Президент на републиката
брой: 16, от дата 17.2.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 80 за освобождаване на флотилен адмирал Никола Стоянов Каранов от длъжността заместник-командир на Военноморските сили и от военна служба, считано от 23 февруари 2017 г.

 

 
ПРЕЗИДЕНТ  НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 80
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4, чл. 146, т. 1 и чл. 163 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Освобождавам флотилен адмирал Никола Стоянов Каранов от длъжността заместник-командир на Военноморските сили и от военна служба, считано от 23 февруари 2017 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 8 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
1132