Министерство на отбраната
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния военноисторически музей

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния военноисторически музей (обн., ДВ, бр. 62 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. издирва, изучава, идентифицира, документира, регистрира, осъществява дейности по консервация и реставрация и представя културни ценности и образци, свързани с българската военна история, с познавателна, образователна и естетическа цел;“
б) точка 2 се отменя;
в) в т. 6 думата „прояви“ се заменя с „форуми“;
г) създават се т. 7, 8 и 9:
 „7. издава научни, научнопопулярни и рекламни материали;
8. осъществява оценителна дейност на движими културни ценности – собственост на други юридически или физически лица;
9. извършва и друга стопанска дейност, когато тя е свързана с основната му дейност.“
2. В ал. 4 думите „второстепенен разпоредител с бюджетни кредити“ се заменя с „второстепенен разпоредител с бюджет“.
3. В ал. 5 и 6 думите „и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България“ се заличават.
§ 2. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. Националният военноисторически музей осъществява следните функции и задачи:
1. издирва и изучава движимите културни ценности (ДКЦ);
2. събира и придобива ДКЦ;
3. идентифицира ДКЦ;
4. регистрира и научно обработва постъпилите във фондовете му ДКЦ;
5. осигурява правната и физическата защита на ДКЦ;
6. извършва консервационна и реставрационна обработка на ДКЦ;
7. дигитализира ДКЦ;
8. създава и поддържа електронна база данни на ДКЦ;
9. осъществява научни разработки на основата на фондовете си в областта на военната история и музеологията;
10. представя ДКЦ с цел съхраняване на паметта за българската военна история, с изследователска и образователна цел, както и за естетическа наслада;
11. осъществява дейности по популяризиране на ДКЦ;
12. осигурява използването на ДКЦ за научни и образователни цели;
13. извършва справки и услуги чрез електронната база данни на ДКЦ;
14. разработва проекти във връзка с основните и свързаните с тях музейни дейности;
15. издава справочни, научнопопулярни и научни издания, включително аудио-визуални и мултимедийни продукти;
16. осъществява други дейности, свързани с основните.
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Към музея съществува Научна група по реда на чл. 28, ал. 4 от Закона за културното наследство, представляваща специализирано звено съгласно Наредба № Н-5 от 2009 г. за реда за създаване и дейност на научни групи към музеите.“
§ 4. В чл. 8 ал. 3 се изменя така:
„(3) Заместник-директорът ръководи дейностите по съхраняване, документиране и представяне на ДКЦ, постъпили във фондовете на НВИМ.“
§ 5. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Националният военноисторически музей е организиран в едно специализирано звено, 4 дирекции и 3 филиала с ранг на дирекции:
1. Специализирано звено – Научна група;
2. „Фондова и консервационно-реставрационна дейност“;
3. „Експозиционни и образователни дейности“;
4. „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и международна дейност“;
5. „Административно-правно обслужване, човешки ресурси и финансово-стопански дейности“;
6. Филиал „Военноморски музей“;
7. Филиал „Парк-музей на бойната дружба – 1444 г.“;
8. Филиал „Музей на авиацията“.
(2) Непосредственото ръководство на дирекциите и на филиалите с ранг на дирекции в НВИМ се осъществява от директори.
(3) Дейността и организацията на работа на дирекциите и на филиалите с ранг на дирекции се определят с вътрешни правила за работа, утвърдени от директора на НВИМ.“
§ 6. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. Дирекция „Фондова и консервационно-реставрационна дейност“:
1. извършва дейности по издирване, изучаване и събиране на ДКЦ;
2. оформя първичната музейна документация;
3. организира приемането на ДКЦ във фонда на НВИМ – София, по законоустановения ред;
4. участва в процеса на идентификация и разпределение на ДКЦ в основен, обменен и научноспомагателен фонд и научен архив;
5. осъществява съхранението и защитата на фонда от ДКЦ на НВИМ – София;
6. осъществява реставрационно и консервационно обслужване на фонда от ДКЦ на НВИМ;
7. участва в научната обработка и регистрира постъпилите ДКЦ;
8. участва в разработването на тематико-експозиционна документация за постоянни и временни експозиции и тяхното реализиране;
9. участва в попълването на електронната база данни на фонда от ДКЦ;
10. участва в подготовката на научните и информационните издания на НВИМ;
11. участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
12. осигурява изготвянето на справки, издания, филми и др.“
§ 7. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. Дирекция „Експозиционни и образователни дейности“:
1. осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на експозицията;
2. осъществява екскурзоводско обслужване на посетителите на експозициите и изложбите;
3. създава и реализира музейни образователни дейности;
4. изгражда и поддържа връзки с училища, университети и обществени организации за осъществяване на образователната мисия на НВИМ;
5. участва в разработването на тематично-експозиционна документация за постоянни и временни експозиции и тяхното реализиране и обновяване;
6. участва в научната обработка на постъпващи или вече постъпили ДКЦ от фонда на НВИМ – София;
7. участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство.“
§ 8. Член 12 се изменя така:
„Чл. 12. Дирекция „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и международна дейност“:
1. осъществява дейности по връзките с обществеността;
2. осъществява маркетинговата и рекламната политика на НВИМ и културния обмен с институции в страната и в чужбина;
3. разработва програми и проекти;
4. участва в подготовката на научните и информационните издания на НВИМ;
5. обезпечава информационно-библиотечната потребност на служителите и посетителите на НВИМ;
6. създава и поддържа електронна база данни;
7. извършва дигитализация на фонда на НВИМ;
8. осъществява поддръжката на компютърната техника и мрежи в НВИМ;
9. изгражда, администрира и актуализира сайтовете на НВИМ – София, и филиали.“
§ 9. В чл. 13 се създават т. 14 и 15:
„14. осъществява правна защита на фонда от ДКЦ на НВИМ;
15. организира, планира и осъществява дейностите по осигуряването на противопожарна безопасност в НВИМ.“
§ 10. Член 14 се изменя така:
„Чл. 14. Филиал „Военноморски музей“:
1. извършва дейности по издирване, изучаване и събиране на ДКЦ;
2. оформя първичната музейна документация;
3. организира приемането на ДКЦ във фонда на филиала по законоустановения ред;
4. идентифицира и осъществява разпределението на ДКЦ в основен, обменен и научноспомагателен фонд и научен архив;
5. осъществява съхранението и защитата на фонда от ДКЦ;
6. научно обработва и регистрира постъпилите ДКЦ;
7. участва в разработването и реализирането на тематично-експозиционна документация за постоянни и временни експозиции;
8. събира и съхранява информация за попълване на електронната база данни на фонда от ДКЦ;
9. участва в подготовката на специализираното научно издание „Годишник на ВММ“;
10. участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
11. осигурява изготвянето на справки, издания, филми и др.;
12. извършва научноизследователска дейност;
13. осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на експозицията;
14. осъществява екскурзоводско обслужване на посетителите на експозициите и изложбите.“
§ 11. Член 15 се изменя така:
„Чл. 15. Филиал „Парк-музей на бойната дружба – 1444 г.“:
1. извършва дейности по издирване, изучаване и събиране на ДКЦ;
2. оформя първичната музейна документация;
3. организира приемането на ДКЦ във фонда на филиала по законоустановения ред;
4. осъществява разпределението на ДКЦ в основен, обменен и научноспомагателен фонд и научен архив;
5. осъществява съхранението и защитата на фонда от ДКЦ;
6. научно обработва и регистрира постъпилите ДКЦ;
7. участва в разработването и реализирането на тематично-експозиционни планове за постоянни и временни експозиции;
8. събира и съхранява информация за попълване на електронната база данни на фонда от ДКЦ;
9. участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
10. осигурява изготвянето на справки, издания, филми и др.;
11. осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на експозицията;
12. осъществява екскурзоводско обслужване на посетителите на експозициите и изложбите.“
§ 12. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Филиал „Музей на авиацията“:
1. извършва дейности по издирване, изучаване и събиране на ДКЦ;
2. оформя първичната музейна документация;
3. организира приемането на ДКЦ във фонда на филиала по законоустановения ред;
4. осъществява разпределението на ДКЦ в основен, обменен и научноспомагателен фонд и научен архив;
5. осъществява съхранението и защитата на фонда от ДКЦ;
6. научно обработва и регистрира постъпилите ДКЦ;
7. участва в разработването и реализирането на тематично-експозиционни планове за постоянни и временни експозиции;
8. събира и съхранява информация за попълване на електронната база данни на фонда от ДКЦ;
9. участва в дейността на комисии, предвидени в Закона за културното наследство;
10. осигурява изготвянето на справки, издания, филми и др.;
11. осъществява всички дейности по цялостната организация и функциониране на експозицията;
12. осъществява екскурзоводско обслужване на посетителите на експозициите и изложбите.“
§ 13. Създава се чл. 16а:
„Чл. 16а. (1) Научната група е специализирано звено в музея, което се състои от специалисти с научна степен и осъществява научноизследователска дейност съобразно тематичния обхват на музея. За членове на научна група в музей могат да бъдат назначавани лица, придобили научните степени „доктор“ или „доктор на науките“.
(2) Научната група:
1. извършва наблюдения, събирателска и експозиционна дейност;
2. извършва научна обработка на музейните фондове;
3. изготвя тематично-експозиционни документи за постоянни и временни експозиции;
4. подготвя и представя научноизследователски публикации и трудове;
5. организира и участва в научни форуми с доклади и съобщения, свързани с различните области на знанието и изкуството;
6. дава консултации на музейните специалисти за повишаване на професионалната им квалификация;
7. извършва проучване и популяризира добрите практики в сферата на музейното дело.
(3) Ръководителят на научната група се определя със заповед на директора на музея.“
§ 14. В чл. 17 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се отменят.
2. В ал. 3 думите „Фондове, реставрация и военни паметници“ се заменят с „Фондова и консервационно-реставрационна дейност“.
3. В ал. 4 думите „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и образователни програми“ се заменят с „Музеен маркетинг, връзки с обществеността и международна дейност“.
§ 15. В чл. 18 т. 3 се отменя.
§ 16. В чл. 19 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „такси“ се заменя с „билети“.
2. Точка 3 се изменя така:
„3. услуги по утвърден ценоразпис;“.
3. Точки 4 и 5 се отменят.
4. Точка 8 се изменя така:
„8. отдаване под наем на недвижими имоти;“.
5. Точка 9 се отменя.
§ 17. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. Приходите на НВИМ се централизират към първостепенния разпоредител с бюджет, като се използват транзитни сметки в Единната сметка на Министерството на отбраната.“
§ 18. В заключителните разпоредби думата „утвърден“ се заменя със „съгласуван“.
Заключителна разпоредба
§ 19. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър:  Красимир Каракачанов
5836