Министерство на отбраната
брой: 65, от дата 11.8.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.20


Протокол за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ОТБРАНАТА
ПРОТОКОЛ
за съвместно обучение на военнослужещи и военни служители между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния
(Подписан на 29 март 2000 г. в София. В сила от 10 октомври 2000 г.)
Министерството на отбраната на Република България и Министерството на нацио­налната отбрана на Румъния, наричани по-долу „Договарящи страни“,
Желаейки да развиват сътрудничеството в областта на обучението и подготовката на военнослужещи и военни служители;
Отчитайки установените области и принципи на сътрудничество, залегнали в Споразумението за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния, подписано на 29.01.1994 г. в Букурещ,
се споразумяха за следното:
Член 1
Договарящите страни приемат да изпращат на обучение военнослужещи (курсанти, сержанти и офицери) и военни служители, наричани по-долу „обучаеми“, за подготовка във военноучебните заведения на Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана на Румъния в зависимост от броя на определените места, специалностите и сроковете на курсовете, които са предмет на договореност между двете Договарящи страни.
Член 2
1. Обменът на обучаеми се осъществява в съответствие с ежегодно подписвана Програма за сътрудничество. В Програмата за сътрудничество се уточняват военноучебните заведения, формата на обучение, наименованието на курса, броят на местата, срокът на обучение (месеци и дни) и изискванията към обучаемите. С цел подготовката на Програмата за сътрудничество Договарящите страни разменят учебни планове и програми.
2. Обучението се провежда на езика на приемащата Договаряща страна в съответствие с учебните планове и програми на военноучебните заведения. За обучаемите, които не владеят езика на държавата домакин, се организира предварителен езиков курс по обща и специална терминология с продължителност до една година.
3. Договарящите страни изпращат ежегодно до 31 май писмени заявки, които включват следното:
а. специалности, брой на местата (за отделните форми па обучение и курсове), условията и целта на обучението (за докторантура – звание, име, военно образование, тема на докторантурата);
б. необходимост от организиране на езиков курс за усвояване на обща и специална терминология на български или и на румънски език.
4. Договарящите страни потвърждават ежегодно до 31 август заявения брой места в техните военноучебни заведения.
5. Договарящите страни подписват до 31 октомври Програмата за сътрудничество за следващата академична година.
6. Договарящите страни изпращат списък на обучаемите в два екземпляра, който включва военноучебните заведения, военното звание, име, презиме и фамилия, дата на раждане, заемана длъжност и специалност на обучаемите, 90 дни преди началото на обучението.
Член 3
Приемащата Договаряща страна осигурява:
а. преподавателски състав;
б. учебните материали и помагала, предвидени в учебните планове и програми;
в. настаняване и храна съгласно установените от приемащата Договаряща страна правила, прилагани по отношение на чужди обучаеми за целия период на обучение;
г. ползване на библиотеки, читални, спортни зали и др., необходими за нормалното протичане на учебния процес;
д. медицинска помощ при условията на Спогодбата за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука между правителството на Република България и правителството на Румъния, в сила от 3.07.1996 г.;
е. местен транспорт за целите на обучението;
ж. специална екипировка за работа с оборудване и полеви занятия, полагаща се по изискванията за подобни занятия на държавата домакин, за целия период на обучение; екипировката се сдава след края на обучението.
Член 4
1. Изпращащата Договаряща страна отговаря за подбора на обучаемите и техния медицински преглед в съответствие с изиск­ванията на приемащата Договаряща страна.
2. Изпращащата Договаряща страна осигурява:
а. пристигането на обучаемите в съответните военноучебни заведения в рамките на сроковете, определени в Програмата за сътрудничество;
б. транспорта на обучаемите и техния багаж от страната им до мястото на обучение и обратно, както и по време на празници и при неотложни причини от личен характер;
в. транспорта от мястото на настаняване до учебното заведение.
3. В случай на смърт на обучаем изпращащата Договаряща страна поема всички разходи, свързани с уреждане на формалностите и транспортиране на тленните останки. В тези случаи приемащата Договаряща страна се задължава да окаже пълно съдействие на изпращащата страна.
4. По време на обучението обучаемите се намират под ръководството на Аташето по отбраната на изпращащата Договаряща страна, който координира съвместно със съответните представители на военноучебните заведения уреждането на всички проблеми, свързани с обучението и престоя на обучаемите в държавата домакин.
5. С разрешение на приемащата Договаряща страна представители на изпращащата Договаряща страна могат да посещават военноучебните заведения, за да се запознаят с условията на обучение и живот.
Член 5
1. Обучаемите представят във военноучебното заведение следните документи:
а. копие от дипломи за вида и степента на завършеното образование, заверени от изпращащата Договаряща страна;
б. медицинско удостоверение, издадено не по-рано от два месеца преди началото на обучението;
в. медицинско удостоверение за отрицателен СПИН тест;
г. медицинско удостоверение за ваксинация срещу дифтерит и коремен тиф.
Обучаемите носят ежедневна военна униформа.
2. Обучаемите, които не се регистрират до 15 дни след започване на обучението, губят право на обучение. В такива случаи изпращащата Договаряща страна е необходимо да заяви повторно желанието си за осъществяване на обучението.
3. По време на обучението обучаемите са длъжни да спазват законите, правилниците и уставите на държавата домакин, както и да спазват дисциплината и вътрешния ред на съответното военноучебно заведение на приемащата Договаряща страна.
4. Обучаемите, които нарушават разпоредбите на ал. 3 на този член, които не изпълнят изискванията на учебната програма или по здравословни причини прекъснат обучението си, а също и тези, които се отзовават по решение на изпращащата Договаряща страна преди завършване на обучението, се отзовават за сметка на изпращащата Договаряща страна. Приемащата Договаряща страна уведомява изпращащата Договаряща страна относно причините за отзоваването на обучаемите.
5. Обучаемите, които са изпълнили изиск­ванията на учебния план, издържали успешно изпитите и защитили дипломна работа (курсов проект), получават съответни документи, удостоверяващи вида и степента на завършения курс на обучение, и нагръдни знаци. Учебните заведения издават академична справка, в която се посочват учебните дисциплини, изучавани по учебен план и съответния хорариум.
Член 6
1. Обучаемите във военноучебните заведения на приемащата Договаряща страна ползват годишен отпуск, чиято продължителност е съобразена с учебната програма в учебното заведение.
2. Приемащата Договаряща страна няма ангажименти по отношение организирането на отпуските на обучаемите.
3. По време на обучението във военноучебните заведения обучаемите могат да бъдат посещавани от членове на техните семейства, като разходите са за сметка на самите обучаеми.
4. Пътувания, които не са свързани с обучението, са за сметка на обучаемите.
Член 7
1. В случаи на отзоваване на обучаеми от изпращащата Договаряща страна разходите по издръжката се спират за периода на отсъствие от военноучебното заведение.
2. Ако обучаем пропусне повече от 20 % от учебните часове поради продължително заболяване или други основателни причини, Договарящите страни предприемат стъпки за отзоваване на обучаемия.
3. В случай че бъдат нанесени щети или загуба на имущество на приемащата Договаряща страна по вина на обучаемите, разходите по тяхното възстановяване са за сметка на изпращащата Договаряща страна, която заплаща фактическата стойност на повреденото или изгубеното имущество или предлага такова имущество в замяна. Размерът на обезщетението се определя въз основата на констативен акт, подписан от упълномощени представители на Договарящите страни.
4. В срок до 45 дни след получаване от приемащата Договаряща страна на потвърждение за получаване на констативния акт изпращащата Договаряща страна възстановява стойността на повреденото или изгубеното имущество във валута.
Член 8
1. Настоящият Протокол влиза в сила от датата на получаване на последната от нотите, с която Договарящите страни взаимно се информират, в писмена форма, за изпълнение на националните процедури по влизането му в сила.
2. Измененията и допълненията в настоящия Протокол могат да се правят чрез писмено съгласие между двете Договарящи страни. Промените влизат в сила в съответствие с разпоредбите на пap. 1 на този член.
3. Настоящият Протокол се сключва за срок 5 години и се подновява автоматично за нови 5-годишни периоди, освен ако някоя от Договарящите страни не отправи 6-месечно писмено предизвестие до другата Договаряща страна за намерението си да прекрати действието му. При получаване на такова предизвестие всички започнати дейности по Протокола продължават до изтичането на предварително установените срокове.
Подписан в София на 29 март 2000 г. в два оригинални екземпляра на български, румънски и английски език, като всички текстове имат еднаква сила. В случай на различия в тълкуването меродавен е английският текст.

За Министерството
За Министерството
на отбраната на
на националната
Република България:
отбрана на Румъния:
Бойко Ноев,
Сорин Фрунзаверде,
министър
министър

5829