Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 16, от дата 17.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.13


Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.142(77) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 5 юни 2003 г. В сила за Република България от 1 юли 2006 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., наричана по-долу „Конвенцията“, относно процедурите за изменение на Приложението към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
След като разгледа на седемдесет и седмата си сесия измененията към Конвенцията, предложени и оповестени в съответствие с член VIII (б) (i) от нея,
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv) от Конвенцията изменения към Конвенцията, текстът на които е даден в Приложението към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б) (vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 януари 2006 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са изразили своите възражения срещу измененията;
3. Приканва Договарящите се правителства да имат предвид, че в съответствие с член VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията влизат в сила на 1 юли 2006 г. с тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ се в Приложението, на всички Договарящи се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да предаде копия на тази резолюция и нейното Приложение на Членовете на Организацията, които не са Договарящи се правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА V
БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО
Правило 2 – Дефиниции
1. След съществуващия параграф 3 се добавя следният нов параграф 4:
„4. Дължина на кораб означава неговата максимална дължина.“
Правило 22 – Видимост от навигационния мостик
2. Съществуващият текст от уводния параграф 1 се заменя със следния текст:
„Кораби с дължина не по-малка от 55 м съгласно определението в правило 2.4, построени на или след 1 юли 1998 г., трябва да отговарят на следните изисквания:“.
Правило 28 – Вписване на действия, свързани с корабоводенето
3. Заглавието на правилото се заменя със следния текст:
„Вписване на действия, свързани с корабоводенето и ежедневно докладване“.
4. Съществуващият параграф се номерира като параграф 1.
5. След параграф 1 се добавя следният нов параграф 2:
„2. Всички кораби с бруто тонаж 500 и по-голям, извършващи международни рейсове повече от 48 часа, представят ежедневен доклад на компанията, съгласно определението в правило IX/1, която трябва да го съхранява, както и всички последващи ежедневни доклади за продължителността на рейса. Ежедневните доклади могат да се предават чрез всякакви средства, при условие че те се предават на компанията при първа възможност след определяне на позицията, посочена в доклада. Могат да се използват автоматизирани системи за докладване, при условие че имат функция запис на предаването им и че тези функции и интерфейси със средствата за определяне на позицията подлежат на редовна проверка от капитана. Докладът трябва да съдържа следното:
1. позицията на кораба;
2. курса и скоростта на кораба; и
3. подробности за всякакви външни или вътрешни условия, които оказват влияние върху рейса или нормалната безопасна експлоатация на кораба.“
946