Министерски съвет
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Решение № 222 от 12 април 2018 г. за признаване на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания

 

РЕШЕНИЕ № 222
ОТ 12 АПРИЛ 2018 Г.
за признаване на Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 6 и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с увреждания, приет с Постановление № 346 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81 от 2015 г. и бр. 27 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Асоциация на родителите на деца с увреден слух“ със седалище и адрес на управление в София, район „Триадица“, ул. Иван Денкоглу № 12 – 14, вписано в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел на Софийския градски съд под № 320, том 6, стр. 19, по ф.д. № 10402/1992 г., с ЕФН 2192104028, ЕИК 121271098, за представителна организация на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания за срок 3 години считано от 9 май 2018 г.
Министър-председател:Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
3965