две календарни години по следния ред:
1. с едно на сто, когато са установени нарушения на изискванията за идентификация в животновъдните обекти, в които се отглеждат ЕПЖ, свине и ЕКЖ;
2. с нула цяло и пет на сто за животновъдните обекти, в които се отглеждат ДПЖ;
3. с едно на сто, когато са установени нарушения на изискванията за идентификация в животновъдни обекти, в които ДПЖ се отглеждат съвместно с някой от видовете животни, посочени в т. 1 и 2.
(8) Когато в периода по ал. 7 при извършване на проверките се установи:
1. неспазване на изискванията за идентификация при петдесет на сто и повече от животновъдни обекти, проверките се увеличават с две на сто годишно – за двугодишен период;
2. спазване на изискванията за идентификация при повече от петдесет на сто от животновъдните обекти, проверките за следващата календарна година се извършват в обхвата по ал. 3.“
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 2 накрая се добавя „и ЕКЖ“;
б) в т. 3 след думата „регистър“ се добавя „на животните“.
2. В ал. 2 т. 2 се изменя така:
„2. осигурява паспорти за ЕПЖ и ЕКЖ за разплод и доотглеждане; паспортите за ЕКЖ с друго предназначение се издават от органи, на които изпълнителният директор на БАБХ е предоставил правомощия за издаване на паспорти при условията на Регламент (ЕС) 2015/262 на Комисията от 17 февруари 2015 г. за определяне на правила в съответствие с директиви 90/427/ЕИО и 2009/156/ЕО на Съвета по отношение на методите за идентификация на еднокопитни животни (Регламент за паспорт на еднокопитните животни) (OB, L 59, 3 март 2015 г.) и се заверяват от официален ветеринарен лекар;“.
3. В ал. 3 т. 5 се изменя така:
„5. се подменят с нови, когато са загубени или са станали нечетливи.“
4. Алинея 7 се отменя.
§ 5. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „собственик“ се добавя „или ползвател“;
б) точки 2 и 3 се изменят така:
„2. изпълнява задълженията по чл. 132, ал. 1, т. 4 – 7 ЗВД;
3. по искане на БАБХ предоставя цялата информация за последните три години, свързана с произхода, идентификацията и местонахождението на животните, които притежава, отглежда, придвижва, транспортира, търгува или коли.“
2. В ал. 3, т. 1 думите „или еквивалентна идентификация на географското разположение“ се заличават.
3. В ал. 5 основният текст се изменя така:
„(5) Достъпът до информацията в електронната база данни за животновъдния обект и отглежданите в него животни се предоставя на собственика или ползвателя му след подаване на заявление по образец до Централното управление на БАБХ, което съдържа:“.
§ 6. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Придвижването и транспортирането на животни на територията на Република България се извършва с ветеринарномедицинско свидетелство за придвижване или транспортиране, а за ЕПЖ и ЕКЖ – и с паспорт. Регистрираните ЕКЖ, участващи в състезания или изложби, могат да се придвижват и транспортират само с паспорт.
(2) Свидетелството по ал. 1 е по образец, утвърден от изпълнителния директор на БАБХ, и се издава от регистрирания ветеринарен лекар, обслужващ съответния животновъден обект.“
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 след думата „Собственикът“ се добавя „или ползвателят“, а след думата „придвижване“ се добавя „и транспортиране“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думата „собствениците“ се добавя „или ползвателите“;
б) точка 1 се отменя;
в) в т. 2 след абревиатурата „ЕПЖ“ се добавя „и ЕКЖ“.
2. В ал. 3 след думата „Собствениците“ се добавя „или ползвателите“, а думите  „30 дни“ се заменят с „до 7 работни дни“.
§ 8. Наименованието на раздел II „Идентификация на едри преживни животни“ се изменя така:
„Раздел II
Паспорт на едри преживни животни“.
§ 9. В чл. 12 ал. 4 и 5 се отменят.
§ 10. В чл. 14 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Българската агенция по безопасност на храните издава паспорт на всяко ЕПЖ в срок до 20 дни:
1. от неговото раждане;
2. от постъпването му на територията на Република България, когато е обект на обмен или внасяне от трети страни.“
2. В ал. 3 думите „ветеринарномедицинският паспорт“ се заменят с „паспортът“.
§ 11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. При изнасяне на ЕПЖ за трети страни паспортът придружава ЕПЖ и след напускане на територията на Република България.“
§ 12. Членове 16 – 25 се отменят.
§ 13. В чл. 26, ал. 1 след думите „за всички придвижвания“ се добавя „или транспортирания“, а след думите „тези придвижвания“ се добавя „или транспортирания“.
§ 14. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ушните марки по ал. 1 се осигуряват от собственика или ползвателя на животновъдния обект.“
2. В ал. 4 след думата „придвижването“ се добавя „или транспортирането“.
§ 15. В § 1 на допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова т. 2:
„2. „Собственик на животновъден обект“ е всяко физическо или юридическо лице, което притежава документи, доказващи собствеността върху животновъден обект.“
2. Точка 3 се изменя така:
„3. „Ползвател на животновъден обект“ е всяко физическо или юридическо лице, което има право да ползва възмездно или безвъзмездно животновъден обект.“
3. Точка 4 се изменя така:
„4. „Значителна степен на неспазване на изискванията за идентификация“ е налице, когато се установи неспазване на изискванията за идентификация на животните в половината и повече от проверените животновъдни обекти по реда на чл. 3, ал. 3.“
4. Точки 6, 7, 8, 11, 14, 17, 18 и 21 се отменят.
5. Точка 22 се изменя така:
„22. „Географски координати“ е точното и еднозначното определяне на местоположението на животновъдния обект върху географската карта на страната.“
6. Точка 23 се отменя.
§ 16. Приложение № 1 към чл. 18 и приложение № 2 към чл. 19 се отменят.
Допълнителна разпоредба
§ 17. Навсякъде в наредбата след абревиатурата „БУЛСТАТ“ се поставя наклонена черта и се добавя „ЕИК“, след думата „придвижване“ се добавя „или транспортиране“, съответно след думата „придвижването“ се добавя „или транспортирането“, а думата „генералния“ се заменя с „изпълнителния“.
Заключителна разпоредба
§ 18. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър:  Румен Порожанов
5863