Министерски съвет
брой: 33, от дата 17.4.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.2


Постановление № 52 от 12 април 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 52
ОТ 12 АПРИЛ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/трансфери в размер 155 115 лв. за изплащане на стипендии на учениците от общинските училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на културата.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят, както следва:
1. по бюджетите на общините – 3915 лв., разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на културата – 151 200 лв.
(3) Допълнителните трансфери по чл. 1, ал. 2, т. 1 се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 2, т. 2 да се увеличат разходите по „Политика в областта на създаване и популяризиране на съвременно изкуство в страната и в чужбина и достъп до качествено художествено образование“, бюджетна програма „Обучение накадри в областта на изкуството и културата“, по бюджета на Министерството на културата за 2018 г.
(2) Със сумата 20 520 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
(3) Със сумата 151 200 лв. да се увеличат показателите по чл. 17, ал. 3, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на културата да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на културата за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и чл. 2 от Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г. за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. (ДВ, бр. 14 от 2018 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
 
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за изплащане от общинските училища на стипендии на ученици по раздел I от Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.

Община
Област
Средства за стипендии (в лв.)
Бургас
Бургас
405
Благоевград
Благоевград
945
Варна
Варна
810
Пловдив
Пловдив
810
Смолян
Смолян
540
Шумен
Шумен
405
ОБЩО:
3915

3946