Министерство на отбраната
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.22


Протокол за изменение на Протокола за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния

 

ПРОТОКОЛ
за изменение на Протокола за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния
(Утвърден с Решение № 871 от 14 октомври 2016 г. на Министерския съвет. В сила от 13 юли 2017 г.)
Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния, наричани по-долу „Договарящи страни“,
вземайки под внимание клаузите на Протокола за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния, подписан в София на 29.03.2000 г., наричан по-долу „Протокола“, се споразумяха за следното:
Член I
Заглавието на Протокола се изменя, както следва: „Протокол за обучение на военнослужещи и цивилни служители между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния“.
Член II
1. В чл. 2, т. 1 второто изречение се изменя, както следва: „Програмата за сътрудничество включва следните данни: пореден номер, военна образователна институция, форма на обучение, наименование на курса, цена на курса за един обучаем, начална дата на курса, брой на местата, продължителност/етапи на курса (месеци и дни) и изисквания към обучаемите.“
2. Член 3 се изменя, както следва:
„Член 3
Всяка от Договарящите страни заплаща всички разходи на своите обучаеми, изпратени за обучение във военни образователни институции на другата страна съобразно Програмата за сътрудничество.“
3. В чл. 4 т. 2 се изменя, както следва:
„2. Изпращащата страна осигурява пристигането на обучаемите във военните образователни институции на Приемащата страна в рамките на сроковете, определени в Програмата за сътрудничество, а така също и завръщането им от ваканция преди началото на курса.“
4. В чл. 7 т. 1 се отменя, а останалите точки се преномерират.
Член ІІІ
Настоящият Протокол за изменение влиза в сила от датата на последното писмено уведомление между Договарящите страни, че националните завършени процедури за влизането му в сила са били изпълнени.
Подписан в два оригинални екземпляра, всеки от които на български, румънски и английски език, като и трите текста имат еднаква сила. В случай на различия при тълкуването меродавен е английският текст.

За Министерството
За Министерството
на отбраната на
на националната
Република България:
отбрана на Румъния:
Антон Ластарджиев,
генерал-майор
директор на дирекция
Мариан Тасе,
„Управление на
началник на
човешките ресурси“
дирекция
 
„Управление на
 
човешките ресурси“
София,
Букурещ,
14 декември 2015 г.
4 ноември 2015 г.

 
5830