Министерски съвет
брой: 24, от дата 21.3.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.6


Постановление № 50 от 16 март 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 16 МАРТ 2017 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. в размер 20 000 000 лв. за осигуряване на дейностите по задължителната имунопрофилактика в страната.
(2) Разходите по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши налагащите се промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2017 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2017 г.
Чл. 4. Министърът на здравеопазването да предприеме своевременно действия за осигуряване на ваксини и биопродукти със средствата по чл. 1, ал. 1 съобразно изискванията на Закона за обществените поръчки, в т.ч. съобразно чл. 79, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки за недоговорените в откритите процедури ваксини и биопродукти.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 2, т. 3 и 6 и чл. 3, ал. 1 от Закона за здравето.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
2049