Министерство на здравеопазването
брой: 24, от дата 21.3.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.117


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (обн., ДВ, бр. 109 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 67 от 2010 г., бр. 2 от 2012 г. и бр. 81 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 37б се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) При прилагане на методи, позволяващи използване на цялото количество лекарствен продукт по чл. 37а от първичната опаковка, се допуска дейностите по ал. 1 да се извършват в деня на пълното изчерпване на лекарствения продукт от първичната опаковка при спазване на одобрения в кратката характеристика на лекарствения продукт срок на годност и Правилата за добра фармацевтична практика.“
2. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 2. В чл. 37в, ал. 3 числото „2“ се заменя с „3“.
§ 3. В наименованието на приложение № 15 към чл. 37б, ал. 2 числото „2“ се заменя с „3“.
Министър: Илко Семерджиев
1947