Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 16, от дата 17.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.6


Технически разпоредби относно средствата за достъп за проверки

 

ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ
относно средствата за достъп за проверки
(Приети с Резолюция MSC.133(76) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 12 декември 2002 г. В сила за Република България от 1 януари 2005 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Отбелязвайки новото правило II-1/3-6 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., с измененията и допълненията (наричана по-долу „Конвенцията“), приети с Резолюция MSC.134(76), относно достъпа до и във товарните пространства на нефтени танкери и кораби за сухи насипни товари,
Отбелязвайки още, че гореспоменатото правило предвижда посочените в него средства за достъп да отговарят на изискванията на Техническите разпоредби относно средствата за достъп за инспекции (наричани по-долу „Технически разпоредби“), които да бъдат задължителни съгласно Конвенцията;
Признавайки, че Техническите разпоредби, посочени по-горе, нямат за цел да пречат на развитието на нови технологии, които предоставят по-добри средства за извършване на прегледи и инспекции на кораби,
След като разгледа на седемдесет и седмата си сесия текста на предложените Технически разпоредби,
1. Приема Техническите разпоредби относно средствата за достъп за инспекции, текстът на които е даден в Приложението към настоящата резолюция;
2. Приканва Договарящите се правителства да имат предвид, че Техническите разпоредби влизат в сила на 1 януари 2005 г. с влизането в сила на новото правило II-1/3-6 на Конвенцията;
3. Изисква Генералният секретар да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на Техническите разпоредби, съдържащ се в Приложението, на всички Договарящи се правителства по Конвенцията;
4. Изисква още Генералният секретар да предаде копия на тази резолюция и нейното Приложение на Членовете на Организацията, които не са Договарящи се правителства по Конвенцията;
5. Приканва Правителствата да насърчават развитието на нови технологии с цел улесняване на прегледите и инспекциите на кораби и постоянно да информират Организацията относно всички положителни резултати.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ ОТНОСНО СРЕДСТВАТА ЗА ДОСТЪП ЗА ПРОВЕРКИ
Въведение
Отдавна се знае, че единственият начин да се гарантира, че състоянието на корабната конструкция се поддържа в съответствие с приложимите изисквания, е всички нейни съставни елементи да бъдат редовно инспектирани през цялото време на тяхната експлоатация, така че да се гарантира, че нямат налични повреди, като например пукнатини, огъване или деформация вследствие на корозия, претоварване или контактни повреди, и че намалението на дебелината е в рамките на допустимите граници. Осигуряването на подходящи средства за достъп до структурата на корпуса с цел извършване на цялостни и щателни прегледи и проверки е от съществено значение и такива средства трябва да са предвидени в етапа на проектиране на кораба.
Корабите трябва да бъдат проектирани и построени по начин, който предвижда как ще бъдат проверявани от инспектори на Държавата на флага и сървейори на класификационната организация по време на тяхната експлоатация и как екипажът ще може да следи за състоянието на кораба. Без адекватен достъп структурното състояние на кораба може да се влоши незабелязано и може да възникнат основни конструктивни повреди. Необходим е цялостен подход към проектирането и поддръжката, който да обхваща цялата експлоатация на кораба.
В отговор на горепосоченото Организацията е разработила Технически разпоредби относно средствата за достъп за инспекции с цел улесняване извършването на цялостни и щателни проверки и измервания на дебелината на корабните конструкции съгласно правило II-1/3-6 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. относно Достъпа до и във товарните пространства на нефтени танкери и кораби за сухи насипни товари.
Определения
Понятията, използвани в Техническите разпоредби, имат същото значение като тези, определени в Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., с измененията и допълненията и Резолюция A.744(18) с измененията.
Технически разпоредби
1. За извършване на щателни проверки на конструктивните елементи и измервания на дебелината на корабните конструкции съгласно правило II-1/3-6 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., с изключение на тези, разположени в пространствата на двойното дъно, се осигуряват постоянни средства за достъп до степен, определена в таблици 1 и 2, доколкото това е практически възможно. За нефтени танкери и бордови баластни танкове на рудовози могат да се използват плотове в допълнение към посочените постоянни средства за достъп, при условие че конструкцията позволява тяхното безопасно и ефективно използване.
2. В случай че са монтирани топли връзки за достъп, те трябва да имат минимална ширина 600 мм и да са снабдени със странични дъски с височина не по-малка от 150 мм и леерни ограждения от двете страни по цялата им дължина. Наклонените рампи, представляващи част от средствата за достъп, трябва да са изработени от неплъзгаща се конструкция. Леерните ограждения трябва да са с височина 1000 мм и да се състоят от леер и междинни метални пръти с височина 500 мм и да имат солидна конструкция. Пилерсите трябва да са монтирани на разстояние не по-голямо от 3 м един от друг.
3. Достъпът до топлите връзки и вертикалните отвори от дъното на кораба се осъществява посредством леснодостъпни коридори, трапове или стъпала. Стъпалата трябва да са снабдени със странична опора за краката. Когато стъпалата на траповете са монтирани до вертикална повърхност, разстоянието от центъра на стъпалата до повърхността трябва да бъде най-малко 150 мм. В случай че са монтирани гърловини на височина, по-голяма от 600 мм, достъпът се улеснява посредством стъпала и ръкохватки и платформи, монтирани от двете страни.
4. Тунели, преминаващи през хамбарите, се оборудват с трапове или стъпала на всеки край на хамбара, така че екипажът да може лесно да преминава през такива тунели.
5. Постоянни трапове с изключение на вертикални трапове, които са монтирани на вертикални структури за извършване на щателна проверка или измерване на дебелина, трябва да бъдат наклонени под ъгъл, по-малък от 70°. Не трябва да има препятствия на разстояние до 750 мм от лицевата страна на наклонения трап с изключение, когато има отвор, това разстояние може да се намали до 600 мм. Действителната дължина на площадките на траповете не е по-голяма от 9 м. Осигуряват се платформи за престой с подходящи размери. Траповете и леерите се изработват от стомана или подобен материал с подходяща якост и здравина и се прикрепват безопасно към конструкцията на танка посредством скоби. Методът на поддръжка и продължителността на престоя трябва да гарантират намаляване на вибрациите до минимум. В товарните хамбари траповете трябва да бъдат проектирани и разположени така, че рискът от увреждане на товарното оборудване да е сведен до минимум.
6. Ширината на траповете между страничните греди не трябва да е по-малка от 400 мм. Стъпалата трябва да са разположени равномерно, на разстояние от 250 мм до 300 мм едно от друго, измерено вертикално. Когато се използва стомана, стъпалата се оформят от два квадратни профила с размери не по-малки от 22 мм х 22 мм, монтирани така, че да се оформи хоризонтално стъпало с краища, сочещи нагоре. Стъпалата трябва да са прекарани през страничните греди и закрепени към тях посредством двойно непрекъснато заваряване. Всички наклонени трапове трябва да бъдат снабдени с леери със солидна конструкция от двете страни, монтирани на подходящо разстояние над стъпалата.
7. Подвижните стълби не трябва да бъдат по-дълги от 5 м.
8. Могат да се използват подвижни стълби, по-дълги от 5 м, ако са снабдени с дистанционно управляващ се механизъм за закрепване на горния край на стълбата.
9. Подвижните средства за достъп включват следните устройства:
1.  хидравлична стрела, снабдена със стабилна основа и с устройство за управление в предпазната клетка; работните условия трябва да са в съответствие с приложимите изисквания за безопасност на производителя; и
2. въжен платформен асансьор.
10. На корабите за сухи насипни товари траповете за достъп до товарния хамбар трябва да бъдат:
1.  вертикален или наклонен трап, когато вертикалното разстояние между горната повърхност на съседни палуби или между палубата и дъното на товарното пространство не е по-голямо от 6 м; и
2.  наклонен трап или трапове, когато вертикалното разстояние между горната повърхност на съседни палуби или между палубата и дъното на товарното пространство е по-голямо от 6 м; по изключение в най-горните 2,5 м на товарното пространство, измерени над хоризонтални прегради, и в най-ниските 6 м може да има вертикални трапове, при условие че вертикалният просвет на наклонения трап или трапове, свързващи вертикалните трапове, не е по-малък от 2,5 м.
Таблица 1 – Средства за достъп за нефтени танкери

1. Танкове за воден баласт с изключение на тези, посочени в дясната колона, и товарни нефтени танкове
2. Бордови танкове за воден баласт с ширина, по-малка от 5 м, формиращи пространства в двойния корпус, и скуловите отсеци за сантинни води
Достъп до хоризонтални конструкции
1.1 За танкове с височина 6 м и повече постоянни средства за достъп се осигуряват в съответствие с точки от 1 до 3:
1. непрекъснати напречни постоянни средства за достъп, монтирани при напречните прегради и на всяка палуба напречно, на разстояние от 1,8 м до 2,5 м под хоризонталната конструкция; в случай че средствата за достъп са монтирани от страна на непреградената страна на рамовите ребра, в последните се монтират просвети с най-малък диаметър 300 мм, осигуряващ достъп в близост до двете страни на всяка подпорна скоба;
2. най-малко едно надлъжно постоянно средство за достъп на разстояние от 1,8 м до 2,5 м под хоризонталната конструкция; в случай че надлъжната преграда е свързана с рамови ребра, средството за достъп се монтира от тяхната страна; и
3. средство за достъп между устройствата, описани в точки 1 и 2, и от главната палуба до тези от точки 1 или 2.
1.2 За танкове с височина, по-малка от 6 м, вместо постоянните средства за достъп могат да се използват плотове или преносими средства за достъп.
2.1 В случай че вертикалното разстояние между горния хоризонтален стрингер и палубата е по-голямо от 6 м, се осигурява едно непрекъснато постоянно средство за достъп за цялата дължина на танка, което позволява преминаване през напречните отбойни прегради, монтирано на разстояние от 1,8 м до 2,5 м от хоризонталната конструкция с вертикален трап за достъп в двата края и средата на танка.
2.2 За скуловите отсеци за сантинни води, вертикалното разстояние на които от основата до мястото на горната извивка е 6 м и повече, се осигурява едно надлъжно постоянно средство за достъп за цялата дължина на танка. Достъпът до него се осигурява съответно от вертикални постоянни средства за достъп в двата края на танка.
2.3 В случай че вертикалното разстояние, споменато в точка 2.2, е по-малко от 6 м, вместо постоянните средства за достъп могат да се използват преносими средства за достъп. За улесняване действието на преносимите средства за достъп се осигуряват отвори в хоризонталните стрингери. Отворите трябва да имат подходящ диаметър и трябва да бъдат оборудвани с подходящи леерни ограждения.
2.4 Доколкото е практически възможно, разстоянието между хоризонталната конструкция и най-горния надлъжен стрингер и между надлъжните стрингери не трябва да надвишава 6 м.
Достъп до вертикални конструкции
1.3 За танкове с височина 6 м и повече, съдържащи вътрешни конструктивни елементи, се осигуряват постоянни средства за достъп до всеки напречен набор от рамови ребра.
1.4 За танкове с височина, по-малка от 6 м, вместо постоянните средства за достъп могат да се използват плотове или преносими средства за достъп.
 
2.5 Вертикални постоянни средства за достъп се осигуряват до всеки напречен набор от рамови ребра в следните случаи, когато вертикалното разстояние е 6 м и повече:
1. от основата до мястото на горната извивка на скуловия отсек за сантинни води;
2. от мястото на горната извивка на скуловия отсек за сантинни води до главна палуба, когато не са осигурени хоризонтални стрингери; и
3. между хоризонталните стрингери.
2.6 Просвети за достъп на разстояние до 600 мм от стрингера се осигуряват във всеки напречен набор от рамови ребра/отбойна преграда над всеки стрингер и основа на танка.
2.7 В случай че вертикалното разстояние, споменато в точка 2.5, е по-малко от 6 м, вместо постоянните средства за достъп могат да се използват преносими средства за достъп.

Таблица 2 – Средства за достъп за кораби за сухи насипни товари*

1. Товарни хамбари
2. Баластни танкове
Достъп до хоризонтални конструкции
1.1 Най-малко 3 постоянни средства за достъп се оборудват в двата края на напречната палуба и в района на диаметралната равнина за осигуряване на достъп до хоризонталната конструкция. Всяко средство за достъп трябва да бъде достъпно от товарния хамбар или непосредствено от главната палуба и да бъде монтирано на разстояние от 1,8 м до 2,5 м под палубата.
1.2 Вместо постоянните средства за достъп могат да се използват подвижни средства за достъп до хоризонталната конструкция на напречната палуба, ако вертикалното разстояние е 17 м или по-малко над второто дъно.
 
Подпалубни танкове
2.1 За всеки подпалубен танк, височината на който е 6 м и повече, се осигурява едно непрекъснато постоянно средство за достъп по дължина на бордовия набор от рамови ребра, монтирано на разстояние от 1,8 м до 2,5 м под палубата с вертикален трап за достъп в близост до всяко средство за достъп до този танк.
2.2 В случай че не са осигурени просвети в напречните набори от рамови ребра на разстояние до 600 мм от основата на танка и наборите от рамови ребра имат височина, по-голяма от 1 м, в района на бордовата и наклонената обшивка трябва да се осигурят монтажни скоби (стъпала) за безопасен достъп над всеки напречен набор от рамови ребра.
2.3 Осигуряват се три постоянни средства за достъп, монтирани в крайните отсеци и средния отсек на всеки танк така, че да обхващат разстоянието от основата на танка до пресечната точка на обшивката с комингса на люка. Съществуващата надлъжна конструкция може да се използва като част от тези средства за достъп.
2.4 За подпалубни танкове с височина, по-малка от 6 м, вместо постоянните средства за достъп могат да се използват подвижни средства за достъп.
Достъп до вертикални конструкции
1.3 Осигуряват се постоянни средства за вертикален достъп във всеки товарен хамбар и се монтират в конструкцията така, че да позволяват проверка най-малко на 25 % от общия набор от ребра в хамбара; средствата за достъп се разполагат от левия и десния борд, равномерно в целия хамбар, включително краищата в района на напречните прегради. В никакъв случай обаче това разположение не трябва да включва по-малко от три постоянни средства за вертикален достъп, монтирани за всеки борд (в предния и задния край на хамбара и в средата). Осигуряват се средства за безопасно закрепване на предпазните клетки за постоянните средства за достъп. Постоянни средства за вертикален достъп, монтирани между набора от ребра на два съседни хамбара, се използват за достъп за проверка на набора от ребра и на двата хамбара. Могат да се използват преносими средства за достъп над наклонената обшивка на скуловите баластни танкове.
1.4 В допълнение могат да се използват преносими или подвижни средства за достъп до останалия набор от ребра в хамбара, които да достигнат до горните им бракети и напречни прегради.
Скулови сантинни танкове
2.5 За всеки скулов сантинен танк, височината на който е 6 м и повече, се осигурява едно надлъжно непрекъснато постоянно средство за достъп по дължина на бордовия набор от рамови ребра, монтирано на разстояние от 1,8 м до 2,5 м под горната част на просвета на бордовия набор от рамови ребра с вертикален трап за достъп в близост до всяко средство за достъп до този танк.
2.6 В случай че не са осигурени просвети в напречните набори от рамови ребра на разстояние до 600 мм от основата на танка и наборите от рамови ребра имат височина, по-голяма от 1 м в района на бордовата и наклонената обшивка, трябва да се осигурят монтажни скоби (стъпала) за безопасен достъп над всеки напречен набор от рамови ребра.
2.7 За скулови сантинни танкове с височина, по-малка от 6 м, вместо постоянните средства за достъп могат да се използват подвижни средства за достъп.
Бордови танкове с двойна обшивка
2.8 Осигуряват се постоянни средства за достъп в съответствие с приложимите раздели в таблица 1.

 
*  За рудовози постоянни средства за достъп в бордовите баластни танкове се осигуряват в съответствие с приложимите раздели в таблица 1.
911