Министерски съвет
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Решение № 226 от 12 април 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Касибо“, разположено в землището на с. Костелево, община Враца, област Враца, на „КРАЛТРЕЙС“ – ООД, Враца

 

РЕШЕНИЕ № 226
ОТ 12 АПРИЛ 2018 Г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Касибо“, разположено в землището на с. Костелево, община Враца, област Враца, на „КРАЛТРЕЙС“ – ООД, Враца
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали – варовици, от находище „Касибо“, разположено в землището на с. Костелево, община Враца, област Враца, на „КРАЛТРЕЙС“ООД, Враца, описано в Акт за изключителна държавна собственост № 1606 от 20 април 2017 г., утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер 116,2 дка, индивидуализирана с координатите на точките от № 1 до № 25 в Координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Площта на находище „Касибо“ с размер 89 дка, индивидуализирана с координати на точките от № 1 до № 14 по външния контур на утвърдените запаси в Координатна система „1970 г.“ съгласно приложение – неразделна част от концесионния договор.
2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от датата на предоставянето на банковата гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „КРАЛТРЕЙС“ООД, Враца – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 529 от 26 октомври 2016 г., издадено от заместник-министър на енергетиката, надлежно упълномощен от министъра на енергетиката.
6. Концесията се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява след:
6.1.1. съгласуване и/или одобрение от министъра на енергетиката на проектите и плановете по т. 7.2.3, изготвени въз основа на мерките и условията в Решение № ВР-19-ПР от 2016 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Враца; решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1;
6.1.2. съгласуване на цялостния работен проект за добив и първична преработка и цялостния работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи и на проект за пробивно-взривни работи с Агенция „Пътна инфраструктура“ и въз основа на разрешение, издадено по реда на чл. 26 от Закона за пътищата.
6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в национални паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и забраните и ограниченията в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. за Дунавския район около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, за които няма определена санитарно-охранителна зона (мярка с код DW_1, действие DW_1_4 от раздел 7, приложение 7.2.7);
6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти, в т.ч. да спазва правилата и нормите за извършване на взривни работи;
6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица придобитата геоложка и техническа документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесия, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и е променил предназначението ù при условията и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – варовици, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище „Касибо“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията, като с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрени проекти и планове, които се изискват с това решение и по концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, като спазва изискванията за правилно и безопасно разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с плана за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и да представи за съгласуване и/или одобряване на министъра на енергетиката, а при необходимост – и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и първична преработка на подземните богатства, разработен в съответствие с мерките и условията в Решение № ВР-19-ПР от 2016 г. на директора на РИОСВ – Враца;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка при възникнала необходимост; в тези случаи концесионерът уведомява РИОСВ – Враца, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околната среда преди съгласуването с министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив и първична преработка за всяка година от срока на концесията; след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1, като концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за всяка година от срока на концесията, представляващ неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци, като след одобряването му от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително на горите и земите в национални паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води пълна и подробна геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадените количества варовици и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;
7.2.10. да уведоми Областното пътно управление – Враца (с копие до Агенция „Пътна инфраструктура“ – София), преди започването на дейностите по добива на подземното богатство по т. 1 за осъществяване на контрол по компетентност;
7.2.11. да спазва ограниченията и изискванията на чл. 26 от Закона за пътищата за допустимите дейности в обхвата на пътищата, пътните съоръжения и обслужващите зони, както и да не нанася повреди и да не допуска унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
7.2.12. при установено нарушение в широчините на обслужващите зони по чл. 7, ал. 2 и 3 от Закона за пътищата и при неспазени изисквания по чл. 26 от Закона за пътищата концесионерът извършва рекултивация на нарушените терени;
7.2.13. да извърши ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.14. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение или по договора или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано при условия и по ред, определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване на условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията:
8.1.1. за първата година от срока на концесията гаранцията е 4680 лв. и се предоставя не по-късно от 7 дни след датата на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация и/или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 9.3 не може да бъде по-нисък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – скали за трошени фракции, и ал. 4 от методиката – приложение № 4 към чл. 11 от наредбата по т. 9.3, и Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика.
9.5. Минималният размер на концесионното плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-нисък от сумата, определена на база 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 9750 тона/шестмесечие добити варовици, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за неговото определяне.
9.7. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ по бюджета на Община Враца част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализирането на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „КРАЛТРЕЙС“ – ООД, Враца, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесия.
11.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател:Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ на находище „Касибо“
Координатна система „1970 г.“

X
Y
1.
4695675.3
8529704.0
2.
4696028.0
8530121.5
3.
4695981.2
8530150.2
4.
4695999.2
8530190.2
5.
4695989.2
8530198.2
6.
4695959.7
8530208.2
7.
4695953.2
8530224.2
8.
4695954.7
8530233.2
9.
4695875.0
8530233.2
10.
4695824.5
8530275.0
11.
4695788.0
8530320.0
12.
4695774.3
8530340.4
13.
4695733.7
8530301.2
14.
4695749.7
8530282,0
15.
4695757.2
8530270,2
16.
4695779.7
8530240.2
17.
4695786.7
8530220.2
18.
4695877.8
8530099.9
19.
4695842.8
8530046.9
20.
4695777.8
8529976.0
21.
4695726.8
8529949.2
22.
4695692.1
8529980.5
23.
4695692.1
8530002.0
24.
4695589.1
8530104.0
25.
4695478.2
8529966.6

3968