Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 16, от дата 17.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.3


Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.123(75) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 24 май 2002 г. В сила за Република България от 1 януари 2004 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., наричана по-долу „Конвенцията“, относно процедурите за изменение на Приложението към Конвенцията с изключение на разпоредбите на глава I от него,
След като разгледа на седемдесет и петата си сесия измененията към Конвенцията, предложени и оповестени в съответствие с член VIII (б) (i) от нея,
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv) от Конвенцията изменения към Конвенцията, текстът на които е даден в Приложението към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б) (vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 юли 2003 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са изразили своите възражения срещу измененията;
3. Приканва Договарящите се правителства да имат предвид, че в съответствие с член VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2004 г. с тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ се в Приложението, на всички Договарящи се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да предаде копия на тази резолюция и нейното Приложение на Членовете на Организацията, които не са Договарящи се правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА IV
РАДИОСВРЪЗКИ
Правило 1 – Приложение
1. Параграфи 3, 4, 5, 6 и 7 се заличават.
2. Съществуващият параграф 8 се номерира като параграф 3.
Правило 3 – Освобождаване
3. Думата „или“ в края на параграф 2.2 се заменя с точка (.).
4. Параграф 2.3 се заличава.
Правило 4 – Функционални изисквания
5. В параграф 1.6 правило V/12 (g) и (h) се заменя с V/19.2.3.2.
Правило 7 – Радиообзавеждане: Общи положения
6. Параграфи 2, 3 и 4 се заличават.
7. Съществуващият параграф 5 се номерира като параграф 2.
Правило 12 – Вахти
8. Параграф 4 се заличава.
Правило 14 – Експлоатационни изисквания
9. В параграф 1, във второто изречение думите „Според параграф 2“ се заличават.
10. Параграф 2 се заличава.
ГЛАВА V
БЕЗОПАСНОСТ НА КОРАБОПЛАВАНЕТО
Правило 21 – Международен сигнален код
11. Заглавието на правилото се заменя със следното: „Международен сигнален код и Международно ръководство за авиационно и морско Търсене и Спасяване (IAMSAR Manual)“.
12. Съществуващият параграф става параграф 1.
13. Добавя се следният нов параграф 2:
„2. На всички кораби трябва да е налице актуално копие на том III на Международното ръководство за авиационно и морско Търсене и Спасяване (IAMSAR Manual)“.
ГЛАВА VI
ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ
Правило 2 – Информация за товара
14. В съществуващия параграф 2.3 думите „правило VII/2“ се заменят с „Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Сode), както е дефиниран в правило VII/1.1“.
Правило 5 – Разполагане и укрепване на  товара
15. В съществуващия параграф 1 думите „Товари и товарни единици“ се заменят с „Товари, товарни единици* и товарни транспортни единици**“.
16. В съществуващия параграф 2 думите „Товари, превозвани под формата на товарни единици“ се заменят с „Товари, товарни единици и товарни транспортни единици“.
17. В съществуващия параграф 4 думите „товарни единици“ се заменят с „товарни единици и товарни транспортни единици“ (на две места).
18. В съществуващия параграф 5 думата „Контейнери“ се заменя с „Товарни контейнери“, а на последния ред след „Международната конвенция за безопасни контейнери (CSC)“ в края на изречението се добавя „както е изменена“.
19. Съществуващият параграф 6 се заменя със следното:
„Всички товари, различни от твърди и течни насипни товари, товарни единици и товарни транспортни единици, се товарят, подреждат и укрепват по време на рейса в съответствие с Наръчника за укрепване на товари, одобрен от Администрацията. На кораби с пространства за ро-ро товар, дефинирани по правило ІІ-2/3.14, укрепването на тези товари, товарни единици и транспортни товарни единици съгласно Наръчника за укрепване на товари трябва да приключи, преди корабът да напусне кея. Наръчникът за укрепване на товари се изготвя по стандарти, най-малкото еквивалентни на насоките, разработени от Организацията***.“
Правило 6 – Приемливост за товарене
20. В съществуващия параграф 3 думите „правило VII/2“ се заменят с „Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code), както е дефиниран в правило VII/1.1“.
 
*  Вж. Кодекса за безопасна практика по подреждане и укрепване на товари, приет от Организацията с Резолюция A.714(17), както е изменена.
**  Вж. Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code), приет от Организацията с Резолюция MSC.122(75).
***  Вж. Насоките за изготвяне на Ръководството за укрепване на товари (MSC/Circ.745).
ГЛАВА VII
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
21. Съществуващата част A се заменя със следната нова част A и част A-1:
„ЧАСТ A
ПРЕВОЗ НА ОПАКОВАНИ ОПАСНИ ТОВАРИ
Правило 1 – Дефиниции
За целите на тази глава, освен ако изрично не е посочено друго:
1. IMDG Code означава Международен кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code), приет от Комитета по морска безопасност на Организацията с Резолюция MSC.122(75), както може да бъде изменена от Организацията, при условие че тези изменения са приети и влезли в сила в съответствие с разпоредбите на Член VIII от настоящата Конвенция относно процедурите за изменение на Приложението с изключение на глава I от него.
2. Опасни товари означават вещества, материали и частици, класифицирани в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code).
3. Опаковани означава в опаковка, както е указана в Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code).
Правило 2 – Приложение*
1. Освен ако изрично не е посочено друго, тази част се прилага към опасните товари, които се превозват в пакетиран вид на всички кораби, за които се прилагат настоящите правила, и на всички товарни кораби с бруто тонаж, по-малък от 500 тона.
 
*  Вж: 1. Част D, която съдържа специални изисквания за превоза на лесно запалим товар; и
2. Правило II-2/19, което съдържа специални изисквания за корабите, превозващи опасни товари.
2. Разпоредбите на тази глава не се прилагат за корабни запаси и оборудване.
3. Превозът на опакованите опасни товари е забранен освен в съответствие с разпоредбите на тази глава.
4. Като допълнение към разпоредбите на тази част всяко Договарящо се правителство трябва да издаде или да осигури издаването на подробни инструкции за реакция при аварийни ситуации и оказване на първа помощ при инциденти, свързани с опаковани опасни товари, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията.**
Правило 3 – Изисквания към превоза на опасни товари
Превозът на опасни товари в опаковка трябва да бъде в съответствие с разпоредбите на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code).
 
**  Вж: 1. Процедурите за реагиране в спешни случаи за кораби, превозващи опасни товари (EmS Guide) (MSC/Circ.1025); и
2. Оказване на първа помощ и Ръководството за оказване на първа помощ при инциденти, свързани с опасни товари (MFAG) (MSC/Circ.857); публикувани от Организацията.
Правило 4 – Документи
1. Във всички документи, отнасящи се до превоз на опаковани опасни товари по море, трябва да се използва точното им техническо наименование (не трябва да се използват само търговските им наименования) и точната им характеристика в съответствие с класификацията, дадена в IMDG Code.
2. Документите за превоз, изготвени от товароизпращача, трябва да включват или да се придружават от заверено свидетелство или дек­ларация, че пратката, предложена за превоз, е правилно опакована, маркирана и обозначена с етикет или табелка и е в подходящо за превоз състояние.
3. Лицето, отговарящо за опаковането на опасните товари в товарни транспортни единици*, осигурява подписан сертификат за опаковка в контейнер или декларация за опакован товар на пътно превозно средство, удостоверяващи, че товарът е правилно опакован и обезопасен и че са спазени всички приложими транспортни изисквания. Сертификатът или декларацията могат да се съчетаят с документа, изискван по параграф 2.
4. Когато има основателна причина да се допусне, че товарната транспортна единица, в която са натоварени опасните товари, не отговаря на изискванията на параграфи 2 или 3, или когато липсва сертификат за опаковка в контейнер или декларация за опакован товар на пътно превозно средство, товарната транспортна единица не се приема за превоз.
 
*  Вж. Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code), приет от Организацията с Резолюция MSC.122(75).
5. Всеки кораб, превозващ опаковани опасни товари, трябва да има специален списък или манифест, показващ в съответствие с класификацията, дадена в IMDG Code, опасните товари на борда и тяхното разположение. Вместо такъв специален списък или манифест може да се използва подробен товарен план, който показва по клас и по разположение всички опасни товари на борда. Копие от един от тези документи се предоставя преди отпътуването на лицето или организацията, посочени от пристанищните власти.
Правило 5 – Ръководство за укрепване на  товарите
Товарите, товарните единици** и товарните транспортни единици трябва да се товарят, подреждат и укрепват през цялото време на рейса в съответствие с Ръководството за укрепване на товарите, одобрено от Администрация. Ръководството за укрепване на товарите се изготвя съгласно стандарт, най-малкото еквивалентен на насоките, разработени от Организацията.***
 
**  Според дефиницията в Кодекса за безопасна практика по подреждане и укрепване на товари, приет от Организацията с Резолюция A.715(17), както е изменена.
***  Вж. Насоките за изготвянето на Ръководството за укрепване на товарите (MSC/Circ.745).
Правило 6 – Докладване на инциденти, свързани с опасни товари
1. При настъпването на инциденти, свързани със загубата или вероятната загуба на опаковани опасни товари в морето, капитанът или друго лице, отговорно за кораба, докладва за инцидента незабавно и подробно на най-близката държава на брега. Докладът се базира на насоките и общите принципи, приети от Организацията.*
2. В случай, че посоченият по параграф кораб бъде напуснат, или в случай, че докладът от този кораб е непълен или такъв не може да бъде получен, компанията, както е дефинирана в правило IX/1.2, поема в максимална степен задълженията, вменени на капитана по настоящото правило.
ЧАСТ A-1
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТВЪРДИ ТОВАРИ НАСИПНО
Правило 7 – Дефиниции
Опасни твърди товари, превозвани насипно, означава материали, различни от течност или газ, състоящи се от комбинация от частици, гранули или по-големи съставни елементи, обикновено еднакви по състав, които попадат в класификацията на IMDG кодекса и се товарят директно в товарните помещения на кораба, без опаковка, включително и материали, които се товарят в баржи, превозвани от кораби.
 
* Вж. Общите принципи и изисквания за корабните системи за докладване, вкл. насоките за докладване на инциденти с опасни товари, вредни вещества и/или замърсители на морската среда, приети от Организацията с Резолюция А.851(20);
Правило 7-1 – Приложение**
1. Освен ако изрично не е посочено друго, тази част се прилага към опасни твърди товари, превозвани насипно на всички кораби, за които се прилагат настоящите правила, и на всички товарни кораби с бруто тонаж, по-малък от 500 тона.
2. Превозът на опасни твърди товари насипно е забранен освен в съответствие с разпоредбите на тази глава.
3. Като допълнение към разпоредбите на тази част всяко Договарящо се правителство трябва да издаде или да осигури издаването на подробни инструкции за безопасния превоз на опасни твърди товари, превозвани насипно***, които да включват инструкции за реакция при аварийни ситуации и оказване на първа помощ при инциденти, свързани с опасни твърди товари, превозвани насипно, като се вземат предвид насоките, разработени от Организацията.****
 
**  Вж. Правило II-2/19, което съдържа специални изисквания за корабите, превозващи опасни товари.
***  Вж. Кодекса за безопасна практика за превоз на твърди насипни товари (BC Code), приет от Организацията с Резолюция A.434(XI), както е изменена.
****  Вж. Ръководството за оказване на първа помощ при инциденти, свързани с опасни товари (MFAG) (MSC/Circ.857).
Правило 7-2 – Документи
1. Във всички документи, отнасящи се до опасни твърди товари, превозвани насипно по море, трябва да се използва точното им наименование като насипни товари (не трябва да се използват само търговските им наименования).
2. Всеки кораб, превозващ опасни твърди товари насипно, трябва да има специален списък или манифест, показващ опасните товари на борда и тяхното разположение. Вместо такъв специален списък или манифест може да се използва подробен товарен план, който показва по клас и по разположение всички опасни товари на борда. Копие от един от тези документи се предоставя преди отпътуването на лицето или организацията, посочени от пристанищните власти.
Правило 7-3 – Изисквания към подреждането и сегрегацията
1. Опасните твърди товари, превозвани насипно, трябва да се товарят и подреждат безопасно и подходящо според характера им. Несъвместимите товари се разделят един от друг.
2. Опасни твърди товари, превозвани насипно, които лесно могат да се самонагряват или самозапалват, не трябва да се превозват, освен ако са взети подходящи мерки за предотвратяване избухването на пожар.
3. Опасни твърди товари, превозвани насипно, които отделят опасни изпарения, трябва да се поставят в добре вентилирани помещения.
Правило 7-4 – Докладване на инциденти, свързани с опасни товари
1. При настъпването на инциденти, свързани със загубата или вероятната загуба на опасни твърди товари, превозвани насипно, в морето, капитанът или друго лице, отговорно за кораба, докладва за инцидента незабавно и подробно на най-близката държава на брега. Докладът се базира на насоките и общите принципи, приети от Организацията.*
2. В случай, че посоченият по параграф кораб бъде напуснат, или в случай, че докладът от този кораб е непълен или такъв не може да бъде получен, компанията, както е дефинирана в правило IX/1.2, поема в максимална степен задълженията, вменени на капитана по настоящото правило.
 
*  Вж. Общите принципи и изисквания за корабните системи за докладване, вкл. насоките за докладване на инциденти с опасни товари, вредни вещества и/или замърсители на морската среда, приети от Организацията с Резолюция А.851(20).“
ЧАСТ D
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕВОЗА НА ОПАКОВАНИ ОТРАБОТЕНИ ЯДРЕНИ ГОРИВА, ПЛУТОНИЙ И СИЛНО РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА КОРАБИ
Правило 14 – Дефиниции
22. Съществуващият параграф 2 се заменя със следния:
„2. Товар INF означава опаковани отработени ядрени горива, плутоний и силно радиоактивни отпадъци, превозвани като товар в съответствие с клас 7 съгласно Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code).“
23. Съществуващият параграф 6 се заличава.
ПРИТУРКА
СВИДЕТЕЛСТВА
Списък на оборудването във връзка със Свидетелството за сигурност на пътнически кораб (Form P)
24. В раздел 3 се заличават точки 7 и 8 и съответните бележки под линия.
Списък на оборудването във връзка със Свидетелството за сигурност на радиосредствата на товарен кораб (Form R)
25. В раздел 2 се заличават точки 7 и 8 и съответните бележки под линия.
26. Раздел 4 се заличава.
910