Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 16, от дата 17.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.152(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2004 г. В сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., наричана по-долу „Конвенцията“, относно процедурите за изменение на Приложението към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
След като разгледа на седемдесет и седмата си сесия измененията към Конвенцията, предложени и оповестени в съответствие с член VIII (б) (i) от нея,
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv) от Конвенцията изменения към Конвенцията, текстът на които е даден в Приложението към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б) (vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 януари 2006 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са изразили своите възражения срещу поправките;
3. Приканва Договарящите се правителства да имат предвид, че в съответствие с член VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията влизат в сила на 1 юли 2006 г. с тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ се в Приложението, на всички Договарящи се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да предаде копия на тази резолюция и нейното Приложение на Членовете на Организацията, които не са Договарящи се правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА III
СПАСИТЕЛНИ СРЕДСТВА И УСТРОЙСТВА
Правило 19 – Аварийно обучение и учения
Съществуващият текст на параграф 3.3.3 се заменя със следния текст:
„3.3.3 Освен както е предвидено в параграфи 3.3.4 и 3.3.5, всяка спасителна лодка трябва да се пусне на вода и да се управлява във водата от назначения оперативен екипаж най-малко веднъж на всеки три месеца по време на учение по напускане на кораба.“
Правило 20 – Оперативна готовност, поддръжка и инспекции
2. В параграф 1, във второто изречение думите „параграфи 3 и 6.2“ се заменят с „параграфи 3.2, 3.3 и 6.2“.
3. Съществуващият текст на параграф 3 се заменя със следния текст:
„3. Поддръжка
3.1 Поддръжка, тестване и проверки на спасителните средства се извършват въз основа на насоките, разработени от Организацията*, и по начин, притежаващ съответното отношение за гарантиране на надеждността на такива устройства.
3.2 Инструкции за бордово поддържане на спасителните средства, отговарящи на Правило 36, се предоставят и се извършва техническо обслужване по съответния начин.
3.3 Администрацията може да приеме в съответствие с изискванията на параграф 3.2 бордова програма за планирано техническо обслужване, което включва изискванията на Правило 36.“
4. Съществуващият текст на параграф 6 се заменя със следния текст:
„6. Седмична инспекция
Следните изпитания и проверки се извършват ежеседмично и доклад за инспекцията се вписва в дневника:
1. всички спасителни средства, дежурни лодки и спускови устройства трябва да бъдат оглеждани, за да се гарантира, че те са готови за използване. Инспекцията трябва да включва, но не се ограничава до, състоянието на куки, тяхното закрепване към спасителната лодка и дали предавката за освобождаване на товар е правилно и напълно нулирана;
 
* Вж. Насоките за периодична поддръжка и ремонт на спасителни лодки, съоръжения за спускане и предавката за освобождаване на товар (MSC/Circ.1093).
2. всички двигатели в спасителните лодки трябва да работят за общо не по-малко от 3 минути при условие, че температурата на околната среда е над минималната температура, необходима за стартиране и работа на двигателя. През този период от време трябва да се покаже, че скоростната кутия и трансмисията работят нормално. Ако специалните характеристики на извънбордния двигател на дежурна лодка не позволяват той да бъде пускан по друг начин освен с потопен винт за период от 3 минути, той трябва да бъде пускан за такъв период, както е предписано в наръчника на производителя.
При особени случаи Администрацията може да разреши неспазването на това изискване за кораби, построени преди 1 юли 1986 г.;
3. спасителни лодки на товарните кораби, с изключение на свободно падащите спасителни лодки, трябва да бъдат преместени от мястото на съхранение без никакви хора на борда до степента, необходима да се докаже задоволително функциониране на съоръжения за спускане, ако атмосферните и морските условия го позволяват; и
4. общата аварийна аларма трябва да се провери.“
5. В параграф 7 съществуващият текст става параграф 7.2 и се добавя следният нов параграф 7.1:
„7.1 Всички спасителни лодки, с изключение на свободно падащите спасителни лодки, трябва да се преместят от тяхната позиция без никакви хора на борда, ако атмосферните и морските условия го позволяват.“
6. Съществуващият текст на параграф 11 се заменя със следния текст:
„11. Периодично обслужване на спускателните устройства и устройствата за освобождаване
11.1 Спускателните устройства:
1. се поддържат в съответствие с инструкциите за поддръжка на борда съгласно Правило 36;
2. подлежат на цялостен оглед при годишните инспекции, изисквани от правила I/7 или I/8, както е приложимо; и
3. след приключване на огледа по 2. подлежат на динамичен тест на спирачката на лебедката при максимална скорост на спускане. Натоварването трябва да е масата на спасителната лодка без хора на борда с изключение, когато тестът трябва да се проведе с пробно натоварване от 1.1 пъти повече от максималното работно натоварване на лебедката на интервали, които не надвишават пет години.
11.2 Устройствата за освобождаване:
1. се поддържат в съответствие с инструкциите за поддръжка на борда съгласно Правило 36;
2. подлежат на цялостен оглед и оперативен тест при годишните инспекции, изисквани от правила I/7 или I/8, от подходящо обучен персонал, запознат със системата; и
3. оперативно тествана при натоварване от 1.1 пъти общата маса на спасителната лодка, когато е натоварена на пълен капацитет с екипаж и оборудване, когато предавката за освобождаване е основно ремонтирана. Такова прекомерно извозване и изпитване се извършва най-малко веднъж на всеки пет години*.“
Правило 32 – Индивидуални спасителни средства
7. Съществуващият текст на параграф 3 се заменя със следния текст:
„3. Хидротермокостюми
3.1 Този параграф се отнася за всички товарни кораби. Въпреки това по отношение на товарните кораби, построени преди 1 юли 2006 г., параграфи 3.2 – 3.5 се спазват не по-късно от първата инспекция на оборудването за безопасност на или след 1 юли 2006 г.
3.2 Един хидротермокостюм в съответствие с изискванията на раздел 2.3 от Кодекса се предоставя за всяко лице на борда на кораба. Въпреки това за кораби, различни от кораби за насипен товар, както са определени в Правило IX/1, тези хидротермокостюми не се изискват, ако корабът постоянно осъществява рейсове в топъл климат**, където според становището на Администрацията, хидротермокостюми са ненужни.
3.3 Ако даден кораб има вахтени или работни станции, които са разположени отдалечено от мястото или местата, където хидротермокостюмите обикновено са прибрани, допълнителни хидротермокостюми трябва да са осигурени на тези места за лицата, които обикновено са на вахта или работят на тези места по всяко време.
3.4 Хидротермокостюмите трябва да бъдат поставени така, че да бъдат леснодостъпни и тяхната позиция да е ясно посочена.
3.5 Хидротермокостюмите, изисквани от настоящото правило, могат да бъдат използвани, за да се съобразят с изискванията на Правило 7.3.“
 
* Вж. Препоръката за изпитване на спасителни средства, приета от Организацията с Резолюция A.689(17). За спасителните средства, монтирани на борда на или след 1 юли 1999 г., направете справка с Ревизиранитe препоръки за изпитване на спасителни средства, приети от Организацията по Резолюция MSC.81(70).
**  Вж. Насоките за оценка на термичната защита (MSC/Circ.1046).
ГЛАВА IV
РАДИОКОМУНИКАЦИИ
Правило 15 – Изисквания за поддръжка
8. Съществуващият текст на параграф 9 се заменя със следния текст:
„9. Сателитните EPIRB трябва да бъдат:
1. ежегодно тествани за всички аспекти на оперативната ефективност със специален акцент върху проверката на излъчванията на оперативни честоти, кодиране и регистрация на интервали, както е посочено по-долу:
1.  на пътнически кораби в рамките на 3 месеца преди датата на изтичане на Пътнически сертификат за безопасност на кораба; и
2.  на товарни кораби в рамките на 3 месеца преди датата на изтичане или 3 месеца преди или след датата на Сертификата за радиобезопасност на товарен кораб. Тестът може да се провежда на борда на кораба или в одобрена станция за тестване; и
2. подлежат на поддръжка на интервали не по-дълги от пет години, която да бъде извършена в одобрено брегово съоръжение за поддръжка.“
ПРИТУРКА
СВИДЕТЕЛСТВА
Списък с оборудването към Свидетелството за безопасност на оборудването на товарен кораб (формуляр Е)
9. В раздел 2 точка 9 се заличава и точки 10, 10.1 и 10.2 се преномерират като точки 9, 9.1 и 9.2 съответно.
948