Министерство на отбраната
брой: 5, от дата 12.1.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.57


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

 

МИНИСТЕРСТВО  НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-28 от 2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (обн., ДВ, бр. 92 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 90 от 2011 г., бр. 22 от 2013 г., бр. 14 и 77 от 2014 г., бр. 25 и 97 от 2015 г., бр. 10 от 2016 г; изм., бр. 8 и 29 от 2017 г.)
§ 1. В чл. 4, ал. 1 в края на изречението се добавя „и контролира изпълнението му в сроковете по чл. 8 и 8а“.
§ 2. Член 5 се изменя така:
„Чл. 5. Не се атестират:
1. офицерите, притежаващи висши офицерски звания;
2. военнослужещи, чиито договори за военна служба се прекратяват и се освобождават от военна служба;
3. обучаващите се в дневна форма на обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи;
 4. обучаващите се в редовна форма на обучение във висшите военни училища и академии в страната и в чужбина, както и за придобиване на научно-образователна степен „доктор“ или в курсове със срок на обучение, по-дълъг от 6 месеца;
5. военнослужещи, които специализират за придобиване на медицинска специалност и преминаващите стаж като „стажант-юрис­ти“ за придобиване на юридическа право­способност;
6. военнослужещи, които са временно отстранени от длъжност при условията на чл. 158 и 158а от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
7. военнослужещи, изпратени на подготовка и участващи в операции и мисии извън територията на страната за повече от шест месеца през атестационния период;
8. военнослужещите, които ползват и/или са ползвали за повече от шест месеца през атестационния период правото си на отпуск за временна неработоспособност, отпуск по чл. 203, ал. 1 и 3 и неплатен отпуск по чл. 205, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.“
§ 3. В чл. 6 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „дирекция „Управление на човешките ресурси“ се заменят със „структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната“.
2. В ал. 3 думите „Дирекция „Управление на човешките ресурси“ се заменят със „Структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 8 след думите „офицери от“ се добавя „атестиращия и“;
б) в т. 9 след думите „войниците (матросите) от“ се добавя „атестиращия и“;
в) в т. 10 думите „и компютризирана обработка на данните“ се заменят с „от атестирането“.
2. Алинея 4 се отменя.
3. В ал. 6 се създава изречение второ: „В атестационния формуляр на атестирания съгласно ал. 1, т. 3, буква „б“ се отразяват основанието и имената на военнослужещия, оправомощен да изпълнява съответната функция.“
§ 5. В чл. 8, ал. 2 се правят следните изменения:
1. В т. 2 думите „от 1 март до 30 септември“ се заменят с „от 1 март до 31 декември“.
2. Точка 6 се изменя така:
„6. формиране на крайните оценки от старшия атестиращ, определяне на потенциала за развитие на атестираните офицери от атестиращия и старшия атестиращ, определяне на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия и старшия атестиращ и запознаване на атестираните с резултатите – от 1 до 31 януари на следващата календарна година;“.
§ 6. В чл. 8а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Военнослужещите се атестират във военното формирование или съответната структура, в която са прослужили не по-малко от 6 месеца през атестационния период по чл. 8, в случаите при преназначаване на длъжност по чл. 32, т. 1, 3, 4, 5 и 6 от Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България при сдаване на предходната заемана длъжност.“
2. В ал. 2 думите „дирекция „Управление на човешките ресурси“ се заменят със „структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната“.
§ 7. В чл. 9, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „и на командванията на видовете въоръжени сили“ се заменят с „на командванията на видовете въоръжени сили и на Бригада „Специални сили“.
2. В т. 2 след думите „Сухопътните войски“ се добавя „и Бригада „Специални сили“.
§ 8. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „и възможностите за развитие“ се заличават и се създава т. 8:
„8. оценката на атестиращия за потенциала за развитие на офицерите.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. окончателна оценка на възможностите за кариерно развитие;“
в) точка 3 се отменя;
г) точка 4 се изменя така:
„4. окончателна оценка за необходимостта от допълнително обучение за кадрово развитие.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) При определянето на окончателните оценки по ал. 2, т. 2 старшият атестиращ може да потвърди оценката на атестиращия по ал. 1, т. 8 или да я понижи или повиши с една степен при условие, че е упражнил правото си по чл. 19, ал. 4 и задължително аргументира решението си в полето за коментар на старшия атестиращ в раздел V на приложения № 1 – 4.“
§ 9. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 9:
„9. оценката на възможностите за развитие на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) от атестиращия.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се отменя;
б) точка 2 се изменя така:
„2. окончателна оценка на възможността за повишаване във военно звание и развитие в длъжност;“
в) точка 3 се изменя така:
„3. окончателна оценка за необходимостта от допълнително обучение.“
3. Създава се ал. 3:
„(3) При определянето на окончателните оценки по ал. 2, т. 2 старшият атестиращ може да потвърди оценката на атестиращия по ал. 1, т. 9 или да я понижи или повиши с една степен при условие, че е упражнил правото си по чл. 19, ал. 4 и задължително аргументира решението си в полето за коментар на старшия атестиращ в раздел V на приложение № 5 и раздел IV на приложение № 6.“
§ 10. В чл. 12 думите „дирекция „Управление на човешките ресурси“ се заменят със „структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната“.
§ 11. Създават се чл. 14а и 14б:
„Чл. 14а. Оценката и окончателната оценка на възможностите за кариерно развитие на офицерите е:
1. оценка 1 – „Препоръчително е да придобие допълнителен опит на заеманата длъжност“;
2. оценка 2 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност за притежаваното военно звание“;
3. оценка 3 – „Препоръчително е да се повиши в следващо военно звание“.
Чл. 14б. Оценката и окончателната оценка на възможностите за повишаване във военно звание и развитие в длъжност на офицерските кандидати, сержантите (старшините) и войниците (матросите) е:
1. оценка 1 – „Препоръчително е да придобие допълнителен опит на заеманата длъжност“;
2. оценка 2 – „Препоръчително е да се преназначи на длъжност за притежаваното военно звание“;
3. оценка 3 – „Препоръчително е да се повиши в следващо военно звание“;
4. оценка 4 – „Препоръчително е да се присвои военно звание от друга категория“.“
§ 12. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. При необходимост преди изтичане на срока по чл. 8, т. 7 и чл. 8а, ал. 2 и в случаите по чл. 5, т. 3 – 8 се ползва последната изготвена атестация.“
§ 13. В чл. 19, ал. 8 след края на изречението се поставя запетая и се добавя „с което атестацията за атестационния период се валидира“.
§ 14. В приложения № 1 – 4 към чл. 9, ал. 1, т. 1 – 4 раздел V се изменя така:
„АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
за офицери
 
 

ВИЖ приложението

 
 
§ 15. В приложение № 5 към чл. 9, ал. 1, т. 5 раздел V се изменя така:
„АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
за офицерски кандидати и сержанти (старшини)
 
  

ВИЖ приложението

  
§ 16. В приложение № 6 към чл. 9, ал. 1, т. 6 раздел IV се изменя така: 
„АТЕСТАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР
за войници (матроси)
 
 

ВИЖ приложението

  
§ 17. Приложение № 9 към чл. 6, ал. 2 се изменя така:
„Приложение № 9  към чл. 6, ал. 2
ПРИРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА КОНСТАТАЦИИТЕ И ОЦЕНКИТЕ ОТ АТЕСТАЦИОННИТЕ ФОРМУЛЯРИ

по ред
НОРМАТИВЕН АКТ
ANNEX
E TO
AD 045-001
Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Наредба № Н-28 от 2010 г.
за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Приложения от № 1 до № 4
(раздел V, т. 2.1)
Приложениe № 5 (раздел V, т. 2.1)
Приложениe № 6 (раздел IV, т. 2.1)
1.
OUTSTAN-
DING  (ИЗКЛЮ-
ЧИТЕЛНО)
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО
ИЗПЪЛНЕНИЕ
3 –  „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ“
4 –  „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРИСВОИ ВОЕННО ЗВАНИЕ ОТ ДРУГА КАТЕГОРИЯ“
2.
VERY
GOOD  (МНОГО
ДОБРО)
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НАДВИШАВА
ИЗИСКВАНИЯТА
3 –  „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ“
3 –  „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ“
3.
GOOD  (ДОБРО)
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НАПЪЛНО ОТГОВАРЯ
НА ИЗИСКВА-
НИЯТА
2 –  „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ“
3 –  „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПОВИШИ В СЛЕДВАЩО ВОЕННО ЗВАНИЕ“
4.
SATISFAC-
TORY  (ЗАДОВОЛИТЕЛНО)
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ОТГОВАРЯ НЕНАПЪЛНО НА ИЗИСКВА-
НИЯТА
2 –  „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ“
2 –  „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ“
5.
WEAK  (СЛАБО)
НЕПРИЕМЛИВО
ИЗПЪЛНЕНИЕ
2 –  „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ“
2 –  „ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО Е ДА СЕ ПРЕНАЗНАЧИ НА ДЛЪЖНОСТ ЗА ПРИТЕЖАВАНОТО ВОЕННО ЗВАНИЕ“

§ 18. Приложение № 10 към чл. 6, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 10   към чл. 6, ал. 3
Рег. № ........./.......20..... г.
Екз. № ............................
УДОСТОВЕРЕНИЕ
за приравняване на констатациите и оценките от атестационния формуляр
на ...................................................................................................................................................................................................... ,
(звание, име, презиме, фамилия)
ЕГН .................................................................................................................................................................................................. ,
на длъжност .....................................................................................................................................................................................
 (пълно наименование на длъжността и структурата, за която е
атестиран военнослужещият)
Период за атестиране: ....................................................................................................................................................................
В изпълнение на разпоредбите на чл. 6, ал. 3 на Наредба № Н-28 от 2010 г. и на основание формуляр от дата ...........
(структурата по управление на човешките ресурси към министъра на отбраната)
издава настоящото удостоверение за приравняване на оценките, както следва:

Констатации и оценка от формуляра, изготвен по ANNEX E TO AD 045-001 и Наредбата за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Приравнителна оценка към Наредба № Н-28 от 2010 г. съгласно приложение № 9
 
 

                                                                                Директор на дирекция
                                                                     ...........................................................................
                                                                              (структурата по управление на човешките                                                                                                
                                                                                 ресурси към министъра на отбраната)
                                                                     ...........................................................................
                                                                                     (подпис, име, фамилия, печат)“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. В Наредба № Н-6 от 2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба „Военна полиция“ (ДВ, бр. 59 от 2017 г.) в чл. 16, ал. 1 след думите „по чл. 7“ се добавя „от Закона за военната полиция“.
§ 20. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2018 г. с изключение на § 19, който влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър:  Красимир Каракачанов
187