Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 16, от дата 17.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.14


Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.151(78) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 20 май 2004 г. В сила за Република България от 1 януари 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., наричана по-долу „Конвенцията“, относно процедурите за изменение на Приложението към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
Отбелязвайки правило II-1/3-6 на SOLAS относно достъпа до и във рамките на помещения в товарното пространство на нефтени танкери с бруто тонаж 500 и по-голям и кораби за насипни товари от 20 000 бруто тона и по-големи, прието с Резолюция MSC.134 (76), което се прилага за нефтени танкери и кораби за насипни товари, построени на или след 1 януари 2005 г.,
Признавайки опасенията, изразени във връзка с проблемите, които биха могли да възникнат при прилагането на изискванията на посоченото по-горе правило II-1/3-6 на SOLAS,
След като разгледа на седемдесет и осмата си сесия измененията към Конвенцията, предложени и оповестени в съответствие с член VIII (б) (i) от нея,
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv) от Конвенцията изменения към правило II-1/3-6 на Конвенцията, текстът на които е даден в Приложението към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б) (vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 юли 2005 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са изразили своите възражения срещу измененията;
3. Приканва Договарящите се правителства да имат предвид, че в съответствие с член VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2006 г. с тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ се в Приложението, на всички Договарящи се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да предаде копия на тази резолюция и нейното Приложение на Членовете на Организацията, които не са Договарящи се правителства по Конвенцията;
6. Решава, че Договарящите се правителства по SOLAS могат да прилагат по-рано приложеното правило II-1/3-6 на Конвенцията, прието от настоящата резолюция, заедно с измененията към Техническите разпоредби за средствата за достъп за инспекции, приети от Резолюция MSC.158(78) във връзка с правило II-1/3-6 на Конвенцията, прието с Резолюция MSC.134(76), и към Техническите разпоредби за средствата за достъп за инспекции, приети от Резолюция MSC.133(76) на кораби, плаващи под техен флаг, построени на или след 1 януари 2005 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА II-1
КОНСТРУКЦИЯ – УСТРОЙСТВО, ДЕЛЕНЕ НА ОТСЕЦИ И УСТОЙЧИВОСТ, МАШИНИ И МЕХАНИЗМИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УРЕДБИ
ЧАСТ A-1
УСТРОЙСТВО НА КОРАБИ
Правило 3-6 – Достъп до и във рамките на помещения в товарното пространство на нефтени танкери и кораби за насипни товари
1. Заглавието на правилото се заменя със следното:
„Достъп до и във рамките на помещения във и пред товарното пространство на нефтени танкери и кораби за насипни товари“.
2. В параграф 1.1 датата „1 януари 2005 г.“ се заменя с „1 януари 2006 г.“.
3. В параграф 2.1, в първото изречение думите „в рамките на товарното пространство“ и „постоянен“ се заличават.
4. В параграф 3.1, във второто изречение думите „или пред баластните танкове“ се вмъкват между думите „помещения на дъното“ и „или от помпеното отделение“.
5. В параграф 4.1, във второто изречение думите „в товарното пространство“ се заличават.
947