Министерски съвет
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 54 от 13 април 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 54
ОТ 13 АПРИЛ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г. в размер 1 680 000 лв. за осъществяване на рекламни кампании в чуждестранни телевизионни канали.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на устойчивото развитие на туризма“, бюджетна програма „Развитие на националната туристическа реклама и международно сътрудничество в областта на туризма“, на Министерството на туризма за 2018 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 21, ал. 3, т. 1 и 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на туризма да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на туризма за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на туризма.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
4032