Министерски съвет
брой: 24, от дата 21.3.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 49 от 16 март 2017 г. за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 49 ОТ 16 МАРТ 2017 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за командировъчните средства при задграничен мандат, приета с Постановление № 188 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 70 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 101 от 2008 г., бр. 57 и 98 от 2009 г., бр. 40 от 2010 г., бр. 2 и 104 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 2 и 108 от 2014 г. и бр. 1 и 104 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 6, ал. 4 думите „по методиката съгласно приложение № 3“ се заменят с „като се отчита индексът на ООН за цените на дребно (RPI)“ и пред тях се поставя запетая.
§ 2. В чл. 11, ал. 8 след думите „разходооправдателни документи“ се поставя запетая и се добавя „включително товарителницата за самолетното карго, когато багажът се пренася чрез самолет“.
§ 3. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. Алинея 7 се изменя така:
„(7) При първоначално пристигане, до наемането на жилище или до настаняването в жилище – собственост на Република България, но за период, не по-дълъг от два месеца, изпращащата администрация поема разходите за временно настаняване на командирования служител и на членовете на семейството му в хотел в рамките на норматива за едномесечен наем, определен в приложение № 6. При обективна невъзможност за настаняване в хотел в рамките на норматива за едномесечен наем, определен в приложение № 6, ръководителят на изпращащата администрация може да определи размер на средствата за настаняване в хотел, който не може да надвишава с повече от 20 на сто норматива за едномесечен наем, определен в приложение № 6.“
2. В ал. 8, в изречение второ думите „всички данъци, такси и задължителни застраховки“ се заменят с „всички данъци, задължителни застраховки и такси с изключение на такси за битови отпадъци“.
3. В ал. 17 думите „3-годишен“ се заменят с „4-годишен“.
§ 4. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) На командирования служител в държава – членка на Европейския съюз, в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или в Конфедерация Швейцария и на всеки член на неговото семейство се поемат разходи в приемащата държава за една календарна година в размер до 30 на сто от базисния размер за 30 календарни дни при нормативно определено в законодателството на приемащата държава доплащане за част от съответните здравни услуги, предоставяни по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072 и/или за медицинските услуги, които не се предоставят по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072. Командированият служител е длъжен да представи разходооправдателни документи и други официални документи за наличието на предпоставките за възстановяване на разходите по тази алинея, като в противен случай същите не се изплащат от изпращащата администрация.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) На командирования служител в Съединените американски щати и на всеки член на неговото семейство се поемат разходи за медицинско обслужване и за здравно осигуряване в приемащата държава за една календарна година в размер до 62 на сто от базисния размер за 30 календарни дни, определен във валута, срещу представяне на разходооправдателни документи освен в случаите, когато е обезпечено безплатно медицинско обслужване по силата на международен договор с приемащата държава.“
3. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) Лицата по ал. 1 могат да сключват в приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава. По предложение на ръководителя на съответното представителство може да се сключи и групова медицинска осигуровка за целия персонал на представителството и за членовете на семействата в рамките на нормативноопределените размери.“
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) Лицата по ал. 2 могат да сключват в приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за допълнителна медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава, обхващаща медицинско обслужване извън предоставеното безплатно по силата на регистрация към местната здравноосигурителна система чрез формуляр S1/S072. По предложение на ръководителя на съответното представителство може да се сключи и договор за групова допълнителна медицинска осигуровка за целия персонал на представителството и за членовете на семействата в рамките на нормативноопределените размери.“
5. Създава се ал. 6:
„(6) Лицата по ал. 3 могат да сключват в приемащата държава в рамките на предвидените средства договор за медицинска осигуровка с покритие само в приемащата държава. По предложение на ръководителя на съответното представителство може да се сключи и групова медицинска осигуровка за целия персонал на представителството и за членовете на семействата в рамките на нормативноопределените разходи.“
6. Досегашната ал. 4 става ал. 7.
7. Досегашната ал. 5 става ал. 8 и се изменя така:
„(8) С разрешение на ръководителя на изпращащата администрация могат да се поемат и разходи над определения лимит за медицинско обслужване и здравно осигуряване за съответната държава за неотложна животоспасяваща медицинска намеса, ако тези разходи не се поемат от сключената медицинска осигуровка, тя е с максимално възможно покритие за лимита за медицинско обслужване и здравно осигуряване за съответната държава и не е възможно транспортиране в България.“
§ 5. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 1 се изменя така:
„1. „Местни лица“ са както граждани на приемащата държава, така и законно пребиваващи в нея български граждани и граждани на трети страни. Не се считат за местни лица законно пребиваващи в приемащата държава служители в дипломатическата служба, ползващи законоустановен отпуск, както и лицата, ползващи отпуск по чл. 77 от Закона за дипломатическата служба.“
§ 6. В преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. Параграфи 5 – 7 се отменят.
2. В § 8 думите „1 януари 2018 г.“ се заменят с „1 юли 2017 г.“.
3. Параграф 9 се изменя така:
„§ 9. Размерът на средствата за наем за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни по приложение № 6, се определя на основата на 100 на сто от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута съгласно приложение № 1.“
4. Създава се нов § 10:
„§ 10. Не се допуска сключването на допълнителни споразумения, с които се удължава срокът на действието на договори за наемане на жилища, сключени до 1 юли 2017 г., в които уговорената наемна цена надхвърля максималния размер на средствата за наем, определен по реда на приложение № 6.“
5. Досегашният § 10 става § 11.
§ 7. Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 6, ал. 1
ТАБЛИЦА
на базисния размер на дневните командировъчни пари във валута при дългосрочно командироване на служителите в задграничните представителства на Република България в чужбина при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба

№ по ред
Държава
Валута
Дневни пари
1
2
3
4
Европа
1.
Австрия
евро
110
2.
Азербайджан
евро
101
3.
Албания
евро
95
4.
Армения
евро
95
5.
Беларус
евро
99
6.
Белгия
евро
111
7.
Босна и Херцеговина
евро
93
8.
Великобритания
евро
111
9.
Германия
евро
110
10.
Грузия
евро
95
11.
Гърция
евро
105
12.
Дания
евро
118
13.
Ирландия
евро
109
14.
Испания
евро
104
15.
Италия
евро
109
16.
Кипър
евро
99
17.
Косово
евро
99
18.
Република Македония
евро
93
19.
Молдова
евро
97
20.
Нидерландия
евро
109
21.
Норвегия
евро
118
22.
Полша
евро
100
23.
Португалия
евро
105
24.
Румъния
евро
95
25.
Русия
евро
111
26.
Словакия
евро
100
27.
Словения
евро
98
28.
Сърбия
евро
96
29.
Турция
евро
100
30.
Украйна
евро
98
31.
Унгария
евро
101
32.
Финландия
евро
108
33.
Франция
евро
111
34.
Хърватия
евро
100
35.
Черна гора
евро
96
36.
Чехия
евро
100
37.
Швейцария
евро
132
38.
Швеция
евро
108
Азия
39.
Афганистан
евро
103
40.
Виетнам
евро
91
41.
Индия
евро
92
42.
Индонезия
евро
94
43.
Ирак
евро
94
44.
Иран
евро
94
45.
Израел
евро
95
46.
Йемен
евро
86
47.
Йордания
евро
92
48.
Казахстан
евро
96
49.
Камбоджа
евро
85
50.
Катар
евро
96
51.
Китай
евро
106
52.
КНДР
евро
105
53.
Република Корея
евро
107
54.
Кувейт
евро
92
55.
Ливан
евро
100
56.
Монголия
евро
86
57.
Обединени арабски емирства
евро
104
58.
Пакистан
евро
92
59.
Сирия
евро
92
60.
Узбекистан
евро
88
61.
Япония
евро
120
Африка
62.
Алжир
евро
100
63.
Египет
евро
93
64.
Етиопия
евро
99
65.
Либия
евро
90
66.
Мароко
евро
91
67.
Нигерия
евро
109
68.
Тунис
евро
89
69.
ЮАР
евро
93
Америка
70.
Аржентина
евро
89
71.
Бразилия
евро
107
72.
Канада
евро
112
73.
Куба
евро
100
74.
Мексико
евро
96
75.
САЩ
евро
116
Австралия и Океания
76.
Австралия
евро
106

§ 8. В приложение № 2 към чл. 6, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В Таблицата за определяне на командировъчните пари във валута на служителите, командировани в задграничните представителства при условията и по реда, определени със Закона за дипломатическата служба:
а) създава се нов ред 1:

1.
135
Ръководител на задгранично представителство – постоянен представител на Република България към Европейския съюз
 
магистър

б) досегашният ред № 1 става ред № 1а и се изменя така:

1а.
130
Ръководител на задгранично представителство – извънреден и пълномощен посланик, акредитиран с указ на президента на републиката в повече от две страни и/или международни правителствени организации.
Ръководител на задгранично представителство – постоянен представител при международните организации
 
магистър

в) редове № 3, 4 и 5 се изменят така:

3.
110
Ръководител на задгранично представителство – генерален консул
 
магистър
4.
100
Управляващ представителство
Ръководител на задгранично представителство – ръководител на дипломатическо бюро, бюро за свръзка или специална мисия
 
магистър
5.
95
Посланик неакредитиран
Пълномощен министър в задгранично представителство
Аташе по отбраната
Служител на Министерството на отбраната в задгранично представителство при международна организация – I степен
 
магистър

2. В забележките т. 3 се изменя така:
„3. Завеждащите финансово-административните служби, които водят финансово-счетоводната дейност на повече от едно задгранично представителство, получават допълнителни командировъчни пари в размер 250 евро месечно за всяко допълнително представителство, като общата сума на командировъчните пари не може да е повече от 95 на сто от базисния размер.“
§ 9. Приложение № 3 към чл. 6, ал. 4 се отменя.
§ 10. В приложение № 6 към чл. 13, ал. 1 и 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Таблицата на размера на средствата за наем за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни, се изменя така:
„ТАБЛИЦА
на размера на средствата за наем на обзаведено жилище за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни

№ по ред
Размер на средствата за наем на обзаведено жилище за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни
Държави
1.
30
Афганистан, Иран, Йемен, КНДР, Пакистан, Ангола, Гана, Зимбабве, Судан, Етиопия, Тунис, ЮАР, Бразилия, Албания, Гърция, Кипър, Македония, Молдова, Чехия, Камбоджа
2.
 
35
Хърватия, Беларус, Румъния, Словения, Армения, Босна и Херцеговина, Черна гора, Косово, Сърбия
3.
40
Дания, Естония, Испания, Латвия, Литва, Словакия, Норвегия, Португалия, Русия, Турция, Украйна, Виетнам, Сирия, Узбекистан, Мексико, Чили, Куба, Мароко, Индия
4.
45
Йордания, Полша, Унгария, Либия, Казахстан, Грузия
5.
50
Нидерландия, Канада, Азербайджан
6.
55
Австрия, Финландия, Швейцария, Франция, Ливан
7.
58
Белгия
8.
60
Тайланд, Венецуела, Алжир, Египет, Монголия
9.
65
Япония, Кувейт, Швеция
10.
70
Австралия, Германия, Ирландия, Италия, Аржентина, Нигерия
11.
75
Великобритания, Израел
12.
80
Китай, Ирак
13.
90
Съединени американски щати, Република Корея
14.
95
Катар, Обединени арабски емирства, Индонезия

2. В забележките:
а) точка 3 се изменя така:
„3. При наемане на необзаведено жилище обзавеждането му се извършва съобразно минималните нормативи за обзавеждане на помещения в жилищата – собственост на Република България, в зависимост от наличните средства по бюджета на съответното представителство и съобразно финансовата изгода на Република България, както и транспортните и митническите условия.“;
б) създава се т. 4:
„4. Не се допуска заплащане от изпращащата администрация на средства за наем, надхвърлящи максималния размер, определен по реда на приложение № 6, в случаите на едностранно увеличение на наемната цена от страна на наемодателя, извършено в съответствие с условията на договора за наем или на императивни разпоредби на местното законодателство.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 11. От 1 юли 2017 г. до 30 септември 2018 г. командировъчните пари на дипломатическите служители и на служителите с временен дипломатически ранг, дългосрочно командировани по реда на Закона за дипломатическата служба в Постоянното представителство на Република България към Европейския съюз в Брюксел, Кралство Белгия, с изключение на ръководителя на задграничното представителство – постоянен представител на Република България към Европейския съюз, се определят, като съответният процент от базисния размер на дневните командировъчни пари съгласно приложение № 2 се увеличи с 5 на сто.
§ 12. (1) Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на § 1, § 4, т. 2 и 5, § 6, т. 1 и 3 и § 7, 8, 9 и 10, които влизат в сила от 1 юли 2017 г.
(2) Размерите на средствата за наем на обзаведено жилище за съответната държава, определен в процент от базисния размер на дневните командировъчни пари във валута за 30 календарни дни, посочени в таблицата по § 10, т. 1 от това постановление, се прилагат по отношение на договорите за наемане на жилища, сключени след 1 юли 2017 г., с изключение на Ирландия, за която процентът, определен на ред № 10 от таблицата по § 10, т. 1, се прилага по отношение на договорите за наемане на жилища, сключени след 1 януари 2017 г.
§ 13. Ръководителите на изпращащите администрации следва да приведат заповедите за дългосрочна командировка на командированите служители в съответствие с постановлението.
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
2048