Народно събрание
брой: 82, от дата 13.10.2017 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Решение за избиране на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на заместник-председатели на Комисията за финансов надзор
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 5, ал. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор
РЕШИ:
Избира:
1. Диана Иванова Йорданова за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Осигурителен надзор“, и
2. Бойко Атанасов Атанасов за заместник-председател на Комисията за финансов надзор, ръководещ управление „Надзор на инвестицион­ната дейност“.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 11 октомври 2017 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:  Димитър Главчев
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
7282