Министерски съвет
брой: 40, от дата 19.5.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.21


Постановление № 93 от 16 май 2017 г. за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 93  ОТ 16 МАЙ 2017 Г.
за изменение на Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ към министъра на финансите, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 5 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 34 от 2009 г., бр. 34 и 52 от 2010 г., бр. 2 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22 и 58 от 2012 г., бр. 63 и 88 от 2014 г., бр. 64 и 100 от 2015 г. и бр. 100 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 8, ал. 1:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. поставя стратегически и годишни цели за дейността на агенцията, утвърждава стратегически и годишен одитен план на агенцията и осъществява контрол за тяхното изпълнение;“.
2. В т. 7 думите „Регламент № 1083/2006 г. на Съвета“ се заменят с „приложимите регламенти“.
§ 2. В чл. 17, ал. 2, т. 6 думите „стопанисването и“ се заличават.
§ 3. В чл. 19, т. 10 думите „и проектите на длъжностни характеристики“ се заличават.
§ 4. В чл. 21а т. 1 се изменя така:
„1. осъществява специфични одитни дейности по оперативните програми за програмни периоди 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г., свързани със социалната политика, заетостта и образованието и съфинансирани от Европейския социален фонд, Европейския фонд за регионално развитие и от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица;“.
§ 5. В чл. 31 ал. 5 се изменя така:
„(5) Постъпилите предложения и сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на служители в агенцията, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, се препращат не по-късно от 7 дни от постъпването им на министъра на финансите.“
§ 6. В приложението към чл. 6, ал. 3, на ред „дирекция „Одити на средствата по трансгранично сътрудничество и други програми“ думата „трансгранично“ се заменя с „териториално“.
§ 7. Навсякъде думите „дирекция „Одити на средствата по социална политика, образование и рибарство“ се заменят с „дирекция „Одити на средствата по социална политика и образование“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
3648