Министерски съвет
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Решение № 227 от 12 април 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и базалтоиди, от находище „Станчова могила“, участък „Северен“ и участък „Южен“, разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ – ЕООД, гр. София

 

РЕШЕНИЕ № 227
ОТ 12 АПРИЛ 2018 Г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици и базалтоиди, от находище „Станчова могила“, участък „Северен“ и участък „Южен“, разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, на „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ – ЕООД, гр. София
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали – варовици и базалтоиди, представляващи изключителна държавна собственост, съгласно Акт за изключителна държавна собственост № 1599 от 27 февруари 2017 г., от находище „Станчова могила“, участък „Северен“ и участък „Южен“, разположено в землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ на находище „Станчова могила“ с общ размер 236 дка съгласно приложението, която включва:
2.1. Концесионна площ на участък „Северен“ с размер 152,5 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 11 съгласно схема и координатен регистър в Координатна система „1970 г.“, която включва:
2.1.1. участък „Северен“ с площ 96,7 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 9 по външния контур на запасите и ресурсите в Координатна система „1970 г.“ съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор;
2.1.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.
2.2. Концесионна площ на участък „Южен“ с размер 83,5 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 7 съгласно схема и координатен регистър в Координатна система „1970 г.“, която включва:
2.2.1. участък „Южен“ с площ 72 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 27 по външния контур на запасите и ресурсите в Координатна система „1970 г.“ съгласно схема и координатен регистър – неразделна част от концесионния договор;
2.2.2. площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 25 години. Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от датата на предоставянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ – ЕООД, гр. София – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 519 от 5 юли 2016 г., издадено от министъра на енергетиката.
6. Концесията се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след съгласуване и/или одобряване от министъра на енергетиката на проектите и на плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията, предвидени в Определение на Върховния административен съд (ВАС) от 9 ноември 2015 г. за одобряване на споразумение между „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ЕООД и директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново, относно одобряването на инвестиционно предложение „Добив на строителни материали – варовици, базалтоиди и техните продукти от находище „Станчова могила“, землищата на гр. Сухиндол, община Сухиндол, с. Димча и с. Върбовка, община Павликени, област Велико Търново“. Определението на ВАС е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително горите и земите в национални паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска риск за пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води, включително за разкриването на подземните води на повърхността, чрез изземване на отложенията и почвите, покриващи водното тяло;
6.4.3. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на Закона за здравето;
6.4.4. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди съгласно Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 2000 г.), и да спазва забраните и ограниченията, предвидени в Плана за управление на речните басейни 2016 – 2021 г. и ПУРН за Дунавския район;
6.4.5. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти, в т.ч. да спазва правилата и нормите за извършване на взривни работи;
6.4.6. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;
6.4.7. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;
6.4.8. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;
6.4.9. да не разкрива и да не предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява концесионна дейност само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и след приключване на необходимите процедури за промяна на предназначението ù при условията и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1 да добива подземни богатства – строителни материали – варовици и базалтоиди, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици и базалтоиди;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище „Станчова могила“, участък „Южен“ и участък „Северен“, складирането, преработката, транспорта и продажбата на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията, като с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или за одобряване на министъра на енергетиката, а при необходимост – и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства, разработен в съответствие с мерките и условията, предвидени в Определение на ВАС от 9 ноември 2015 г. за одобряване на споразумение между „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ – ЕООД, и директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, относно одобряването на инвестиционното предложение, като след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка – при възникнала необходимост от това; в тези случаи концесионерът уведомява Регионалната инспекция по околната среда и водите – Велико Търново, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околна среда преди съгласуването на измененията и/или допълненията на цялостния проект с министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията, като след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1, като концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки
5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци, като след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително горите и земите в национални паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадените количества варовици и базалтоиди и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.11. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесията по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение или по договора или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяването на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 34 560 лв. и се предоставя не по-късно от 7 дни след датата на подписването на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническата ликвидация или консервацията на миннодобивния обект и рекултивацията на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 9.3 не може да е по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от методиката по т. 9.3 – приложение № 4 към чл. 11 от наредбата по т. 9.3, Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да е по-малък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 36 000 тона/шестмесечие добити варовици и базалтоиди, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за определянето им.
9.7. Министърът на енергетиката на основание чл. 61, ал. 3 и 4 от Закона за подземните богатства превежда по бюджета на oбщина Сухиндол и на община Павликени част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС, съобразно пропорционалното разпределение на концесионната площ върху територията на съответната община, което е, както следва: община Сухиндол – 62,7 на сто, и община Павликени – 37,3 на сто.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на извършване на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „БАЗАЛТ БЪЛГАРИЯ“ – ЕООД, гр. София, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесията.
11.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на прекратяването му.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател:Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложeние
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ на находище „Станчова могила“, участък „Северен“
Координатна система „1970 г.“

X (север)
Y (изток)
1.
4701450.0
8657254.6
2.
4701440.0
8657342.3
3.
4701297.0
8657338.0
4.
4701243.0
8657274.0
5.
4701154.0
8657334.0
6.
4701010.6
8657329.9
7.
4700902.7
8657469.6
8.
4700758.6
8657565.6
9.
4700649.9
8657607.8
10.
4700540.0
8657273.0
11.
4701000.0
8657220.0

Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ на находище „Станчова могила“, участък „Южен“
Координатна система „1970 г.“

X (север)
Y (изток)
1.
4699655.7
8656644.8
2.
4699720.2
8656762.3
3.
4699573.6
8656935.8
4.
4699237.0
8656831.9
5.
4699475.6
8656684.5
6.
4699541.5
8656602.5
7.
4699557.9
8656583.7

3969