Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 16, от дата 17.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.26


Стандарти на собствениците. Преглед и поддръжка на люковите закрития на кораби за насипни товари

 

СТАНДАРТИ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ. ПРЕГЛЕД И ПОДДРЪЖКА НА ЛЮКОВИТЕ ЗАКРИТИЯ НА КОРАБИ ЗА НАСИПНИ ТОВАРИ
(Приети с Резолюция MSC.169(79) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 9 декември 2004 г. В сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки също Глава XII на Допълнителните мерки за безопасност на корабите за насипни товари, която Конференцията от 1997 г. относно SOLAS прие с цел подобряване на безопасността на корабите, превозващи твърди насипни товари,
Припомняйки по-нататък, като признава необходимостта от по-нататъшно подобряване на безопасността на кораби за насипни товари във всички аспекти на тяхното проектиране, изграждане, оборудване и експлоатация, изследва различните резултати от проучвания на Официалната оценка на безопасността (FSA) относно безопасността на корабите за насипни товари,
Признава, че въз основа на резултатите от гореспоменатите проучвания на FSA подмяна на капаци в съществуващите кораби за насипни товари не би било рентабилно и че вместо това следва да се обърне по-голямо внимание на защитните механизми на люковите закрития на съществуващите кораби за насипни товари и въпроса за хоризонталното натоварване, особено по отношение на поддръжката и честота на проверките,
Припомняйки, че на своята седемдесет и седма сесия, при одобряване на MSC/Circ.1071 Насоките за огледите на люковите закрития на корабите за насипни товари и собствениците, инспекции и поддръжка, покани правителствата на държавите членки да гарантират, както е определено в Международния кодекс за управление на безопасната експлоатация на кораби и предотвратяване на замърсяването (ISM Code), че фирми, които експлоатират кораби за насипни товари, плаващи под тяхно знаме, са осведомени за необходимостта от прилагане на редовна поддръжка и процедури за инспекция на затварящите механизми на люковите закрития на съществуващите кораби за насипни товари, за да се гарантира правилното функциониране и ефективност по всяко време,
Отбелязвайки резолюция MSC.170(79), с която тя е приела, inter alia, изменения и допълнения на Правило XII/7 (Оглед и поддържане на кораби за насипни товари) от Конвенцията, където препратка е направена към задължителните стандарти на собствениците, инспекция и поддръжка на люковите закрития на кораб за насипни товари.
Като отчита препоръката на подкомисията по Корабно проектиране и оборудване на четиредесет и седмата си сесия,
1. Приема за целите на прилагането на Правило XII/7 от Конвенцията, Стандарти за собствениците, инспекция и поддръжка на люковите закрития на кораб за насипни товари, определени в Приложение към настоящата резолюция;
2. Кани Договарящите се правителства по Конвенцията да отбележат, че добавените стандарти ще влязат в сила на 1 юли 2006 г. след влизането в сила на изменената глава XII на Конвенцията;
3. Изисква Генералният секретар да предостави заверени копия на тази резолюция и текст на допълнителните стандарти на всички Договарящи се правителства по Конвенцията;
4. Освен това изисква Генералният секретар да предостави заверени копия от тази резолюция и текста на допълнителните стандарти на всички членове на организацията, които не са Договарящи правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
СТАНДАРТИ ЗА СОБСТВЕНИЦИ. ПРОВЕРКА И ПОДДРЪЖКА НА ЛЮКОВИТЕ ЗАКРИТИЯ НА БЪЛКЕРИ
1. Приложение
Тези стандарти определят изискванията за собствениците, инспекция и поддръжка на люковите закрития на борда на кораби за насипни товари.
2. Поддръжка на люковите закрития и системите за отваряне, затваряне, закрепване и запечатване на люковете
2.1. Липса на водонепроницаемост може да се дължи на:
1. нормално износване на системата за люковите закрития: деформация на люковото закритие или комингса в резултат на удар; износване на фрикционните накладки, когато са монтирани; износване на шарнирните съединения; или
2. липса на поддръжка: корозия на обшивката и укрепващите елементи в резултат на нарушение на покритието; липса на смазване на движещите се части; шарнирни съединения, свързващи уплътнения и гумени уплътнения за подмяна или подмяна с неотговарящи на спецификацията части.
2.2. Ненадеждните капаци на люкове могат да се дължат главно на повреди или износване на укрепващите устройства или неправилна настройка, както и неправилно предварително натягане и разпределяне на натоварването, на шарнирните съединения.
2.3. Корабособствениците и операторите трябва следователно да определят програма за поддръжка. Тази поддръжка трябва да бъде насочена към:
1. защита на открити повърхности на обшивката и укрепващите елементи на люковите закрития и коминги, за да се запази общата структурна здравина;
2. запазване на повърхността на пътеката на подвижните капаци и на компресивните лостове и други стоманени части на уплътнения или фрикционни накладки, които показват, че гладкостта на повърхността и правилният профил са важни за намаляване на процента на износване на тези компоненти;
3. поддържане на хидравлично или механично задвижвано отваряне, затваряне, укрепващи или шарнирни съединения в съответствие с предписанията на производителя;
4. поддържане ръчно на настройката на шарнирните съединения, подмяна, когато се идентифицира значителна фира, износване или загуба на способност за настройка;
5. подмяна на уплътнения и други износени компоненти в съответствие с предписанията на производителите, отбелязващи необходимостта да има на борда или да се получат резервни части с правилната техническа характеристика и че уплътненията са предназначени за определена степен на компресия, твърдост, химическа устойчивост и устойчивост на износване; и
6. поддържане на канализацията на всички люкови закрития и техните възвратни клапи, когато са монтирани, в работно състояние, като се отбелязва, че всички канали, монтирани на вътрешната страна уплътнителните линии ще имат възвратни клапани за предотвратяване на проникване на вода в хамбарите, за да държи в случай на заливане на борда с вода.
2.4. Изравняването на укрепването на товари трябва да се поддържа след подновяването на елементи, като уплътнения, гумени шайби, периферните и напречните шарнирни съединения.
2.5. Корабособствениците и операторите имат План за поддръжка и запис на извършената поддръжка и подмяна на елементи, за да се улесни планирането на поддръжката и задължителните инспекции от страна на Администрацията. Планове за поддръжка на люковите закрития ще формират част от системата за управление на корабната безопасност, както е посочено в ISM Code.
2.6. Когато видът на превозваните товари изисква различни материали за уплътнения, изборът на материали за уплътнение се извършва от подходящите технически характеристики на борда в допълнение към избора на други резервни части.
2.7. При всяка работа на люково закритие закритието и в частност носещите повърхности и отводнителните канали не трябва да имат наноси и трябва да са възможно най-чисти.
2.8. Обръща се внимание на опасностите при отплаване в открито море без напълно укрепени люкови закрития. Всички капаци трябва винаги да бъдат укрепени преди започване на прехода. По време на рейс, особено когато корабът е натоварен, устройствата за укрепване на закритията и плътността на шарнирните и укрепващите елементи се проверяват, особено когато се очакват периоди на лошо време или след такива периоди. Люковите закрития могат да се отварят по време на преход само когато е необходимо, при благоприятните морски и атмосферни условия; предстоящите прогнози за времето също трябва да се отчитат.
2.9. Операторите трябва да се консултират с Ръководството за укрепване на товара при планирането на товаренето на контейнери или други товари върху закритията на люковете и потвърждават, че те са проектирани и одобрени за такива товари. Лашингите не трябва да бъдат закрепени към закритията или комингите, освен ако те не са подходящи да издържат на силите на лашингите.
3. Проверка на люковите закрития и системите за отваряне, затваряне, укрепване и уплътнителните системи
3.1. Задължителни инспекции на люковите закрития и техните коминги се извършват от Администрацията като част от годишното проучване, изисквано от член 14 от Протокола от 1988 г. към Международната конвенция за товарните водолинии – 1966 г., и в съответствие с изискванията за засилени инспекции, съдържащи се в резолюция А.744(18), с измененията и допълненията. Въпреки това, продължителната безопасна работа зависи от корабособственика или оператора, които да въведат редовна програма за проверки, за да потвърдят състоянието на люковите закрития между инспекциите.
3.2. Установяват се рутинни процедури за извършване на проверки по време на рейс и инспекции, когато люковите закрития са отворени.
3.3. Проверки по време на рейс се състоят от външна проверка на затворените люкови закрития и на укрепващите устройства в очакване на и след лошо време, но при всички случаи най-малко веднъж на седмица, ако времето позволява. Особено внимание трябва да се обърне на състоянието на люковите закрития в предната 25%-на корабна дължина, където морските товари са обикновено най-големи.
3.4. Следните елементи, когато това е предвидено, се проверяват за всяко люково закритие, когато закритията са отворени или са достъпни във всеки цикъл от рейса, но не е необходимо да бъдат инспектирани по-често от веднъж на месец:
1. панели на люковите закрития, включително странични плочи, и укрепващи елементи на отворени закрития за видима корозия, пукнатини или деформации;
2. запечатващи устройства на периметърни и напречни връзки (уплътнения, гъвкави уплътнения за комбинирани подпорки, уплътнители, компресивни лостове, отводнителни канали и възвратни клапани) за състоянието и постоянна деформация;
3. затягащи устройства, крепежни лостове и шарнири за фири, корекция и състояние на гумени компоненти;
4. локализиращо устройство на затворено закритие за изкривяване и закрепване;
5. вериги или ролки за въжета;
6. водачи;
7. направляващи релси и релсови колела;
8. стопери;
9. кабели, вериги, обтегачи и швартови барабан;
10. хидравлична система, електрически устройства за безопасност и блокировки; и
11. крайни и интерпанелни панти, болтове и опори на витлото на гребния вал, където са монтирани.
Като част от тази проверка комингите с техните обшивки, укрепващи елементи и скобите се проверяват на всеки просвет на люк за видими корозия, пукнатини и деформации, особено на върховете и ъглите на коминга, прилежаща обшивка на палубата и скоби.
1017