Министерски съвет
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.5


Решение № 225 от 12 април 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Правда“, разположено в землището на с. Правда, община Дулово, област Силистра, на „Пътперфект – Т“ – ЕАД, гр. Силистра

 

РЕШЕНИЕ № 225
ОТ 12 АПРИЛ 2018 Г.
за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – варовици, от находище „Правда“, разположено в землището на с. Правда, община Дулово, област Силистра, на „Пътперфект – Т“ – ЕАД, гр. Силистра
На основание чл. 54, ал. 5 и 6 във връзка с чл. 5, т. 3, чл. 6, ал. 3 и чл. 29 от Закона за подземните богатства и мотивирано предложение на министъра на енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Предоставя концесия за добив с предмет – експлоатация на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства (ЗПБ) – строителни материали – варовици, представляващи изключителна държавна собственост, от находище „Правда“, разположено в землището на с. Правда, община Дулово, област Силистра, която се извършва със средства на концесионера и на негов риск.
2. Определя концесионна площ с размер 138,272 дка, която е индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 13 в Координатна система „1970 г.“ съгласно приложението. В тези граници концесионната площ включва:
2.1. Находище „Правда“ с площ 106,7 дка, индивидуализирана с координатите на точки от № 1 до № 21 по външния контур на запасите съгласно схема и координатен регистър в Координатна система „1970 г.“ – неразделна част от концесионния договор, и Акт № 1569 от 22 юни 2016 г. за изключителна държавна собственост.
2.2. Площите, необходими за осъществяване на дейностите по концесията извън добива.
3. Определя срок на концесията 35 години. Началният срок на концесията е датата на влизането в сила на концесионния договор.
4. Концесионният договор влиза в сила от датата на предоставяне на банковата гаранция по т. 8.1.1.
5. Определя пряко за концесионер „Пътперфект – Т“ЕАД, гр. Силистра – титуляр на Удостоверение за търговско откритие № 501 от 1 септември 2015 г., издадено от министъра на енергетиката.
6. Концесията да се осъществява при следните условия:
6.1. Добивът на подземното богатство по т. 1 се осъществява въз основа на съгласувани и/или одобрени от министъра на енергетиката проекти и планове по т. 7.2.3 от това решение, изготвени въз основа на мерките и условията в Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) № РУ 1-1/2015 г. на директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Русе. Решението е приложение – неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1.
6.2. При експлоатацията на подземните богатства да се спазват нормативните изисквания, свързани с опазването на земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително горите и земите в национални паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа.
6.3. Правата и задълженията по концесията да не се прехвърлят на трети лица освен с разрешение на Министерския съвет при условията и по реда на действащото законодателство.
6.4. При осъществяване на концесията и на свързаните с нея дейности концесионерът е длъжен:
6.4.1. да спазва изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;
6.4.2. да не допуска наднормено натоварване със замърсители на околната среда на обектите, подлежащи на здравна защита съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, приета с Постановление № 59 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2006 г., бр. 80 от 2009 г., бр. 29 от 2010 г., бр. 3 от 2011 г., бр. 94 от 2012 г., бр. 12 от 2016 г. и бр. 55 от 2017 г.), и да не предизвиква нарушаване на здравните изисквания за обектите с обществено предназначение по § 1, т. 9 от допълнителната разпоредба на Закона за здравето;
6.4.3. да не нарушава режима на експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и забраните и ограниченията в Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г. за Дунавския район около съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, за които няма определена санитарно-охранителна зона (мярка с код DW_1, действие DW_1 от раздел 7, приложение 7.2.7);
6.4.4. да извършва всички дейности по предоставената концесия в съответствие с установените технически и технологични стандарти;
6.4.5. да не изгражда сгради и трайни съоръжения върху земята, на която или под която е находището на подземни богатства;
6.4.6. да спазва указанията, давани от министъра на енергетиката при съгласуване на проектите;
6.4.7. да изпълнява одобрените и изискващи се рекултивационни мероприятия;
6.4.8. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от Закона за подземните богатства, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от министъра на енергетиката.
6.5. За упражняване на правата и за изпълнение на задълженията по концесията не се изискват задължителни подобрения в находището.
6.6. Концесионерът може да упражнява правата, произтичащи от предоставената концесия, само върху земя от концесионната площ, върху която е придобил съответни права и е променил предназначението ù при условията и по реда на действащото законодателство.
6.7. Концесионерът може да осъществява дейност върху концесионната площ въз основа на одобрен и влязъл в сила подробен устройствен план, който включва концесионната площ и пътните връзки между обекта на концесията и местните и/или републиканските пътища.
7. Определя основните права и задължения по концесията, както следва:
7.1. Основни права на концесионера:
7.1.1. да добива подземни богатства – строителни материали – варовици, в границите на находището по т. 1;
7.1.2. право на собственост върху добитите за срока на концесията подземни богатства – варовици;
7.1.3. право на ползване върху минните отпадъци от добива и първичната преработка на подземните богатства за срока на концесията;
7.1.4. да извършва за своя сметка всички необходими дейности, свързани с добива, включително допроучване в границите на находище „Правда“, складиране, преработка, транспорт и продажба на подземните богатства по т. 1;
7.1.5. с допълнително споразумение към концесионния договор да получи право да допроучи и за срока на концесията да добива полезни изкопаеми от минните отпадъци, получени в резултат на дейностите по концесията, като с допълнителното споразумение се определят размерът, условията и редът за внасяне на концесионното плащане, дължимо за допълнително добиваните полезни изкопаеми;
7.1.6. да ползва за срока на концесията съществуващата до момента на подписването на концесионния договор геоложка и техническа документация и информация за находището по т. 1.
7.2. Основни задължения на концесионера:
7.2.1. да извършва добива на подземните богатства по т. 1, като:
7.2.1.1. изпълнява съгласуваните и/или одобрените проекти и планове, които се изискват с това решение и с концесионния договор;
7.2.1.2. разработва находището добросъвестно, като не допуска неправилна изборна експлоатация, която може да доведе до загуби на подземни богатства или до икономическа неизгодност за бъдещото разработване на находището;
7.2.1.3. изземва подземните богатства от земните недра при минимални загуби, спазвайки изискванията за правилно и безопасно разработване;
7.2.1.4. управлява и опазва компонентите и факторите на околната среда при условията на чл. 6 от Закона за опазване на околната среда;
7.2.1.5. управлява отпадъците от добива и първичната преработка на подземните богатства в съответствие с план за управление на минните отпадъци, одобрен от министъра на енергетиката;
7.2.2. да внася концесионното плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.2.3. да изработи и представи за съгласуване и/или одобрение на министъра на енергетиката, а при необходимост – и на други компетентни държавни органи, при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.3.1. цялостен работен проект за добив и за първична преработка; след съгласуването му цялостният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.2. изменения и допълнения на цялостния работен проект за добив и първична преработка, при възникнала необходимост от това, като при необходимост от изменения и допълнения на цялостния проект концесионерът да уведоми РИОСВ – Русе, за уточняване на необходимостта от провеждане на процедури по реда на нормативната уредба по опазване на околна среда преди съгласуването на измененията и допълненията на цялостния работен проект за добив и първична преработка от министъра на енергетиката;
7.2.3.3. годишен работен проект за добив и за първична преработка за всяка година от срока на концесията, като след съгласуването му годишният работен проект става неразделна част от концесионния договор;
7.2.3.4. цялостен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващ неразделна част от проекта по т. 7.2.3.1, като концесионерът представя на министъра на енергетиката на всеки 5 години от срока на концесията актуализация на проекта за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи;
7.2.3.5. годишен работен проект за ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, представляващи неразделна част от съответния проект по т. 7.2.3.3;
7.2.3.6. план за управление на минните отпадъци, като след одобряване от министъра на енергетиката планът за управление на минните отпадъци става неразделна част от концесионния договор;
7.2.4. да уведомява компетентните държавни органи при условия и по ред, определени в концесионния договор, за всяко обстоятелство, което може да създаде опасност за земните недра, околната среда, водите, човешкото здраве, защитените със закон територии и обекти, включително горите и земите в национални паркове и резервати, правата върху горските територии и земеделските земи, културните ценности, националната сигурност, отбраната на страната и обществения ред, пътищата и пътната инфраструктура от републиканската пътна мрежа;
7.2.5. да съставя и да води геоложка и техническа документация за дейностите по концесията съгласно изискванията на действащото законодателство;
7.2.6. да представя при условия, по ред и в срокове, определени в концесионния договор:
7.2.6.1. шестмесечни отчети за добитите и действително продадени количества варовици и среднопретеглената им продажна цена за отчетния период, както и отчети за дължимото концесионно плащане за съответното шестмесечие;
7.2.6.2. отчет за изпълнението на годишния работен проект за добив и първична преработка и за вложените инвестиции през изтеклата година, както и за изменението на запасите и ресурсите, включващ необходимите документи и доказателства, удостоверяващи верността на посоченото в отчета;
7.2.6.3. геоложки доклад за остатъчните запаси и ресурси в находището при доказана необходимост от ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, както и при прекратяване на концесионния договор;
7.2.7. да осигурява пълен достъп до концесионния обект, съоръженията и документацията, свързани с дейностите по концесията, на оправомощени органи и/или лица;
7.2.8. да спазва стриктно изискванията на чл. 160, ал. 2 от Закона за културното наследство;
7.2.9. да съгласува обхвата на дейността си с Регионалния исторически музей – гр. Силистра, и да осигури наблюдение на специалист-археолог при подготовката и стартирането на добивните дейности;
7.2.10. при откриване на минерални, исторически или археологически находки, които имат признаци на културни ценности, да спре временно работата, да уведоми незабавно, но не по-късно от 7-дневен срок, министъра на енергетиката и министъра на културата и да пристъпи към спасително археологическо проучване, като финансовото обезпечаване на наблюдението и спасителните археологически разкопки са за сметка на концесионера;
7.2.11. да стабилизира на терена граничните точки по контура на концесионната площ;
7.2.12. да извърши ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи за своя сметка, при условия и в срокове, определени в съгласувания проект по т. 7.2.3.4;
7.2.13. при прекратяване на концесионния договор да предаде обекта на концесия по т. 1 при условия и по ред, определени в концесионния договор.
7.3. Основни права на концедента:
7.3.1. да получава дължимото концесионно плащане при условия и в срокове, определени в концесионния договор;
7.3.2. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да контролира изпълнението на задълженията от концесионера, включително:
7.3.2.1. като изисква от концесионера представянето на документите и информацията по т. 7.2.6;
7.3.2.2. чрез вземане на проби от всяка продукция – резултат от експлоатацията на находището, и чрез извършване на маркшайдерски измервания;
7.3.3. право на съсобственост с концесионера, а след прекратяване на концесията – право на собственост, върху придобитата по време на концесията геоложка и техническа документация;
7.3.4. право да усвои при условия и по ред, определени в концесионния договор, изцяло или част от банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2;
7.3.5. при условия и по ред, определени в концесионния договор, да прекрати едностранно концесионния договор при неизпълнение от страна на концесионера на което и да е от задълженията по това решение и по договора и/или при нарушаване на условие за осъществяване на концесията.
7.4. Основни задължения на концедента:
7.4.1. да оказва съдействие на концесионера при осъществяване на концесията, след като такова бъде поискано, при условия и по ред, определени в концесионния договор;
7.4.2. да осъществява контрол за спазване условията по концесията и за изпълнение на задълженията по концесионния договор;
7.4.3. да не разкрива и да не предоставя на трети лица документация и информация по чл. 13 от ЗПБ, свързана с обекта на концесията, без изрично писмено съгласие от концесионера.
8. Определя следните видове гаранции за изпълнение на задълженията на концесионера по концесионния договор:
8.1. Безусловна и неотменяема годишна банкова гаранция, обезпечаваща изпълнението на всички задължения по концесионния договор, в т.ч. концесионно плащане, извършване на годишна вноска от обезпечението по т. 8.2, данък върху добавената стойност (ДДС), лихви за забавено изпълнение на задължението за концесионно плащане, лихви за забавено изпълнение на задължението за плащане на ДДС, както и неустойки при неизпълнение на всяко едно непарично задължение или при нарушаване на условие по концесията:
8.1.1 за първата година от срока на концесията гаранцията е 9000 лв. и се предоставя не по-късно от 7 дни след датата на подписване на концесионния договор;
8.1.2. за всяка следваща година банковата гаранция е в размер 100 на сто от стойността на концесионното плащане за предходната година с начислен ДДС, но не по-малко от стойността на минималното годишно концесионно плащане с начислен ДДС, и се предоставя на концедента до 31 януари на съответната година;
8.1.3. банковите гаранции по т. 8.1.1 и 8.1.2 следва да са валидни до 28 февруари на следващата година;
8.1.4. при усвояване изцяло или на част от гаранциите по т. 8.1.1 и 8.1.2 концесионерът е длъжен да възстанови техния размер в 10-дневен срок от уведомлението на концедента за усвояването им.
8.2. Финансово обезпечение за изпълнение на дейностите по техническа ликвидация или консервация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи. Видът на финансовото обезпечение и предвиденият размер на средствата се договарят между страните в концесионния договор.
8.3. Неустойки и лихви при неизпълнение на договорните задължения или при нарушаване на условие по концесията. Формите на неизпълнение, условията и редът за тяхното установяване, както и видът и размерът на санкциите се определят в концесионния договор.
9. За предоставената концесия за добив концесионерът заплаща на концедента по ред, определен в концесионния договор, концесионно плащане, върху размера на което се дължи ДДС, както следва:
9.1. Парични концесионни плащания за срока на концесията, дължими на 6-месечни вноски, като срокът на плащане е 30-о число на месеца, следващ отчетния период.
9.2. Отчетните периоди се определят от 1 януари до 30 юни и от 1 юли до 31 декември за всяка календарна година от срока на концесията.
9.3. Размерът на всяко плащане се определя конкретно за всяка 6-месечна вноска, като 7 на сто от базата за изчисляване на концесионното плащане се умножи по добитото количество подземно богатство за съответния отчетен период съгласно чл. 1, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Методиката за определяне на конкретния размер на концесионното възнаграждение за добив на строителни и скалнооблицовъчни материали – приложение № 4 към чл. 11 от Наредбата за принципите и методиката за определяне на концесионното възнаграждение за добив на подземни богатства по реда на Закона за подземните богатства, приета с Постановление № 127 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 59 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2007 г.).
9.4. Размерът на концесионното плащане за единица добито подземно богатство по т. 9.3 не може да бъде по-малък от стойността, получена съгласно чл. 1, ал. 3, т. 1, буква „а“ – варовици, и ал. 4 от методиката по т. 9.3 – приложение № 4 към чл. 11 от наредбата по т. 9.3, Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета от 19 май 1998 г. относно краткосрочната статистика и Регламент (ЕО) № 1158/2005 г. на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2005 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1165/98 на Съвета относно краткосрочната статистика.
9.5. Минималният размер на дължимото концесионно плащане за всеки отчетен период (шестмесечие) от срока на концесията не може да бъде по-малък от сумата, определена на базата на 30 на сто от предвидения средногодишен добив за срока на концесията – 18 750 тона/шестмесечие добита суровина, и предвидените стойности за единица добито подземно богатство съгласно т. 9.4.
9.6. Размерът на концесионното плащане по т. 9.3 и минималният размер на концесионното плащане по т. 9.4 и 9.5 се променят с допълнително споразумение към концесионния договор при промяна на законодателството, уреждащо реда за определянето им.
9.7. Министърът на енергетиката превежда на основание чл. 61, ал. 3 от ЗПБ по бюджета на Община Дулово част от извършеното концесионно плащане в размер 50 на сто, без ДДС.
10. Концесионерът не дължи концесионно плащане за времето на реализиране на дейностите, предвидени в съгласуван проект за техническа ликвидация на миннодобивния обект и рекултивация на засегнатите земи, при условие че не се извършва добив на подземни богатства, при условия и по ред, определени в концесионния договор.
11. Оправомощава министъра на енергетиката:
11.1. Да проведе преговори и да сключи концесионния договор с „Пътперфект – Т“ – ЕАД – гр. Силистра, в срок до 6 месеца от влизането в сила на решението за предоставяне на концесията.
11.2. Да представлява Министерския съвет по концесионния договор с изключение на неговото прекратяване.
11.3. Да организира контрола по изпълнението на концесионния договор.
11.4. Да предявява вземанията на концедента по съдебен ред и да представлява държавата по дела, свързани с изпълнението на концесионния договор.
Министър-председател:Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение
към т. 2
Координатен регистър
на граничните точки на концесионната площ на находище „Правда“
Координатна система „1970 г.“

X
Y
1.
4761451.79
9566657.36
2.
4761536.03
9566882.17
3.
4761519.7
9566909.15
4.
4761415.84
9566881.25
5.
4761306.17
9566936.7
6.
4761218.19
9567128.66
7.
4761070.97
9567090.54
8.
4760984.5
9567017.77
9.
4760944.04
9566940.19
10.
4760937.73
9566829.69
11.
4760963.97
9566805.66
12.
4761115.29
9566806.81
13.
4761212.3
9566793.01

3967