Висш съдебен съвет
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.23


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ)

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за администрацията на Прокуратурата на Република България (ПАПРБ)(обн., ДВ, бр. 106 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2016 г. и бр. 12 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 8, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Право“;“.
§ 2. В чл. 27, ал. 3 т. 2 се изменя така:
„2. има завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалността „Право“;“.
§ 3. В чл. 38 ал. 3 се изменя така:
„(3) За съдебен администратор може да се назначи лице, което отговаря на изискванията на чл. 27, ал. 3, т. 1, 3, 4 и 5 и има завършено висше юридическо, икономическо образование или да е придобило специалност „Публична администрация“ с образователно-квалификационна степен „магистър“.“
§ 4. Вчл. 50 ал. 2 се изменя така:
„(2) За съдебен администратор може да се назначи лице, което отговаря на изискванията на чл. 27, ал. 3, т. 1, 3, 4 и 5 и има завършено висше юридическо, икономическо образование или да е придобило специалност „Публична администрация“ с образователно-квалификационна степен „магистър“.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Параграфи 3 и 4 имат действие занапред.
Представляващ ВСС:Боян Магдалинчев
3978