Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
брой: 16, от дата 17.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.2


Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ТРАНСПОРТА,  ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Изменения към Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г. с измененията и допълненията
(Приети с Резолюция MSC.117(74) на Комитета по морска безопасност на Международната морска организация на 6 юни 2001 г. В сила за Република България от 1 януари 2003 г.)
Комитетът по морска безопасност,
Припомняйки член 28 (б) на Конвенцията за Международната морска организация относно функциите на Комитета,
Припомняйки още член VIII (б) на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г., наричана по-долу „Конвенцията“, относно процедурите за изменение на Приложението към Конвенцията, с изключение на разпоредбите на глава I от него,
Отбелязвайки, че изменение 30 на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG Code) (оповестено чрез MSC/Circ.961) включва наред с другото ново транспортно разписание 14 към този кодекс,
Признавайки необходимостта от изменение на съответните изисквания на глава VII от SOLAS с цел привеждането им в съответствие с посоченото по-горе изменение 30 на IMDG Code,
След като разгледа на седемдесет и четвъртата си сесия измененията към Конвенцията, предложени и оповестени в съответствие с член VIII (б) (i) от нея,
1. Приема в съответствие с член VIII (б) (iv) от Конвенцията изменения към Конвенцията, текстът на които е даден в Приложението към настоящата резолюция;
2. Определя в съответствие с член VIII (б) (vi) (2) (бб) от Конвенцията, че измененията се считат за приети на 1 юли 2002 г., освен ако преди тази дата повече от една трета от Договарящите се правителства по Конвенцията или Договарящите се правителства, чийто обединен търговски флот съставлява не по-малко от 50 % от брутния тонаж на световния търговски флот, не са изразили своите възражения срещу измененията;
3. Приканва Договарящите се правителства да имат предвид, че в съответствие с член VIII (б) (vii) (2) на Конвенцията измененията влизат в сила на 1 януари 2003 г. с тяхното приемане в съответствие с параграф 2 по-горе;
4. Изисква Генералният секретар в съответствие с член VIII (б) (v) на Конвенцията да изпрати заверени копия на настоящата резолюция и текста на измененията, съдържащ се в Приложението, на всички Договарящи се правителства по Конвенцията;
5. Изисква още Генералният секретар да предаде копия на тази резолюция и нейното Приложение на Членовете на Организацията, които не са Договарящи се правителства по Конвенцията.
ПРИЛОЖЕНИЕ
ГЛАВА VII
ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ
ЧАСТ D
СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕВОЗА НА ОПАКОВАНО ЯДРЕНО ГОРИВО, ПЛУТОНИЙ И СИЛНО РАДИОАКТИВНИ ОТПАДЪЦИ НА БОРДА НА КОРАБИ
Правило 14 – Дефиниции
В параграф 2 от правилото думите „разписания 10, 11, 12 или 13“ се заменят с „транспортни разписания 10, 11, 12, 13 или 14“.
909