Министерски съвет
брой: 24, от дата 21.3.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.7


Постановление № 52 от 16 март 2017 г. за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52  ОТ 16 МАРТ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (обн., ДВ, бр. 26 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„Максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти по чл. 1, т. 1 по държавни висши училища и по професионални направления се определя като произведение от броя на приетите студенти и докторанти по чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „а“ от Закона за висшето образование през последната учебна година по съответното професионално направление и коефициент за всяко професионално направление, определен по методиката съгласно приложение № 1.“
2. Създава се ал. 7:
„(7) В случаите, в които през последната учебна година приетите за обучение студенти и докторанти по приоритетните професионални направления и по професионалните направления от област на висшето образование „Хуманитарни науки“ са под 15, максимално допустимият брой на приеманите за обучение студенти и докторанти се определя за равен на 15 в рамките на свободния капацитет на съответното професионално направление.“
§ 2. В приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1.2 думите „Хуманитарни науки“ и запетаята след тях се заличават.
2. В т. 1.3 след думите „Педагогически науки“ се добавя „Хуманитарни науки“ и се поставя запетая.
3. В т. 4.1.1 думите „Хуманитарни науки“ и запетаята след тях се заличават.
4. В т. 4.1.2 след думите „Педагогически науки“ се добавя „Хуманитарни науки“ и се поставя запетая.
Заключителна разпоредба
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
2064