Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 16, от дата 17.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.17


Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.153(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2004 г. В сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., наричана по-долу „Конвенцията“, относно процедурите за изменение на Приложението към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
Отбелязвайки Резолюция A.920(22), озаглавена „Преглед на мерките и процедурите за безопасност при лечението на лица, спасени в морето“,
Припомняйки още разпоредбите на Конвенцията, отнасящи се до задължението на:
 – капитаните да се придвижват с максимална скорост на помощ на бедстващи лица на море; и
 – Договарящите се правителства да осигурят условия за брегово наблюдение, както и за спасяване на бедстващи хора на море в района на техните брегове,
Отбелязвайки също член 98 от Конвенцията на ООН по морско право, 1982 г., по отношение на задължението за предоставяне на помощ,
Отбелязвайки още инициативата на Генералния секретар да включи компетентни специализирани организации на ООН и програми при разглеждането на въпросите в тази резолюция с цел да се постигне съгласие по общ подход, който ще ги разреши по ефикасен и последователен начин,
Съзнавайки необходимостта от изясняване на съществуващите процедури, за да се гарантира, че на лицата, спасени на море, ще бъде осигурено безопасно място независимо от тяхната националност, статут или обстоятелствата, при които те са открити,
Съзнавайки още, че целта на новия параграф 1-1 от SOLAS Правило V/33, както е приет с тази резолюция, е да се гарантира, че във всеки случай безопасно място е осигурено в разумен срок. Освен това е предвидено отговорността за осигуряване на безопасно място или гаранцията, че е осигурено безопасно място, да се пада на Договарящото правителство, отговорно за района на издирване и спасяване, в който оцелелите са били качени на борда,
След като разгледа на седемдесет и осмата си сесия измененията към Конвенцията, предложени и оповестени в съответствие с член VIII (б) (i) от нея,
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv) от Конвенцията изменения към Конвенцията, текстът на които е даден в Приложението към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б) (vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 януари 2006 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са изразили своите възражения срещу поправките;
3. Приканва Договарящите се правителства да имат предвид, че в съответствие с член VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията влизат в сила на 1 юли 2006 г. с тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ се в Приложението, на всички Договарящи се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да предаде копия на тази резолюция и нейното Приложение на Членовете на Организацията, които не са Договарящи се правителства по Конвенцията;
6. Изисква също Генералният секретар да предприеме необходимите действия за по-нататъшното осъществяване на инициативата между агенциите, като информира Комитета по морска безопасност за изпълнението, по-специално по отношение на процедурите, за да съдейства за осигуряване на места за безопасност за лица, бедстващи на море, относно действия, които Комисията счита за уместни.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА V
БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО
Правило 2 – Дефиниции
1. Следният нов параграф 5 се добавя след съществуващия параграф 4:
„5. Служба Търсене и спасяване. Извършването на мониторинг на бедствия, комуникация, координация и действия по търсене и спасяване, включително предоставяне на медицинска помощ по радиото, първа медицинска помощ или медицинска евакуация чрез използването на публични и частни ресурси, включително съвместни операции със самолети, кораби, плавателни съдове, други плавателни съдове и съоръжения.“
Правило 33 – Съобщения за бедствие: задължения и процедура
2. Заглавието на правилото се заменя със следния текст:
„Ситуации на бедствие: задължения и процедури.“
3. В параграф 1 думата „сигнал“ в първото изречение се заменя с „информация“, а следното изречение се добавя след първото изречение на параграфа:
„Това задължение за оказване на помощ се прилага независимо от националността или статута на такива лица или на обстоятелствата, при които те са открити.“
4. Следният нов параграф 1-1 се добавя след съществуващия параграф 1:
„1-1 Договарящите се правителства да се координират и да си сътрудничат, за да гарантират, че капитаните на кораби, оказващи помощ, като качват бедстващи лица на море, са освободени от задълженията си с минимално допълнително отклонение от планирания рейс, при условие че освобождаването на капитана на кораба от задълженията според настоящото правило не застрашават безопасността на човешкия живот на море. Договарящото правителство, отговарящо за района на търсене и спасяване, в който такава помощ се оказва, е постановено да упражнява основната отговорност за осигуряване на това, че такава координация и сътрудничество се случва, така че оцелелите да слязат от кораба, на който се оказва помощ, и да се отведат на безопасно място, като се вземат предвид конкретните обстоятелства на случая и насоките, разработени от Организацията. В тези случаи съответните Договарящи се правителства имат грижата тези слизания да се извършат веднага след като е възможно практически най-разумно.“
5. Следният нов параграф 6 се добавя след съществуващия параграф 5:
„6. Капитаните на кораби, които са качили на борда бедстващи лица на море, трябва да се отнасят към тях с човечност в рамките на възможностите и ограниченията на кораба.“
Правило 34 – Безопасна навигация и избягване на опасни ситуации
6. Съществуващият параграф 3 се заличава.
7. Следното ново правило 34-1 се добавя след съществуващото правило 34:
„Правило 34-1
Преценка на капитана
Собственикът, чартьорът или компанията съгласно определението в Правило ІХ/1, експлоатиращи кораба, или което и да е друго лице не трябва да възпрепятстват капитана на кораба да взема или изпълнява решение, което според професионалната преценка на капитана е необходимо за безопасното плаване на кораба и защитата на морската среда.“
1015